Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning och forskning
         10. Utveckling av landsbygden
         40. Naturresursekonomi
         64. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager

Statsbudgeten 2021

21. Utgifter för nyttjande och vård av vattentillgångarna (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 14 259 000 euro.

Anslaget får användas för sådana konsumtions- och investeringsutgifter i anslutning till nyttjande och vård av vattentillgångarna som hänför sig till hantering av översvämningsrisker, dammsäkerhet, reglering av vattendragen, utvecklande av nyttjandet och vården av vattendrag, av vattentjänster, av vattenhanteringen inom jord- och skogsbruket och av annan vattenekonomi, anskaffning av observationsdata, vatteninformationstjänsten, bedömning av effekterna, beredskap och riskhantering samt statens skyldigheter med stöd av lag, tillståndsbeslut och avtal samt för gränsvattendragssamarbete som baserar sig på mellanstatliga fördrag samt genomförande inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde av den internationella strategin för vattensektorn i Finland.

Anslaget får användas till betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst 90 årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter, samt till betalning av medlemsavgifter och frivilliga finansiella bidrag till nationella organisationer inom vattensektorn. Anslaget får även användas för fullgörande av mellanstatliga samarbetsavtal som främjar affärsverksamhet inom vattensektorn.

Under momentet nettobudgeteras samarbetsparternas medfinansiering i projekt, utredningar eller andra åtgärder som ligger på närings-, trafik- och miljöcentralernas ansvar på basis av överenskommelser eller beslut enligt vattenlagstiftningen. Under momentet nettobudgeteras även de sjukdagpenningar och moderskapspenningar som betalas till arbetsgivaren.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Hantering av översvämningsrisker, dammsäkerhet, reglering av vattendrag och hydrologiska informationstjänster 3 600 000
Utvecklande, planering och uppföljning av vattenhushållningen 3 159 000
Grundliga reparationer av statens vattenbyggnadskonstruktioner och andra vattendragsåtgärder 5 000 000
Skyldigheter som följer av statens vattenhushållningstillstånd 2 200 000
Gränsvattendragssamarbete som baserar sig på statsfördrag, finansiella andelar och medlemsavgifter 300 000
Sammanlagt 14 259 000

Avsikten är att anslaget används för avlönande av personal motsvarande 82 årsverken inom arbets- och näringsministeriets och miljöministeriets förvaltningsområden och för avlönande av personal motsvarande 8 årsverken inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Programmet för effektiviserat vattenskydd (regeringsprogr. 2019, av engångsnatur) -3 000
Projekt för att införa uppgifter om vattenhushållning bland naturresursuppgifterna (överföring till moment 30.01.23) -517
Lönejusteringar 168
Sammanlagt -3 349

2021 budget 14 259 000
2020 IV tilläggsb. 4 970 000
2020 II tilläggsb. 1 350 000
2020 budget 17 608 000
2019 bokslut 14 171 000