Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
              21. Internationellt samarbete
              50. Vissa understöd
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2021

01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdetPDF-versio

01. Undervisnings-och kulturministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 16 795 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till utgifter för rättsskyddsnämden för studerande

2) till finansiering av utvecklingsprojekt som godkänts av undervisnings- och kulturministeriet, högst 500 000 euro.

Förklaring:Undervisnings- och kulturministeriet leder utvecklingen av tjänster inom utbildnings-, vetenskaps-, kultur-, idrotts- och ungdomspolitiken. Genom sin verksamhet stärker ministeriet bildningen och grunden för kompetens och kreativitet i samhället.

Målen för resultatet av verksamheten vid undervisnings- och kulturministeriet är följande:

1. Ministeriets strategiska verksamhet är förutseende vad gäller förändringar i omvärlden och styr ministeriets ansvarsområde. Kunskapsbaserad ledning stöder ministeriets beslutsfattande och strategiska verksamhet.

2. Lagstiftningsprocessen leds på ett tydligt och planmässigt sätt. Beredningen av lagstiftningen är högklassig och sakkunnig.

3. Vid planeringen av verksamheten och ekonomin beaktas konsekvenserna av utvecklingen inom ekonomin och av den övriga samhällsutvecklingen. Styrningen av ansvarsområdet främjar uppnåendet av de samhälleliga effektmålen och målen för verksamhetens resultat.

4. Ledningen av ministeriet och verksamhetens kvalitet utvecklas för att de uppsatta målen ska nås. Långsiktighet och förutsägbarhet inom personalplaneringen samt personalens arbetshälsa främjas.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 21 307 18 047 16 995
Bruttoinkomster 904 200 200
Nettoutgifter 20 403 17 847 16 795
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 8 659    
— överförts till följande år 6 011    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Produktivitetsökning till följd av ibruktagandet av Vahva-projektet -52
Projekt för utveckling och digitalisering av statsunderstödsverksamheten (överföring från moment 28.70.23) 900
Återföring av en överföring till moment 29.01.01 -1 200
Lönejusteringar 604
Nivå på poster som överförs (regeringsprogr. 2019) -1 231
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna -73
Sammanlagt -1 052

2021 budget 16 795 000
2020 IV tilläggsb. -25 000
2020 budget 17 847 000
2019 bokslut 17 755 000

02. Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 64 860 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till utveckling och produktion av läromedel

2) till ett belopp av högst 620 000 euro för sänkning av priserna på de företagsekonomiska prestationerna i fråga om försäljning av svenskspråkiga läromedel och andra läromedel med liten spridning

3) till ett understöd på högst 80 000 euro för produktion av svenskspråkiga läromedel med liten spridning

4) till ett understöd på 500 000 euro till sametinget för produktion av läromedel på samiska språket

5) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som genomförs med stöd ur EU:s fonder

6) till ett belopp av 14 506 000 euro till betalning av utgifter och understöd för personalutbildning inom undervisningsväsendet och småbarnspedagogiken

7) till ett belopp av 524 000 euro till utvecklande och anordnande av språkexamina, utvecklande av utbildningen av och examina för auktoriserade translatorer samt för utvecklande av ett register över rättstolkar och för kostnaderna för att driva verksamheten

8) till ett belopp av 1 600 000 euro för främjande av kännedomen om och samarbetet inom den finländska utbildningen, särskilt till ordnande av undervisning och ökande av kännedomen om finska språket och finsk kultur utomlands inklusive betalning av löner till universitetslektorer och andra experter som tjänstgör utomlands, dvs. till personal motsvarande sammanlagt högst 47 årsverken

9) till ett belopp av 2 870 000 euro till stipendier och understöd som beviljas för student-, praktikant-, lärar-, ungdoms- och expertutbyte samt tjänstemannautbyte

