Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
              50. Vissa understöd
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2021

80. Konst och kulturPDF-versio

Förklaring:De samhälleliga effektmålen enligt undervisnings- och kulturministeriets kulturpolitiska strategi 2025 främjas. Uppnåendet av målen främjas särskilt med åtgärder inom konst- och konstnärs-, kulturarvs-, biblioteks-, kulturexport- och upphovsrättspolitiken samt den audiovisuella politiken. Uppnåendet av målen för 2021 försvåras i betydande grad av följderna av coronavirusepidemin för människors och sammanslutningars funktionsförmåga, sysselsättning och ekonomi. Den kulturpolitiska strategin genomförs så att skapandet, produktionen, konsumtionen och användningen av konst och kultur så snabbt som möjligt återgår till den nivå som rådde före den kris som orsakades av coronavirusepidemin.

Mål för de samhälleliga effekterna:
 • — Kreativt arbete och kreativ produktion: Förutsättningarna för konstnärligt och annat kreativt arbete förbättras och produktions- och distributionsformerna diversifieras.
 • — Delaktighet och deltagande i kulturlivet: Delaktigheten i kulturlivet ökar och skillnaderna i olika befolkningsgruppers deltagande minskar.
 • — Kulturgrunden och dess livskraft Kulturgrunden är stark och livskraftig.

Kreativt arbete och kreativ produktion Förutsättningarna för konstnärligt och annat kreativt arbete förbättras och produktions- och distributionsformerna diversifieras

Formerna för kreativt arbete och konstnärlig framställning har diversifierats och verksamhetsmiljön har förändrats. De olika konstformerna samt deras verksamhetsformer och strukturer skiljer sig från varandra. Konstnärernas utkomst släpar efter jämfört med utvecklingen av den övriga befolkningens inkomstnivå. Den kris som orsakades av coronavirusepidemin har ytterligare försämrat utkomsten och ökat arbetslösheten inom branschen. En höjning av nivån på konstnärsstipendierna korrigerar situationen något, men det behövs också andra åtgärder för att stärka konstnärens utkomst och ställning på arbetsmarknaden. Företagens behov inom den kreativa branschen ska beaktas som en del av de allmänna åtgärderna för att stimulera företagsverksamheten, men också när finansierings - och stödsystemen i övrigt utvecklas.

Mål för resultatet av verksamheten
 • — Det utvecklas system som stöder och främjar konstnärernas och konstens ställning utvecklas med beaktande av de skador som coronakrisen orsakat för produktionen, distributionen och konsumtionen av konst och kultur.
 • — Tillväxten inom de kreativa branscherna stöds genom att förutsättningarna för produktutveckling, export och internationalisering av kulturinnehållet och kulturturism stärks med beaktande av de innovationer i synnerhet i fråga om distribution och tillgänglighet som gjorts under coronavirusepidemin och hur dessa kan utnyttjas.
 • — Verksamhetsförutsättningarna för de kreativa branscherna vidareutvecklas i samarbete med arbets- och näringsministeriet.
 • — Systemet för ersättningar för kopiering för enskilt bruk ses över.
 • — De ändringar i upphovsrättslagstiftningen som föranleds av upphovsrättsdirektiven från 2019 bereds. 
Indikatorer som har samband med målet 1) 2018
utfall
2019
utfall
2020
uppskattning
2021
uppskattning
         
Konstnärer        
— antal mottagare av/ansökningar om årsstipendier 294/2 548 304/2 673 300/2 871 300/2 600
— andelen personer som bor i huvudstadsregionen av samtliga som ansöker om/får stipendium från Centret för konstfrämjande (inkl. sammanslutningar), % 49/51 49/50 46/48 49/50
— antal konstnärspensioner sammanlagt (31.12) 1 073 1 087 1 080 1 100
— antal nya mottagare av konstnärspensioner i förhållande till antalet sökande, % 10,9 10,7 11,5 11
— antal arbetslösa arbetssökande i yrken inom konstbranschen 6 217 6 047 6 000 6 000
Kultursektorn        
— antal personer som utövar ett yrke inom kultur som huvudsyssla (arbetskraftsundersökningen) 135 000 - 135 000 140 000
— verksamhetsställen för företag inom kulturbranschen - 21 000 21 500 21 500
— antal anställda vid företag inom kulturbranschen - 55 000 55 300 55 300
— omsättningen för företag inom kulturbranschen (md euro) - 14 14,2 14,2
— omsättningen för företag inom spelbranschen (md euro) - 2,8 2,8 2,8

1) Siffrorna för 2020 och 2021 är uppskattningar före coronavirusepidemin.

Delaktighet och deltagande i kulturlivet Delaktigheten i kulturlivet ökar och skillnaderna i olika befolkningsgruppers deltagande minskar

Kulturdelaktigheten förutsätter att de kulturella rättigheterna uppfylls och att det finns sådana konst- och kulturtjänster som garanterar lika möjligheter till deltagande. I och med att samhället blir mångsidigare, regionerna differentieras och den kommunala ekonomin stramas åt behövs det ett nytt slags samarbete mellan aktörer som producerar kulturtjänster samt nya modeller som främjar delaktighet och deltagande i verksamheten. När digitala tjänster utvecklas kan man dra nytta av de erfarenheter som gjorts under coronavirusepidemin.

I fråga om de allmänna bibliotekens funktioner och tjänster är det nödvändigt att förbättra tillgången till i synnerhet digitalt innehåll på lika villkor. Främjandet av en regionalt täckande och mångsidig konst- och kulturfestivalverksamhet baserar sig på riktlinjerna i det handlingsprogram som sträcker sig till 2025. Som stöd för utvecklingen av kommunernas kulturverksamhet och grundläggande konstundervisning behövs en stärkt kunskapsbas.

Konst och kultur ökar välbefinnandet och därför ska de synas i människornas vardag, t.ex. inom småbarnspedagogiken, i hobbyverksamheten i anknytning till skoldagen, i livsmiljön och i social- och hälsovårdstjänsterna.

