Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
              02. Riksarkivets omkostnader
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2021

40. Högskoleundervisning och forskningPDF-versio

Fullmakt

För Finlands Akademis forskningsprojekt, programvaru- och apparaturanskaffningar som hänför sig till forskningsfinansieringen, utvärderingar och av Akademin finansierat forskningsfrämjande, vilka finansieras under momenten 29.40.51 och 29.40.53, får det 2021 ingås förbindelser till ett värde av 361 284 000 euro. Av fullmakten är ett belopp på minst 20 000 000 euro avsett för stärkandet av forskningsinfrastrukturerna, ett belopp på minst 10 000 000 euro avsett för genomförandet av ett forsknings-, utvecklings- och innovationsprogram (IKT), ett belopp på 50 000 000 euro avsett för stärkandet av universitetens profilering och ett belopp på minst 10 000 000 euro avsett för främjandet av forskning om klimatförändringen. Om en del av bevillningsfullmakten för 2020 är oanvänd, får förbindelser som gäller den oanvända delen ingås ännu 2021.

Lokaler kan alltjämt överlåtas utan vederlag till Vetenskapliga samfundens delegation.

Förklaring:

Samhälleliga verkningar
 • — Nivån på den finländska vetenskapen i internationell jämförelse och vetenskapens kunskaps- och kompetensgrund stärks och därigenom främjas en hållbar ekonomisk tillväxt och uppkomsten av nya arbetsplatser.
 • — Tillgången till en högt utbildad och kompetent arbetskraft och forskarkår tryggas så att samhället, kulturen och arbetslivet kan förändras.
Nivån på den finländska vetenskapen i internationell jämförelse och vetenskapens kunskaps- och kompetensgrund stärks

Yrkeshögskolorna, universiteten, Finlands Akademi, Riksarkivet, Institutet för de inhemska språken och Depåbiblioteket skapar förutsättningar för att stärka bildningen, den hållbara tillväxten och välfärden samt Finlands konkurrenskraft. Verksamheten är högklassig, internationell, effektiv och etisk och stöder en jämlik och mångkulturell samhällsutveckling.

Verksamhetens mål
 • — Genom vetenskapspolitik och åtgärder inom högskolorna främjar man uppkomsten av starka och nätverkande forsknings- och kompetenscenter, internationalisering och kontakter till globala nätverk av föregångare.
 • — Genom forskningsfinansieringen stärks förutsättningarna för spetsforskning och nationella forskningsinfrastrukturer samt för sådan forskning och innovationsverksamhet som sammanför olika aktörer och branscher.
 • — Högskolorna stöder växande forskningsområden och skapar konkurrenskraftiga förutsättningar för forskning som siktar på den internationella toppen.
 • — Ett omfattande utnyttjande av samt öppenhet i fråga om forskningsmaterial, forskningsresultat och kunnande, inklusive kommersialisering och kompetensexport, främjas inom det offentliga beslutsfattandet och utvecklandet av näringslivet.
 • — Utvecklandet av forskningsverksamheten och informationssamhället tryggas genom högklassiga stödtjänster och med hjälp av digitaliseringen.
 • — Öppen vetenskap och innovationsverksamhet främjas som ett samarbete mellan förvaltningsområdena och tillsammans med forskarsamhället.
 • — Medie- och medborgarsynligheten samt vetenskapsfostran stärks inom den evidensbaserade kunskapen.
Tillgången till en högt utbildad och kompetent arbetskraft och forskarkår tryggas

Yrkeshögskolorna och universiteten utvecklar själva sin verksamhet så att de är jämlika, tillgängliga, mångkulturella och attraktiva arbets- och lärmiljöer. Högskolorna leds väl, man satsar på välbefinnandet i arbetet och sörjer systematiskt för kompetensutvecklingen. Högskolorna främjar dessa mål också i samhället i stort. Högskolorna samarbetar på riksnivå för att bygga upp öppna, tillgängliga och flexibla studiemöjligheter. Högskolorna är studerandecentrerade och stöder kontinuerligt lärande i olika livssituationer så att arbetskarriärerna förlängs och det blir möjligt att kontinuerligt utveckla kompetensen.

Verksamhetens mål
 • — Andelen högskoleutbildad arbetskraft ökas genom ett ökat utbud av högskoleutbildning, bättre genomströmning och utvecklande av flexibla studiemöjligheter.
 • — Högskolorna förutser arbetskrafts- och utbildningsbehoven i samarbete med olika intressentgrupper.
 • — För att samla kompetensen och avveckla oändamålsenliga och överlappande funktioner kommer högskolorna att fortsätta det operativa och strukturella utvecklandet inom och mellan de olika sektorerna.
 • — Högskolorna profilerar sig inom sina egna starka områden, förtydligar och effektiviserar samarbetet och arbetsfördelningen både sinsemellan och med forskningsinstituten.
 • — Högskolorna höjer kvaliteten på utbildningen genom att se över utbildningsinnehållet, undervisningsmetoderna, lärmiljöerna och lärarnas pedagogiska kompetens.
 • — Högskolorna ökar möjligheterna till kontinuerligt lärande, gör handledningen av de studerande mångsidigare och ökar samarbetet med arbetslivet.
 • — I högskolornas verksamhet betonas internationalisering och ett företagarmässigt tillvägagångssätt samt samhällsansvar och globalt ansvar.

