Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2021

10. Småbarnspedagogik, förskoleundervisning och grundläggande utbildning och fritt bildningsarbetePDF-versio

Förklaring:Målen för undervisnings- och kulturministeriets samhälleliga effekter vad gäller småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen och det fria bildningsarbetet är följande:

 • — Kvaliteten på och jämlikheten i undervisningen och inom småbarnspedagogiken stärks, inlärningsresultaten förbättras, ojämlikheten minskar och deltagandet i småbarnspedagogiken ökar.
 • — Småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen, den grundläggande undervisningen och det fria bildningsarbetet står på en stark och funktionsduglig grund.
 • — Verksamhetskulturen och lärmiljöerna moderniseras och blir mångsidigare.

De samhälleliga effekterna mäts genom nationella och internationella forsknings- och utvärderingsprojekt.

Kvaliteten på och jämlikheten i undervisningen och inom småbarnspedagogiken stärks, inlärningsresultaten förbättras, ojämlikheten minskar och deltagandet i småbarnspedagogiken ökar

Målet för småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen och det fria bildningsarbetet är att garantera var och en kulturella grundläggande fri- och rättigheter samt att främja välbefinnande, lärande och uppväxt. Utgångspunkten är en helhetssyn på personens utveckling, lärande och uppväxt som baserar sig på forskningsbaserad kunskap och en stark pedagogik. Småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen utvecklas till en gemenskap som främjar barns och ungas inlärning och välbefinnande. Detta sker genom att man säkerställer professionell undervisning av god kvalitet, handledning och stödåtgärder samt en trygg inlärningsmiljö. Inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen tryggas elev- och studerandevården.

Verksamhetens mål
 • — Småbarnspedagogiken förverkligas på ett högklassigt sätt så att barnens utveckling, lärande och välbefinnande främjas på ett övergripande sätt och stödhelheten utvecklas ytterligare
 • — Förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen förverkligas på ett högklassigt sätt och med gott resultat så att eleverna erhåller de kunskaper som behövs för fortsatta studier och så att genomströmningen förbättras ytterligare
 • — Programmet Utbildning för alla som omfattar småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen genomförs. Programmet syftar till att förbättra kvaliteten och jämlikheten, minska och förebygga skillnaderna i inlärning och att stärka stödet för lärande och undervisningskvaliteten. För att stärka kvaliteten och jämlikheten inom småbarnspedagogiken och höja graden av deltagande bereds som en del av programmet bl.a. ett pilotprojekt med tvåårig förskoleundervisning. En trestegsmodell för stöd ska också utvecklas. Inom programmet ingår också utveckling av ledarskap inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen samt stöd för elevernas och barnens läskunnighet och läskultur. Programmet stöds av det nationella forumet för småbarnspedagogik och grundläggande utbildning, Utbildning för alla, och flera arbetsgrupper.
 • — Medieläskunnigheten hos barn och elever, kunskaper i informations- och kommunikationsteknik och programmeringskunnande stärks som en del av programmet Utbildning för alla genom det nationella utvecklingsprogrammet Ny läskunnighet. Språkkunskaperna stärks fortsättningsvis genom att både omfattande och mindre omfattande undervisning på två språk och språkbadsverksamhet stöds
 • — Välbefinnandet, tryggheten och den sociala samhörigheten bland elever främjas och åtgärderna för att minska mobbning i skolan fortsätter
 • — Inom småbarnspedagogiken samt inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen fortsätter man med åtgärderna för att minska följderna av coronavirusepidemin.
 • — Åtgärdsprogrammet för utveckling av elevhandlingen fortsätter.
 • — Elev- och studerandevårdstjänsterna stärks
 • — Principerna för kontinuerligt lärande inom det fria bildningsarbetet främjas genom att man utvecklar individuella utbildningslösningar för vuxna som har bristfälliga grundläggande färdigheter.