Mål för resultatet av verksamheten
 • — Utbudet av konst-, kultur- och bibliotekstjänster tillgodoser olika befolkningsgruppers behov och användningen av tjänsterna återgår till nivån före 2020.
 • — Förverkligandet av kulturell mångfald stärks i innehållet i och tjänsterna inom konst och kultur samt i branschens aktörsstrukturer.
 • — Konst och kultur förankras i skoldagen och konst- och kulturtjänsterna integreras i social - och hälsovården.
 • — Lagen om Biblioteket för synskadade, Celia, revideras.
Indikatorer i samband med målet 1) 2018
utfall
2019
utfall
2020
mål
2021
mål
         
Nationella konstinstitutioner        
Finlands nationalopera och nationalbalett        
— antal föreställningar 654 622 660 600
— betalande besökare, 1 000 pers. 231 221 210 220
— publikkontakter, 1 000 pers. 290 286 280 300
Finlands nationalteater        
— antal föreställningar 1 264 1 086 1 000 900
— betalande besökare, 1 000 pers. 178 191 160 145
— publikkontakter, 1 000 pers. 195 201 170 155
Nationalgalleriet        
— antal samlings- och specialutställningar 18 20 18 9
— betalande besökare, 1 000 pers. 409 521 500 392
— publikkontakter, 1 000 pers. 2 242 2 720 2 800 2 500
Teatrar, orkestrar och museer som får statsandel        
— antal teaterföreställningar 12 100 11 800 12 200 12 200
— teaterbesökare, 1 000 pers. 2 251 2 240 2 200 2 200
— antal orkesterkonserter 2 800 2 800 2 800 2 800
— orkesterkonserter, antal åhörare, 1 000 pers. 961 960 960 960
— museibesökare (statsandelsmuseer och andra museer som sköts på heltid), 1 000 pers. 7 129 7 636 7 000 7 000
Film        
— premiärer på inhemska filmer 41 42 40 40
— antal biobesökare, inhemska filmer, 1 000 pers. 1 900 1 400 2 000 2 000
Allmänna bibliotek        
— antal huvudbibliotek och biblioteksfilialer, st. 720 718 717 717
— den totala utlåningen vid allmänna bibliotek, 1 000 st. 84 581 85 957 86 000 86 000
— fysiska biblioteksbesök, 1 000 st. 49 825 53 746 54 000 54 000
— biblioteksbesök på nätet, 1 000 st. 38 026 47 024 48 000 49 000
— deltagare i evenemang som ordnas av biblioteken, 1 000 pers. 931 995 997 999
Kommunernas kulturverksamhet        
Nettodriftskostnader för kulturverksamheten: medelvärde €/invånare (inkl. grundläggande konstundervisning, bibliotek, museer och utställningar, teater, dans och cirkus, musik, övrig kulturverksamhet) - 141 141 141

1) Siffrorna för 2020 och 2021 är uppskattningar före coronavirusepidemin.

Kulturgrunden och dess livskraft Kulturgrunden är stark och livskraftig

Konst är den största förmånstagaren av avkastningen av penningspel inom undervisnings - och kulturministeriets förvaltningsområde, och över hälften av den statliga finansieringen av konst - och kultursektorn finansieras med dessa medel. Detta äventyrar allvarligt finansieringen av branschen i och med att intäktsföringen av penningspelsverksamheten minskar, om inte tillräckliga kompensationsmetoder vidtas. De skador som coronavirusepidemin orsakar branschen förutsätter också stimulansfinansiering.

När finansieringssystemen inom kultursektorn utvecklas är det viktigt att balansen mellan finansieringens förutsebarhet och flexibilitet upprätthålls. I detta syfte har man genomfört en reform av statsandelssystemet för museer, och en motsvarande reform behövs för utövande konst. Inom kulturarvsområdet är uppdateringen av lagen om fornminnen en mångårig process. Kulturarvet ska ses på ett mångsidigt sätt med tanke på möjligheterna att utnyttja det och dess samhälleliga konsekvenser. I takt med att digitaliseringen av kulturmaterial fortsätter kan materialet göras tillgängligt i stor utsträckning och materialets långtidsförvaring tryggas.

Verksamheten enligt värden och principer för hållbar utveckling sträcker sig till alla delområden inom konst- och kulturpolitiken. Det kan leda till att verksamhetssätten inom branschen förnyas och fungera som förändringskraft i samhället i vidare bemärkelse.

Mål för resultatet av verksamheten
 • — Konst- och kulturbranschen stöds i syfte att branschen ska klara av följderna av coronavirusepidemin.
 • — Statsandelssystemet för scenkonst reformeras.
 • — Reformen av lagen om fornminnen inleds.
 • — En kulturarvsstrategi utarbetas.
 • — En ökad digital tillgång till kulturarvsmaterial samt ökad användning och långtidsförvaring av materialet främjas.
Tjänsten Finna, indikatorer 2018
utfall
2019
utfall
2020
mål
2021
mål
         
Antal organisationer som erbjuder material 344 369 390 400
Sökbar materialmängd (mn) 15,3 16,5 17,5 19
Material som finns tillgängligt på nätet (mn) 1,9 2,1 2,4 2,7
Besök på nätet (mn) 31,3 43 42 44

01. Omkostnader för Centret för konstfrämjande (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 4 248 000 euro.

Förklaring:Centret för konstfrämjande är ett ämbetsverk för expertis och tjänster inom konst, med uppgift att främja konst och kultur på nationell och internationell nivå. Ämbetsverket har till uppgift att främja konstnärernas arbete och utkomst, stärka den demokratiska och jämlika utvecklingen i samhället med hjälp av konst och kultur samt följa och utvärdera utvecklingen inom centrets verksamhetsområde och lägga fram utvecklingsförslag.

Ämbetsverket finansierar årligen konstnärers arbete och olika sammanslutningars verksamhet. Genom utvecklingsprogram och andra tjänster främjar Centret för konstfrämjande konstens och konstnärernas ställning samt tillgången och åtkomsten till konst och kulturtjänster.

De förtroendeorgan som verkar i anknytning till centret är statens konstkommissioner och regionala konstkommissioner samt nämnden för biblioteksstipendier åt författare och översättare och nämnden för visningsstipendier för bildkonst. Till deras uppgifter hör att på basis av inbördes jämförelse dela ut stipendier, vara sakkunnig på sitt eget ansvarsområde och delta i utarbetandet av centrets strategi.

I anknytning till Centret för konstfrämjande verkar konstrådet. Det har till uppgift att besluta om antalet statliga konstkommissioner samt om deras exakta namn och verksamhetsområden. Konstrådet utnämner också medlemmar till de statliga konstkommissionerna och de regionala konstkommissionerna samt gör en framställning om titeln konstakademiker.

För genomförandet av de samhälleliga effektmålen ska Centret för konstfrämjande

 • — främja konstnärers utkomst och sysselsättning
 • — med hjälp av konst och kultur stödja en demokratisk och jämlik samhällsutveckling.

