Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
              01. Statskontorets omkostnader
              11. Internetbetalningar
         90. Stöd till kommunerna

Statsbudgeten 2021

88. Senatkoncernens affärsverkPDF-versio

Under momentet beviljas inget anslag.

1. Servicemål och andra verksamhetsmål

För Senatkoncernens affärsverk uppställs följande service- och verksamhetsmål:

Senatfastigheter

  • — Senatfastigheter ska tillhandahålla lokalservice och andra tjänster i omedelbar anknytning till den för att stödja såväl sina kunders som statens strukturella och verksamhetsmässiga mål.
  • — Säkerställer samhällsansvaret med beaktande av ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter. Främjar en förändring av samhället mot koldioxidneutralitet. Ett centralt mål är att säkerställa att lokalerna är säkra och hälsosamma för användarna.
  • — Producerar och uppdaterar information om statens lokaler till stöd för beslutsfattandet och uppföljningen.
  • — Har hand om försäljning av för staten onödig egendom genom öppna och icke-diskriminerande förfaranden.

Försvarsfastigheter

  • — Försvarsfastigheter har till uppgift att själv producera eller köpa lokaltjänster och andra tjänster i omedelbar anknytning till dem på marknaden för att stödja Försvarsmaktens prestationsförmåga i alla säkerhetssituationer i enlighet med de beredskapskrav som ställts.
  • — Försvarsfastigheter främjar strukturella och verksamhetsmässiga förändringar inom Försvarsförvaltningen i syfte att åstadkomma en effektiv lokalstruktur.
  • — Producerar och uppdaterar information om Försvarsmaktens lokaler till stöd för beslutsfattandet och uppföljningen. Som en del av Senatkoncernen möjliggör Försvarsfastigheter en centraliserad och effektiv ledning av statens lokalbestånd.
  • — Säkerställer samhällsansvaret med beaktande av systemets kristålighet, försörjningsberedskapen och självförsörjningsgraden i fråga om energi samt ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter. Försvarsfastigheter producerar miljötjänster för hela statskoncernen. Försvarsfastigheter främjar som en del av Senatkoncernen en förändring av samhället mot koldioxidneutralitet. Ett centralt mål är att säkerställa att lokalerna är säkra och hälsosamma för användarna.
2. Investeringar

Senatkoncernens affärsverks investeringar får medföra utgifter på högst 480 miljoner euro år 2021. Dessutom får Senatkoncernens affärsverk ingå förbindelser som under de följande finansåren får medföra utgifter på högst 550 miljoner euro. Investeringarna koncentreras till ombyggnader och grundliga renoveringar för att bibehålla byggnadsbeståndets värde och förbättra dess funktionsduglighet samt till investeringar som effektiviserar användningen av lokaler. I investeringsfullmankten ingår varken markanvändningsavgifter eller överlåtelseskatt.

Senatkoncernens affärsverk får dessutom utan krav på motsäkerhet ställa proprieborgen för dotterbolags lån till ett sammanlagt värde av högst 50 miljoner euro.

3. Upplåning

Senatkoncernens affärsverk berättigas att i syfte att finansiera sin verksamhet 2021 uppta lån enligt 5 § 1 mom. i lagen om statliga affärsverk (1062/2010) till ett belopp av högst 230 miljoner euro netto.

4. Fullmakter

Senatfastigheter bemyndigas att överföra de fastigheter som är i Senatfastigheters ägarbesittning och som används av Försvarsmakten och dess samarbetspartner till det dotteraffärsverk Försvarsfastigheter som ska bildas. När Försvarsförvaltningens byggverk läggs ned överförs dessutom statens förmögenhet i dess balansräkning till Försvarsfastigheter till ett belopp av sammanlagt ca 25 miljoner euro. Värdet av den egendom som överförs till Försvarsfastigheter uppgår till sammanlagt ca 1,1 miljarder euro. Av egendomen antecknas högst 200 miljoner euro i Försvarsfastigheters grundkapital. Övrig egendom antecknas i Försvarsfastigheters eget kapital så att högst 450 miljoner euro av egendomen antecknas som kapital som tillförts på lånevillkor från Senatfastigheter. En del av Försvarsförvaltningens byggverks egendom kan också överföras till Senatfastigheter. Statsrådet bemyndigas att närmare besluta om vilken egendom som överförs till Försvarsfastigheter samt om övriga villkor för överföringen.