Resultaten av OECD:s PISA-undersökning i Finland 2009—2018 och målen för 2021

  2009
utfall
2012
utfall
2015
utfall
2018
utfall
20211)
mål
           
Läskunnighet 536 524 526 520 530—550
Matematik 541 519 511 507 530—550
Naturvetenskaper 554 546 531 522 530—550

1) Åren då undersökningen gjordes. Uppgifterna offentliggjordes 2010, 2013, 2016, 2019 och 2022.

Den socioekonomiska bakgrundens inverkan på inlärningsresultaten: Förändring i poängantalet för huvudämnet för PISA-undersökningen då den socioekonomiska faktorn (ESCS1)) ökar med en standardavvikelse1)

  2009
utfall
2012
utfall
2015
utfall
2018
utfall
20213)
mål
           
Huvudämne Naturvetenskaper Läskunnighet Matematik Naturvetenskaper Läskunnighet
Poängantal 29 33 41 38 20—28

1) ESCS-indexet (PISA Index of Economic, Social and Cultural Status) innefattar föräldrarnas yrken och utbildning samt familjens förmögenhet.

2) Poängantalet beskriver hur mycket prestationspoängantalet i medeltal ändras då det socioekonomiska indexets värde ökar med en standardavvikelse. Ju större poängantalet är, desto starkare är sambandet mellan den socioekonomiska bakgrunden och prestationerna.

3) Åren då undersökningen gjordes. Uppgifterna offentliggjordes 2010, 2013, 2016, 2019 och 2022.

Kunskapsskillnader mellan eleverna i PISA-undersökningen (standardavvikelse)1)

  2009
utfall
2012
utfall
2015
utfall
2018
utfall
20212)
mål
           
Läskunnighet 86 95 94 100 85—90
Matematik 82 85 82 82 75—80
Naturvetenskaper 89 93 96 96 85—90

1) Ju större standardavvikelsen är, desto större är kunskapsskillnaderna mellan eleverna.

2) Åren då undersökningen gjordes. Uppgifterna offentliggjordes 2010, 2013, 2016, 2019 och 2022.

Småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen och det fria bildningsarbetet står på en stark och funktionsduglig grund.

Målet är att säkerställa funktionsförmågan, tillgängligheten och verksamhetens genomslagskraft. Detta förutsätter att styrningen av sektorn utvecklas strategiskt.

Verksamhetens mål
 • — En utvidgning av läropliktsåldern till 18 år genomförs
 • — De allmänna planerings-, styrnings- och tillsynsuppgifterna inom sektorn stärks genom att informationsledningen inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen samt det fria bildningsarbetet utvecklas. Rapporteringen av småbarnspedagogiken utvecklas utifrån uppgifter i informationsresursen. För att komplettera den småbarnspedagogiska informationsproduktionen inrättas ett system för kvalitetsbedömning av småbarnspedagogiken. Informationsinnehållet i det fria bildningsarbetets verifierade kunnande utvecklas till en del av datalagret Koski
 • — Informationsproduktion och utvecklingsåtgärder som hänför sig till basservicens tillgänglighet och kvalitet samt till befolkningsutvecklingen bereds och tas i bruk
 • — Trygga lärmiljöer främjas genom det nationella programmet för främjande av säkerhetskulturen inom lärgemenskaper.
Verksamhetskulturen och lärmiljöerna moderniseras och blir mångsidigare

Syftet är att förnya studiemiljöerna och verksamhetskulturen i skolorna och läroanstalterna så att förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen och småbarnspedagogiken svarar på framtida utmaningar.