Undervisnings- och kulturministeriet ställer upp följande mål för resultatet av verksamheten vid Centret för konstfrämjande:

 • — Verksamheten och strukturen förnyas inom de förtroendeorgan som verkar i anknytning till centret och som gör inbördes jämförelser.
 • — Ämbetsverksstrukturen och de regionala tjänsterna ses över.
Nyckeltal för resultatet 2018
utfall
2019
utfall
2020
mål/uppskattning
2021
mål/uppskattning
         
Statsunderstöds- och stipendieansökningar 13 661 13 040 12 000 11 000
Positiva beslut om statsunderstöd och stipendier 3 283 2 966 3 000 2 500
Behandlingstiden för stipendie-/understödsansökan (antal veckor i genomsnitt) 21 14 14 14
Antalet stödformer 23 22 19 19
Antalet organ 23 24 20 20
Hantering av mänskliga resurser        
Årsverken 87 80 91 81
Arbetstillfredsställelseindex (VMBaro) 3,5 3,4 3,6 3,6

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 4 275 4 116 4 248
Bruttoinkomster 60 10 -
Nettoutgifter 4 215 4 106 4 248
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 350    
— överförts till följande år 249    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Genomförande av självkostnadsprincipen i Senatkoncernens affärsverks hyror 36
Lönejusteringar 135
Nivå på poster som överförs (regeringsprogr. 2019) -20
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna -9
Sammanlagt 142

2021 budget 4 248 000
2020 II tilläggsb. 100 000
2020 I tilläggsb. 900 000
2020 budget 4 106 000
2019 bokslut 4 115 000

03. Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 2 103 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till finansiering av projekt för grundläggande förbättringar

2) till anskaffning av utrustning och anordningar.

Förklaring:Förvaltningsnämnden för Sveaborg ansvarar för restaureringen, underhållet och presentationen samt utvecklingen av det internationellt betydelsefulla byggnadskulturella monumentet Sveaborg som finns med på Unescos världsarvslista. Förvaltningsnämnden för Sveaborg har i uppdrag att bevara kulturarvshelheten i enlighet med de nationella skyddsmålen och världsarvskonventionen. Förvaltningsnämnden för Sveaborg sörjer för en hållbar balans mellan bevarandet av fästningen, besökarhanteringen och hanteringen av användningen.

Förvaltningsnämnden för Sveaborgs uppgift när det gäller att uppnå de samhälleliga effektmålen är att

 • — Genom kompetent ombyggnad och restaurering i rätt tid främjas den kulturella och ekologiska hållbarheten. Av målen i Agenda 2030 genomförs i synnerhet åtgärder som hänför sig till hållbar turism
 • — Besökarna informeras om Sveaborgs världsarvsvärden och skyddet av dem samt uppmuntras att agera ansvarsfullt.
 • — Interaktionen mellan intressentgrupperna främjas.
 • — Världsarvsobjektets särskilda universella värden, autenticitet och integritet bevaras, man har förberett sig på riskerna och skötseln av objektet bidrar till en hållbar utveckling. Med hjälp av en vård- och bruksplan bevaras världsarvsobjektets värden.
 • — Man förbereder sig på inkomstbortfall till följd av det minskade antalet besökare till följd av Covid-19-pandemin och på att hitta en ny typ av kundkrets. Förlusten gäller både antalet besökare och den regionalekonomiska effekten åren 2020—2021.

Undervisnings- och kulturministeriet uppställer följande mål för förvaltningsnämnden för Sveaborg:

Nyckeltal för resultatet 2018
utfall
2019
utfall
2020
mål/uppskattning
2021
mål/uppskattning
         
Samhälleliga effekter        
Sveaborgs lokalekonomiska effekt (mn euro) 23 24 24 6,2
Funktionell effektivitet        
Hyresbostädernas nyttjandegrad, % 94,2 94 94 92
Hyresintäkter, tillväxt % 1,0 1,0 0,5 -9,5
Hantering av mänskliga resurser        
Årsverken 81,1 82 83 83
Arbetstillfredsställelseindex (VM Baro) 3,6 3,7 3,75 3,7

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 9 379 8 635 8 293
Bruttoinkomster 7 087 6 540 6 190
Nettoutgifter 2 292 2 095 2 103
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 425    
— överförts till följande år 357    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten, företagsekonomiska prestationer (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten 7 086 6 700 6 200
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 6 956 6 820 6 820
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 129 -120 -620
Kostnadsmotsvarighet, % 102 98 91

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Lönejusteringar 38
Nivå på poster som överförs (regeringsprogr. 2019) -25
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna -5
Sammanlagt 8

2021 budget 2 103 000
2020 IV tilläggsb. 400 000
2020 II tilläggsb. 700 000
2020 budget 2 095 000
2019 bokslut 2 224 000

04. Omkostnader för Museiverket (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 22 314 000 euro.

Anslaget får också användas för anskaffning av utrustning och anordningar.

Förklaring:Museiverket är sakkunnigt när det gäller kulturarv och kulturmiljö, fungerar som myndighet på området samt producerar information om kulturarvet och kulturmiljön. Museiverket ansvarar för insamlingen och förvaringen av kulturarvsinformationen, skyddet av kulturmiljön och kulturegendomen, styrningen och utvecklandet av museisektorn samt sakkunskapen i fråga om internationella konventioner som gäller kulturarvet i samarbete med andra myndigheter. Finlands nationalmuseum, som hör till Museiverket, ansvarar för den kulturhistoriska nationalsamlingen samt för programmet och publikarbetet när det gäller museer och sevärdheter.