10) till ett belopp av högst 14 676 700 till betalning av utgifter för kopierings- och andra dispositionsrättsersättningar enligt upphovsrättslagen (404/1961) samt till betalning av utgifter för informations- och utredningsverksamhet som gäller kopiering, upptagning och dispositionsrättigheter

11) till ett belopp av högst 1 942 000 euro för den nationella finansieringen av projekt och program som finansieras av EU och Nordiska ministerrådet, för multilateralt och bilateralt samarbete, för att göra högskoleutbildningen känd och för stipendier som främjar internationaliseringen inom högskoleutbildningen samt till betalning av nationell medfinansiering för nordisk forskningsverksamhet vid Samiska högskolan.

Under momentet får det nettobudgeteras inkomster och utgifter som gäller stipendier inom ramen för programmet Erasmus +, som finansieras av Europeiska unionen, och Nordplus-programmet, som finansieras av Nordiska ministerrådet. Understöd och stipendier som beviljas för internationell verksamhet budgeteras enligt principen om betalningsbeslut avvikande från de allmänna bestämmelserna om fördelningen av inkomster och utgifter.

Förklaring:Utbildningsstyrelsen är en sakkunnigmyndighet som sköter utvecklings-, service- och förvaltningsuppgifter som gäller utbildning, småbarnspedagogik och livslångt lärande samt främjar internationaliseringen i samhället. Utbildningsstyrelsen främjar kunnande, ökad bildning och vidsynthet i samhället, ökad jämlikhet inom utbildningen och en mera hållbar välfärd samt sådana färdigheter som behövs i en global miljö och i framtidens arbetsliv. Genom kompetensutveckling skapas förutsättningar för hållbar tillväxt. Av anslaget betalas även ersättningar som baserar sig på upphovsrättslagen för användning av skyddat material inom statsförvaltningen, utbildningen och småbarnspedagogiken i enlighet med avtal som ingås med organisationer som företräder innehavarna av upphovsrätten samt utgifter som föranleds av ingåendet av avtalen.

Produktion och kvalitetsledning

Prestationer och allmänna nyttigheter (antal, st.)

Indikatorer 2019
utfall
2020
uppskattning
2021
mål
       
       
Tjänsten Studieinfo, antal besökare (antal) 8 000 000 8 500 000 9 000 000
Antal utbildningar som publicerats i tjänsten Studieinfo (antal) 18 000 20 000 24 000
Tjänster som erbjuds i Min Studieinfo (antal) 2 5 6
KOSKI, antal gånger som medborgarna loggat in (antal) 400 000 440 000 485 000
KOSKI, medborgare som delat uppgifter via länken 18 000 20 000 23 000
Varda, utlämnande av uppgifter för myndighetsbruk 0 2 3
Ärenden som behandlas i kundtjänsten (antal) 16 000 20 000 24 000
Antal publikationer som säljs och antal läromedel med liten upplaga (st.) 430 450 500
Mängden tillgängligt utgivet digitalt material som stöder inlärningen (st.) 100 120 150
Utbildningsdagar för avgiftsbelagda kurser och evenemang (antal) 6 500 7 000 7 000
Antal publicerade läroplaner i tjänsten eGrunderna (antal) 480 500 620
Serviceförmåga och kvalitet
Mål/uppgift Indikatorer Måttenhet 2019
utfall
2020
uppskattning
2021
utfall
           
Behandlingstid för beslut Erkännande av examen Månad/beslut 3,0 3,0 2,7
Kundtillfredsställelse Internationell programverksamhet (vart tredje år) 1—100 - - 92
  Avgiftsbelagd utbildning 1—5 4,1 4,1 4,1
  Sökandes bedömning av Studieinfo 1—5 4,0 4,1 4,2
Funktionell effektivitet
  • — Utbildningsstyrelsen utvecklar utbildningen, småbarnspedagogiken och det kontinuerliga lärandet samt främjar internationaliseringen. Utbildningsstyrelsen förbättrar sina tjänster i samarbete med sina kunder och partner. Utbildningsstyrelsen säkerställer smidig skötsel av ärenden och högklassiga sakkunnigtjänster för sina kunder.
  • — För stärkande av verksamhetens resultat och genomslagskraft fortsätter Utbildningsstyrelsen det konsekventa och långsiktiga reformarbetet i enlighet med effektmålen.