Antal studerande vid yrkeshögskolor och universitet

  2017 2018 2019 2020
uppskattning
2021
uppskattning
           
Grundexamina vid yrkeshögskolor          
— studerande som inlett sina studier 32 610 33 255 34 224 38 800 35 900
— avlagda examina 23 166 24 504 24 315 24 500 24 600
— antal studerande 127 728 127 032 126 276 131 500 132 500
Högre yrkeshögskoleexamina          
— studerande som inlett sina studier 4 962 5 226 5 331 7 000 7 000
— avlagda examina 2 754 3 117 3 324 3 500 3 700
— antal studerande 12 198 13 368 14 139 16 400 16 400
Grundexamina vid universitet1)          
— nya studerande 20 265 21 759 22 089 25 300 24 300
— avlagda lägre högskoleexamina 13 893 13 461 13 413 13 800 14 200
— avlagda högre högskoleexamina 14 910 15 162 16 098 16 200 16 300
— antal studerande 133 608 134 085 134 340 138 000 140 000
Doktorsexamina vid universitet 1 749 1 782 1 716 1 730 1 760

1) Inbegriper studerande för lägre och högre högskoleexamen och dessa examina.

Andelen utgifter för forsknings-och utvecklingsverksamhet av bruttonationalprodukten (%)

  2015 2016 2017 2018 2019
uppskattning
2020
uppskattning
2021
uppskattning
               
FoU-utgifternas andel av BNP (%) 2,87 2,72 2,73 2,74 2,71 . .

Utgifter som användningen av bevillningsfullmakterna för forskningsprojekt föranleder staten (mn euro)

  Bevillningsfullmakt i enligt med budgeten          
År   2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
                   
2013 302,6 0,7              
2014 280,0 1,9 0,5            
2015 318,8 15,6 3,6 0,5          
2016 338,4 54,8 16,2 3,3 0,5        
2017 348,3 87,2 56,4 18,1 3,5 0,5      
2018 343,3 90,2 89,0 59,3 14,9 3,4 0,5    
2019 368,4 80,6 95,5 98,8 66,1 16,0 4,8 0,5  
2020 438,11) 45,6 114,8 106,8 85,3 61,1 19,7 5,0  
2021 361,3 - 19,2 81,8 95,4 87,1 58,2 17,5 2,9
Sammanlagt   376,6 395,2 367,8 265,7 168,1 83,2 23,0 2,9

1) I talet ingår en fullmakt på 347,084 miljoner euro i budgeten för 2020, en fullmakt på 10 miljoner euro i den tredje tilläggsbudgeten och en fullmakt på 81 miljoner euro i den fjärde tilläggsbudgeten.

Vid ändringen av bevillningsfullmakten har som tillägg beaktats 10 000 000 euro för forskning som hänför sig till klimatförändringen och 5 000 000 euro som återbäring till undervisnings - och kulturministeriet av ett avdrag på 10 000 000 euro år 2020 för finansiering av den internationella forskningsinfrastrukturen EuroHPC och som avdrag 800 000 euro som en överföring till moment 29.40.01 för kostnader för programsamordning som en del av den tekniska kostnadsneutrala budgetändringen.

Från och med 2021 har den årliga procentfördelningen av anslagen ändrats så att den bättre motsvarar de faktiska kostnaderna för forskningsprojekten.

01. Finlands Akademis omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 11 972 000 euro.

Förklaring:Finlands Akademi är en viktig finansiär av vetenskaplig forskning i Finland och verkar aktivt inom den nationella och internationella vetenskaps- och innovationspolitiken. Akademin höjer genom konkurrens, forskningsfinansiering och vetenskapspolitisk verksamhet kvaliteten på och genomslaget av forskningen och stöder aktivt förnyelse inom vetenskapen. I anslutning till Finlands Akademi finns rådet för strategisk forskning. Förvaltningsämbetet för Akademin producerar rådets administrativa tjänster.

Verksamhetens resultat

— Akademin producerar högklassigt och mångsidigt kunskapsbaserat material och analyser som gäller den forskning som görs i Finland och finländska forskningsorganisationer för ministerier, högskolor, forskningsinstitut och andra aktörer, för att användas för beslutsfattande inom vetenskapspolitiken

 • — De som ansöker om forskningsfinansiering får aktuell information om Akademins finansieringsprinciper och finansieringsmöjligheter samt om beslutsfattandet.

— Akademin främjar tillgängligheten i fråga om materialet, metoderna och resultaten gällande forskningen i enlighet med principerna för öppen vetenskap

— Akademins verksamhet är högklassig, effektiv och kostnadseffektiv och beaktar de ramvillkor som fastställts för statens finansiella verksamhet.