Verksamhetens mål
 • — Interoperativa digitala lösningar inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen och utvecklingen av digitala läromedel främjas. En beskrivning av målbilden för digitaliseringen inom den grundläggande utbildningen och digitala lösningar som stöder beskrivningen utarbetas. Man skapar förfaranden för utvärdering av digitaliseringen och de digitala färdigheterna
 • — Utbildningsaktörernas digitala tjänster förbättras och behovet av att genomföra riksomfattande gemensamma tjänster utreds. Integrationen av uppgifter om det fria bildningsarbetet i tjänsten Koski främjas
 • — Både genomförandet av målen för hållbar utveckling och demokratifostran som en del av verksamhetskulturen i skolorna och läroanstalterna främjas
 • — Skolornas förutsättningar att avveckla könssegregering och utveckla pedagogik som stöder elevernas kompetensidentitet och styrkor stärks
 • — Skolornas och läroanstalternas beredskap att förbereda sig på att genomföra undervisningen under exceptionella förhållanden förbättras.

Antalet barn och elever 2018—2021

  2018
utfall
2019
utfall
2020
uppskattning
2021
uppskattning
         
Småbarnspedagogik1) 252 216 243 325 234 000 225 000
Förskoleundervisning2) 61 346 79 682 59 000 57 000
Grundläggande utbildning, läropliktiga2) 552 147 556 271 558 000 558 000
Grundläggande utbildning, elever som passerat läropliktsåldern 4 837 4 820 4 800 4 800
Påbyggnadsundervisning 834 960 980 980
Elever med de svåraste utvecklingsstörningarna inom förskoleundervisning och grundläggande utbildning 1 568 1 690 1 700 1 700
Övriga elever med utvecklingsstörning inom förskoleundervisning och grundläggande utbildning 9 852 9 800 9 800 9 800
Förberedande undervisning för invandrare 2 769 2 845 2 800 2 800
Elever inom flexibel grundläggande utbildning (högst) 1 973 2 296 2 300 2 300

1) Siffran för 2019 är med avvikelse från de övriga punkterna en uppskattning. I uppskattningarna antas deltagandet i småbarnspedagogik ligga på samma nivå som 2018.

2) Utfallet för förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen är utfallsuppgifter från utfallsåret på hösten (20.9) (kommuner, samkommuner, staten, universitet, privata utbildningsanordnare).

Kapitlets rubrik har ändrats.

01. Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 42 256 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av löneutgifter och vissa andra utgifter för lärare och förvaltningspersonal vid Europaskolorna

2) till internationalisering av statliga läroanstalter för allmänbildande utbildning, kompletterande undervisning för invandrare, service- och utvecklingscentralverksamheten vid Valteri center för lärande och kompetens samt till understöd för att utveckla och göra lärmiljöerna mångsidigare

3) till betalning av utgifter som föranleds av verksamheten vid den europeiska skolan i Helsingfors

4) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder.

Förklaring:Suomalais-venäläinen koulu och Helsingin ranskalais-suomalainen koulu är skolor som ordnar förskoleundervisning, grundläggande utbildning och gymnasieutbildning. Skolorna utvecklar undervisningen i språk och kultur med hjälp av kulturkontakter och nätverksbyggande. Valteri center för lärande och kompetens är ett nationellt center för lärande och kompetens som stöder förverkligandet av närskoleprincipen och som tillsammans med hemkommunen genom multiprofessionell expertis främjar skolgången för barn och unga i behov av stöd. Europeiska skolan i Helsingfors har till uppgift att erbjuda undervisning enligt läroplanerna för Europaskolorna.

Antalet elever

  2018
utfall
2019
utfall
2020
uppskattning
2021
mål
         
Helsingin ranskalais-suomalainen koulu 826 814 837 840
Suomalais-venäläinen koulu 694 673 680 705
Valteri center för lärande och kompetens 330 337 346 340
Europaskolorna (finländska elever) 525 526 620 620
Grundläggande utbildning vid skolhem 107 106 111 111
Europeiska skolan i Helsingfors 280 288 289 289
Sammanlagt 2 762 2 744 2 883 2 905

Nyckeltal för handledningsverksamheten vid Valteri center för lärande och kompetens

  2018
utfall
2019
utfall
2020
uppskattning
2021
mål
         
Handledningsverksamhet på fältet        
— handledningsbesök 919 766 983 1 024
— antal kommuner som använt handledningstjänster 234 218 225 225
Tillfällig undervisning och rehabilitering        
— stödperioddagar 3 350 3 464 3 645 3 765
— stödperiodernas elever 566 498 530 539

