Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning och forskning
         10. Utveckling av landsbygden
         40. Naturresursekonomi
         64. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager

Statsbudgeten 2021

40. NaturresursekonomiPDF-versio

Förklaring:

Omvärlden

Med naturresursekonomi avses hållbar och ansvarsfull användning av naturresurser som baserar sig på skogar, fisk, vilt och vatten.

De globala förändringsfaktorerna, dvs. klimatförändringen, den snabba tekniska utvecklingen, konkurrensen om de sinande naturresurserna samt förändringen i värderingar och attityder förändrar omvärlden för naturresurssektorn. Trots att man måste förbereda sig på följderna av dem, innebär de också nya möjligheter.

Klimatuppvärmningen och förändringarna i väder- och vattenförhållanden påverkar direkt verksamhetsförutsättningarna för naturresursekonomin i form av risker, men de erbjuder också nya möjligheter om man lyckas anpassa sig till dem. Den snabba tekniska utvecklingen öppnar nya dimensioner inom de olika delarna av naturresursekonomins värdenätverk, särskilt vid övergången från en verksamhet som utgår från producenten och biomassa till en konsument- och tjänsteinriktad naturresursekonomi. Mängden och exaktheten i fråga om naturresursdata kommer att öka avsevärt och utnyttjandet av denna data medför stora möjligheter för en utvidgning och internationalisering av naturresurssektorn. Den globala konkurrensen om de sinande naturresurserna och den allt större efterfrågan på hållbart producerade råvaror utgör en stor möjlighet för naturresursekonomin. Finland har tack vare rikliga och hållbart förvaltade naturresurser samt högklassigt kunnande goda förutsättningar att bemöta den allt större efterfrågan.

Motstridiga mål kan minska användbarheten när det gäller naturresurserna och realiseringen av affärsmöjligheterna. Utanför Finlands gränser har man dålig kännedom om tillståndet för Finlands naturresurser och förfarandena inom naturresursekonomin vilket i samband med beredningen av internationella avtal eller EU-lagstiftning kan leda till beslut som är ofördelaktiga eller motstridiga med tanke på utvecklingen av Finlands naturresursekonomi.

Ansvarsområdet naturresursekonomi omfattar skogsbruk, fiskerinäring, fritidsfiske och vilthushållning samt vattenhushållning och allmänna naturresursfrågor. Största delen av de anslag som behövs för skötseln av dessa uppgifter, ca 239 miljoner euro, har budgeterats under detta kapitel. Dessutom finns det ordinarie personal, motsvarande ca 200 årsverken, som arbetar vid närings-, trafik- och miljöcentralerna med uppgifter inom naturresursekonomi och vid Finlands miljöcentral med vattenhushållningsuppgifter. Löneutgifterna och utgifterna för den allmänna förvaltningen för denna personal har beaktats under moment 32.01.02 under arbets- och näringsministeriets huvudtitel samt under moment 35.01.04 under miljöministeriets huvudtitel. Uppgifterna inom naturresursekonomin omfattar också Gränsbevakningsväsendets tillsyn över vilthushållningen och fiskerinäringen inom inrikesministeriets förvaltningsområde.

Mål som stöder förvaltningsområdets samhälleliga effektmål
 • — Verksamhetsmiljön för naturresursekonomin är konkurrenskraftig
 • — Den affärsverksamhet som baserar sig på naturresurser och naturprodukter är mångsidig och förädlingsgraden ökar
 • — Användningen av naturens olika immateriella tillgångar och välbefinnandetjänster ökar
 • — De förnybara naturresursernas livskraft, den biologiska mångfalden och livsmiljöernas tillstånd förbättras och en hållbar användning av dem tryggas
 • — Klimatförändringen bromsas genom att steg tas mot koldioxidneutralitet, materialeffektivitet och slutna kretslopp
 • — Man anpassar sig till klimatförändringen och förbereder sig för de risker som den medför
 • — Kompetensen, samarbetet och partnerskapen inom naturresursekonomin stärks
 • — Geografisk information som hänför sig till livsmedel och förnybara naturresurser möjliggör effektiva processer och tjänster samt ny affärsverksamhet.

Nyckeltal

  2018
utfall
2019
uppskattning
2020
uppskattning
2021
mål
         
— Värdeökningen inom skogsbruket, miljoner euro 4 314 oförändrad oförändrad stiger
— Investeringsavkastningen från virkesproduktionen inom privatskogsbruket, % (exklusive den årliga förändringen i rotpriserna) 4,6 4,6 oförändrad stiger
— Avverkningsuttaget för stamved, miljoner m3 78,2 71,8 oförändrat stiger
— Metso-åtgärder i privatskogar, ha 45 669 48 089 51 089 54 489
— Värdet av produktionen inom kommersiellt fiske, miljoner euro 50,1 49,0 oförändrat stiger
— Värdet av vattenbruksproduktionen, miljoner euro 100,5 100,0 oförändrat stiger
— Fiskförädlingens och fiskhandelns omsättning, miljoner euro 844,1 850,0 oförändrad stiger
— Värdet av fritidsfiskets fångster, miljoner euro 51,0 stiger stiger stiger
— Antalet fiskedagar för fritidsfiskare, miljoner st. 16,0 oförändrat oförändrat oförändrat
— Invånarantal i områden med betydande översvämningsrisk 5 955 5 872 5 800 sjunker
— Strukturförändring inom ordnandet av vattentjänster, antal vattentjänstverk, st. 1 099 1 090 1 085 sjunker
— Värdet av viltfångsten, miljoner euro 79,5 stiger stiger oförändrat
— Antalet jaktdagar i fråga om småvilt, miljoner st. 3,6 stiger stiger oförändrat
— Skador orsakade av stora rovdjur, miljoner euro 7,55 7,75 stiger sjunker

