Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
              21. Internationellt samarbete
              50. Vissa understöd
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2021

02. Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 64 860 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till utveckling och produktion av läromedel

2) till ett belopp av högst 620 000 euro för sänkning av priserna på de företagsekonomiska prestationerna i fråga om försäljning av svenskspråkiga läromedel och andra läromedel med liten spridning

3) till ett understöd på högst 80 000 euro för produktion av svenskspråkiga läromedel med liten spridning

4) till ett understöd på 500 000 euro till sametinget för produktion av läromedel på samiska språket

5) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som genomförs med stöd ur EU:s fonder

6) till ett belopp av 14 506 000 euro till betalning av utgifter och understöd för personalutbildning inom undervisningsväsendet och småbarnspedagogiken

7) till ett belopp av 524 000 euro till utvecklande och anordnande av språkexamina, utvecklande av utbildningen av och examina för auktoriserade translatorer samt för utvecklande av ett register över rättstolkar och för kostnaderna för att driva verksamheten

8) till ett belopp av 1 600 000 euro för främjande av kännedomen om och samarbetet inom den finländska utbildningen, särskilt till ordnande av undervisning och ökande av kännedomen om finska språket och finsk kultur utomlands inklusive betalning av löner till universitetslektorer och andra experter som tjänstgör utomlands, dvs. till personal motsvarande sammanlagt högst 47 årsverken

9) till ett belopp av 2 870 000 euro till stipendier och understöd som beviljas för student-, praktikant-, lärar-, ungdoms- och expertutbyte samt tjänstemannautbyte

10) till ett belopp av högst 14 676 700 till betalning av utgifter för kopierings- och andra dispositionsrättsersättningar enligt upphovsrättslagen (404/1961) samt till betalning av utgifter för informations- och utredningsverksamhet som gäller kopiering, upptagning och dispositionsrättigheter

11) till ett belopp av högst 1 942 000 euro för den nationella finansieringen av projekt och program som finansieras av EU och Nordiska ministerrådet, för multilateralt och bilateralt samarbete, för att göra högskoleutbildningen känd och för stipendier som främjar internationaliseringen inom högskoleutbildningen samt till betalning av nationell medfinansiering för nordisk forskningsverksamhet vid Samiska högskolan.

Under momentet får det nettobudgeteras inkomster och utgifter som gäller stipendier inom ramen för programmet Erasmus +, som finansieras av Europeiska unionen, och Nordplus-programmet, som finansieras av Nordiska ministerrådet. Understöd och stipendier som beviljas för internationell verksamhet budgeteras enligt principen om betalningsbeslut avvikande från de allmänna bestämmelserna om fördelningen av inkomster och utgifter.

Förklaring:Utbildningsstyrelsen är en sakkunnigmyndighet som sköter utvecklings-, service- och förvaltningsuppgifter som gäller utbildning, småbarnspedagogik och livslångt lärande samt främjar internationaliseringen i samhället. Utbildningsstyrelsen främjar kunnande, ökad bildning och vidsynthet i samhället, ökad jämlikhet inom utbildningen och en mera hållbar välfärd samt sådana färdigheter som behövs i en global miljö och i framtidens arbetsliv. Genom kompetensutveckling skapas förutsättningar för hållbar tillväxt. Av anslaget betalas även ersättningar som baserar sig på upphovsrättslagen för användning av skyddat material inom statsförvaltningen, utbildningen och småbarnspedagogiken i enlighet med avtal som ingås med organisationer som företräder innehavarna av upphovsrätten samt utgifter som föranleds av ingåendet av avtalen.

Produktion och kvalitetsledning

Prestationer och allmänna nyttigheter (antal, st.)