Hantering av mänskliga resurser
 • — Finlands Akademi utvecklar och leder sin arbetsgemenskap med målet att personalen ska ha god arbetsförmåga och arbetshälsa, sakkunskap, stark kompetens och utveckling av kompetensen, främja rörligheten samt förnya statens arbetsgivarbild.
Nyckeltal 2018
utfall
2019
utfall
2020
mål
2021
mål
         
Samhälleliga verkningar        
Akademins samarbetsförmåga (förfrågan till intressenter, max 4) 3,01 - 3,10 -
Andelen referentgranskade publikationer som är öppna för allmänheten i Akademins projekt (%) 33 51 80 85
Andelen kvinnor (%) av utvärderingens experter 33 34 35 40
         
Verksamhetens resultat        
Finansieringsverksamheten, behandlade ansökningar (st.) 4 113 4 509 4 300 4 200
Finansieringsverksamhetens kostnadsandel av den beviljade finansieringen (%) 2,3 2,3 <3,5 <3,5
Akademiprojektens handläggningskostnad (euro/ansökan) 1 420 1 579 1 450 1 450
Hantering av mänskliga resurser        
Arbetstillfredsställelseindex (VMBaro) 3,5 3,6 >=3,6 >=3,6
Årsverken 132,5 135,2 142 138

För att resultatmålen för Finlands Akademi ska nås används även anslagen under momenten 29.40.51, 29.40.53, 29.40.54 och 29.40.66.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 12 515 11 202 12 322
Bruttoinkomster 444 400 350
Nettoutgifter 12 071 10 802 11 972
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 6 719    
— överförts till följande år 6 190    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Kostnader för programsamordning (överföring från moment 29.40.51) 800
Genomförande av självkostnadsprincipen i Senatkoncernens affärsverks hyror 139
Lönejusteringar 316
Nivå på poster som överförs (regeringsprogr. 2019) -29
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna -56
Sammanlagt 1 170

2021 budget 11 972 000
2020 budget 10 802 000
2019 bokslut 11 542 000

02. Riksarkivets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 19 933 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av medlemsavgifter och finansiella bidrag till organisationer och program inom Riksarkivets internationella samarbete

2) till betalning av utgifter för projekt som godkänts av EU.

Förklaring:Riksarkivet är en sakkunnig- och serviceorganisation samt en infrastruktur för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning som i sin verksamhet har som mål att det arkivmaterial som är av betydelse för samhället och individen förvaras i begränsad användbar form och så att det kan användas effektivt med tanke på kunderna. Riksarkivet har till uppgift att säkerställa att handlingar som hör till vårt nationella kulturarv bevaras och hålls tillgängliga, att stödja forskningen, att göra informationen mera tillgänglig samt att utveckla arkivfunktionen samtidigt som digitalisering främjas.

Verksamhetens resultat
 • — Riksarkivet effektiviserar sin verksamhet genom digitala verksamhetssätt.
 • — Riksarkivets verksamhet är högklassig, effektiv och kostnadseffektiv och beaktar de ramvillkor som fastställts för statens finansiella verksamhet.
Hantering av mänskliga resurser
 • — Riksarkivet utvecklar och leder sin arbetsgemenskap med målet att personalen ska ha god arbetsförmåga och arbetshälsa, sakkunskap, stark kompetens och utveckling av kompetensen, främja rörligheten samt förnya statens arbetsgivarbild.
Nyckeltal 2018
utfall
2019
utfall
2020
mål
2021
mål
         
Samhälleliga verkningar        
Det totala arkivmaterialet (hyllkilometer) 221,7 220,3 226,9 231,9
Den totala mängden digitaliserat material (mn filer/år) 74 80 114 151
Andelen e-tjänster av begärandena om information 70 70 70 75
         
Verksamhetens resultat        
Behandlade begäranden om information (st.) 28 806 26 034 26 000 26 000
Användning av digitalt material på nätet (mn besök/år) 1,6 1,9 1,9 2,0
Begäran om och intyg över offentligrättsliga uppgifter (euro/prestation) - 104 95 90
         
Hantering av mänskliga resurser        
Arbetstillfredsställelseindex (VMBaro) 3,3 3,3 >=3,7 >=3,7
Årsverken 203 207 225 222

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 21 069 20 236 21 133
Bruttoinkomster 1 571 670 1 200
Nettoutgifter 19 498 19 566 19 933
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 915    
— överförts till följande år 1 773    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Genomförande av självkostnadsprincipen i Senatkoncernens affärsverks hyror 184
Lönejusteringar 358
Nivå på poster som överförs (regeringsprogr. 2019) -20
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna -55
Nivåförändring -100
Sammanlagt 367

2021 budget 19 933 000
2020 budget 19 566 000
2019 bokslut 20 357 000

03. Omkostnader för Institutet för de inhemska språken (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 4 431 000 euro.