20. Skyldighet att vårda fiskbeståndet (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 3 300 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter som föranleds av åtgärder för vård av fiskbeståndet som tillståndsvillkoren i tillståndsbeslut som meddelats med stöd av 3 kap. 14 och 22 § i vattenlagen (587/2011) och miljöskyddslagen (527/2014) och i andra motsvarande tillståndsbeslut förutsätter samt till betalning av överföringsutgifter i anslutning till dessa

2) till betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst tre årsverken

3) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder, när utgifterna direkt hänför sig till åtgärder för vård av fiskbeståndet enligt punkt 1.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen i fråga om överföringsutgifterna.

Förklaring:Anslaget används för att kompensera och förhindra de skador som byggande i samt reglering och rensning av vattendrag och utsläpp av avloppsvatten m.fl. tillståndspliktiga åtgärder orsakat fiskbestånden samt för utgifter för fiskerikontrollen. De vattenrättsliga fiskerihushållningsavgifter som beräknas inflyta år 2021 har antecknats som inkomster under moment 12.30.40.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Ökning av inflödet av fiskerihushållningsavgifter 100
Sammanlagt 100

2021 budget 3 300 000
2020 budget 3 200 000
2019 bokslut 3 100 000

21. Utgifter för nyttjande och vård av vattentillgångarna (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 14 259 000 euro.

Anslaget får användas för sådana konsumtions- och investeringsutgifter i anslutning till nyttjande och vård av vattentillgångarna som hänför sig till hantering av översvämningsrisker, dammsäkerhet, reglering av vattendragen, utvecklande av nyttjandet och vården av vattendrag, av vattentjänster, av vattenhanteringen inom jord- och skogsbruket och av annan vattenekonomi, anskaffning av observationsdata, vatteninformationstjänsten, bedömning av effekterna, beredskap och riskhantering samt statens skyldigheter med stöd av lag, tillståndsbeslut och avtal samt för gränsvattendragssamarbete som baserar sig på mellanstatliga fördrag samt genomförande inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde av den internationella strategin för vattensektorn i Finland.

Anslaget får användas till betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst 90 årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter, samt till betalning av medlemsavgifter och frivilliga finansiella bidrag till nationella organisationer inom vattensektorn. Anslaget får även användas för fullgörande av mellanstatliga samarbetsavtal som främjar affärsverksamhet inom vattensektorn.

Under momentet nettobudgeteras samarbetsparternas medfinansiering i projekt, utredningar eller andra åtgärder som ligger på närings-, trafik- och miljöcentralernas ansvar på basis av överenskommelser eller beslut enligt vattenlagstiftningen. Under momentet nettobudgeteras även de sjukdagpenningar och moderskapspenningar som betalas till arbetsgivaren.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Hantering av översvämningsrisker, dammsäkerhet, reglering av vattendrag och hydrologiska informationstjänster 3 600 000
Utvecklande, planering och uppföljning av vattenhushållningen 3 159 000
Grundliga reparationer av statens vattenbyggnadskonstruktioner och andra vattendragsåtgärder 5 000 000
Skyldigheter som följer av statens vattenhushållningstillstånd 2 200 000
Gränsvattendragssamarbete som baserar sig på statsfördrag, finansiella andelar och medlemsavgifter 300 000
Sammanlagt 14 259 000

Avsikten är att anslaget används för avlönande av personal motsvarande 82 årsverken inom arbets- och näringsministeriets och miljöministeriets förvaltningsområden och för avlönande av personal motsvarande 8 årsverken inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Programmet för effektiviserat vattenskydd (regeringsprogr. 2019, av engångsnatur) -3 000
Projekt för att införa uppgifter om vattenhushållning bland naturresursuppgifterna (överföring till moment 30.01.23) -517
Lönejusteringar 168
Sammanlagt -3 349

2021 budget 14 259 000
2020 IV tilläggsb. 4 970 000
2020 II tilläggsb. 1 350 000
2020 budget 17 608 000
2019 bokslut 14 171 000

22. Främjande av naturresurs- och bioekonomi (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 43 452 000 euro.

Anslaget får användas

1) till utvecklings-, försöks- och investeringsprojekt, exportfrämjande projekt och kommunikation som gäller hållbar användning av förnybara naturresurser, bioekonomi, vård av miljön, den biologiska mångfalden, begränsning av och anpassning till klimatförändringen samt till betalning av understöd i anknytning till dessa

2) för förvaltning och utvecklande av informationssystem som hänför sig till en hållbar användning av förnybara naturresurser

3) till betalning av utgifter för den tillsyn som vissa avtal om fiske som Finland ingått föranleder

4) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som genomförs med stöd ur EU:s fonder.

