Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2021

35. Statsandel och statsunderstöd för driftskostnader för gymnasieutbildning (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 194 689 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statsandelar och statsunderstöd enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) för gymnasieutbildningen och utbildning som förbereder för yrkesutbildning

2) till ett belopp av högst 1 775 000 euro enligt 44 § 1 mom. i den ovannämnda lagen till innovativa inlärningsmiljöer inom gymnasieutbildningen, digitala utbildningstjänster, främjande av användningen av informations- och kommunikationsteknik i undervisningen och utvecklande av utnyttjandet av sådan teknik vid avläggandet av studentexamen samt till statsunderstöd för internationell verksamhet i gymnasierna.

Förklaring:I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) när det gäller en utvidgning av läroplikten och läropliktigas avgiftfria utbildning.

Beräknad användning av anslaget och faktorer som inverkar på det (euro)

   
Kalkylerade kostnader (antal studerande * pris per enhet) 666 355 000’
— kommunal gymnasieutbildning, läroplanen för unga (85 970 * 6 612,74 €) 569 229 000
— privat gymnasieutbildning, läroplanen för unga (8 860 * 6 648,68 €, inkl. moms) 58 983 000
— kommunal gymnasieutbildning, läroplanen för vuxna (4 990 * 4 061,60 €) 20 293 000
— privat gymnasieutbildning, läroplanen för vuxna (1 430 * 4 205,64 €, inkl. moms) 6 022 000
— tilläggsfinansiering för särskild utbildningsuppgift (1,57 % av de totala kostnaderna) 11 828 000
Kommunernas finansieringsandel -473 441 000
Statsunderstöd 1 775 000
Sammanlagt 194 689 000

Eurobelopp per enhet som använts vid dimensioneringen av anslaget (exkl. moms)

   
Gymnasieutbildning 6 569,61 euro/studerande

Kommunernas finansieringsandel som beaktats vid dimensioneringen av statsandelen inbegriper 9 940 000 euro som kommunernas andel av gymnasieutbildningen i övningsskolor och statliga allmänbildande läroanstalter.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Genomförande av gymnasiereformen 3 250
Indexhöjning (2,4 %) 5 206
Justering av kostnadsfördelningen -228
Statsandel och statsunderstöd för driftskostnader för gymnasieutbildningen (överföring från moment 29.10.30) 178 301
Utvidgning av läroplikten (regeringsprogr. 2019) 6 700
Ändring i antalet studerande 1 460
Sammanlagt 194 689

2021 budget 194 689 000