Förklaring:Institutet för de inhemska språken är en sakkunnig- och serviceorganisation vars verksamhet syftar till att öka kännedomen om de inhemska språken och deras betydelse i kulturen och samhället. Genom sin verksamhet skapar den förutsättningar för jämställdheten i Finland. Centret producerar tjänster och publikationer som främjar användningen och utvecklingen av finska och svenska. Centret erbjuder sina tjänster och sitt material öppet på webben och främjar öppenhet och digitalisering i fråga om information. Centret skapar förutsättningar för integration av invandrare genom att utarbeta ordböcker för invandrarspråken. Centrets verksamhet är högklassig, effektiv och kostnadseffektiv.

Nyckeltal 2018
utfall
2019
utfall
2020
mål
2021
mål
         
Publikationer (viktat styckeantal) 4 019 4 521 3 000 3 000
Språkrådgivning (svar), st. 7 060 8 881 6 000 6 500
Antal besökare i nättjänsten (årligen) 3 167 139 4 462 421 3 300 000 3 400 000
Arbetstillfredsställelseindex (VMBaro) 3,6 3,6 3,4 3,4
Årsverken 78 75,9 77 77

För att resultatmålen för Institutet för de inhemska språken ska nås används även anslag under moment 29.40.53.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 1 806 1 532 4 881
Bruttoinkomster 565 450 450
Nettoutgifter 1 241 1 082 4 431
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 594    
— överförts till följande år 461    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Teknisk ändring 2
Överföring från moment 29.40.51 med avdrag för motsvarande belopp från moment 29.40.53 3 300
Genomförande av självkostnadsprincipen i Senatkoncernens affärsverks hyror 25
Lönejusteringar 82
Nivå på poster som överförs (regeringsprogr. 2019) -53
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna -7
Sammanlagt 3 349

2021 budget 4 431 000
2020 budget 1 082 000
2019 bokslut 1 108 000

04. Depåbibliotekets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 679 000 euro.

Förklaring:Depåbiblioteket minskar genom sin verksamhet de allmänna och vetenskapliga bibliotekens samlingsbehov och säkerställer att det material som ingår i samlingen finns tillgänglig för dem som behöver informationen. Depåbibliotekets verksamhet stöder främjandet av öppen vetenskap och utvecklandet av kunnandet i samhället som en del av forskningens infrastrukturer. Depåbibliotekets verksamhet är högklassig, effektiv och kostnadseffektiv.

Nyckeltal 2018
utfall
2019
utfall
2020
mål
2021
mål
         
Mängd material som tagits emot (hyllmeter/år) 3 007 3 205 3 500 3 500
Antal beställningar (st./år) 97 386 76 080 90 000 92 000
Arbetstillfredsställelseindex (VMBaro) 3,9 3,9 >=4 >=4
Årsverken 17,4 17,9 18 18

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 1 756 1 632 1 682
Bruttoinkomster 0,4 3 3
Nettoutgifter 1 755 1 629 1 679
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 96    
— överförts till följande år 6    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nivåförhöjning 118
Teknisk ändring 2
Genomförande av självkostnadsprincipen i Senatkoncernens affärsverks hyror -91
Lönejusteringar 30
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna -9
Sammanlagt 50

2021 budget 1 679 000
2020 IV tilläggsb. 81 000
2020 budget 1 629 000
2019 bokslut 1 665 000

20. Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskapens område (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 24 919 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter och understöd för forsknings-, utvärderings-, utrednings- och utvecklingsverksamhet som gäller yrkeshögskolor, universitet och vetenskapsinstitut

2) till finansiering av gemensamma datatekniska tjänster och datanät inom högskolor, forskningsinstitut och vetenskap samt till centraliserad finansiering av datasystem för uppföljning och styrning av verksamheten inom högskolorna och vetenskapen och av andra motsvarande gemensamma utgifter

3) till betalning av andra EU-godkända forsknings- och utbildningsprojekt än sådana som finansieras ur strukturfonderna

4) till avlönande av personal motsvarande högst 186 årsverken i uppgifter för viss tid

5) till ett belopp av högst 400 000 euro för kostnader för genomförandet av en centraliserad offentlig elektronisk förvarings- och arkiveringstjänst

6) till ett belopp av högst 250 000 euro för kostnader för ett pilotprojekt för att göra inreseprocessen för internationella studerande smidigare.

Förklaring:Genom utvecklingsåtgärderna stöder man särskilt strukturell utveckling och förnyande av högskole- och forskningssystemet. Målet är att höja servicenivån för stödfunktionerna, sänka kostnaderna och främja elektronisk kommunikation med hjälp av gemensamma eller enhetliga datatekniska tjänster inom högskolorna och vetenskapen. Åren 2017—2021 genomförs ett utvecklingsprogram för databaserad forskning som ska förbättra vetenskapens kvalitet, öka kunnandet och förbättra vetenskapens konkurrenskraft och med vars hjälp fördelarna med digitaliseringen kan uppnås.