Anslaget får även användas till betalning av utgifter för avlönande av personal motsvarande högst 98 årsverken.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Anslaget används för försöks-, utvecklings- och investeringsprojekt samt exportfrämjande projekt som främjar en hållbar användning av förnybara naturresurser samt bioekonomi. Avsikten är att förbättra förutsättningarna för konkurrenskraftig affärsverksamhet som baserar sig på ett hållbart nyttjande av naturresurser. Genom anslaget genomförs den nationella bioekonomiska strategin samt markanvändningssektorns klimatpolitik inom jord- och skogsbruket.

Dessutom riktas anslag till en förbättring av interoperabiliteten hos datasystem och datalager i anslutning till användning och skydd av förnybara naturresurser och till utvecklande av de elektroniska tjänsterna, tryggande av naturens mångfald, avvärjande av risker som invasiva främmande arter medför, skydd och hållbar användning av de genetiska resurserna samt främjande av användningen av naturen för rekreation och turism. Med anslaget kan det även göras utredningar med vilka avsikten är att förbättra naturresursernas tillstånd och användningen av dem samt anpassningen till klimatförändringen.

Som den andel som år 2020 tillkommer staten av inkomsterna från avgifter för tillstånd till fiske i Tana älv har 167 400 euro beaktats under detta moment. Den inkomst som år 2021 beräknas inflyta av tillstånd till fiske i Tana älv har antecknats under moment 12.30.41.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Ett koldioxidneutralt Finland som tryggar den biologiska mångfalden: Klimatpolitiken för markanvändningssektorn 35 257 000
Ett livskraftigt Finland: Åtgärder för att stärka den biologiska mångfalden 500 000
Åtgärder som stärker naturvården 295 000
Spetsprojekt för återvinning av näringsämnen 2 000 000
Andra försöks- och utvecklingsprojekt inom naturresursekonomi och bioekonomi 4 720 000
Utveckling och förvaltning av informationssystem 500 000
Tillsyn över att avtal om fiske fullgörs 180 000
Sammanlagt 43 452 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Förvaltning och utveckling av förvaltningen av det nya systemet för beskogning (överföring till moment 32.01.02) -315
Förvaltning och utveckling av förvaltningen av det nya systemet med stöd för beskogning (överföring till moment 30.40.46) -368
Klimatpolitiken för markanvändningssektorn, finansiering av systemet med stöd för beskogning (överföring till moment 30.40.47) (regeringsprogr. 2019) -1 360
Klimatpolitiken för markanvändningssektorn (regeringsprogr. 2019, av engångsnatur) 13 000
Klimatpolitiken för markanvändningssektorn (regeringsprogr. 2019) 4 500
Projektet Digitaliserade rekommendationer för skogsvård (finansiering 2020) (överföring till moment 28.70.20) -500
Projektet Digitaliserade rekommendationer för skogsvård (finansiering 2021) (överföring från moment 28.70.20) 400
Spetsprojektet för återvinning av näringsämnen (regeringsprogr. 2019, av engångsnatur) -1 200
Upprätthållande av informationsförvaltningssystemen inom naturresurssektorn (överföring från moment 30.01.01) 250
Utökad finansiering för naturvården (Bekämpningen av främmande arter effektiviseras) (regeringsprogr. 2019) -300
Åtgärder som stärker den biologiska mångfalden (regeringsprogr. 2019) 300
Sammanlagt 14 407

2021 budget 43 452 000
2020 IV tilläggsb. 2 600 000
2020 budget 29 045 000
2019 bokslut 6 450 000

31. Stödjande av vattenhushållnings- och fiskeriprojekt (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 8 636 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter som föranleds av understöd för översvämningsskyddsprojekt och andra projekt som förbättrar användningen av och tillståndet i vattendrag och vattenmiljön samt beredskapen och riskhanteringen inom vattenhushållningen samt utgifter som föranleds av projekt som genomförs som statens arbete

2) till betalning av utgifter som föranleds av understöd för utvecklings- och investeringsprojekt som främjar en hållbar användning av vattenresurser.

Anslaget får också användas till betalning av utgifter för avlönande av projektpersonal i en omfattning motsvarande högst 15 årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter samt investeringsutgifter. Dessutom får anslaget användas som nationell självfinansieringsandel i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:När det gäller åtgärder som förbättrar användningen av och tillståndet i vattendrag och vattenmiljön beviljas stöd för vattendragsåtgärder som syftar till att hantera översvämningsrisker och minska andra risker och olägenheter som gäller vattenhushållningen samt främja en mångsidig användning och vård av vattendragen. Stöd beviljas projekt som främjar försöks-, investerings- och utvecklingsverksamhet samt innovativa offentliga anskaffningar inom vattenhushållningssektorn och till dem anslutna verksamhetsmodeller, dvs. projekt som främjar en hållbar användning av vattenresurser. I syfte att förbättra fiskbeståndens livskraft används anslaget för genomförande av projekt som främjar fiskens vandring, den naturliga förökningen inom fiskbestånden och bevarandet av mångfalden. Grunderna för understöden har fastställts i statsrådets förordning om understöd för projekt som förbättrar användningen av och tillståndet i vattendrag och vattenmiljön (714/2015).

