Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         70. Studiestöd
              59. Stöd för skolresor
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2021

70. StudiestödPDF-versio

Förklaring:Undervisnings- och kulturministeriets samhälleliga effektmål för studiestödsverksamheten är att försörjningen under studietiden tryggas och studiestödet dimensioneras så att lika förutsättningar till höjande av kompetensnivån möjliggörs. Detta sker genom att sökande till frivillig utbildning och studier på heltid stöds.

Genom forskningsprojekt som genomförs regelbundet utvärderas hur effektivt studiestödet är.

Studiestödet enligt lagen om studiestöd (65/1994) består av studiepenning, studiepenningens försörjarförhöjning, bostadstillägg samt statsborgen för studielån. Syftet med studiestödet är att trygga utkomsten under studietiden.

Ett studielån framhäver utbildningens karaktär av investering och ska betalas tillbaka. Den som har lyft studielån och avlagt högskoleexamen inom utsatt tid är berättigad till lånekompensation eller studielånsavdrag, vars syfte är att uppmuntra studerande att avlägga examen inom målsatt tid.

Efter avslutade studier kan studielånsräntor som förfallit till betalning betalas av statens medel i form av räntebidrag till studielåntagare med låga inkomster utan återbetalningsskyldighet. Räntebidraget tryggar således återbetalningen av lånet och förebygger samtidigt en ökning av statens borgensansvarsutgifter.

Syftet med måltidsstödet för högskolestuderande är att möjliggöra dagliga måltider till ett rimligt pris. Vid beviljandet av understödet tillämpas statsrådets förordning om grunderna för måltidsstöd för högskolestuderande (375/2020).

Stödet för skolresor enligt lagen om stöd för skolresor (48/1997) ersätter på andra stadiet skäliga, regelbundna skolresekostnader. Genom förordning av undervisnings- och kulturministeriet föreskrivs om beräkningsgrunderna för kostnaderna för skolresor (465/2019).

Verkställigheten av studiestödet sköts av Folkpensionsanstalten i samarbete med läroanstalterna. Undervisnings- och kulturministeriet svarar för den allmänna ledningen, styrningen och utvecklingen av studiestödsverksamheten.

Verksamhetens resultat och mål för verksamheten

I syfte att höja kompetensnivån utvecklas studiestödet så att systemet främjar planmässiga studier på heltid och kortare studietider.

Studiestödsanslag och studiestödstagare

  2017 2019 2021
uppskattning
       
Studiestödsutgifter (mn euro)      
Studiepenning      
— högskolenivå 334,2 278 304,6
— andra stadiet 122,3 131 133,5
Bostadstillägg 145,6 13,5 19,5
Statsborgen för studielån 34,6 68,3 103,2
Stöd för skolresor 46,8 43 48,8
Måltidsstöd 30,8 30 36,1
Studiestödstagare      
Studiepenning      
— högskolenivå 188 798 190 130 199 000
— andra stadiet 125 377 124 337 118 000
Bostadstillägg      
— högskolenivå 125 938 17 915 19 500
— andra stadiet 43 178 3 644 3 600
Stöd för skolresor 64 001 60 574 74 400
Mottagare av statsborgen      
Högskolenivå 188 113 189 856 193 000
Andra stadiet 34 715 59 819 62 000

Vid dimensioneringen av anslaget beräknas det att antalet personer som regelbundet får studiepenning år 2021 är 229 000, varav 150 300 är högskolestuderande och 78 700 andra studerande. Antalet personer som får bostadstillägg beräknas uppgå till 12 000. Antalet personer som regelbundet får stöd för skolresor beräknas uppgå till 42 100 studerande.

Grunderna för dimensioneringen av anslaget

Studiestöd i genomsnitt 2017 2019 2021
uppskattning
       
Studiepenning, €/månad      
— högskolenivå 280 249 255
— andra stadiet 166 195 208
Bostadstillägg, €/månad 195 202 201
Stöd för skolresor, €/månad 171 153 150

Vid utgången av 2019 uppgick lånebeståndet i fråga om studielån med statsborgen till 3 980 miljoner euro. Vid utgången av år 2019 hade 468 749 personer studielån. För dem som avlagt yrkesinriktad grundexamen var studielånet i genomsnitt 9 100 euro, för dem som avlagt yrkeshögskoleexamen 13 900 euro och för dem som avlagt högre högskoleexamen 15 400 euro.

Studiepenningens grundbelopp (euro/mån)

  1.8.2020 1.8.2021 (uppskattning1))
     
— studerande under 20 år som bor hos föräldrarna 39,04 39,23
— 20 år fyllda studerande som bor hos föräldrarna 82,20 82,60
— studerande under 18 år som bor annanstans 102,75 103,25
— 18 år fyllda studerande som bor annanstans 252,76 253,99
— gifta studerande 252,76 253,99
— studerande som försörjer barn under 18 år 353,75 355,47

1) De belopp som beräknats enligt FPL-indexet är uppskattade belopp från och med den 1 augusti 2021, de slutliga poängtalen fastställs i oktober 2020.