De förbindelser och avtal som ingåtts före 2021 och som hänför sig till användningen av fullmakten föranleder staten utgifter på 3 000 000 euro år 2021.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Forsknings-, utvärderings-, utrednings- och utvecklingsverksamhet 2 369 000
Gemensamma datatekniska tjänster och datanät inom högskolorna och vetenskapen 22 000 000
Utgifter för genomförandet av en centraliserad offentlig elektronisk förvarings- och arkiveringstjänst, SAPA (högst) 300 000
Pilotprojekt för att göra inreseprocessen för internationella studerande smidigare (högst) 250 000
Sammanlagt 24 919 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Pilotprojekt för att göra inreseprocessen för internationella studerande smidigare 250
Servicehelhet för elektronisk arkivering (SAPA) -100
Tillägg av engångsnatur -1 350
Utvecklingsprogram för databaserad forskning -6 000
Återbetalning av avdrag av engångsnatur 1 000
Sammanlagt -6 200

2021 budget 24 919 000
2020 IV tilläggsb. 6 000 000
2020 budget 31 119 000
2019 bokslut 32 523 000

50. Statlig finansiering av universitetens verksamhet (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 1 893 903 000 euro.

Anslaget får användas till finansiering i enlighet med universitetslagen (558/2009) enligt följande:

1) 1 713 823 000 euro för universitetens basfinansiering som bestäms på kalkylerade grunder

2) 166 280 000 euro i ersättning till universiteten för de kostnader som universiteten föranleds av den mervärdesskatt som ingår i utbildningstjänster enligt 39 och 40 § i mervärdesskattelagen (1501/1993) och i anskaffningar och lokalhyror i anslutning till annan än affärsekonomisk verksamhet

3) högst 13 800 000 euro för prövningsbaserad finansiering av universiteten.

Förklaring:Den statliga finansieringen av universiteten bestäms med stöd av 49 § i universitetslagen (558/2009), statsrådets förordning om universiteten (770/2009) och undervisnings- och kulturministeriets förordning om beräkningskriterierna för universitetens basfinansiering (119/2019).

Ersättningen enligt punkt 2 justeras årligen utifrån det senaste mervärdesskatteintaget i euro för varje universitet.

I anslaget under 3 punkten ingår 200 000 euro för att stärka forskningen i transportekonomi vid Aalto-universitetet.

I anslutning till Helsingfors universitet verkar Nationalbiblioteket. Bestämmelser om Nationalbibliotekets uppgifter finns i universitetslagen (558/2009) och lagen om deponering och förvaring av kulturmaterial (1433/2007). Målet är att stärka Nationalbibliotekets roll som en nationell utvecklare inom biblioteksbranschen och som tillhandahållare av bastjänster inom hela biblioteksnätet.

Vid de universitet som ordnar lärarutbildning finns övningsundervisning och för utvecklingen av lärarutbildningen finns övningsskolor. Målet för övningsskolorna är en hög nivå på den verksamhet som tjänar lärarutbildningen och en nära växelverkan med universitetets övriga verksamhet. Antalet elever i övningsskolorna är ungefär 8 800, varav cirka 2 300 är gymnasieelever.

Universitetens kvantitativa mål

  2015
utfall
2017
utfall
20191)
utfall
20212)
         
Lägre högskoleexamina 15 039 13 893 13 413 16 995
Högre högskoleexamina 15 315 14 910 16 098 18 236
Doktorsexamina 1 881 1 748 1 716 1 906
Vetenskapliga publikationer (jufo 2 och 3)/undervisnings- och forskningspersonal3) 0,48 0,57 0,57 0,58
Andelen gemensamma, internationella publikationer av de vetenskapliga publikationerna (jufo 1—3), % 47,0 49,0 50,0 52,0
Andelen studerande som avlagt examen inom målsatt tid (7 år) av dem som inlett studier, %4) 49,8 51,6 52,5 55,0
Andelen som avlagt minst 55 studiepoäng under läsåret, % 41,6 43,3 43,9 45,0

1) Antal examina utfall, i övrigt uppskattning

2) I fråga om målen för examina är siffran för år 2021 det genomsnittliga målet för åren 2021—2024.

3) Publikationsforumet är ett klassificeringssystem som stöder kvalitetsbedömningen av vetenskaplig publikationsverksamhet. I klassificeringen som består av tre nivåer placeras de centrala utländska och inhemska publiceringskanalerna mellan basnivån (1) och den högsta nivån (3).

4) Avser i fråga om lägre och högre högskoleexamina andelen studerande som avlagt målexamen, den högsta examen som en ny studerande har beviljats rätt att avlägga.