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Riskhanterings-, iståndsättnings-, utvecklings- och försöksprojekt inom vattenhushållningen 4 879 000
Fiskeriekonomiska iståndsättnings-, utvecklings- och försöksprojekt 3 757 000
Sammanlagt 8 636 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av tillägg av engångsnatur (hantering av översvämningsvatten, Taanila-området) (riksdagen) -300
Bortfall av tillägg av engångsnatur (projekt för iståndsättning av fiskvägar) (riksdagen) -330
Metoder för skydd mot översvämningar och åkermarkernas vattenhushållning (regeringsprogr. 2019) 500
Nationellt program för att återställa bestånd av vandringsfisk (regeringsprogr. 2019, av engångsnatur) -3 000
Sammanlagt -3 130

2021 budget 8 636 000
2020 IV tilläggsb. 6 800 000
2020 budget 11 766 000
2019 bokslut 6 986 000

40. Vissa ersättningar inom naturresursekonomin (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 1 745 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av den andel av inkomsterna av tillstånd till fiske i Tana älv som ska återbäras till vattenområdets ägare

2) till betalning av utgifter som föranleds av de avtalsbaserade ersättningar i anslutning till skyddet av saimenvikaren som betalas till vattenområdenas ägare

3) till betalning av ersättningar, utgifter och beslutsavgifter som staten åläggs att betala på grund av beslut som tillståndsmyndigheter eller domstolar gett i vatten- eller fiskeriärenden eller utifrån lag eller mellanstatliga fördrag samt till betalning av räntor och dröjsmålsräntor som gäller dessa

4) till betalning av ersättningar och andra utgifter med stöd av lagen om bekämpning av skogsskador (1087/2013)

5) till betalning av utgifter som föranleds av kartläggning av skogsskador som till sin omfattning och ekonomiska betydelse är avsevärda och utgifter som föranleds av produktion av flygbilder över skadeområden

6) till betalning av utgifter som betalas i förskott av statens medel och föranleds av sådana prestationer enligt viteslagen (1113/1990) och med dem jämförbara prestationer som avses i skogslagen

7) till betalning av ersättningar enligt rengärdesavtalet mellan Finland och Norge

8) till betalning av sådana bidrag som avses i lagen om försäkringsstöd för kommersiellt fiske (998/2012)

9) till betalning av ersättningar och kostnader för förluster enligt lagen om ersättande av förluster på grund av vissa bestämmelser i överenskommelsen angående fiskeristadgan för Tana älv och i den därtill anslutna fiskeristadgan (501/1991) samt av därmed förknippade räntor och dröjsmålsräntor

10) till betalning av sådana utgifter som med stöd av 17 § i lagen om hantering av risker orsakade av främmande arter (1709/2015) betalas ut i förskott av statens medel.

Anslaget får även användas till betalning av konsumtionsutgifter.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Av inkomsterna från tillstånd till fiske i Tana älv återbärs till vattenområdenas ägare 2021 den andel som ska återbäras av de inkomster av tillstånd till fiske som influtit 2020. I budgeten för 2020 har det influtna beloppet beräknats uppgå till 620 000 euro. När den andel som ska återbäras till de privata vattenområdenas ägare i förhållande till vattenområdenas storlek är ca 73 %, är det belopp som ska återbäras 452 600 euro. Den andel som tillkommer staten av inkomsterna från avgifter för tillstånd till fiske i Tana älv har beaktats i anslaget under moment 30.40.22. Den inkomst som år 2021 beräknas inflyta av tillstånd till fiske i Tana älv har antecknats under moment 12.30.41.

Med avtalsbaserade ersättningar i anslutning till skyddet av saimenvikaren ersätts vattenområdenas ägare för olägenheter som avtalen medför. Målet är att det år 2021 ska finnas gällande avtal om begränsning av fiske på ett område av ca 2 600 km2. Under moment 30.40.62 har medel reserverats för ersättning till kommersiella fiskare i Saimenområdet för ekonomiska förluster till följd av skyddet av saimenvikaren.


2021 budget 1 745 000
2020 budget 1 745 000
2019 bokslut 1 400 659

41. Ersättning för hjortdjurs skadegörelse (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 5 600 000 euro.

Anslaget får användas till utgifter enligt 6 § i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift (616/1993).

Anslaget får även användas till betalning av ersättningar som hänför sig till tidigare år, till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder, till betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst sju årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Till utgifterna enligt 6 § i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift hör sådana utgifter enligt viltskadelagen (105/2009) som föranleds av förebyggande och ersättande av skador förorsakade av hjortdjur samt utgifter som föranleds av viltskaderegistret och av andra informationssystem som anknyter till förvaltningen av jakten på hjortdjur. Medel kan dessutom användas för utgifter som föranleds av observation och vård av samt forskning i hjortdjursbestånden samt andra motsvarande utgifter. Den inkomst som 2021 beräknas inflyta av jaktlicensavgifter för hjortdjur har antecknats under moment 12.30.42.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Ersättande av skador 2 200 000
Åtgärder för förebyggande av skador 500 000
Observation och forskning avseende hjortdjursbestånden 700 000
Viltskaderegistret 200 000
Vård av hjortdjursbestånden 2 000 000
Sammanlagt 5 600 000

2021 budget 5 600 000
2020 budget 5 600 000
2019 bokslut 5 375 000

42. Ersättning för rovdjurs skadegörelse (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 11 250 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter som föranleds av ersättningar för och förebyggande och övervakning av skador som orsakats av sådana stora rovdjur som avses i viltskadelagen (105/2009) och utgifter som hänför sig till verkställigheten av viltskadelagen

2) till betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst fem årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter, samt till betalning av utgifter för självfinansieringsandelen i projekt som genomförs med stöd ur EU:s fonder.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Anslaget används för ersättningar för skador som orsakats av rovdjur 2020. Ersättningar för skador på ren betalas enligt 9 § 2 mom. i viltskadelagen inom ramen för budgeten och övriga skador till fullt belopp. Mängden skador som ersätts beräknas förbli oförändrad eller öka något från 2019 års nivå, eftersom skador på ren orsakade av järv håller på att öka. Antalet skador på husdjur beräknas förbli oförändrat.