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

Indikatorer Måttenhet 2019
utfall
2020
mål
2021
mål
         
Årsverken (alla moment sammanlagt; innefattar utlandslektorer) Årsverken 378 355 360
Årsverken (omkostnader) Årsverken 340 326 324
Ledarskapsindex 1—5 3,1 3,5 3,6
Arbetstillfredsställelseindex 1—5 3,3 3,6 3,6
Personalomsättning % 15,7 10,0 10,0
Sjukfrånvaro Arbetsdagar/årsv. 6,8 6,0 6,0

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 
2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 126 722 106 886 119 860
Bruttoinkomster 54 472 39 142 55 000
Nettoutgifter 72 250 67 744 64 860
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 20 807    
— överförts till följande år 13 390    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda servicen, företagsekonomiska prestationer, produktion av läromedel med liten spridning (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten 1 281 1 350 1 200
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 2 358 2 000 1 820
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -1 077 -650 -620
Kostnadsmotsvarighet, % 54 68 66
       
Prisstöd 620 620 620
       
Kostnadsmotsvarighet efter prisstöd,% 81 99 100

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda servicen, andra företagsekonomiska prestationer (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten 1 615 2 000 2 000
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 1 774 1 800 1 800
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -160 200 200
Kostnadsmotsvarighet, % 91 111 111

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda servicen, offentligrättsliga prestationer (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten 534 500 500
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 632 900 900
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -98 -400 -400
Kostnadsmotsvarighet, % 84 56 56

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av utgifter av engångsnatur -1 475
Genomförande av programmet Education Finland -500
Nationellt genomförande av programmet Erasmus+ 900
Nivåhöjning av de grundläggande omkostnaderna -2 000
Reform av informationssystemet för det kalkylerade finansieringssystemet -623
Genomförande av självkostnadsprincipen i Senatkoncernens affärsverks hyror 239
Lönejusteringar 614
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna -39
Sammanlagt -2 884

2021 budget 64 860 000
2020 IV tilläggsb. 135 000
2020 budget 67 744 000
2019 bokslut 64 833 000

03. Omkostnader för myndigheter som verkar i anslutning till Utbildningsstyrelsen (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 5 013 000 euro.

Anslaget får användas

1) till ett belopp av högst 3 122 000 euro till betalning av omkostnader för Nationella centret för utbildningsutvärdering

2) till ett belopp av högst 1 891 000 euro till betalning av omkostnader för studentexamensnämndens kansli.

Förklaring:Nationella centret för utbildningsutvärdering är ett oavhängigt sakkunnigorgan för extern utvärdering av utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet. Utvärderingscentret producerar information för det utbildningspolitiska beslutsfattandet och utvecklandet av utbildningen och småbarnspedagogiken.

Studentexamensnämndens kansli sköter och utvecklar verkställigheten av studentexamen samt nämndens förvaltning.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 14 937 12 734 12 313
Bruttoinkomster 7 336 7 300 7 300
Nettoutgifter 7 601 5 434 5 013
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 5 392    
— överförts till följande år 4 105    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda servicen, offentligrättsliga prestationer (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten 6 943 6 900 6 900
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 7 842 8 300 7 800
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -898 -1 400 -900
Kostnadsmotsvarighet, % 89 83 88

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Genomförande av självkostnadsprincipen i Senatkoncernens affärsverks hyror 1
Nivå på poster som överförs (regeringsprogr. 2019) -368
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna -54
Sammanlagt -421

