Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning och forskning
         10. Utveckling av landsbygden
         40. Naturresursekonomi
         64. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager

Statsbudgeten 2021

46. Statsbidrag till Finlands skogscentral (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 42 171 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter som föranleds av uppgifter enligt lagen om Finlands skogscentral (418/2011)

2) till annan offentlig medfinansiering i EU-projekt som omfattas av Finlands skogscentrals statsbidragsverksamhet

3) till betalning av utgifter som föranleds av Finlands skogscentrals årspremier inom tilläggspensionssystemet Eläke-Tapio.

Förklaring:Finlands skogscentral är en utvecklings- och verkställighetsorganisation som täcker hela landet och sköter uppgifter som hänför sig till en hållbar skötsel och användning av skogarna samt bevarande av skoglig mångfald. Finlands skogscentral ska främja de skogsbaserade näringarna, verkställa den lagstiftning som gäller skogarna och sköta uppgifter som hänför sig till skogliga data. Finlands skogscentral styrs och övervakas av jord- och skogsbruksministeriet.

Den viktigaste målgruppen för Finlands skogscentrals verksamhet är de enskilda skogsägarna, som äger 440 000 skogsbruksenheter (12,1 miljoner hektar, ca 60 % av Finlands skogsmarksareal). Finlands skogscentral övervakar att de lagar som gäller skogsbruket iakttas och sköter de övriga myndighetsuppgifter som hör till den. Skogscentralen behandlar t.ex. årligen ca 120 000 anmälningar om användning av skog och ca 80 000 ansökningar om Kemera-stöd och anmälningar om verkställande. Skogscentralen samlar in regional information om skogstillgångar på ett ca 1,7 miljoner hektar stort område och ger rådgivning till och utbildar årligen ca 30 000 skogsägare och aktörer inom skogsbranschen.

År 2021 ska Finlands skogscentral verkställa ett nytt system med stöd för beskogning. Syftet med systemet är att öka skogsarealen och öka impedimentmarkernas kolupptag. Av det tillägg på 2,0 miljoner euro som överförts från moment 30.40.44 används 1,7 miljoner euro för uppbyggande av de informationssystem som det nya incitamentssystemet för skogsbruket förutsätter samt 0,3 miljoner euro för förvaltning av de avtal om miljöstöd och naturvårdsprojekt som finansieras med medel under moment 30.40.45.

Till skogscentralens produktivitetsfrämjande åtgärder hör att utveckla nätet av verksamhetsställen, de elektroniska tjänsterna, informationssystemarkitekturen, utnyttjandet av skogliga data samt rådgivningstjänsterna för skogsägare och aktörer inom skogsbranschen.

För genomförande av de samhälleliga effektmål som uppställts i motiveringen till huvudtiteln och kapitlen ställer jord- och skogsbruksministeriet i samband med beredningen av budgetpropositionen för 2021 preliminärt upp följande mål för verksamheten vid Finlands skogscentral:

Resultatmål för Finlands skogscentral

  2019
utfall
2020
resultatmål
2021
resultatmål
       
1. Ekonomimål      
Totala kostnader för behandling och beslut som gäller anmälningar enligt skogslagen per anmälan, € 12,9 11,0 11,0
Totala kostnader för behandling av ansökningar (vård av ungskog) enligt finansieringslagen per ansökan, € 73,3 56 56
Styckkostnader för terrängundersökningar €/ha 298 280 280
Kostnader för insamling av information om skogstillgångarna €/ha 3,15 4,5 4,5
2. Prestationsmål      
Mål för insamlingen av information om skogstillgångarna, ha 1 800 000 1 700 000 2 500 000
Antal skogsägare som under året använt tjänsten MinSkog.fi 49 600 50 000 50 000
Besökarantal på tjänsten MinSkog.fi, företag 816 850 900
3. Kvalitetsmål      
Areal av de privata skogarna som den aktuella informationen om skogstillgångarna täcker, % 97,2 100 100
Andelen bra projekt för vård av ung skog när det gäller kvalificering för finansiering av arealen enligt prestationsmålet vid stickprovskontroller minst, % 71 75 75
Beslut om projekt för vård av ungskog, veckor efter anhängiggörandet 3,5 3,5 3,5

Uppskattad fördelning enligt process av kostnaderna för verksamhet som genomförs med anslaget (mn euro) samt årsverkena (årsv.)

  2019 utfall 2020 uppskattning 2021 uppskattning
  kostnader årsv. kostnader årsv. kostnader årsv.
             
Skogsdata- och kontrolltjänster 18,0 285 20,1 290 19,8 285
Näringslivstjänster 10,7 145 9,7 145 9,3 139
Förvaltningstjänster 3,5 39 3,5 39 3,4 38
Utvecklingstjänster 9,2 29 7,9 28 9,7 28
Sammanlagt 41,4 498 41,2 502 42,2 490

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Förvaltning och utveckling av förvaltningen av det nya systemet med stöd för beskogning (överföring från moment 30.40.22) 368
Resurser för genomförande av METSO-handlingsplanen (överföring från moment 30.40.44) 300
Skogsbrukets nya incitamentssystem (överföring från moment 30.40.44) 1 700
Lönejusteringar 643
Sammanlagt 3 011

2021 budget 42 171 000
2020 budget 39 160 000
2019 bokslut 39 160 000