Indikatorer 2019
utfall
2020
uppskattning
2021
mål
       
       
Tjänsten Studieinfo, antal besökare (antal) 8 000 000 8 500 000 9 000 000
Antal utbildningar som publicerats i tjänsten Studieinfo (antal) 18 000 20 000 24 000
Tjänster som erbjuds i Min Studieinfo (antal) 2 5 6
KOSKI, antal gånger som medborgarna loggat in (antal) 400 000 440 000 485 000
KOSKI, medborgare som delat uppgifter via länken 18 000 20 000 23 000
Varda, utlämnande av uppgifter för myndighetsbruk 0 2 3
Ärenden som behandlas i kundtjänsten (antal) 16 000 20 000 24 000
Antal publikationer som säljs och antal läromedel med liten upplaga (st.) 430 450 500
Mängden tillgängligt utgivet digitalt material som stöder inlärningen (st.) 100 120 150
Utbildningsdagar för avgiftsbelagda kurser och evenemang (antal) 6 500 7 000 7 000
Antal publicerade läroplaner i tjänsten eGrunderna (antal) 480 500 620
Serviceförmåga och kvalitet
Mål/uppgift Indikatorer Måttenhet 2019
utfall
2020
uppskattning
2021
utfall
           
Behandlingstid för beslut Erkännande av examen Månad/beslut 3,0 3,0 2,7
Kundtillfredsställelse Internationell programverksamhet (vart tredje år) 1—100 - - 92
  Avgiftsbelagd utbildning 1—5 4,1 4,1 4,1
  Sökandes bedömning av Studieinfo 1—5 4,0 4,1 4,2
Funktionell effektivitet
  • — Utbildningsstyrelsen utvecklar utbildningen, småbarnspedagogiken och det kontinuerliga lärandet samt främjar internationaliseringen. Utbildningsstyrelsen förbättrar sina tjänster i samarbete med sina kunder och partner. Utbildningsstyrelsen säkerställer smidig skötsel av ärenden och högklassiga sakkunnigtjänster för sina kunder.
  • — För stärkande av verksamhetens resultat och genomslagskraft fortsätter Utbildningsstyrelsen det konsekventa och långsiktiga reformarbetet i enlighet med effektmålen.

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

Indikatorer Måttenhet 2019
utfall
2020
mål
2021
mål
         
Årsverken (alla moment sammanlagt; innefattar utlandslektorer) Årsverken 378 355 360
Årsverken (omkostnader) Årsverken 340 326 324
Ledarskapsindex 1—5 3,1 3,5 3,6
Arbetstillfredsställelseindex 1—5 3,3 3,6 3,6
Personalomsättning % 15,7 10,0 10,0
Sjukfrånvaro Arbetsdagar/årsv. 6,8 6,0 6,0

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 
2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 126 722 106 886 119 860
Bruttoinkomster 54 472 39 142 55 000
Nettoutgifter 72 250 67 744 64 860
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 20 807    
— överförts till följande år 13 390    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda servicen, företagsekonomiska prestationer, produktion av läromedel med liten spridning (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten 1 281 1 350 1 200
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 2 358 2 000 1 820
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -1 077 -650 -620
Kostnadsmotsvarighet, % 54 68 66
       
Prisstöd 620 620 620
       
Kostnadsmotsvarighet efter prisstöd,% 81 99 100

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda servicen, andra företagsekonomiska prestationer (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten 1 615 2 000 2 000
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 1 774 1 800 1 800
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -160 200 200
Kostnadsmotsvarighet, % 91 111 111

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda servicen, offentligrättsliga prestationer (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten 534 500 500
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 632 900 900
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -98 -400 -400
Kostnadsmotsvarighet, % 84 56 56

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av utgifter av engångsnatur -1 475
Genomförande av programmet Education Finland -500
Nationellt genomförande av programmet Erasmus+ 900
Nivåhöjning av de grundläggande omkostnaderna -2 000
Reform av informationssystemet för det kalkylerade finansieringssystemet -623
Genomförande av självkostnadsprincipen i Senatkoncernens affärsverks hyror 239
Lönejusteringar 614
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna -39
Sammanlagt -2 884

2021 budget 64 860 000
2020 IV tilläggsb. 135 000
2020 budget 67 744 000
2019 bokslut 64 833 000