Årsverken

  2018
utfall
2019
utfall
2020
uppskattning
2021
mål
         
Helsingin ranskalais-suomalainen koulu 77 79 74 74
Suomalais-venäläinen koulu 78 77 79 79
Valteri center för lärande och kompetens 518 536 551 552
Europaskolorna 30 28 32 32
Europeiska skolan i Helsingfors 60 61 61 61
Sammanlagt 763 781 797 798
Arbetstillfredsställelse (1—5) 3,6 3,6 4,0 4,0

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Språkskolor 7 271 000
Valteri center för lärande och kompetens 27 951 000
Grundläggande utbildning vid skolhem 1 329 000
Europaskolorna 1 942 000
Europeiska skolan i Helsingfors 3 763 000
Sammanlagt 42 256 000

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 63 614 55 433 62 756
Bruttoinkomster 21 149 20 500 20 500
Nettoutgifter 42 465 34 933 42 256
       
Poster som överförts      
— överförts från föregående år 20 116    
— överförts till följande år 20 736    

Kommunernas finansieringsandel av kostnaderna för den statliga allmänbildande gymnasieutbildningen, 1 344 000 euro, har beaktats vid dimensioneringen av anslaget under moment 29.20.35.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Första inredning av nybyggnaden vid Suomalais-venäläinen koulu 2 500
Förändring i hyran för Suomalais-venäläinen koulu 820
Utveckling av produktiviteten och stärkande av koncernstyrningen inom ansvarsområdet (återföring av överföring från moment 29.01.01) 1 200
Genomförande av självkostnadsprincipen i Senatkoncernens affärsverks hyror 9
Lönejusteringar 959
Nivå på poster som överförs (regeringsprogr. 2019) 2 067
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna -230
Nivåförändring -2
Sammanlagt 7 323

2021 budget 42 256 000
2020 budget 34 933 000
2019 bokslut 43 085 000

20. Gemensamma utgifter för grundläggande utbildning, småbarnspedagogik och fritt bildningsarbete (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 149 065 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter och understöd för försöks-, forsknings-, utvecklings-, utvärderings- och uppföljningsprojekt inom den grundläggande utbildningen, småbarnspedagogiken, det fria bildningsarbetet och organisationer som utför bildningsarbete samt för EU-samarbete och internationellt samarbete i anslutning till livslångt lärande

2) till andra EU- och OECD-godkända forsknings- och utbildningsprojekt än sådana som finansieras ur strukturfonderna

3) till betalning av utgifter för statistikföring, datatekniska tjänster samt datasystem för uppföljning och styrning av verksamheten

4) till betalning av utgifter och understöd som föranleds av kvalitets- och jämställdhetsprogrammet för den grundläggande utbildningen, 75 228 000 euro

5) till betalning av utgifter och understöd som föranleds av kvalitets- och jämställdhetsprogrammet för den småbarnspedagogiken, 50 000 000 euro

6) 15 000 000 euro till betalning av utgifter och understöd som föranleds av reformen av lagen om småbarnspedagogik

7) till betalning av utgifter för avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst 20 årsverken.

Förklaring:Genom försöks-, forsknings-, utvecklings- och utvärderingsprojekt stöds de strategiska målen för den grundläggande utbildningen, småbarnspedagogiken, det fria bildningsarbetet och gymnasieutbildningen. Målet för datasystemen för uppföljning och styrning av verksamheten är att förbättra tillgången till och kvaliteten på informationen, främja elektronisk ärendehantering och producera heltäckande information till stöd för bl.a. beslutsfattandet och lagstiftningsändringar.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av tillägg av engångsnatur -8 500
Program för kvalitets- och jämlikhetsarbete inom småbarnspedagogiken 25 000
Reform av småbarnspedagogiken 15 000
Utgifter för utvecklings- och utvärderingsprojekt inom gymnasieutbildningen (överföring till moment 29.20.21) -850
Sammanlagt 30 650

Momentets rubrik har ändrats.