2021 budget 5 013 000
2020 II tilläggsb. 1 108 000
2020 budget 5 434 000
2019 bokslut 6 314 000

21. Internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 3 161 000 euro.

Anslaget får användas

1) till utgifter som föranleds av deltagande i internationella organisationers verksamhet och i nordiskt samarbete samt till utgifter som föranleds av genomförande av kulturavtal och utbytesprogram

2) till betalning av understöd och stipendier som är avsedda för löne- och programutgifter för kultur- och bildningsverksamhet med inriktning på utlandet

3) till avlönande av personal motsvarande högst två årsverken i uppgifter för viss tid.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Fulbright-stipendieutbytesprogrammet 369 000
Övriga internationella projekt 2 792 000
Sammanlagt 3 161 000

Med anslaget finansieras projekt i anslutning till undervisnings- och kulturministeriets ansvarsområdes multilaterala och bilaterala internationella samarbete, verksamhet som gäller utlandsfinländare och samarbete med besläktade folk.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Skötseln av Finlands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 500
Sammanlagt 500

2021 budget 3 161 000
2020 budget 2 661 000
2019 bokslut 2 661 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 34 000 000 euro.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Ökning av mervärdesskatteutgifterna 2 000
Sammanlagt 2 000

Anslaget står utanför ramen.


2021 budget 34 000 000
2020 budget 32 000 000
2019 bokslut 31 974 023

30. Hobbyverksamhet för barn och unga (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 14 500 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgifter och bidrag som föranleds av anordnandet av hobbyverksamhet för barn och unga.

Förklaring:Med anslaget stöds hobbyverksamhet för barn och unga. En ny modell för att ordna fritidsaktiviteter som motsvarar barns och ungas önskemål inleds på lokal eller regional nivå. Modellen stöder en samordning av barns och ungas fritidsaktiviteter med familjernas välfärd, så att hobbyverksamheten i regel genomförs i samband med skoldagen.

Modellen främjar sektorsövergripande samarbete mellan skolor och fritidsaktörer. Genom att göra det möjligt med trevliga, avgiftsfria hobbyer för alla, främjas barns och ungas välfärd, jämlikhet och likabehandling.


2021 budget 14 500 000
2020 IV tilläggsb. 10 000 000

50. Vissa understöd (fast anslag)

Under momentet beviljas 1 547 000 euro.

Dispositionsplan (euro)

     
1. Statsunderstöd enligt lagen om Svenska Finlands folkting (1331/2003) 773 000
2. Paasikivi-Samfundet 10 000
3. Traditionsförbundet Eklövet 63 000
4. Programmet för att revitalisera det svenska teckenspråket 131 000
5. Stöd till den minoritetsspråkiga tidningspressen 500 000
6. OKKA-stiftelsen 60 000
7. UKK Föreningen 10 000
Sammanlagt   1 547 000

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av en engångsutgift -200
UKK Föreningen (överföring från moment 29.80.95) 10
Sammanlagt -190

2021 budget 1 547 000
2020 budget 1 737 000
2019 bokslut 1 426 000

51. Understöd för kyrklig och religiös verksamhet (fast anslag)

Under momentet beviljas 3 680 000 euro.

Dispositionsplan (euro)

     
1. Understöd till ortodoxa kyrkan (L 985/2006, 119 §) 2 610 000
2. Understöd till Finlands Sjömanskyrka 134 000
  — varav i byggnadsunderstöd och understöd för skötsel av byggnadslån till sjömanskyrkor (högst) 52 000
3. Understöd för skötseln av vissa av den förflyttade befolkningens hjältegravar och iståndsättning av begravningsplatser i det avträdda området 32 000
4. Understöd till registrerade religionssamfund 824 000
5. Understöd för främjande av dialogen mellan religioner 80 000
Sammanlagt 3 680 000

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av engångsutgift -330
Förbättrande av säkerheten för Judiska församlingen i Helsingfors 300
Indexjustering (1,2 %) 31
Sammanlagt 1

2021 budget 3 680 000
2020 IV tilläggsb. 4 500 000
2020 budget 3 679 000
2019 bokslut 3 613 000

52. Statlig finansiering av evangelisk-lutherska kyrkans samhällsuppgifter (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 116 984 000 euro.

