Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
              21. Internationellt samarbete
              50. Vissa understöd
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2021

01. Undervisnings-och kulturministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 16 795 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till utgifter för rättsskyddsnämden för studerande

2) till finansiering av utvecklingsprojekt som godkänts av undervisnings- och kulturministeriet, högst 500 000 euro.

Förklaring:Undervisnings- och kulturministeriet leder utvecklingen av tjänster inom utbildnings-, vetenskaps-, kultur-, idrotts- och ungdomspolitiken. Genom sin verksamhet stärker ministeriet bildningen och grunden för kompetens och kreativitet i samhället.

Målen för resultatet av verksamheten vid undervisnings- och kulturministeriet är följande:

1. Ministeriets strategiska verksamhet är förutseende vad gäller förändringar i omvärlden och styr ministeriets ansvarsområde. Kunskapsbaserad ledning stöder ministeriets beslutsfattande och strategiska verksamhet.

2. Lagstiftningsprocessen leds på ett tydligt och planmässigt sätt. Beredningen av lagstiftningen är högklassig och sakkunnig.

3. Vid planeringen av verksamheten och ekonomin beaktas konsekvenserna av utvecklingen inom ekonomin och av den övriga samhällsutvecklingen. Styrningen av ansvarsområdet främjar uppnåendet av de samhälleliga effektmålen och målen för verksamhetens resultat.

4. Ledningen av ministeriet och verksamhetens kvalitet utvecklas för att de uppsatta målen ska nås. Långsiktighet och förutsägbarhet inom personalplaneringen samt personalens arbetshälsa främjas.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 21 307 18 047 16 995
Bruttoinkomster 904 200 200
Nettoutgifter 20 403 17 847 16 795
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 8 659    
— överförts till följande år 6 011    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Produktivitetsökning till följd av ibruktagandet av Vahva-projektet -52
Projekt för utveckling och digitalisering av statsunderstödsverksamheten (överföring från moment 28.70.23) 900
Återföring av en överföring till moment 29.01.01 -1 200
Lönejusteringar 604
Nivå på poster som överförs (regeringsprogr. 2019) -1 231
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna -73
Sammanlagt -1 052

2021 budget 16 795 000
2020 IV tilläggsb. -25 000
2020 budget 17 847 000
2019 bokslut 17 755 000