Beräknad användning av anslaget och faktorer som inverkar på det (euro)

   
Kalkylerad basfinansiering av universiteten 1 713 823 000
— Nationalbiblioteket 19 000 000
— Övningsskolor 49 204 000
— Övrig kalkylerad basfinansiering av universiteten 1 645 619 000
Den andel som den mervärdesskatt som ingår i utbildningstjänster enligt 39 och 40 § i mervärdesskattelagen (1501/1993) och i anskaffningar och lokalhyror i anslutning till annan än affärsekonomisk verksamhet utgör av de kostnader som universiteten föranleds 166 280 000
— Uppskattning av moms-kompensationen år 2021 159 389 000
— Justering enligt skillnaden mellan den moms-kompensation som gäller ersättningarna 2019 och utfallet 6 891 000
Prövningsbaserad finansiering av universiteten (högst) enligt universitetslagen (558/2009) 13 800 000
Sammanlagt 1 893 903 000

Kommunernas finansieringsandel av kostnaderna för gymnasieutbildning i övningsskolorna, 8 607 000 euro, har beaktats vid dimensioneringen av moment 29.20.35.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Precisering av moms-kompensationen -12 181
Stärkande av forskningen i transportekonomi (överföring från moment 31.01.01) 200
Tillägg av engångsnatur -2 000
Universitetsindex (2,0 %) 33 675
Sammanlagt 19 694

2021 budget 1 893 903 000
2020 IV tilläggsb. 67 000 000
2020 budget 1 874 209 000
2019 bokslut 1 767 113 000

51. Finlands Akademis forskningsanslag (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 353 744 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter som föranleds av forskning, uppgifter i olika skeden av forskarkarriären, utveckling av forskningsinfrastrukturerna och forskningsförutsättningarna, främjande av utnyttjandet av forskningen, statsunderstöd och stipendier samt internationellt samarbete

2) till betalning av utgifter som föranleds av finansiella bidrag till internationella organisationer, inklusive forskningsinfrastrukturer

3) till betalning av utgifter för forsknings- och utbildningsprojekt som godkänts av EU

4) till utgifter för anskaffning av programvara och utrustning för Finlands Akademis forskningsfinansiering.

Den forskningsfinansiering som avses i punkt 1 budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. Av forskningsfinansieringen får betalas förskott till finansieringsmottagare utanför budgeten.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Finansiering av en ny partnerskapsmodell 5 000
Forskning om klimatförändringen 2 000
Forskning om kris- och försörjningsberedskapen 7 000
Forskningsfinansiering som gäller covid-19 4 000
Kompensation med anledning av lägre intäktsföring av avkastningen av penningspelsverksamhet 27 514
Kostnader för programsamordning (överföring till moment 29.40.01) -800
Ny utlysning inom flaggskeppsprogrammet 10 000
Stärkande av forskningens infrastruktur 10 000
Stärkande av universitetens profilering, ändring av tidpunkten för utbetalningar enligt fullmaktsbesluten 5 000
Ändring av tidpunkten för utbetalningar enligt fullmaktsbesluten 7 226
Överföring till moment 29.40.03 med tillägg av motsvarande belopp till moment 29.40.53 -3 300
Sammanlagt 73 640

2021 budget 353 744 000
2020 IV tilläggsb. 26 000 000
2020 III tilläggsb. 3 000 000
2020 budget 280 104 000
2019 bokslut 251 783 030

53. Avkastning av penningspelsverksamheten för främjande av vetenskap (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 76 261 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter som föranleds av forskning finansierad av Finland Akademi, uppgifter i olika skeden av forskarkarriären, utveckling av forskningsförutsättningarna, främjande av utnyttjandet av forskningen, statsunderstöd och stipendier samt internationellt samarbete

2) till betalning av utgifter som föranleds av utvärderingar och vetenskaplig publikationsverksamhet samt till betalning av utgifter för att göra vetenskapen känd

3) till statsunderstöd och till utgifter för utvecklande inom privat arkiveringsverksamhet

4) till utgifter som föranleds av verksamheten vid Institutet för de inhemska språken enligt 8 § 1 mom. i lagen om Institutet för de inhemska språken. Anslaget får tillsammans med anslagen under moment 29.40.03 användas för utgifter för avlönande av personal motsvarande högst 82 årsverken, inklusive tjänstemän som utnämnts till sin tjänst

5) till betalning av statsunderstöd till sammanslutningar och forskningsinstitut som idkar samhällsforskning som stöder beslutsfattandet

6) till betalning av utgifter som föranleds av deltagande i internationellt samarbete

7) till betalning av statsunderstöd, statliga pris och stipendier för främjande av vetenskapen, för främjande av växelverkan mellan vetenskapen och samhället samt mellan nationalspråken och samhället, utgifter för översättning och tryckning av vetenskaplig litteratur, utgifter för främjande av informationsspridning, forskningsetik och ansvarsfull vetenskap samt utgifter för forskning, utredningar och publikationer som ansluter sig till stödjandet av vetenskapen

8) till betalning av statsunderstöd för förbättrande av tillgången till forskningsmaterial och för infrastrukturprojekt som gäller forskning samt till betalning av utgifter för motsvarande projekt vid statens ämbetsverk samt till avlönande av personal i uppgifter för viss tid motsvarande högst 7 årsverken

9) till hyror för statens lokaler som används av vetenskapliga samfund.

Den forskningsfinansiering som avses i punkt 1 budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. Av forskningsfinansieringen får betalas förskott till finansieringsmottagare utanför budgeten.