  • — Föräldrarnas inkomster kan sänka eller höja beloppet av studiepenningen.
  • — Beloppet av den försörjarförhöjning till studiepenningen som betalas till studerande som försörjer barn är 101,61 euro per månad från och med den 1 augusti 2021.
  • — En studerande som är yngre än 20 år och som är berättigad till förhöjd studiepenning på grund av familjens små inkomster samt en studerande som är yngre än 17 år och studerar vid gymnasieutbildning eller yrkesinriktad utbildning och vars familj har små inkomster har rätt till ett läromedelstillägg (47,49 €/mån.).
  • — Bostadstillägget för studerande som studerar utomlands eller i landskapet Åland är 210 euro per månad.
  • — Stöd för skolresor beviljas om den studerandes skolväg är minst tio kilometer i ena riktningen och skolresekostnaderna per månad överstiger 54 euro. Självriskandelen är 43 euro per månad. Från och med den 1 augusti 2021 kan skolresor för studerande som har rätt till avgiftsfri utbildning ersättas utan självrisk när skolsträckans längd är minst fem kilometer.

Den beräknade utvecklingen av antalet studiestödstagare och av utnyttjandegraden för studiestödet

  2017 2019 2021
uppskattning
       
Gymnasium 24 916 (24 %) 30 456 (25 %) 31 000 (30 %)
Yrkesutbildning 91 054 (64 %) 87 965 (61 %) 90 000 (63 %)
Yrkeshögskola 90 833 (67 %) 89 949 (67 %) 93 500 (67 %)
Universitetet 87 708 (62 %) 89 835 (63 %) 93 000 (66 %)

01. Omkostnader för besvärsnämnden för studiestöd (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 647 000 euro.

Förklaring:Besvärsnämnden för studiestöd är första besvärsinstans i ärenden som gäller studiestöd och stöd för skolresor (lagen om besvärsnämnden för studiestöd 1080/2012). Antalet besvär som blir anhängiga år 2021 uppskattas vara cirka 3 500. Den målsatta genomsnittliga behandlingstiden för besvären är högst 7 månader.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Lönejusteringar 16
Nivå på poster som överförs (regeringsprogr. 2019) -5
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna -3
Sammanlagt 8

2021 budget 647 000
2020 budget 639 000
2019 bokslut 635 000

52. Statsborgen för studielån (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 99 200 000 euro.

Anslaget får användas till utgifter för statsborgen enligt lagen om studiestöd (65/1994).

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Studielånskompensation 64 000 000
Betalningar för borgensförbindelse 23 000 000
Avgiftsbefrielser 6 000 000
Kontoavskrivningar 6 000 000
Räntebidrag 200 000
Sammanlagt 99 200 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Ökning av antalet studielånskompensationer 9 000
Ökning beloppet av utgifter för borgensförbindelse 6 000
Sammanlagt 15 000

2021 budget 99 200 000
2020 budget 84 200 000
2019 bokslut 68 268 783

55. Studiepenning och bostadstillägg (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 458 600 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av studiepenning och bostadstillägg enligt lagen om studiestöd (65/1994).

Förklaring:I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition förslag om en läropliktsreform, i vilken det ingår ett förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd. Enligt propositionen slopas rätten till studiematerialtillägg enligt lagen om studiestöd för studerande som har rätt till avgiftsfri utbildning.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Studiepenning för högskolestuderande 304 560 000
Studiepenning för studerande vid andra läroanstalter 134 540 000
Bostadstillägg 19 500 000
Sammanlagt 458 600 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Inverkan av indexjusteringen 3 700
Minskning av antalet mottagare av läromaterialstillägg (utvidgning av läroplikten, regeringsprogr. 2019) -1 900
Ökad användning av studiestöd 9 000
Sammanlagt 10 800

2021 budget 458 600 000
2020 budget 447 800 000
2019 bokslut 422 666 077

57. Måltidsstödet till högskolestuderande (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 36 164 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av understöd till studentrestauranger i Finland för att sänka priset på måltider för studerande som vid finländska högskolor avlägger lägre eller högre högskoleexamen, yrkeshögskoleexamen eller högre yrkeshögskoleexamen samt studerande som avlägger fortbildning eller specialiseringsutbildning som berättigar till studiestöd med 2,30 euro per måltid

2) till betalning av extra understöd för den som förestår en studentrestaurang som finns någon annanstans än i högskolans lokaler, högst 1 euro per måltid för vilken måltidsstöd betalas, dock högst det belopp som motsvarar lokal- och anläggningskostnaderna för måltiderna för de studerande.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Måltidsstödet till högskolestuderande 33 664 000
Extra understöd för studentrestauranger 2 500 000
Sammanlagt 36 164 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Höjning av understödet per måltid den 1 januari 2021 4 200
Teknisk precisering av behovskalkylen -262
Ökning av studier på heltid 600
Sammanlagt 4 538

2021 budget 36 164 000
2020 budget 31 626 000
2019 bokslut 30 097 378

59. Stöd för skolresor (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 48 800 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av stöd enligt lagen om stöd för skolresor (48/1997).

Förklaring:Grunden för de kalkylerade kostnaderna enligt undervisnings- och kulturministeriets förordning om beräkningsgrunderna för vissa kostnader för skolresor (465/2019) kan justeras den 1 augusti 2021 på basis av kostnadsutvecklingen. Regeringen överlämnar till riksdagen en proposition med förslag till en läropliktsreform, i vilken de ingår ett förslag till lag om ändring av lagen om stöd för skolresor. Enligt propositionen kan från och med den 1 augusti 2021 skolresor för studerande som har rätt till avgiftsfri utbildning ersättas utan självrisk när skolsträckans längd är minst sju kilometer.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Reform av stödet för skolresor 1 augusti 2021 (utvidgning av läroplikten, regeringsprogr. 2019) 4 600
Ökning av studier på heltid och precisering av behovskalkylen -9 400
Sammanlagt -4 800

2021 budget 48 800 000
2020 budget 53 600 000
2019 bokslut 43 135 791