Museiverkets uppgift när det gäller att uppnå de samhälleliga effektmålen är att

 • — i sin verksamhet genomgående främja jämlikhet, demokrati och delaktighet i kulturarvet
 • — sörja för ett mångsidigt kulturarv som en samhällelig resurs
 • — främja hållbar utveckling genom publikarbete, vård av kulturarvet och ändrade verksamhetssätt
 • — aktivt delta i det nationella och internationella samarbetet för att identifiera kulturarvets betydelse och utnyttja de möjligheter det öppnar

Undervisnings- och kulturministeriet ställer upp följande mål för Museiverket:

 • — Tjänster, material och forskningsinfrastruktur utvecklas så att de är tillgängliga, kundorienterade och så digitala som möjligt för att främja forskningen och öka kunskapen om och förståelsen för kulturarvet.
 • — De nya tjänsterna och samarbetet med aktörerna stärker kulturbranschens betydelse inom samhällsekonomin och förbättrar arbetsvillkoren inom branschen. Planeringen och genomförandet av Nationalmuseets utvidgning och nya verksamhetsmodell inleds.
Nyckeltal för resultatet 2018
utfall
2019
utfall
2020
mål/uppskattning
2021
mål/uppskattning
         
Produktion och kvalitetsledning        
Antal studerade objekt i tjänsten Finna, st. 635 050 465 834 600 000 700 000
Åtkomst till elektroniskt katalogiserade objekt i tjänsten Finna, st. 265 813 263 795 285 000 305 000
Totalt antal besökare i museer och slott 710 896 762 481 730 000 600 000
Funktionell effektivitet        
Det genomsnittliga priset på musei- och slottsbesök, euro 2,19 2,37 2,12 2,15
Den genomsnittliga inkomsten av musei- och slottsbesök, euro 4,36 3,96 3,86 3,87
Hantering av mänskliga resurser        
Arbetstillfredsställelseindex (VMBaro) 3,77 3,85 3,77 3,78
Årsverken 267 276 270 275

Inkomster av och utgifter för verksamheten (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 28 834 25 254 25 814
Bruttoinkomster 6 899 3 500 3 500
Nettoutgifter 21 935 21 754 22 314
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 1 930    
— överförts till följande år 994    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nationalmuseets nya verksamhetsmodell och utställningsprogram 150
Genomförande av självkostnadsprincipen i Senatkoncernens affärsverks hyror 195
Lönejusteringar 429
Nivå på poster som överförs (regeringsprogr. 2019) -172
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna -42
Sammanlagt 560

2021 budget 22 314 000
2020 IV tilläggsb. 1 700 000
2020 II tilläggsb. 591 000
2020 budget 21 754 000
2019 bokslut 20 999 000

05. Omkostnader för biblioteket för synskadade (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 5 510 000 euro.

Anslaget får också användas för anskaffning av utrustning och anordningar.

Förklaring:Biblioteket för synskadade (Celia) är ett sakkunnigcentrum för tillgänglig litteratur och publicering som stöder lika möjligheter för personer med läsnedsättning att läsa, lära sig och delta i samhället. Celia producerar och förmedlar litteratur i tillgängliga format, bl.a. ljudböcker och punktböcker, i samarbete med bibliotek och förläggare samt erbjuder rådgivning i fråga om tillgänglig publikation.

Celia producerar ca 1 250 nya skönlitterära och facklitterära titlar samt lärobokstitlar. Celia producerar i enlighet med de reviderade riktlinjerna för publicering läromedel som skolelever med läshinder och studerande på andra stadiet med läshinder behöver samt böcker som examensstuderande i högre utbildning med läshinder behöver enligt examenskraven.

Biblioteket förmedlar litteratur till kunderna ungefär en miljon gånger per år i samarbete med de allmänna biblioteken, högskolebiblioteken och andra sammanslutningar. Webblånens andel av alla lån ökar. Servicen är avgiftsfri för kunden.

För genomförandet av de samhälleliga effektmålen ska biblioteket för synskadade

 • — förbättra tillgången till skriftligt innehåll för personer med läshinder genom att tillhandahålla rådgivnings- och sakkunnigtjänster samt stärka samarbetet med intressentgrupper
 • — utarbeta en långsiktig strategi för webbtjänster
 • — upprätthålla och stärka tillgången till sina tjänster via samarbetspartner och öka nya kunders tillgång till tjänsterna
 • — genomföra en reviderad publikationspolitik som beaktar tillgängliga publikationer som producerats av andra aktörer och tillgången till publikationer
 • — stärka barns och ungas möjligheter att lära sig genom att utveckla produkter och tjänster riktade till barn och unga i samarbete med olika aktörer och genom att främja läsandet.

Undervisnings- och kulturministeriet ställer upp följande mål för biblioteket för synskadade:

Nyckeltal för resultatet 2018
utfall
2019
utfall
2020
mål/uppskattning
2021
mål/uppskattning
         
Produktion och kvalitetsledning        
— Årlig bokanskaffning till Celias samling (produktion och anskaffningar) 1 653 1 630 1 300 1 250
— Rekommendationer för tillgänglig publicering, rådgivning och utbildning om tillgänglighet, antal 28 63 30 30
— Andelen aktiva barn och unga av barnen och ungdomarna i Celias register,% - 21 24 31
— Antal leveranser av läroböcker 45 938 56 344 50 000 42 500
Funktionell effektivitet        
— Kunder som omfattas av tjänsterna 45 567 65 096 74 000 86 000
— Nätkundernas andel av alla enskilda kunder, % - 79 81 84
—Webblånens andel av den totala låneverksamheten, % 60 67 72 75
Hantering av mänskliga resurser        
— Årsverken 42 43 45 45
— Arbetstillfredsställelseindex (VMBaro) 3,31 3,36 3,5 3,5

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 5 512 5 241 5 540
Bruttoinkomster 44 30 30
Nettoutgifter 5 468 5 211 5 510
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 866    
— överförts till följande år 597    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Celias kostnader för IKT-underhåll 230
Reform av webbtjänsterna för synskadade -25
Stärkande av arbetet för att främja publicering 100
Lönejusteringar 83
Nivå på poster som överförs (regeringsprogr. 2019) -77
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna -12
Sammanlagt 299

2021 budget 5 510 000
2020 IV tilläggsb. 240 000
2020 budget 5 211 000
2019 bokslut 5 199 000

06. Omkostnader för Nationella audiovisuella institutet (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 7 307 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till anskaffning av utrustning och anordningar

2) till betalning av understöd

3) till ett belopp av högst 250 000 euro för prisstöd för visningsverksamhet och annan avgiftsbelagd service.

Förklaring:Nationella audiovisuella institutet (KAVI) förvarar och bevarar filmer och tv- och radioprogram, främjar det audiovisuella kulturarvet samt tryggar barnens utveckling och välfärd i mediemiljön.