År 2019 var beloppet för skador 7,5 miljoner euro, varav andelen skador på ren var 6,9 miljoner euro och andelen skador på husdjur 0,6 miljoner euro.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Ersättande av skador på ren som orsakats av stora rovdjur 9 900 000
Ersättande av skador på husdjur, odlingar och bin som orsakats av stora rovdjur 600 000
Förebyggande och övervakning av skador 750 000
Sammanlagt 11 350 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Ersättningar för skador på ren 2 400
Sammanlagt 2 400

2021 budget 11 250 000
2020 budget 8 850 000
2019 bokslut 8 850 000

44. Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 53 230 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av stöd som beviljas med stöd av den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (34/2015)

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Fullmakt

År 2021 får stödbeslut enligt den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (34/2015) fattas till ett belopp av högst 56 000 000 euro.

Om en del av bevillningsfullmakten för 2020 är oanvänd, får stödbeslut om den oanvända delen fattas 2021.

Förklaring:I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk. Genom ändringen föreslås det att lagens giltighetstid förlängs med tre år, dvs. till utgången av 2023. Arbetet inom EU med att reformera reglerna om statligt stöd inom skogsbrukssektorn har försenats, varför lagens giltighetstid behöver förlängas.

Med anslaget främjas hållbar vård och användning av skogar genom att stöd beviljas för skogsvårds- och grundförbättringsarbeten i privata skogar.

I fråga om de arbeten som genomförs med anslaget är den direkta effekten på sysselsättningen ca 1 900 årsverken.

Fördelningen av anslaget och utgifter som bevillningsfullmakten föranleder staten (mn euro)

  2021 2022 2023 2024 Sammanlagt fr.o.m. 2021
           
Förbindelser som ingåtts före år 2021 37,42 4,41 1,00 0,68 43,51
Förbindelser 2021 15,81 27,14 9,00 4,05 56,00
Sammanlagt 53,23 31,55 10,00 4,73 99,51

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Miljöstödet inom METSO-handlingsplanen (överföring till moment 30.40.45) -1 000
Resurser för genomförande av METSO-handlingsplanen (överföring till moment 30.40.46) -300
Skogsbrukets nya incitamentssystem (överföring till moment 30.40.46) -1 700
Sammanlagt -3 000

2021 budget 53 230 000
2020 budget 56 230 000
2019 bokslut 49 631 694

45. Främjande av vården av skogsnatur (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 8 027 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av stöd som beviljas med stöd av den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (34/2015), för åtgärder som tryggar biologisk mångfald i skogarna.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk. Genom ändringen föreslås det att lagens giltighetstid förlängs med tre år, dvs. till utgången av 2023. Arbetet inom EU med att reformera reglerna om statligt stöd inom skogsbrukssektorn har försenats, varför lagens giltighetstid behöver förlängas.

Med anslaget genomförs handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland (METSO).

I samband med beredningen av budgetpropositionen för 2021 ställer jord- och skogsbruksministeriet upp följande preliminära resultatmål för den verksamhet som främjar vården av skogsnatur:

 • — Bevarandet av skogsnaturens mångfald tryggas med hjälp av miljöstöd och projekt för vård av livsmiljöerna i skogsnaturen på ett 3 400 hektar stort område
 • — Vattenvården tryggas genom planering av mångfacetterade vattenvårdsprojekt.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Miljöstöd 7 000 000
Projekt för vård av skogsnaturen 1 027 000
Sammanlagt 8 027 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Miljöstödet inom METSO-handlingsplanen (överföring från moment 30.40.44) 1 000
Sammanlagt 1 000

2021 budget 8 027 000
2020 budget 7 027 000
2019 bokslut 5 027 000

46. Statsbidrag till Finlands skogscentral (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 42 171 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter som föranleds av uppgifter enligt lagen om Finlands skogscentral (418/2011)

2) till annan offentlig medfinansiering i EU-projekt som omfattas av Finlands skogscentrals statsbidragsverksamhet

3) till betalning av utgifter som föranleds av Finlands skogscentrals årspremier inom tilläggspensionssystemet Eläke-Tapio.

Förklaring:Finlands skogscentral är en utvecklings- och verkställighetsorganisation som täcker hela landet och sköter uppgifter som hänför sig till en hållbar skötsel och användning av skogarna samt bevarande av skoglig mångfald. Finlands skogscentral ska främja de skogsbaserade näringarna, verkställa den lagstiftning som gäller skogarna och sköta uppgifter som hänför sig till skogliga data. Finlands skogscentral styrs och övervakas av jord- och skogsbruksministeriet.

Den viktigaste målgruppen för Finlands skogscentrals verksamhet är de enskilda skogsägarna, som äger 440 000 skogsbruksenheter (12,1 miljoner hektar, ca 60 % av Finlands skogsmarksareal). Finlands skogscentral övervakar att de lagar som gäller skogsbruket iakttas och sköter de övriga myndighetsuppgifter som hör till den. Skogscentralen behandlar t.ex. årligen ca 120 000 anmälningar om användning av skog och ca 80 000 ansökningar om Kemera-stöd och anmälningar om verkställande. Skogscentralen samlar in regional information om skogstillgångar på ett ca 1,7 miljoner hektar stort område och ger rådgivning till och utbildar årligen ca 30 000 skogsägare och aktörer inom skogsbranschen.