2021 budget 149 065 000
2020 IV tilläggsb.
2020 budget 118 415 000
2019 bokslut 15 487 000

30. Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för grundläggande utbildning och småbarnspedagogik (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 469 239 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statsandelar och statsunderstöd enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009)

2) till ett belopp av högst 3 800 000 euro till driftskostnader för ämnesundervisning inom den grundläggande utbildningen som ordnas för andra än läropliktiga enligt den ovannämnda lagen

3) till ett belopp av högst 2 076 000 euro till understöd enligt 44 § 2 mom. i den ovannämnda lagen för privata utbildningsanordnares driftskostnader för grundläggande utbildning

4) till ett belopp av högst 6 000 000 euro till tilläggskostnader enligt den ovannämnda lagen som föranleds av den flexibla grundläggande utbildningen

5) till ett belopp av högst 3 800 000 euro i enlighet med 44 § 1 mom. i ovannämnda lag som statsunderstöd för utvecklande av den småbarnspedagogiska verksamheten och av digitala inlärningsmiljöer, färdigheter, färdigheter och pedagogiska förfaranden inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen, stödjande av regional och individuell jämlikhet, främjande av digitaliseringens interoperabilitet samt för internationell verksamhet i skolor, läroanstalter och kommunal småbarnspedagogik

6) till ett belopp av högst 842 000 euro till statsunderstöd enligt 44 § 1 mom. i den ovannämnda lagen för ordnande av omfattande och mindre omfattande undervisning på två språk och språkbadsverksamhet inom förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen och den kommunala småbarnspedagogiken

7) till ett belopp av högst 2 865 000 euro till statsunderstöd enligt 44 § i den ovannämnda lagen för stödjande av klubbverksamhet för skolelever

8) till ett belopp av högst 240 000 euro till sametingets förfogande för betalning av statsunderstöd till de kommuner inom samernas hembygdsområde som avses i 4 § i sametingslagen (974/1995) för tryggande av småbarnspedagogiska tjänster för samiska barn

9) till ett belopp av högst 19 975 000 euro till att på de grunder som undervisnings- och kulturministeriet bestämmer betala de statsunderstöd som avses i 45 § 2 mom. i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) och i undervisnings- och kulturministeriets förordning (1777/2009) för stödjande av undervisning i modersmålet och finska/svenska som andra språk samt av övrig undervisning som utgör ett komplement till undervisningen i fråga om elever med främmande modersmål

10) till ett belopp av högst 110 000 euro till att på de grunder som undervisnings- och kulturministeriet bestämmer betala de statsunderstöd som avses i 45 § 2 mom. i den ovan nämnda lagen och i undervisnings- och kulturministeriets förordning (1777/2009) för anordnande av modersmålsundervisning för samer och romer

11) till betalning av statsunderstöd enligt 45 § 1 mom. i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och statsrådets förordning om grunderna för statsunderstöd som beviljas för undervisning på samiska och i samiska i den grundläggande utbildningen, gymnasiet och yrkesutbildningen (1769/2009)

12) till ett belopp av högst 10 000 000 euro för stärkande av elev- och studerandevården

13) till betalning av utgifter enligt överenskommelsen mellan Finland och Sverige om samarbete på utlandsundervisningens område (SRF 72/2014)

14) till anordnande av småbarnspedagogisk verksamhet i Finland för barn till personalen vid Europeiska kemikaliemyndigheten enligt överenskommelsen om säte mellan Finlands regering och Europeiska kemikaliemyndigheten (SRF 11/2008) och på samma villkor som gäller för andra kommuninvånare.