Anslaget får användas för finansiering enligt lagen om statlig finansiering till evangelisk-lutherska kyrkan för skötseln av vissa samhällsuppgifter (430/2015).

Förklaring:Finansieringen av evangelisk-lutherska kyrkans samhällsuppgifter grundar sig på de lagstadgade uppgifterna i anslutning till begravningsväsendet, folkbokföringen och kulturhistoriskt värdefulla byggnader och värdefullt lösöre.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Indexjustering (1,2 %) 1 388
Sammanlagt 1 388

2021 budget 116 984 000
2020 budget 115 596 000
2019 bokslut 114 000 000

53. Utveckling av kontinuerligt lärande och kompetens (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 7 510 000 euro.

Anslaget får användas

1) till åtgärder för kompetensutveckling, styrning och stödåtgärder för personer i arbetsför ålder, förbättrande av matchningen av utbildningen samt till betalning av utgifter och understöd som föranleds av utveckling och försök med dessa

2) till betalning av utgifter och understöd som föranleds av åtgärder som ska göra studievägarna för invandrare och asylsökande snabbare samt åtgärder som främjar invandrares och asylsökandes integrering i det finska samhället

3) till avlönande av personal motsvarande högst två årsverken i uppgifter för viss tid.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av engångsutgift (överföring till moment 32.30.51) -20 000
Bortfall av ett temporärt tillägg -500
Åtgärder för att i samarbete med småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen förbättra läs- och skrivförmågan och de grundläggande färdigheterna hos dem som är familjelediga 2 000
Sammanlagt -18 500

Momentets rubrik har ändrats.


2021 budget 7 510 000
2020 IV tilläggsb. 20 500 000
2020 budget 26 010 000
2019 bokslut 3 010 000

66. Finansieringsandelar till internationella organisationer (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 2 246 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av medlemsavgifter och finansiella bidrag till organisationer och program inom Unesco och andra organisationer för mellanstatligt multilateralt kulturellt samarbete.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Medlemsavgift till Unesco 1 423 000
Finlands finansiella bidrag till Europeiska ungdomsstiftelsen 38 000
Finlands finansiella bidrag i fråga om delöverenskommelsen för Europarådets ungdomskort 5 000
Finlands finansiella bidrag till WIPO 110 000
Finlands finansiella bidrag till ICCROM 20 000
Utgifter föranledda av ett avtal om skyddande av världens kultur- och naturarv 14 000
Medlemsavgift till OECD/CERI 45 000
Finlands finansiella bidrag till Europarådets EURIMAGES-fond 325 000
Finlands finansiella bidrag till Europeiska audiovisuella observatoriet 21 000
Finlands finansiella bidrag till Europeiska centret för moderna språk 30 000
Finlands finansiella bidrag till WADA 82 000
Medlemsavgift till OECD/INES 32 000
Finlands finansiella bidrag till Unescos konvention om skydd för och främjande av mångfalden av kulturella uttryck 20 000
Finlands finansiella bidrag till Unescos konvention mot dopning inom idrotten 20 000
Finlands finansiella bidrag till Unescos konvention om skydd av det immateriella kulturarvet 15 000
Finlands finansiella bidrag till Europarådets utvidgade delavtal om kulturleder 7 000
Finlands finansiella bidrag till Nordliga dimensionens kulturpartnerskap 20 000
Finlands finansiella bidrag i fråga om Europarådets utvidgade partiella avtal om idrott (EPAS) 19 000
Sammanlagt 2 246 000

2021 budget 2 246 000
2020 budget 2 246 000
2019 bokslut 1 967 093