År 2021 ska Finlands skogscentral verkställa ett nytt system med stöd för beskogning. Syftet med systemet är att öka skogsarealen och öka impedimentmarkernas kolupptag. Av det tillägg på 2,0 miljoner euro som överförts från moment 30.40.44 används 1,7 miljoner euro för uppbyggande av de informationssystem som det nya incitamentssystemet för skogsbruket förutsätter samt 0,3 miljoner euro för förvaltning av de avtal om miljöstöd och naturvårdsprojekt som finansieras med medel under moment 30.40.45.

Till skogscentralens produktivitetsfrämjande åtgärder hör att utveckla nätet av verksamhetsställen, de elektroniska tjänsterna, informationssystemarkitekturen, utnyttjandet av skogliga data samt rådgivningstjänsterna för skogsägare och aktörer inom skogsbranschen.

För genomförande av de samhälleliga effektmål som uppställts i motiveringen till huvudtiteln och kapitlen ställer jord- och skogsbruksministeriet i samband med beredningen av budgetpropositionen för 2021 preliminärt upp följande mål för verksamheten vid Finlands skogscentral:

Resultatmål för Finlands skogscentral

  2019
utfall
2020
resultatmål
2021
resultatmål
       
1. Ekonomimål      
Totala kostnader för behandling och beslut som gäller anmälningar enligt skogslagen per anmälan, € 12,9 11,0 11,0
Totala kostnader för behandling av ansökningar (vård av ungskog) enligt finansieringslagen per ansökan, € 73,3 56 56
Styckkostnader för terrängundersökningar €/ha 298 280 280
Kostnader för insamling av information om skogstillgångarna €/ha 3,15 4,5 4,5
2. Prestationsmål      
Mål för insamlingen av information om skogstillgångarna, ha 1 800 000 1 700 000 2 500 000
Antal skogsägare som under året använt tjänsten MinSkog.fi 49 600 50 000 50 000
Besökarantal på tjänsten MinSkog.fi, företag 816 850 900
3. Kvalitetsmål      
Areal av de privata skogarna som den aktuella informationen om skogstillgångarna täcker, % 97,2 100 100
Andelen bra projekt för vård av ung skog när det gäller kvalificering för finansiering av arealen enligt prestationsmålet vid stickprovskontroller minst, % 71 75 75
Beslut om projekt för vård av ungskog, veckor efter anhängiggörandet 3,5 3,5 3,5

Uppskattad fördelning enligt process av kostnaderna för verksamhet som genomförs med anslaget (mn euro) samt årsverkena (årsv.)

  2019 utfall 2020 uppskattning 2021 uppskattning
  kostnader årsv. kostnader årsv. kostnader årsv.
             
Skogsdata- och kontrolltjänster 18,0 285 20,1 290 19,8 285
Näringslivstjänster 10,7 145 9,7 145 9,3 139
Förvaltningstjänster 3,5 39 3,5 39 3,4 38
Utvecklingstjänster 9,2 29 7,9 28 9,7 28
Sammanlagt 41,4 498 41,2 502 42,2 490

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Förvaltning och utveckling av förvaltningen av det nya systemet med stöd för beskogning (överföring från moment 30.40.22) 368
Resurser för genomförande av METSO-handlingsplanen (överföring från moment 30.40.44) 300
Skogsbrukets nya incitamentssystem (överföring från moment 30.40.44) 1 700
Lönejusteringar 643
Sammanlagt 3 011

2021 budget 42 171 000
2020 budget 39 160 000
2019 bokslut 39 160 000

47. Stöd för beskogning av impedimentmark (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 1 360 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av stöd som beviljas med stöd av den temporära lagen om stöd för beskogning.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Fullmakt

År 2021 får stödbeslut enligt den temporära lagen om stöd för beskogning fattas till ett belopp av högst 5 400 000 euro.

Förklaring:I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till en temporär lag om stöd för beskogning. Genom att stödja beskogning ökas skogsarealen och kolsänkorna utan att den biologiska mångfalden försämras. Stöd beviljas för beskogning av åkrar där jordbruksproduktionen upphört och andra öppna områden samt torvutvinningsområden som inte längre används. Stödet för beskogning består av en ersättning för anläggningsåtgärder samt ett vårdarvode som betalas i två poster. Stöd för beskogning kan beviljas endast enskilda markägare.

Målet är att beskogning 2021 ska inledas på en areal av sammanlagt 2 000 hektar.