KAVI skaffar till sina samlingar visningskopior och extra material inom den film- och videoproduktion som är föremål för den lagstadgade depositionsförpliktelsen, lagrar radio- och TV-programflöde digitalt enligt en plan som undervisnings- och kulturministeriet har godkänt, tar emot inhemska radio- och tv-program som kan betraktas som originalspelningar som lagstadgade depositioner samt övervakar utbudet av bildprogram och det arbete som utförs av klassificerare av bildprogram i enlighet med den offentliga tillsynsplanen. KAVI för register över leverantörer och klassificerare av bildprogram och för en offentlig förteckning över bildprogram. KAVI erbjuder utbildning, handledning och stödtjänster för klassificerare och leverantörer av bildprogram och underhåller och utvecklar klassificeringsprogramvaran.

Nationella audiovisuella institutets uppgift när det gäller att genomföra de samhälleliga effektmålen är:

 • — Möjligheterna att utnyttja det inhemska kulturarvet och tillgängligheten till det förbättras genom digitalisering av material och samlingar samt genom att institutets digitala innehåll görs tillgängligt för allmänheten via det nationella digitala bibliotekets kundgränssnitt FINNA och via KAVI:s bild- och ljudterminaler för radio- och televisionsarkivet.
 • — Utbudet inom filmkulturen och filmfostran görs mångsidigare och filmkulturen görs tillgängligare särskilt för skolor samt barn och unga.
 • — Kritisk mediekompetens och mediefostran främjas och genom att utbudet av bildprogram övervakas stöder man en för barn trygg mediemiljö.

Undervisnings- och kulturministeriet ställer upp följande mål för Nationella audiovisuella institutet:

Nyckeltal för resultatet 2018
utfall
2019
utfall
2020
mål/uppskattning
2021
mål/uppskattning
         
Produktion och kvalitetsledning        
— Vård av samlingar/arkiverade filmer, antal 137 386 138 951 143 700 146 100
— Avgiftsbelagda tjänster/visningsverksamhet, antal besökare 50 330 49 262 53 000 56 000
— Digitalt lagrat programflöde i terabyte (radio- och televisionsarkivet)1) 548 604 651 710
— Antal utbildningar och föreläsningar i mediefostran, minst 30 34 27 29
— Antal övervakningsärenden som hänför sig till utbudet av bildprogram 33 104 30 52
         
Funktionell effektivitet        
— Samlings- och arkivverksamhet sammanlagt, euro/film 24,5 24,29 24,16 23,70
— Radio- och televisionsarkivet sammanlagt euro/lagrat programflöde i terabyte 2 422 2 358 2 127 1 934
— Kostnader för klassificering av bildprogram, euro/program2) 145 135 126 150
— Kostnader för övervakning av klassificerare, euro/program3) 272 219 230 375
         
Hantering av mänskliga resurser        
— Årsverken 79 80 76 76
— Arbetstillfredsställelseindex (VMBaro) 3,34 3,51 3,5 3,6

1) Kumulativt inflöde. I sifferuppgifterna har beaktats Yles gamla digitaliserade egenproducerade material som från 2014 och framåt överförs till KAVI.

2) beställda klassificeringar

3) Nya klassificeringar

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 7 662 7 625 8 047
Bruttoinkomster 991 740 740
Nettoutgifter 6 671 6 885 7 307
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 441    
— överförts till följande år 520    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Reform av radio- och televisionsarkivets metadatasystem (Ritva) 270
Genomförande av självkostnadsprincipen i Senatkoncernens affärsverks hyror 75
Lönejusteringar 130
Nivå på poster som överförs (regeringsprogr. 2019) -39
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna -14
Sammanlagt 422

2021 budget 7 307 000
2020 IV tilläggsb. 100 000
2020 budget 6 885 000
2019 bokslut 6 750 000

16. Extra konstnärs- och journalistpensioner (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 19 619 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av konstnärspensioner enligt lagen om extra konstnärspensioner (194/2016)

2) till betalning av familjepensioner i anknytning till tidigare beviljade journalist- och konstnärspensioner

3) till ett belopp av högst 1 015 000 euro för nya konstnärspensioner och familjepensioner i anslutning till konstnärspensioner så att högst 51 extra konstnärspensioner får beviljas till ett belopp som motsvarar full pension.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

I anslaget under punkt 3 ingår högst två delpensioner som höjs till full pension.

Förklaring:Den extra konstnärspensionen uppgår till 1 380,38 euro per månad 2020. Delpensionen är hälften av beloppet av den fulla pensionen. Den extra konstnärspensionen justeras kalenderårsvis i enlighet med 98 § i lagen om pension för arbetstagare (395/2006). Anslaget har beräknats enligt den uppskattade ArPL-indexnivån för 2021 (2637).

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Indexjustering av pensionerna 134
Sammanlagt 134

2021 budget 19 619 000
2020 budget 19 485 000
2019 bokslut 18 147 269

20. Lokalkostnader för Museiverkets kultur- och sevärdhetsobjekt (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 16 886 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av lokalkostnader för kulturhistoriskt värdefulla kultur- och sevärdhetsobjekt som Museiverket förfogar över.

Fullmakt

Museiverket bemyndigas att ingå hyresavtal om Nationalmuseets tilläggsbyggnad (Helsingfors stad, stadsdel 13) så att de totala utgifterna för uthyrning av Nationalmuseet åren 2025—2039 uppgår till sammanlagt högst 122 000 000 euro.

Förklaring:Museiverket beviljas fullmakt att ingå ett hyresavtal som gäller en tilläggsbyggnad vid Nationalmuseet. Det åtagande för en period på 15 år som avtalet föranleder beräknas uppgå till 122 miljoner euro. Den totala hyran för Nationalmuseet är 7,6 miljoner euro per år och det behov av tilläggsanslag som avtalet föranleder är 4 miljoner euro per år.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Införande av Langinkoski och Urajärvi ladugård i hyressystemet 285
Genomförande av självkostnadsprincipen i Senatkoncernens affärsverks hyror 1 571
Nivå på poster som överförs (regeringsprogr. 2019) 106
Sammanlagt 1 962

2021 budget 16 886 000
2020 budget 14 924 000
2019 bokslut 15 804 000

30. Statsunderstöd för verksamhet vid allmänna bibliotek (fast anslag)

Under momentet beviljas 3 826 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statsunderstöd till bibliotek enligt lagen om allmänna bibliotek(1492/2016) och lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009)

2) till betalning av statsunderstöd för databas- och materialtjänster som producerats för allmänna bibliotek och betalning av statsunderstöd för bibliotekens innehållsproduktion

3) till betalning av statsunderstöd som hänför sig till verksamheten vid biblioteket för teckenspråkig litteratur.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Understöd för de riksomfattande och de regionala utvecklingsuppgifterna 2 706 000
Understöd för bibliotekens innehållsproduktion, de allmänna bibliotekens särskilda uppgifter samt produktion av databas- och materialtjänster 900 000
Understöd till verksamheten vid biblioteket för teckenspråkig litteratur 220 000
Sammanlagt 3 826 000

Genom de allmänna bibliotekens verksamhet främjas befolkningens likvärdiga möjligheter till bildning och kultur, tillgången till och användningen av information, läskulturen och en mångsidig läskunnighet, möjligheterna till livslångt lärande och utveckling av kompetensen samt ett aktivt medborgarskap, demokrati och yttrandefrihet.