Antalet ledda timmar som används som beräkningsgrund för statsandelen för morgon- och eftermiddagsverksamhet enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet är högst 3 390 000. Priset är 26,00 euro per ledd timme.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
STATSANDELAR OCH FINANSIERING  
   
1. Förskoleundervisning och grundläggande utbildning (finansiering enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet)  
1.1. Förberedande undervisning före den grundläggande utbildningen 39 537 000
1.2. Grundläggande utbildning för andra än läropliktiga 49 194 000
1.3. Femåringar som omfattas av förlängd läroplikt 3 385 000
1.4. Ämnesundervisning inom den grundläggande utbildningen för andra än läropliktiga (högst) 3 800 000
1.5. Finansiering till sådan undervisning enligt lagen om grundläggande utbildning som ordnas i skolor utomlands 3 775 000
1.6. Finansiering till privata utbildningsanordnare för verksamhet som inleds och utvidgas 3 922 000
1.7. Tilläggsfinansiering för förlängd läroplikt, personer med de svåraste utvecklingsstörningarna 55 376 000
1.8. Tilläggsfinansiering för förlängd läroplikt, övriga än personer med de svåraste utvecklingsstörningarna 198 904 000
1.9. Tillägg för internatskola 2 753 000
1.10. Skolhemsförhöjning 797 000
1.11. Tillägg för flexibel grundläggande utbildning (högst) 6 000 000
1.12. Påbyggnadsundervisning 8 266 000
1.13. Femåringar som deltar i tvåårig förskoleundervisning vid privata språkskolor 382 000
   
2. Morgon- och eftermiddagsverksamhet  
Statsandel för morgon- och eftermiddagsverksamhet 50 240 000
   
Kalkylerad finansiering och statsandelar sammanlagt 426 331 000
   
STATSUNDERSTÖD  
   
3. Statsunderstöd enligt 44 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet  
3.1. Till utveckling av digitala inlärningsmiljöer, kompetens, färdigheter och pedagogiska förfaranden inom småbarnspedagogiken samt förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen och stödjande av regional och individuell jämlikhet samt främjande av digitaliseringens interoperabilitet (högst) 3 800 000
3.2. Ordnande av omfattande och mindre omfattande undervisning på två språk samt språkbadsverksamhet (högst) 842 000
3.3. Stödjande av klubbverksamhet (högst) 2 865 000
3.4 Understöd för privata utbildningsanordnares driftskostnader (högst) 2 076 000
   
4. Statsunderstöd enligt 45 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet  
4.1. Betalning av statsunderstöd enligt 45 § 1 mom. i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och statsrådets förordning om grunderna för statsunderstöd som beviljas för undervisning på samiska och i samiska i den grundläggande utbildningen, gymnasiet och yrkesutbildningen (1769/2009) 2 200 000
4.2. Understöd enligt 45 § 2 mom. i finansieringslagen för anordnande av modersmålsundervisning för samer och romer (högst) 110 000
4.3. Understöd enligt 45 § 2 mom. i finansieringslagen för stödjande av undervisning i modersmålet och finska/svenska som andra språk samt av övrig undervisning i fråga om elever med främmande modersmål (högst) 19 975 000
   
5. Statsunderstöd enligt statsunderstödslagen  
5.1. Tryggande av småbarnspedagogiska tjänster för samiska barn i kommuner inom samernas hembygdsområde (högst) 240 000
5.2. Stärkande av elev- och studerandevården 10 000 000
   
6.Statsunderstöd enligt internationella överenskommelser  
6.1. Stöd för anordnande av småbarnspedagogisk verksamhet för barn till personalen vid Europeiska kemikaliemyndigheten 500 000
6.2. Utgifter enligt överenskommelsen mellan Finland och Sverige om samarbete på utlandsundervisningens område 300 000
   
Statsunderstöd sammanlagt 42 908 000
   
   
Sammanlagt 469 239 000

Den kommun som tillhandahåller småbarnspedagogiska tjänster för barn till personalen vid EU:s kemikaliemyndighet har rätt att av finska staten ta ut skillnaden mellan de totala kostnaderna för tillhandahållandet av tjänsten och familjens betalningsandel.