Fördelningen av anslaget och utgifter som bevillningsfullmakten föranleder staten (mn euro)

  2021 2022 2023 2024 2025— Sammanlagt fr.o.m. 2021
             
Förbindelser 2021 1,36 1,36 1,08 0,40 1,20 5,40
Sammanlagt 1,36 1,36 1,08 0,40 1,20 5,40

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Klimatpolitiken för markanvändningssektorn, finansiering av systemet med stöd för beskogning (överföring från moment 30.40.22) (regeringsprogr. 2019) 1 360
Sammanlagt 1 360

2021 budget 1 360 000

50. Främjande av vilthushållningen (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 13 878 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter som avses i 3 § i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift (616/1993)

2) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder

3) till betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst sju årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Med stöd av 3 § i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift ska i statsbudgeten årligen tas in ett anslag som motsvarar minst det belopp som samma år uppskattas inflyta i form av jaktvårdsavgifter beräknat enligt antalet jägare under de tre närmast föregående åren (305 589). Jaktvårdsavgiften är 39 euro och för personer under 18 år 20 euro. Antalet jägare under 18 år uppskattas vara 8 670. De inkomster som beräknas inflyta av jaktvårdsavgifterna år 2021 har antecknats under moment 12.30.45.

Resultatet av verksamheten vid Finlands viltcentral

Finlands viltcentral är en självständig offentligrättslig inrättning som har hela landet förutom landskapet Åland som sitt verksamhetsområde. Till Finlands viltcentrals uppgifter hör att främja hållbar vilthushållning, stödja jaktvårdsföreningarnas verksamhet, sörja för verkställigheten av viltpolitiken och fullgöra för centralen föreskrivna offentliga förvaltningsuppgifter. Finlands viltcentral styrs och övervakas av jord- och skogsbruksministeriet.

Finlands viltcentral stöder uppnåendet av de samhälleliga effektmål som uppställts i motiveringen till huvudtiteln och kapitlen på följande sätt:

 • — ansvarar för den deltagande beredningen av förvaltningsplaner och uppdateringar av dem som gäller viltarter och deras livsmiljöer och tar i sin verksamhet, inklusive de offentliga förvaltningsuppgifterna, i beaktande riktlinjerna i de fastställda förvaltningsplanerna och åtgärderna i den nationella strategin för främmande arter
 • — sörjer för att intressentgrupperna blir hörda och kan delta i allt väsentligt i de regionala viltvårdsråden och riksviltvårdsrådet, utvecklar och stöder i samarbete med Naturresursinstitutet och jaktvårdsföreningarna verksamheten för nätverket för kontaktpersoner i frågor som rör stora rovdjur samt främjar annan uppföljning av viltbestånden som grundar sig på frivilligt arbete och att observationerna och proverna skickas till forskningsinstituten och utvecklar i samarbete med aktörer inom den offentliga viltvårdskoncernen statistikföringen över fällda djur och andra dataarkiv för vilt med tanke på planeringsverksamheten inom viltförvaltningen
 • — sörjer för att skador orsakade av vilt minskar bl.a. genom aktiva åtgärder för förebyggande av skador samt genom att rikta jakten mot viltarter som orsakar skador
 • — strävar efter att med aktiva åtgärder minska olagligt dödande av vilt
 • — sörjer för att statsbidrag styrs till jaktvårdsföreningarnas verksamhet.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Finlands viltcentral 7 270 000
Jaktvårdsföreningarna 2 588 000
Stödjande av jaktmuseiverksamhet 415 000
Utvecklingsprojekt enligt viltvårdskoncernens strategi:  
— utvecklande av jaktvårdsföreningarnas verksamhet, förvaltning av bestånden av stora rovdjur och utvecklande av viltvårdskoncernens gemensamma informationssystem samt projekt som förbättrar viltets livsmiljö 3 605 000
Sammanlagt 13 878 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bekämpning av djursjukdomar (regeringsprogr. 2019) 25
Utökad finansiering för naturvården (regeringsprogr. 2019) -1 000
Ökning av inflödet av jaktvårdsavgifter 43
Sammanlagt -932

Anslaget under momentet har ombildats till ett treårigt reservationsanslag.


2021 budget 13 878 000
2020 IV tilläggsb. 1 800 000
2020 budget 14 810 000
2019 bokslut 11 751 000

51. Främjande av fiskerihushållningen (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 9 400 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter som föranleds av användningsändamålen enligt 82 § i lagen om fiske (379/2015)

2) till betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst fem årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter, samt till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som genomförs med stöd ur EU:s fonder

3) till utgifter för genomförande av lagen om fiske, utgifter för forskning inom fiskerinäringen samt utgifter för programmet för fisketurism.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Med stöd av 86 § i lagen om fiske ska i statsbudgeten årligen tas in ett anslag som motsvarar det belopp som på basis av statens senast fastställda bokslut beräknas inflyta i fiskevårdsavgifter under det året. Beloppet av de fiskevårdsavgifter som inflyter 2021 och dimensioneringen av anslaget grundar sig därmed på de influtna fiskevårdsavgifterna enligt statsbokslutet för 2019. Fiskevårdsavgiften 2021 är 45 euro för ett kalenderår, 15 euro för sju dygn och 6 euro för ett dygn. Enligt uppskattning inflyter 8 900 000 euro i form av fiskevårdsavgifter.