I fråga om de personer som avses i 4 punkten beaktas vid nettobudgetering de förmåner enligt sjukförsäkringen som betalats till arbetsgivaren såsom inkomster.

Förklaring:Vid dimensioneringen av inkomstposten har den förändrade uppskattningen av Veikkaus Ab:s intäkter 2021 beaktats.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Till Finlands Akademis förfogande för finansiering av forskningsprojekt och främjande av vetenskaplig forskning 41 459 000
Till statsunderstöd och till utgifter för utvecklande inom privat arkiveringsverksamhet 5 633 000
Verksamheten inom Institutet för de inhemska språken 327 000
Verksamheten vid Vetenskapscentret Heureka och projekt som stöder vetenskapsfostran 3 000 000
Till Vetenskapliga samfundets delegation för främjande av samarbetet mellan vetenskapliga samfund och av vetenskaplig informationsförmedling 6 130 000
Verksamheten vid vetenskapsinstitut utomlands 2 350 000
Främjande av sökbarheten, tillgängligheten, kompabiliteten och återanvändbarheten hos digitalt informationsmaterial 4 153 000
Utgifter som föranleds av främjande av forskningsinstitut utanför statsfinanserna och främjande av växelverkan mellan vetenskapen och samhället samt övriga utgifter som föranleds av stödjande av vetenskapen 5 200 000
Understöd till sammanslutningar och forskningsinstitut som idkar samhällsforskning som stöder beslutsfattandet 600 000
Vissa utgifter, medlemsavgifter och finansiella bidrag för det internationella vetenskapliga samarbetet 6 659 000
Betalning av understöd för lokalkostnaderna till vetenskapsinstitut som betalar hyra till utrikesministeriet 750 000
Sammanlagt 76 261 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Effekterna av sänkningen av lotteriskatten 8 244
Förändring av Veikkaus Ab:s avkastningsprognos för 2021 -36 439
Nivåförändring -1 030
Sammanlagt -29 225

Anslaget står utanför ramen.


2021 budget 76 261 000
2020 budget 105 486 000
2019 bokslut 107 303 942

54. Strategisk forskningsfinansiering (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 55 631 000 euro.

Fullmakt

År 2021 får nya finansieringsbeslut fattas till ett belopp av högst 55 631 000 euro.

Fullmakten och anslaget får användas

1) till strategisk forskning i enlighet med de temaområden och prioriteringar som statsrådet beslutat om

2) till betalning av forskningsprojekt och forskningsprogram som finansieras av rådet för strategisk forskning och till betalning av löneutgifter och andra utgifter och understöd som föranleds av forskningens infrastrukturer, stipendier och internationellt samarbete även till utländska organisationer

3) till betalning av konsumtionsutgifter som föranleds av utvärderingar.

Anslaget får också användas för nationell medfinansiering för EU-projekt och andra internationella forskningsfinansiärers projekt, om projekten följer de tema- och prioritetsområden som statsrådet beslutat om samt rådets programstruktur.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. Av forskningsfinansieringen får betalas förskott till finansieringsmottagare utanför budgeten, med undantag för företag.

Förklaring:Den strategiska forskningen är långsiktig, problemfokuserad och vetenskapligt högklassig forskning som stöder samhällspolitiken och utvecklingen av samhällets funktioner och som syftar till att finna lösningar på betydande utmaningar och problem i samhället. Finansieringen kanaliseras på bred bas till forskning kring olika betydande och stora utmaningar som samhället ställs inför och bl.a. forskning som främjar konkurrenskraften och förnyandet av näringslivet, utvecklingen av arbetslivet, forskning som stöder utvecklingen av den offentliga sektorn osv. Finansieringen gör det möjligt att inrikta forskningen i enlighet med samhällets föränderliga informationsbehov och på mindre utforskade områden. Forskningsprojekten finansieras utifrån samhällelig betydelse, genomslagskraft och forskningens kvalitet.

Utgifter som användningen av bevillningsfullmakten för forskningsprojekt som finansieras av rådet för strategisk forskning föranleder staten (1 000 euro), uppskattning

År Fullmakt 2015—2019 2020 2021 2022 2023 2024
               
2015 55 631 54 771 - - - - -
2016 55 631 54 518 413 - - - -
2017 55 631 35 590 13 604 6 267 - - -
2018 55 631 26 978 18 000 8 610 2 043 - -
2019 55 631 3 364 18 100 19 500 14 667 - -
2020 55 631   4 514 18 500 18 500 14 117 -
2021 55 631     2 754 18 500 20 500 13 877
Sammanlagt   175 221 54 631 55 631 53 710 34 617 13 877

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Ändring av tidpunkten för utbetalningar enligt fullmaktsbesluten 1 000
Sammanlagt 1 000

2021 budget 55 631 000
2020 budget 54 631 000
2019 bokslut 41 694 035

55. Statlig finansiering av yrkeshögskolornas verksamhet (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 896 993 000 euro.