Eurobelopp per enhet som använts vid dimensioneringen av anslaget (exkl. moms)

   
Grunddelen av hemkommunsersättningen för förskoleundervisning och grundläggande utbildning 7 112,84 euro/invånare
Morgon- och eftermiddagsverksamhet 26,00 euro/handledningstimme

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bidrag till samiska språk och romani 35
Förändring i antalet prestationer 6 328
Indexjustering (2,4 %) 8 904
Justering av kostnadsfördelningen 7 807
Morgon- och eftermiddagsverksamhet -5 000
Statsandel och statsunderstöd för driftskostnader för grundläggande konstutbildning (överföring till moment 29.80.34) -85 819
Statsandel och statsunderstöd för driftskostnader för gymnasieutbildningen (överföring till moment 29.20.35) -178 301
Stärkande av elev- och studerandevården inom den grundläggande utbildningen och utbildningen på andra stadiet (regeringsprogr. 2019) 10 000
Sammanlagt -236 046

Momentets rubrik har ändrats.


2021 budget 469 239 000
2020 IV tilläggsb. 115 500 000
2020 II tilläggsb. 3 000 000
2020 budget 705 285 000
2019 bokslut 692 374 944

31. Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för läroanstalter för fritt bildningsarbete (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 161 093 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statsandel i enlighet med lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) till medborgarinstitut, folkhögskolor, studiecentraler och sommaruniversitet samt läroanstalten Snellman-korkeakoulu

2) till ett belopp av högst 5 418 000 euro till understöd enligt 14 § i den ovannämnda lagen.

Enheter som berättigar till statsandel

  maximibelopp enhet
     
Statsandel för medborgarinstitutens driftskostnader 1 698 839 undervisningstimme
Statsandel för folkhögskolornas driftskostnader 241 834 studerandevecka
Statsandel för studiecentralernas driftskostnader 158 984 undervisningstimme
Statsandel för sommaruniversitetens driftskostnader 52 711 undervisningstimme

Av de kalkylerade studerandeveckor vid folkhögskolor som berättigar till statsandel riktas högst 4 160 studerandeveckor till Snellman-korkeakoulu, som är en läroanstalt för fritt bildningsarbete. Trots tim- eller studerandeveckokvoten får anslaget användas till betalning av statsandelar som föranleds av rättelsebeslut.

Förklaring:Av det maximala antalet enheter som berättigar till statsandel beviljas huvudmännen för integrationsutbildning för invandrare prestationer som berättigar till 100 % statsandel, så att utgifterna för dem är högst 4 927 000 euro och för utbildning som riktas till läropliktiga vid folkhögskolor 100 % prestationer som berättigar till statsandel, så att utgifterna för dem är högst 1 800 000 euro.

Den beräknade fördelningen av statsandelar och statsunderstöd (euro)

  Statsandel Statsunderstöd Sammanlagt
       
Medborgarinstitut 82 669 000 3 012 000 85 681 000
Folkhögskolor 46 017 000 2 206 000 48 223 000
Studiecentraler 17 110 000 150 000 17 260 000
Sommaruniversitet 4 952 000 50 000 5 002 000
Integrationsutbildning för invandrare 4 927 000 - 4 927 000
Sammanlagt 155 675 000 5 418 000 161 093 000

Genom statsandelar och statsunderstöd för fritt bildningsarbete möjliggörs uppnåendet av de strategiska målen för det fria bildningsarbetet. Anslaget används för uppdraget för läroanstalter för fritt bildningsarbete att i enlighet med principen om livslångt lärande ordna utbildning som stöder ett enhetligt samhälle, jämlikhet och aktivt medborgarskap. Tyngdpunkten för statsunderstöden ligger på att stödja den strukturella utvecklingen av det fria bildningsarbetet, kvaliteten och verkningsfullheten samt möjligheterna till utbildning för målgrupper som är utbildningspolitiskt viktiga. Understöden i form av studiesedlar inom ungdomsgarantin riktas till utbildning som förbättrar studiefärdigheterna och språkkunskaperna hos unga invandrare.

