Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning och forskning
         10. Utveckling av landsbygden
         40. Naturresursekonomi
         64. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager

Statsbudgeten 2021

44. Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 53 230 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av stöd som beviljas med stöd av den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (34/2015)

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Fullmakt

År 2021 får stödbeslut enligt den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (34/2015) fattas till ett belopp av högst 56 000 000 euro.

Om en del av bevillningsfullmakten för 2020 är oanvänd, får stödbeslut om den oanvända delen fattas 2021.

Förklaring:I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk. Genom ändringen föreslås det att lagens giltighetstid förlängs med tre år, dvs. till utgången av 2023. Arbetet inom EU med att reformera reglerna om statligt stöd inom skogsbrukssektorn har försenats, varför lagens giltighetstid behöver förlängas.

Med anslaget främjas hållbar vård och användning av skogar genom att stöd beviljas för skogsvårds- och grundförbättringsarbeten i privata skogar.

I fråga om de arbeten som genomförs med anslaget är den direkta effekten på sysselsättningen ca 1 900 årsverken.

Fördelningen av anslaget och utgifter som bevillningsfullmakten föranleder staten (mn euro)

  2021 2022 2023 2024 Sammanlagt fr.o.m. 2021
           
Förbindelser som ingåtts före år 2021 37,42 4,41 1,00 0,68 43,51
Förbindelser 2021 15,81 27,14 9,00 4,05 56,00
Sammanlagt 53,23 31,55 10,00 4,73 99,51

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Miljöstödet inom METSO-handlingsplanen (överföring till moment 30.40.45) -1 000
Resurser för genomförande av METSO-handlingsplanen (överföring till moment 30.40.46) -300
Skogsbrukets nya incitamentssystem (överföring till moment 30.40.46) -1 700
Sammanlagt -3 000

2021 budget 53 230 000
2020 budget 56 230 000
2019 bokslut 49 631 694