Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning och forskning
         10. Utveckling av landsbygden
         40. Naturresursekonomi
         64. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager

Statsbudgeten 2021

42. Ersättning för rovdjurs skadegörelse (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 11 250 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter som föranleds av ersättningar för och förebyggande och övervakning av skador som orsakats av sådana stora rovdjur som avses i viltskadelagen (105/2009) och utgifter som hänför sig till verkställigheten av viltskadelagen

2) till betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst fem årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter, samt till betalning av utgifter för självfinansieringsandelen i projekt som genomförs med stöd ur EU:s fonder.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Anslaget används för ersättningar för skador som orsakats av rovdjur 2020. Ersättningar för skador på ren betalas enligt 9 § 2 mom. i viltskadelagen inom ramen för budgeten och övriga skador till fullt belopp. Mängden skador som ersätts beräknas förbli oförändrad eller öka något från 2019 års nivå, eftersom skador på ren orsakade av järv håller på att öka. Antalet skador på husdjur beräknas förbli oförändrat.

År 2019 var beloppet för skador 7,5 miljoner euro, varav andelen skador på ren var 6,9 miljoner euro och andelen skador på husdjur 0,6 miljoner euro.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Ersättande av skador på ren som orsakats av stora rovdjur 9 900 000
Ersättande av skador på husdjur, odlingar och bin som orsakats av stora rovdjur 600 000
Förebyggande och övervakning av skador 750 000
Sammanlagt 11 350 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Ersättningar för skador på ren 2 400
Sammanlagt 2 400

2021 budget 11 250 000
2020 budget 8 850 000
2019 bokslut 8 850 000