Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning och forskning
         10. Utveckling av landsbygden
         40. Naturresursekonomi
         64. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager

Statsbudgeten 2021

31. Stödjande av vattenhushållnings- och fiskeriprojekt (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 8 636 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter som föranleds av understöd för översvämningsskyddsprojekt och andra projekt som förbättrar användningen av och tillståndet i vattendrag och vattenmiljön samt beredskapen och riskhanteringen inom vattenhushållningen samt utgifter som föranleds av projekt som genomförs som statens arbete

2) till betalning av utgifter som föranleds av understöd för utvecklings- och investeringsprojekt som främjar en hållbar användning av vattenresurser.

Anslaget får också användas till betalning av utgifter för avlönande av projektpersonal i en omfattning motsvarande högst 15 årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter samt investeringsutgifter. Dessutom får anslaget användas som nationell självfinansieringsandel i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:När det gäller åtgärder som förbättrar användningen av och tillståndet i vattendrag och vattenmiljön beviljas stöd för vattendragsåtgärder som syftar till att hantera översvämningsrisker och minska andra risker och olägenheter som gäller vattenhushållningen samt främja en mångsidig användning och vård av vattendragen. Stöd beviljas projekt som främjar försöks-, investerings- och utvecklingsverksamhet samt innovativa offentliga anskaffningar inom vattenhushållningssektorn och till dem anslutna verksamhetsmodeller, dvs. projekt som främjar en hållbar användning av vattenresurser. I syfte att förbättra fiskbeståndens livskraft används anslaget för genomförande av projekt som främjar fiskens vandring, den naturliga förökningen inom fiskbestånden och bevarandet av mångfalden. Grunderna för understöden har fastställts i statsrådets förordning om understöd för projekt som förbättrar användningen av och tillståndet i vattendrag och vattenmiljön (714/2015).

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Riskhanterings-, iståndsättnings-, utvecklings- och försöksprojekt inom vattenhushållningen 4 879 000
Fiskeriekonomiska iståndsättnings-, utvecklings- och försöksprojekt 3 757 000
Sammanlagt 8 636 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av tillägg av engångsnatur (hantering av översvämningsvatten, Taanila-området) (riksdagen) -300
Bortfall av tillägg av engångsnatur (projekt för iståndsättning av fiskvägar) (riksdagen) -330
Metoder för skydd mot översvämningar och åkermarkernas vattenhushållning (regeringsprogr. 2019) 500
Nationellt program för att återställa bestånd av vandringsfisk (regeringsprogr. 2019, av engångsnatur) -3 000
Sammanlagt -3 130

2021 budget 8 636 000
2020 IV tilläggsb. 6 800 000
2020 budget 11 766 000
2019 bokslut 6 986 000