Anslaget får användas

1) till ett belopp av 831 645 000 euro till basfinansiering som bestäms på kalkylerade grunder för yrkeshögskolor i form av finansiering enligt yrkeshögskolelagen (932/2014)

2) till ett belopp av 53 938 000 euro i ersättning till yrkeshögskolorna för de kostnader som yrkeshögskolorna föranleds av de kostnader för mervärdesskatt som ingår i utbildningstjänster enligt 39 och 40 § i mervärdesskattelagen (1501/1993) och i anskaffningar och lokalhyror i anslutning till annan än affärsekonomisk verksamhet

3) till ett belopp av högst 11 060 000 euro för prövningsbaserad finansiering av yrkeshögskolorna i enlighet med yrkeshögskolelagen (932/2014)

4) till ett belopp av 306 000 euro för kompensation som bestäms på kalkylerade grunder till yrkeshögskolor i enlighet med reformen av nyttjanderätten till observationsskog och modellen för observationsskogar.

Förklaring:Den statliga finansieringen av yrkeshögskolorna bestäms med stöd av 43 § i yrkeshögskolelagen (932/2014), statsrådets förordning om yrkeshögskolor (1129/2014) och undervisnings- och kulturministeriets förordning om beräkningskriterierna för yrkeshögskolornas basfinansiering (117/2019).

Ersättningen enligt punkt 2 baserar sig på uppgifterna från det senast fastställda bokslutet.

I anslaget enligt punkt 3 ingår 2 100 000 euro för att öka antalet nybörjarplatser vid yrkeshögskolorna i Nyslott med 150 platser från och 2020.

I enlighet med modellen för observationsskogar i punkt 4 ingår Forststyrelsen ett avtal om nyttjanderätt mot vederlag med tre yrkeshögskolor (Hämeen ammattikorkeakoulu, Karelia-ammattikorkeakoulu, yrkeshögskolan Novia). Enligt avtalet intäktsförs inkomsterna av virkesförsäljning till Forststyrelsen i stället för till yrkeshögskolorna, och yrkeshögskolorna betalas kompensation som beaktas som ett tillägg i Forststyrelsens intäktsföring i statsbudgeten.

Nyckeltal för resultatet av verksamheten samt kvantitativa mål vid yrkeshögskolorna

  2015
utfall
2017
utfall
2019
utfall
20201)
mål
         
Yrkeshögskoleexamina 23 715 23 166 24 315 27 639
Högre yrkeshögskoleexamina 2 367 2 754 3 324 4 717
Yrkespedagogisk lärarutbildning, utexaminerade 1 788 1 725 1 608 1 550
Publikationer/lärare och FoU-personal 1,28 1,41 1,5 1,7
Personer som avlagt yrkeshögskoleexamen inom fem år från det att studierna inleddes, % av dem som börjat studera 55,8 57,3   60,0
Studerande som avlagt minst 55 studiepoäng under läsåret, % av studerande för yh-examen 62,6 62   64,0

1) I fråga om målen för examina är siffran för år 2020 det genomsnittliga målet för åren 2021—2024.

Beräknad användning av anslaget och faktorer som inverkar på det (euro)

   
Kalkylerad basfinansiering av yrkeshögskolorna 831 645 000
Den andel som den mervärdesskatt som ingår i utbildningstjänster enligt 39 och 40 § i mervärdesskattelagen (1501/1993) och i anskaffningar och lokalhyror i anslutning till annan än affärsekonomisk verksamhet utgör av de kostnader som yrkeshögskolorna föranleds 53 938 000
Prövningsbaserad finansiering av yrkeshögskolorna (högst) i enlighet med yrkeshögskolelagen (932/2014) 11 060 000
Kompensation till yrkeshögskolorna i enlighet med reformen av nyttjanderätten till observationsskog och modellen för observationsskogar 306 000
Sammanlagt 896 949 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Förändring av kompensation som gäller observationsskogar 44
Mekaniskt träbyggande i yrkeshögskolorna 240
Precisering av moms-kompensationen -3 276
Yrkeshögskoleindex 2,0 % 16 463
Ökning av antalet nybörjarplatser vid högskolorna i Nyslott 1 050
Sammanlagt 14 521

2021 budget 896 993 000
2020 IV tilläggsb. 67 000 000
2020 budget 882 472 000
2019 bokslut 834 944 000

66. Finansieringsandelar till internationella organisationer (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 20 079 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av Finlands finansiella bidrag till Europeiska organisationen för kärnforskning (CERN), Europas södra observatorium (ESO), Europeiska molekylärbiologiska laboratoriet (EMBL), Europeiska molekylärbiologiska konferensen (EMBC), Europeiska universitetsinstitutet (EUI) och den europeiska synkrotonljusanläggningen (ESRF) och anläggningen för forskning om antiprotoner och joner i Europa (FAIR) samt till liknande internationella vetenskapliga organisationer.

Förklaring:De finansiella bidragen fastställs i regel utifrån medlemsländernas nationalproduktsandelar enligt de beslut som organisationerna har fattat.


2021 budget 20 079 000
2020 budget 20 079 000
2019 bokslut 19 036 732