De inkomster som inflyter har antecknats under moment 12.30.44.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Användningsändamål enligt 82 § 1—3 punkten i lagen om fiske 4 950 000
Utgifter som föranleds av uppbörden av fiskevårdsavgift enligt 82 § 5 punkten i lagen om fiske 680 000
Ersättningar till ägare av vattenområden enligt 82 § 4 punkten i lagen om fiske 3 170 000
Användningsändamål enligt 82 § 2 mom. i lagen om fiske 100 000
Genomförande av lagen om fiske samt forskningsverksamhet 500 000
Sammanlagt 9 400 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av ett tillägg av engångsnatur (Finlands Yrkesfiskarförbund FYFF rf) (riksdagen) -50
Bortfall av ett tillägg av engångsnatur (reduktionsfiske i Pyhäjärvi i Säkylä) (riksdagen) -100
Programmet för fisketurism (regeringsprogr. 2019) -100
Ökning av de influtna fiskevårdsavgifterna 339
Sammanlagt 89

2021 budget 9 400 000
2020 IV tilläggsb. 200 000
2020 budget 9 311 000
2019 bokslut 12 194 000

53. Vissa statsunderstöd inom naturresursekonomin (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 1 132 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statsunderstöd som beviljas för anläggning av skogsfröplantager och konsumtionsutgifter i anslutning till utvecklande av produktionen av skogsträdsfrö

2) till betalning av understöd till allmännyttiga samfund inom naturresurssektorn.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Genom understöden för anläggning av skogsfröplantager säkerställs att tillräckliga mängder högklassigt skogsodlingsmaterial som lämpar sig för förhållandena kontinuerligt står till buds för skogsbruksändamål. Anslaget får också användas till utvecklande av produktionen av skogträdsfrö.

Understöd som beviljas allmännyttiga samfund inom naturresurssektorn riktas till utvecklingsverksamhet och kommunikation som främjar tillväxten och konkurrenskraften inom naturresursekonomin.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Understöd för anläggning av skogsfröplantager 440 000
Understöd till allmännyttiga föreningar inom naturresurssektorn 692 000
Sammanlagt 1 132 000

2021 budget 1 132 000
2020 budget 1 132 000
2019 bokslut 1 332 000

62. Främjande av fiskerinäringen (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 21 888 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av EU:s medfinansiering och statens medfinansiering i åtgärder som gäller fiskerinäring och havspolitik och som delvis finansieras av medel ur Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF), efter att behövlig EU-lagstiftning och nationell lagstiftning är i kraft

2) till betalning av utgifter som föranleds av nationellt finansierade åtgärder för främjande av fiskerinäringen och övervakning av kommersiellt fiske.

Anslaget får också användas till utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst 80 årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter.

Av anslaget har 9 205 000 euro reserverats för den statliga medfinansieringen i projekt som delfinansieras av EU.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt kontantprincipen.

Förklaring:Vid dimensioneringen av anslaget har som utgifter som föranleds av EU:s gemensamma fiskeripolitik och integrerade havspolitik beaktats 20 313 000 euro, vilket utgör medfinansiering för det operativa program som delfinansieras ur Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) under 2021—2027. EU:s andel av beloppet är 11 108 000 euro. Europaparlamentet och rådet har ännu inte antagit den förordning som gäller Europeiska havs- och fiskerifondens programperiod 2021—2027. Inte heller de olika medlemsstaternas EU-medfinansiering för havs- och fiskerifondens operativa program för åren 2021—2027 har godkänts. På grund av EU:s försenade tidtabell kommer regeringens proposition med förslag till nationell genomförandelag om fonden att lämnas till riksdagen senare.

I anslagets EU-andel har även Ålands andel beaktats. Åland anvisar den nationella offentliga medfinansiering som behövs i sin egen budget.

Under moment 12.30.03 beräknas inflyta sammanlagt 15 000 000 euro i medfinansiering från EHFF, varav 10 000 000 euro är finansiering för programperioden 2014—2020 och 5 000 000 euro förhandsfinansiering för programperioden 2021—2027.

I anslaget har som åtgärder för främjande av fiskerinäringen som i sin helhet finansieras nationellt beaktats kostnaderna för tillsynen över kommersiellt fiske, till den del tillsynsåtgärderna inte ingår i Europeiska havs- och fiskerifondens operativa program. Anslaget får på grunder som godkänts av jord- och skogsbruksministeriet användas också till annan förbättring av förutsättningarna för fiskerinäringen eller som statligt stöd inom fiskerinäringsbranschen i enlighet med EU:s rättsakter samt för ersättningar till kommersiella fiskare i Saimenområdet för ekonomiska förluster till följd av skyddet av saimenvikaren uppgående till uppskattningsvis 80 000 euro. År 2021 behövs det uppskattningsvis 375 000 euro för utgifter som i sin helhet finansieras nationellt. Dessutom kan anslaget i enlighet med regeringsprogrammet användas för åtgärder för främjande av användning av inhemsk fisk samt tryggande av förutsättningarna för yrkesfiske och ersättande av kostnaderna för att avlägsna sälar som orsakar skador. År 2021 anvisas det 1 200 000 euro till åtgärder enligt regeringsprogrammet.

Beräknad användning av anslaget (euro)

  Nationell andel EU:s andel (EHFF) Sammanlagt
       
Europeiska havs- och fiskerifondens operativa program, sammanlagt 9 205 000 11 108 000 20 313 000
Nationella åtgärder 1 575 000 - 1 575 000
Sammanlagt 10 780 000 11 108 000 21 888 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Främjande av användning av inhemsk fisk (regeringsprogr. 2019) 300
Förebyggande av fiskeriskador (regeringsprogr. 2019) 100
Sammanlagt 400

Anslaget står delvis utanför ramen.


2021 budget 21 888 000
2020 IV tilläggsb. 1 755 000
2020 II tilläggsb. 10 000 000
2020 budget 21 488 000
2019 bokslut 20 476 000