Genom statsunderstöd stöds likvärdig verksamhet vid de allmänna biblioteken och regional utveckling av verksamheten. Syftet är att säkerställa att nätet av allmänna bibliotek fungerar och att trygga kvaliteten på verksamheten liksom även tillgången och åtkomsten till information och kultur för hela befolkningen.

Biblioteksväsendets genomslag bedöms på basis av indikatorer för användning av biblioteken, materialanskaffningar, personalresurser och tillgänglighet.

Vissa nyckeltal för biblioteksväsendet 2018
utfall
2019
utfall
20201)
uppskattning
2021
uppskattning
         
Bokanskaffning, st./1 000 invånare 305 283 240 290
Annan materialanskaffning, st./1 000 invånare 43 37 30 36
Årsverken/1 000 invånare 0,7 0,7 0,5 0,7
Öppethållning, 1 000 timmar 1 797 1 981 1 400 1 995
Fysiska besök, st./invånare 9,1 9,8 7,5 9,9
Besök på nätet, st./invånare 6,9 8,6 7,2 8,7
Lån, st./invånare 15,4 15,7 12,5 16
Omkostnader, euro/invånare 58 60 52 60

1) I uppskattningarna för 2020 har man beaktat coronavirusepidemins inverkan på bibliotekens verksamhet.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av en post av engångsnatur -250
Indexjustering (2,4 %) 64
Tillgång till allmänna bibliotek samt bokbussar (regeringsprogr. 2019, av engångsnatur) -1 000
Sammanlagt -1 186

2021 budget 3 826 000
2020 IV tilläggsb. 800 000
2020 budget 5 012 000
2019 bokslut 4 560 000

31. Statsandel och statsunderstöd för driftskostnader för teatrar, orkestrar och museer (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 129 217 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statsandelar till sådana teatrar, orkestrar och museer som avses i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009).

Det antal årsverken som används som beräkningsgrund för statsandelen är högst 2 469 för teatrar, högst 1 033 för orkestrar och högst 1 295 för museer.

Förklaring:Det genomsnittliga mervärdesskattefria pris per enhet som används som beräkningsgrund för statsandelen är 60 016 euro per årsverke för teatrar, 49 763 euro per årsverke för orkestrar och 75 652 euro per årsverke för museer.

Avsikten är det ska anvisas högst 156 årsverken för museernas regionala uppgifter. Avsikten är att för museernas nationella uppgifter bevilja en höjning efter prövning till ett belopp av högst 5 900 000 euro.

Under moment 29.80.52 får det användas 910 000 euro till statsunderstöd för teatrar.

Avsikten är att bevilja statsunderstöd enligt prövning till ett belopp av högst 2 500 000 euro för utveckling av professionella aktörers verksamhet inom det fria fältet i anslutning till genomförandet av reformen av statsandel för scenkonst.

För de lagstadgade statsandelarna har det dessutom beviljats sammanlagt 59 591 000 euro under moment 29.80.52.

Beräknad användning av anslaget (euro)

  Sammanlagt
   
Statsandel för teatrar 59 255 000
Statsandel för orkestrar 19 076 000
Statsandel för museer 48 386 000
Statsandelsreformen för scenkonst 2 500 000
Sammanlagt 129 217 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Beräknad förändring i kostnadsnivån (2,4 %) 3 468
Bortfall av engångsutgift -2 615
Incitamentsystemet för audiovisuella produktioner (återföring av en överföring från moment 32.20.40) 3 000
Justering av kostnadsnivån, museer 1 039
Justering av kostnadsnivån, orkestrar -1 365
Justering av kostnadsnivån, teatrar 69
Kompensation med anledning av lägre intäktsföring av avkastningen av penningspelsverksamhet 59 591
Reform av statsandelssystemet för scenkonst (regeringsprogr. 2019) 500
Nivåförändring -2 310
Sammanlagt 61 377

2021 budget 129 217 000
2020 budget 67 840 000
2019 bokslut 46 734 868

34. Statsandel och statsunderstöd för driftskostnader för grundläggande konstutbildning (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 88 583 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statsandelar och statsunderstöd enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009)

2) till ett belopp av högst 1 230 000 euro till att på de grunder som undervisnings- och kulturministeriet bestämmer betala de statsunderstöd som avses i 44 § 1 mom. i den ovannämnda lagen till utbildningsanordnare som får statsandel per undervisningstimme för grundläggande konstundervisning

3) till ett belopp av högst 150 000 euro till statsunderstöd enligt prövning för andra utbildningsanordnare inom grundläggande konstundervisning än de som får statsandel per undervisningstimme för grundläggande konstundervisning

4) till ett belopp av högst 70 000 euro till betalning av utgifter som föranleds av utredningar och utveckling i anslutning till stärkandet av kunskapsunderlaget för den grundläggande konstundervisningen.

Det timantal som används som beräkningsgrund för statsandelen är i fråga om grundläggande musikundervisning högst 1 658 000 och i fråga om annan grundläggande konstundervisning som beviljas statsandel på basis av antalet undervisningstimmar högst 179 400 timmar.

Förklaring:Det eurobelopp per enhet (exkl. moms) som använts vid dimensioneringen av anslaget för den grundläggande konstundervisningen är 82,19 euro/undervisningstimme.


2021 budget 88 583 000

40. Ersättning för driftsförluster för servicetrafiken till Sveaborg (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 252 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av ersättning för driftsförluster för servicetrafiken till Sveaborg.

Förklaring:I enlighet med ett avtal som staten och Helsingfors stad ingått om skötseln av trafiken till Sveaborg står staten och staden tillsammans för driftsförlusterna för servicetrafiken till Sveaborg.


