Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2021

30. Statsandel och statsunderstöd för yrkesutbildningen (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 884 657 000 euro.

Anslaget får användas

1) till ett belopp av 849 625 000 euro till basfinansiering, prestationsbaserad finansiering och genomslagsfinansiering för yrkesutbildning i enlighet med lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) och till sådan strategifinansiering till anordnare av yrkesutbildning som beviljas i form av statsunderstöd enligt 44 § 1 mom. i den ovannämnda lagen

2) till ersättning enligt 32 i § i den ovannämnda lagen till privata anordnare av yrkesutbildning för de kostnader som föranleds av den mervärdesskatt som ingår i utbildningstjänster och i anskaffningar och lokalhyror i anslutning till annan än affärsekonomisk verksamhet samt kostnaderna för den mervärdesskatt som betalats för fastigheter och anläggningstillgångar som en kommun eller samkommun har överlåtit för verksamhet som avses i lagen om yrkesutbildning

3) till ett belopp av 1 336 000 euro för kompensation som bestäms på kalkylerade grunder till anordnare av yrkesutbildning i enlighet med reformen av nyttjanderätten till observationsskog och modellen för observationsskogar.

Andelen av den strategifinansiering för yrkesutbildning som avses i punkt 1 är högst en procent av anslaget för yrkesutbildning enligt 9 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009).

Antalet målinriktade studerandeår inom yrkesutbildningen är högst 181 700 studerandeår, varav antalet målinriktade studerandeår som hänför sig till utbildning som ordnas i form av arbetskraftsutbildning är minst 8 100 studerandeår.

Förklaring:I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition om en utvidgning av läroplikten och om läropliktigas avgiftsfria utbildning. Därtill överlämnar regeringen till riksdagen i samband med budgetpropositionen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009), genom vilken andelen basfinansiering, prestationsbaserad finansiering och genomslagsfinansiering av den kalkylerade finansieringen bibehålls på 2020 års nivå.

Enligt modellen för observationsskogar ingår Fortsstyrelsen ett avtal om nyttjanderätt mot vederlag med elva anordnare av yrkesutbildning. Enligt avtalet intäktsförs inkomsterna av virkesförsäljning till Forststyrelsen i stället för till anordnarna av yrkesutbildning, och utbildningsanordnarna betalas kompensation som beaktas som ett tillägg i Forststyrelsens intäktsföring i statsbudgeten.

Beräknad användning av anslaget och faktorer som inverkar på det (euro)

   
Anslag för yrkesutbildning sammanlagt (inkluderar inte moms-kompensationer) 1 849 614 000
— Den kalkylerade finansieringens andel sammanlagt 1 834 614 000
varav basfinansiering (70 % av den kalkylerade finansieringen) 1 284 230 000
varav prestationsbaserad finansiering (20 % av den kalkylerade finansieringen) 366 923 000
varav genomslagsfinansiering (10 % av den kalkylerade finansieringen) 183 461 000
Strategifinansieringens andel (0,78 % av anslaget för yrkesutbildningen) 15 000 000
Kommunernas finansieringsandel -999 989 000
Mervärdesskattekompensationer sammanlagt 33 696 000
— Mervärdesskattens andel av kostnader som privata anordnare av yrkesutbildning har för anskaffningar som anknyter till utbildningstjänster enligt 39 och 40 § i mervärdesskattelagen (1501/1993) och för anskaffningar och lokalhyror som anknyter till annan än affärsekonomisk verksamhet 32 696 000
— Mervärdesskatt som privata utbildningsanordnare ersätts för i fråga om fastigheter och anläggningstillgångar som överlåtits av en kommun eller samkommun 1 000 000
Kompensation till anordnare av yrkesutbildning i enlighet med reformen av nyttjanderätten till observationsskog och den nya modellen för observationsskogar 1 336 000
Sammanlagt 884 657 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Anställning av lärare och handledare (av engångsnatur) -80 000
Bortfall av den ökning av antalet studerandeår som gjorts i syfte att minska ungdomsarbetslösheten och svara på kompetensbehoven -4 700
Nya utbildningsanordnares deltagande i kompensationen för nyttjande av observationsskog 512
Precisering av moms-kompensationen 2 926
Utvidgning av läroplikten (regeringsprogr. 2019) 3 600
Yrkesutbildningsindex (2,0 %) 17 721
Ökning av antalet studerandeår till närvårdarutbildningen som ett led i förberedelserna inför ändringen av dimensioneringen av vårdare. 27 000
Sammanlagt -32 941

2021 budget 884 657 000
2020 IV tilläggsb. 46 500 000
2020 budget 917 598 000
2019 bokslut 825 458 996