Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2021

01. Omkostnader för statlig yrkesutbildning (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 8 427 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till internationalisering av Sameområdets utbildningscentral och Centret för sjösäkerhetsutbildning, till utvecklande av lärmiljöer och digitala lösningar, till utbildningsersättningar som betalas till arbetsgivare samt till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder

2) till ett belopp av högst 2 400 000 euro för sänkning av priserna på de företagsekonomiska prestationerna vid Centret för sjösäkerhetsutbildning.

Förklaring:Centret för sjösäkerhetsutbildning erbjuder säkerhetsutbildning som höjer och upprätthåller säkerhetsnivån inom sjöfartsnäringen, för myndigheter och för medborgare som rör sig till sjöss samt säkerhetsutbildning som förebygger miljöolyckor vid enheten för överlevnadsutbildning i Lojo och enheten för brandutbildning i Obbnäs. Målet är att Centret för sjösäkerhetsutbildning år 2021 ska utbilda sammanlagt 4 600 personer.

Sameområdets utbildningscentral har som uppgift att höja samebefolkningens yrkeskunnighet, ordna utbildning som motsvarar näringslivets behov inom sameområdet och främja sysselsättningen i området samt bevara och utveckla den samiska kulturen och det samiska språket. Utbildningscentralen har som specialuppgift att tjäna den enda ursprungsbefolkningen inom Europeiska unionen. År 2021 är antalet studerandeårsverken inom utbildningscentralens yrkesutbildning ca 125. Inom den terminsbundna utbildningen i det samiska språket och den samiska kulturen är antalet studerandedagar ca 8 500 och inom kortare utbildningar ca 5 000.

Årsverken

  2019
utfall
2020
uppskattning
2021
mål
       
Sameområdets utbildningscentral 67 69 68
Centret för sjösäkerhetsutbildning 25 26 26
Sammanlagt 92 95 94

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den företagsekonomiska verksamheten vid Centret för sjösäkerhetsutbildning (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
uppskattning
2021
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten 1 259 800 1 100
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 2 613 2 400 2 600
— andel av samkostnader 1 384 1 200 1 100
Kostnader sammanlagt 3 997 3 600 3 700
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -2 737 -2 800 -2 600
Kostnadsmotsvarighet, % 31 22 30
       
Prisstöd 2 400 2 400 2 400
       
Kostnadsmotsvarighet efter prisstöd,% 92 89 95

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Sameområdets utbildningscentral 5 114 000
Prisstöd för Centret för sjösäkerhetsutbildning 2 400 000
Övriga utgifter för Centret för sjösäkerhetsutbildning 913 000
Sammanlagt 8 427 000

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 9 861 9 547 9 987
Bruttoinkomster 1 918 1 460 1 560
Nettoutgifter 7 943 8 087 8 427
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 1 881    
— överförts till följande år 2 010    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Lokalhyror för Sameområdets utbildningscentral 50
Utgift av engångsnatur (återföring av en överföring till moment 29.20.21) -200
Ökning av utbildningsvolymerna i samiska 200
Genomförande av självkostnadsprincipen i Senatkoncernens affärsverks hyror 327
Lönejusteringar 143
Nivå på poster som överförs (regeringsprogr. 2019) -144
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna -36
Sammanlagt 340

2021 budget 8 427 000
2020 budget 8 087 000
2019 bokslut 8 072 000