Genomsnittliga pris per enhet som använts vid dimensioneringen av anslaget

   
Medborgarinstitut 84,77 euro/undervisningstimme
Folkhögskolor 297,48 euro/studerandevecka
Studiecentraler 165,33 euro/undervisningstimme
Sommaruniversitet 156,94 euro/undervisningstimme

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av tillägg av engångsnatur -7 500
Indexjustering (2,4 %) 2 320
Justering av kostnadsnivån, folkhögskolor -117
Justering av kostnadsnivån, medborgarinstitut -1 388
Justering av kostnadsnivån, sommaruniversitet -34
Justering av kostnadsnivån, studiecentraler 796
Utvidgning av läroplikten (regeringsprogr. 2019) 1 800
Sammanlagt -4 123

2021 budget 161 093 000
2020 IV tilläggsb. 21 550 000
2020 budget 165 216 000
2019 bokslut 155 075 778

51. Statsunderstöd för organisationer (fast anslag)

Under momentet beviljas 7 263 000 euro.

Anslaget får användas

1) till ett belopp av 268 000 euro till statsunderstöd enligt lagen om statsbidrag till vissa kvinnoorganisationer (663/2007)

2) till ett belopp av 6 019 000 euro till betalning av understöd till Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry, Marttaliitto ry och Förbundet för hemslöjd och hantverk TAITO rf och för vidareutdelning till dessas distrikts- och medlemsorganisationer, Finlands svenska Marthaförbund rf, Sami Duodji ry, organisationer för bildningsarbete, Karjalan Liitto ry, Sofia-opiston kannatusyhdistys ry samt till Kriittinen korkeakoulu ry

3) till ett belopp av 976 000 euro till betalning av understöd till organisationer som handhar samarbetet mellan hem och skola, till Utvecklingscentralen Lärorik rf, till stödjande av fri hobbyverksamhet i skolor, till Förbundet för konstskolor för barn och unga i Finland rf, till Sällskapet för Miljöfostran i Finland rf, till Kesälukioseura ry, till Suomi-koulujen tuki ry, till Finlandsskolornas verksamhet och utveckling samt till verksamheten kotiperuskoulu/hemgrundskola och till stödjande av verksamheten inom utbyteselevsorganisationer och till stödjande av verksamheten för deltagande i vetenskapsolympiader för gymnasieelever.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Organisationer inom allmänbildande utbildning 271 000
Kesälukioseura ry 128 000
Stödjande av distansskolan Kulkuri som Kansanvalistusseura (föreningen för folkbildning) är huvudman för och stödjande av verksamheten kotiperuskoulu/hemgrundskola 148 000
Stödjande av Finlandsskolornas verksamhet 429 000
Statsunderstöd enligt lagen om statsbidrag till vissa kvinnoorganisationer (663/2007) 268 000
Verksamhet som bedrivs av organisationer som erbjuder rådgivning i huslig ekonomi 1 916 000
Verksamhet som bedrivs av organisationer för hantverk och konstindustri 2 195 000
Bildningsarbete och kulturverksamhet som utförs av organisationer som driver en studiecentral 1 117 000
Karjalan Liitto 131 000
Verksamhet som bedrivs av centralorganisationer för fritt bildningsarbete och andra organisationers bildningsverksamhet 499 000
Bildningsverksamhet som utförs för utlandsfinländare av Sofian kannatusyhdistys ry 83 000
Verksamhet som bedrivs av Kriittinen korkeakoulu 78 000
Sammanlagt 7 263 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av tillägg av engångsnatur -1 230
Utgift av engångsnatur (återföring av en överföring till moment 29.20.21) -250
Sammanlagt -1 480

2021 budget 7 263 000
2020 budget 8 743 000
2019 bokslut 8 403 000