2021 budget 252 000
2020 budget 252 000
2019 bokslut 44 300

41. Vissa dispositionsrättsersättningar (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 26 648 000 euro.

Anslaget får användas

1) till ett belopp av högst 11 000 000 euro till betalning av kompensation för kopiering för enskilt bruk enligt upphovsrättslagen (404/1961) och av utgifter som föranleds av detta

2) till ett belopp av högst 15 648 000 euro till betalning av ersättning till upphovsmän för utlåning av skyddade verk och av utgifter som föranleds av detta

Förklaring:Av anslaget betalas kompensation till upphovsmännen av upphovsrättsligt skyddade verk och övriga rättsinnehavare för framställning av exemplar av verk för enskilt bruk, samt ersättningar enligt upphovsrättslagen för utlåning av verk vid bibliotek och för användning av skyddat material vid kulturarvsinrättningar som omfattas av offentlig finansiering, i enlighet med de avtal som ingåtts med de organisationer som företräder innehavarna av upphovsrätterna.


2021 budget 26 648 000
2020 budget 26 648 000
2019 bokslut 26 648 000

50. Vissa understöd (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 11 784 000 euro.

Anslaget får användas

1) till understöd för verksamheten vid Bulevardens Teaterförening rf

2) till främjande av principen om en procent i fråga om byggandet

3) till stärkande av kulturturismen

4) till fortsatt verksamhet för Läsrörelsen

5) till stödjande av barnkultur

6) till ersättande av Nationalgalleriets mervärdesskatteutgifter samt av lokalkostnader och kostnader för andra ombyggnader

7) till projektet Europas kulturhuvudstad 2026

8) till kostnader för en utställning och för inredning i samband med ombyggnaden och utvidgningen av samemuseet Siida.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Verksamheten vid Bulevardens Teaterförening rf 290 000
Främjande av principen om en procent i fråga om byggandet 500 000
Stärkande av kulturturismen 3 000 000
Fortsatt verksamhet för Läsrörelsen 1 000 000
Allmänna understöd och projektunderstöd till barnkultur 3 000 000
Ersättning för Nationalgalleriets mervärdesskatteutgifter 300 000
Lokalkostnader för Nationalgalleriet och andra kostnader till följd av ombyggnad 1 909 000
Projektet Europas kulturhuvudstad 2026 400 000
Kostnader för en utställning och för inredning i samband med ombyggnaden och utvidgningen av samemuseet Siida 1 385 000
Sammanlagt 11 784 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Allmänna understöd och projektunderstöd till barnkultur (regeringsprogr. 2019) 1 000
Fortsatt verksamhet för Läsrörelsen (regeringsprogr. 2019) 400
Kostnader för en utställning och för inredning i samband med ombyggnaden och utvidgningen av samemuseet Siida 1 385
Lokalkostnader för Nationalgalleriet och andra kostnader till följd av ombyggnad (överföring från moment 29.80.53) 1 909
Projektet Europas kulturhuvudstad 2026 400
Projektet Europas kulturhuvudstad 2026 (av engångsnatur) -200
Stärkande av kulturturismen (regeringsprogr. 2019) 2 000
Sammanlagt 6 894

2021 budget 11 784 000
2020 IV tilläggsb. 20 600 000
2020 II tilläggsb. 40 300 000
2020 budget 4 890 000
2019 bokslut 4 370 000

51. Stipendier till konstnärer, författare och översättare (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 17 460 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av konstnärsstipendier motsvarande 545 stipendieår enligt 3 § i lagen om statens konstnärsstipendier (734/1969) och till betalning av statens konstnärsstipendier för särskilt meriterade konstutövare enligt 3 § 2 mom. i den lagen

2) till stipendier och understöd enligt lagen om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare (236/1961)

3) till stipendier i enlighet med lagen om vissa stipendier åt bildkonstnärer (115/1997).

Enskilda stipendieperioder som avbryts eller fortsätter efter ett avbrott kan medföra ändringar i hur betalningsposterna av anslaget för de olika åren fördelas.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Statens konstnärsstipendier (545 st.) 12 900 000
Stipendier och understöd till författare och översättare 3 100 000
Stipendier åt bildkonstnärer 939 000
Konstnärsprofessorsstipendier (22 st.) 521 000
Sammanlagt 17 460 000

Konstnärsstipendiet uppgår under tiden 1.1.—31.5.2021 till 1 960,48 euro/månad och under tiden 1.6.—31.12.2021 till 1 980,85 euro/månad. Konstnärsstipendierna justeras enligt justeringarna av lönerna för statstjänstemän genom beslut av Centret för konstfrämjande. Totalbeloppet av stipendierna till författare och översättare utgör 10 % av det belopp som under det föregående kalenderåret använts för litteratur som anskaffats till allmänna bibliotek som upprätthålls av kommunerna.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Kompensation med anledning av lägre intäktsföring av avkastningen av penningspelsverksamhet 939
Lönejusteringar 227
Sammanlagt 1 166

2021 budget 17 460 000
2020 budget 16 294 000
2019 bokslut 14 581 416

52. Avkastning av penningspelsverksamheten för främjande av konst (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 190 275 000 euro.

Anslaget får användas

1) till finansiering av verksamhet som främjar konst och kultur i enlighet med statsunderstödslagen (688/2001)

2) till i lagen om Centret för konstfrämjande (657/2012) avsedda stipendier och understöd som Centret för konstfrämjande, konstrådet och konstkommissionerna beviljar, för stipendier enligt lagen om vissa stipendier åt bildkonstnärer (115/1997) till ett belopp av högst 960 000 euro samt till betalning av utgifter för avlönande av personal motsvarande högst 42 årsverken vid Centret för konstfrämjande för konstfrämjande i tidsbundna uppgifter som avser konstfrämjande och för de utgifter som detta orsakar

3) till anskaffning av konstverk till statens konstverkskommissions samling i enlighet med lagen om Nationalgalleriet (889/2013)

4) till omkostnader som det upphovsrättsråd som anges i 55 § i upphovsrättslagen (404/1961) har, kostnader som delegationen för upphovsrättsärenden har och kostnader för upphovsrättsutredningar

5) till betalning av statsunderstöd enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och 18 § i lagen om allmänna bibliotek (1492/2016) för bibliotek och statens regionala förvaltning av de allmänna biblioteken för regional utveckling och till annan utveckling av biblioteksväsendet samt till utgifter för anskaffning av kvalitetslitteratur och kulturtidskrifter med liten upplaga till allmänna bibliotek

6) till betalning av statsunderstöd för sådana anläggningsprojekt som avses i 1 och 2 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009)

