Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2021

91. UngdomsarbetePDF-versio

Förklaring:Enligt ungdomslagen är syftet med ungdomsarbetet och ungdomspolitiken att främja de ungas delaktighet och möjligheter att påverka samt förmåga och förutsättningar att verka i samhället, att stödja de ungas utveckling, självständighetsprocess och gemenskapskänsla samt inhämtandet av kunskaper och färdigheter i anknytning till detta, att stödja de ungas fritidssysselsättningar och verksamhet i det civila samhället, att främja de ungas likställdhet och jämlikhet samt tillgodoseendet av deras rättigheter, och förbättra de ungas uppväxt- och levnadsvillkor. Syftet ska uppnås med utgångspunkt i solidaritet, kulturell mångfald och internationalism, hållbar utveckling, sunda levnadsvanor, respekt för miljön och livet samt sektorsövergripande samarbete. Dessa mål enligt ungdomslagen gäller alla som är under 29 år och bor i Finland.

De ungdomspolitiska målhelheterna i det riksomfattande programmet för ungdomsarbete och ungdomspolitik 2020—2023, som godkänts av statsrådet, är

 • — Unga har förutsättningar för en smidig vardag — utslagningen minskar.
 • — Unga har metoder och färdigheter för att delta och påverka
 • — Unga litar på samhället — jämlikheten och säkerheten stärks

Dessutom innehåller programmet nationella mål för den europeiska och internationella verksamheten på ungdomsområdet samt riktlinjer och prioriteringar för stödjande av ungdomsarbetet och ungdomsverksamheten när det gäller godkännande av rätten till statsbidrag för kompetenscentrum på ungdomsområdet.

Mål för de samhälleliga effekterna:
 • — De ungas delaktighet ökar och påverkningsmöjligheterna blir mångsidigare
 • — De ungas erfarenheter av jämlikhet, jämställdhet, samhörighet och tillgodoseendet av de ungas rättigheter stärks
 • — De unga har lika tillgång till fritidsaktiviteter och verksamhet
 • — De ungas livskompetens stärks.
Målen och de viktigaste åtgärderna inom ungdomsarbetet
 • — Det i ungdomslagen (1285/2016) avsedda riksomfattande programmet för ungdomsarbetet och ungdomspolitiken för åren 2020—2023 genomförs
 • — Kompetenscentrumen på ungdomsområdet styrs i syfte att utveckla verksamhetsområdet i enlighet med gemensamt överenskomna uppgifter
 • — En översyn av ungdomslagen bereds särskilt med fokus på smidigare understödsprocesser, statsunderstödsprocesserna och bedömningen av effekterna av statsunderstöden utvecklas
 • — Forskningen och informationsproduktionen inom ungdomsväsendet utvecklas så att de stödjer ungdomsarbetet och det ungdomspolitiska beslutsfattandet. Kännedomen om tjänsten Nuorisotilastot.fi ökas i syfte att förbättra rapporteringen av resultaten och kvalitetsbedömningen av ungdomsarbetet och ungdomspolitiken på lokal, regional och nationell nivå. Dessutom breddas informationsunderlaget för tjänsten.
 • — Ibruktagandet av ett riksomfattande digitalt system säkerställs för att det ska bli lättare att överföra kontakt - och identifieringsuppgifter till det uppsökande ungdomsarbetet.

Nyckeltal för ungdomsarbetet

  2018
utfall
2019
utfall
2021
uppskattning
       
10—29-åringar som hör till/är med i något organisationsarbete eller motsvarande (undersökningen om fritiden), % 56 56 58
15—29-åringar som känner sig delaktiga i det finländska samhället (Ungdomsbarometern), % 75 75 75
15—29-åringar som upplever att de har bra kontroll över sitt liv (Ungdomsbarometern), % 85 85 87
Barn i grundskoleåldern som inte har en enda nära vän (undersökningen Hälsa i skolan, Institutet för hälsa och välfärd), % 9 9 8
15—29-åringar som har låtit bli att inleda en hobby på grund av brist på pengar (Ungdomsbarometern), % 39 39 35
15—29-åringar som har upplevt diskriminering under de senaste 12 månaderna (Ungdomsbarometern), % 10 10 7
15—29-åringar som är optimistiska vad gäller sin egen framtid (Ungdomsbarometern), % 79 79 83
Antalet arbetslösa personer under 25 år (ANM) 33 400 32 800 32 000

50. Avkastning av penningspelsverksamheten för främjande av ungdomsarbete (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 39 220 000 euro.