7) till Finlands filmstiftelse för manuskriptskrivande, produktion och distribution av film samt annat stödjande av filmkulturen med stöd av lagen om statlig finansiering för främjande av filmkulturen (1174/2018) samt till ett belopp av högst 2 745 000 euro för täckande av kostnaderna för Finlands filmstiftelses understödsverksamhet

8) till restaurering eller renovering av kulturhistoriskt värdefulla, skyddade byggnader med stöd av lagen om skyddande av byggnadsarvet (498/2010)

9) till kostnader som föranleds av genomförande av de konventioner som gäller Unescos kulturarv

10) till statsunderstöd för driftskostnaderna till ett belopp av högst 38 197 000 euro för Finlands Nationalopera och Nationalbalett, ett belopp av högst 11 391 000 euro för Finlands Nationalteater och ett belopp av högst 13 195 000 euro för Nationalgalleriet

11) till betalning av löneutgifter och andra utgifter för konst- och kulturpolitisk forsknings-, utrednings- och informationsverksamhet och till försöks- och forskningsprojekt kring kultur vid statens ämbetsverk och inrättningar samt till förvaltning och nationell motfinansiering av programmet Kreativa Europa

12) till betalning av utgifter för avlönande av personal motsvarande högst två årsverken i uppgifter för viss tid för genomförande av de internationella kulturarvskonventionerna.

De stipendier enligt lagen om vissa stipendier åt bildkonstnärer (115/1997) som beviljas under punkt 2 samt anslaget under punkt 3 budgeteras enligt kontantprincipen. I fråga om de personer som avses i 2 punkten beaktas vid nettobudgetering de förmåner enligt sjukförsäkringen som betalats till arbetsgivaren såsom inkomster.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
1) Kreativa arbeten och produktioner 58 841 000
Film 24 829 000
Scenkonst (musik, dans, teater och cirkus) 12 232 000
Litteratur 1 020 000
Visuell konst och arkitektur samt design 4 456 000
Produktion och spridning av kultur 16 304 000
2) Delaktighet och deltagande inom kulturen 28 982 000
Bibliotek och tillgång till information 7 006 000
Kulturtjänster och kulturverksamhet 21 976 000
3) Kulturgrunden och kontinuiteten i kulturen 102 452 000
Museer och kulturarv 6 675 000
Kulturlokaler 25 580 000
Nationella kulturinstitut 67 338 000
Kulturfostran och kulturpolitisk forskning och utveckling 2 859 000
Sammanlagt 190 275 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Effekterna av sänkningen av lotteriskatten 18 138
Förändring av Veikkaus Ab:s avkastningsprognos för 2021 -80 165
Nivåförändring -5 268
Sammanlagt -67 295

Anslaget står utanför ramen.


2021 budget 190 275 000
2020 IV tilläggsb.
2020 budget 257 570 000
2019 bokslut 247 042 783

53. Statsunderstöd för lokalkostnader (fast anslag)

Under momentet beviljas 23 337 000 euro.

Anslaget får användas till att bevilja understöd för lokalkostnader som orsakas konst- och kulturinstitutioner och samfund som verkar i statsägda lokaler.

Förklaring:Avsikten är att anslaget ska användas till understöd för lokalkostnaderna för 14 nationellt betydelsefulla konst- och kulturinstitutioner.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Grundlig renovering av Nationaloperans frisersalong, maskering samt kostymateljé 100
Lokalkostnader för Nationalgalleriet och andra kostnader till följd av ombyggnad (överföring till moment 29.80.50) -1 909
Genomförande av självkostnadsprincipen i Senatkoncernens affärsverks hyror -296
Sammanlagt -2 105

2021 budget 23 337 000
2020 budget 25 442 000
2019 bokslut 26 618 600

55. Det digitala kulturarvets tillgänglighet och bevarande (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 1 950 000 euro.

Anslaget får användas

1) till kostnader som föranleds av genomförandet av en helhet som utgörs av det digitala kulturarvet

2) till kostnader som föranleds av planenlig digitalisering av centrala, prioriterade musei- och kulturarvsmaterial

3) till stödjande av museers innehållsproduktion

4) till upprätthållande och utvecklande av system och tjänster som förbättrar tillgången till och användningen och förvaringen av digitalt kulturarvsmaterial samt till utvecklande av bibliotekens, arkivens och museernas gemensamma söktjänst och anslutning av den till Europeiska digitala biblioteket Europeana

5) till kostnader för utveckling och överföring av kompetens som avser digitalisering, digital åtkomst och långtidsförvaring i fråga om kultur- och kulturarvsmaterial

6) till kostnader som föranleds av statliga ämbetsverks och inrättningars digitalisering av kulturarvsmaterial och förvaring av digitalt kulturarvsmaterial

7) avlönande av personal motsvarande högst 10 årsverken i uppgifter för viss tid.


2021 budget 1 950 000
2020 budget 1 950 000
2019 bokslut 1 950 000

72. Utökning av Nationalgalleriets samling (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 739 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgifter som föranleds av Nationalgalleriets anskaffningar av konst.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nivå på poster som överförs (regeringsprogr. 2019) 10
Sammanlagt 10

2021 budget 739 000
2020 budget 729 000
2019 bokslut 739 000

75. Ombyggnad och underhåll av lokaler och fastighetsförmögenhet (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 3 899 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av investeringsutgifter för ombyggnad och underhåll av fastighetsförmögenhet och för smärre nybyggnadsprojekt samt för kostnader för reparationsarbeten på museibåtar.

Dispositionsplan (euro)

     
1. Museiverket 799 000
2. Förvaltningsnämnden för Sveaborg 3 100 000
Sammanlagt 3 899 000

I fråga om punkt 2 i dispositionsplanen får anslaget användas till avlönande av personal motsvarande högst två årsverken för tidsbundna uppgifter.

Fullmakt

Förbindelser som hänför sig till de projekt som nämns i punkt 2 i dispositionsplanen får ingås så att de utgifter som föranleds av dem efter 2021 uppgår till sammanlagt högst 1 000 000 euro.


2021 budget 3 899 000
2020 IV tilläggsb. 1 460 000
2020 budget 3 899 000
2019 bokslut 6 046 000

95. Utgifter för skyddandet av kulturmiljön (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 40 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgifter och ersättningar som verkställigheten av lagen om fornminnen (295/1963) medför.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
UKK Föreningen (överföring till moment 29.01.50) -10
Sammanlagt -10

2021 budget 40 000
2020 budget 50 000
2019 bokslut