Anslaget får användas

1) till statsunderstöd enligt ungdomslagen (1285/2016) som beviljas till riksomfattande organisationer och kompetenscentrum på ungdomsområdet samt för verksamheten vid och byggandet av ungdomscentraler

2) till understöd och betalning av stipendier för ungdomsforskning, för att utarbeta utredningar som gäller ungdomsarbetet och ungdomspolitiken samt för utgifter för informations- och rådgivningsarbete för unga, för digitalt ungdomsarbete, för systemen för hörande av unga och ungas deltagande och för utveckling av dessa system

3) för att täcka de utgifter som föranleds av sammanslutningars och statsförvaltningens internationella samarbete på ungdomsområdet samt för att stödja EU-verksamhetsprogram och internationella verksamhetsprogram

4) till stöd för lokal fritidsverksamhet för barn och unga, ungdomsarbete och ungdomsverksamhet med tonvikt på idrott och kultur samt för miljöfostran för unga

5) till verkstadsverksamhet för unga genom riksomfattande stöd och för uppsökande ungdomsarbete, förebyggande av missbruk, socialt ungdomsarbete och annat stärkande av de ungas sociala identitet

6) till betalning av utgifter som föranleds av statens ungdomsråd och dess sektioner, utvärderings- och understödskommissionen och samernas ungdomsråd samt för stärkande av den samiska ungdomskulturen

7) för att genomföra, utvärdera och utveckla det riksomfattande programmet för ungdomsarbete och ungdomspolitik

8) till utgifter för den regionala ungdomsverksamheten och för att utveckla det regionala ungdomsarbetet, för drift och utveckling av tjänsten nuorisotilastot.fi samt för genomförande av regionförvaltningens och statens ämbetsverks tidsbundna projekt inom ungdomsarbetet

9) till betalning av utgifter för avlönande av personal motsvarande högst 7 årsverken.

I fråga om de personer som avses i 9 punkten beaktas vid nettobudgetering de förmåner enligt sjukförsäkringen som betalats till arbetsgivaren såsom inkomster.

Förklaring:Från momentet görs en permanent överföring av sju årsverken till regionförvaltningsverket, varav den andel på 240 000 euro av anslaget som motsvarar fyra årsverken täcks genom en permanent överföring från moment 29.91.51 till moment 28.40.01 och den andel som motsvarar tre årsverken inkluderas inom ramen för moment 28.40.01.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Aktivt medborgarskap för unga  
Riksomfattande organisationer för ungdomsarbete 18 600 000
Lagstadgade nationella kommittéer 950 000
Stärkande av de ungas sociala identitet  
Uppsökande ungdomsarbete och annat stärkande av de ungas sociala identitet 1 838 000
Ungas uppväxt- och levnadsvillkor, lokalt och regionalt ungdomsarbete  
Uppväxt- och levnadsvillkor lokalt och regionalt 3 150 000
Utveckling av ungdomsarbetet och ungdomspolitiken  
Försök, utveckling, forskning och internationellt samarbete 9 682 000
Ungdomscentraler 5 000 000
Sammanlagt 39 220 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Effekterna av sänkningen av lotteriskatten 4 240
Förändring av Veikkaus Ab:s avkastningsprognos för 2021 -18 740
Nivåförändring -530
Sammanlagt -15 030

Anslaget står utanför ramen.


2021 budget 39 220 000
2020 budget 54 250 000
2019 bokslut 54 968 032

51. Verkstadsverksamhet för unga samt uppsökande ungdomsarbete (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 27 612 000 euro.

Anslaget får användas

1) för att stödja verkstadsverksamhet för unga och uppsökande ungdomsarbete

2) till betalning av utgifter och understöd som föranleds av det uppsökande ungdomsarbetet och genomförandet av EU:s Ungdomsgaranti.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Stöd till verkstadsverksamhet 16 300 000
Stöd till uppsökande ungdomsarbete samt betalning av utgifter och understöd som föranleds av genomförandet av EU:s Ungdomsgaranti 11 312 000
Sammanlagt 27 612 000

För stödjande av uppsökande ungdomsarbete anvisas det dessutom 7 127 000 euro under moment 29.91.50.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av engångsutgift -1 450
Kompensation med anledning av lägre intäktsföring av avkastningen av penningspelsverksamhet 6 329
Utgifter för personer som avlönats med hjälp av avkastningen från penningspelsverksamheten (överföring till moment 28.40.01) -240
Nivåförändring -540
Sammanlagt 4 099

2021 budget 27 612 000
2020 IV tilläggsb. 12 000 000
2020 II tilläggsb. 1 500 000
2020 budget 23 513 000
2019 bokslut 21 323 000

52. Statsandelar till kommunernas ungdomsväsende samt vissa understöd (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 9 471 000 euro.

Anslaget får användas

1) till statsandelar för kommunernas ungdomsväsende på basis av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) och ungdomslagen (1285/2016)

2) för att stödja kultur- och språkboverksamhet på enaresamiska, skoltsamiska och nordsamiska

3) för att främja ungas företagar-, ekonomi- och arbetslivskompetens.

Det pris per enhet som används som beräkningsgrund för statsandelen för kommunernas ungdomsarbete är 15,00 euro per invånare under 29 år.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Statsandel för kommunernas ungdomsväsende 7 821 000
Samernas kultur- och språkboverksamhet 950 000
Främjande av ungas företagar-, ekonomi- och arbetslivskompetens 700 000
Sammanlagt 9 471 000

För stöd till kultur- och språkboverksamhet utanför Sameområdet anvisas dessutom 250 000 euro under moment 29.91.50.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av engångsutgift -250
Kompensation med anledning av lägre intäktsföring av avkastningen av penningspelsverksamhet 7 821
Sammanlagt 7 571

Momentets rubrik har ändrats.


2021 budget 9 471 000
2020 II tilläggsb. 2 500 000
2020 budget 1 900 000
2019 bokslut 1 750 000