Förklaring:I samband med budgetpropositionen överlämnade regeringen till riksdagen en proposition (RP 31/2020 rd) om bildandet av Senatfastigheters dotteraffärsverk Försvarsfastigheter. I och med ändringarna överförs den statliga fastighetsförmögenhet som Försvarsmakten förfogar över från Senatfastigheter till Försvarsfastigheter och verksamheten vid Försvarsförvaltningens byggverk, som ansvarar för underhållet av egendomen, överförs enligt principerna för överlåtelse av rörelse till det nya affärsverket. Samtidigt läggs ämbetsverket Försvarsförvaltningens byggverk ned. Därför föreslås det i budgetpropositionen för Senatkoncernen att båda affärsverkens servicemål och övriga verksamhetsmål samt de fullmakter och samtycken som framförts på Senatkoncernens nivå i fortsättningen ska lämnas till riksdagen för godkännande.

Finansministeriet har med beaktande av servicemålen och andra verksamhetsmål preliminärt fastställt 12 miljoner euro som resultatmål för Senatkoncernens affärsverks uthyrningsverksamhet (inbegripet tjänster) för 2021. Enligt den preliminära planen fördelas resultatet mellan affärsverken enligt följande: Senatfastigheter 10 miljoner euro och Försvarsfastigheter 2 miljoner euro.

År 2021 intäktsför Senatkoncernens affärsverk i statsbudgeten sammanlagt 57,5 miljoner euro i form av intäktsföring av vinst från 2020, borgensavgifter och räntor och amorteringar på lån. I finansieringsplanen för 2021 har räntorna och amorteringarna på statens lån uppskattats till 22 miljoner euro, intäktsföringen av vinst till 35 miljoner euro och borgensavgifterna till 0,5 miljoner euro. Den upplåning som närmast behövs för finansiering av investeringarna uppgår till högst 230 miljoner euro netto.

Senatkoncernens likviditet påverkas i hög grad av kassaflödet från realiseringen av fastigheter. Det kassaflöde som uppkommer genom fastighetsköp beror på respektive marknadssituation och innehåller därmed osäkerhetsfaktorer som inte beror på Senatkoncernen. Coronapandemin ökar osäkerheten gällande försäljningen av fastigheter.

De fastigheter som är i Senatfastigheters ägarbesittning och som används av Försvarsmakten och de samarbetspartner som den angett överförs till Försvarsfastigheter. Till Försvarsfastigheter överförs också den egendom som Försvarsförvaltningens byggverk besitter. En del av egendomen kan till sin natur t.ex. gagna för Senatkoncernens gemensamma tjänster, varvid egendomen också kan överföras till Senatfastigheter. Med stöd av fullmakten kan den förmögenhet som är föremål för pågående betydande investeringar överföras till Försvarsfastigheter efter det att investeringarna slutförts åren 2021—2024. Alla överföringar kan göras till egendomens bokföringsvärde. För att balansstrukturen för Försvarsfastigheter ska bli enhetlig med Senatfastigheter i fråga om soliditeten, antecknas en del av den egendom som överförs från Senatfastigheter i Försvarsfastigheters balansräkning som kapital som tillförts på lånevillkor . Statsrådet beslutar närmare om överföringen och villkoren för den vid utgången av 2020 och dessutom om avstämningen av balansstrukturen under 2021, när de slutliga boksluten för 2020 för Senatfastigheter och Försvarsförvaltningens byggverk har färdigställts.

Preliminär investeringsplan för 2021 som grundar sig på resultat- och finansieringsplanen (mn euro)

   
Senatfastigheter 370
Försvarsfastigheter 110
Sammanlagt 480

Tabell med jämförelsetal (inkl. försäljningsvinster och försäljningsförluster)

  2019
utfall
affärsverk
koncern 2020
prognos
affärsverk
koncern 2021
uppskattning
Senatfastigheter
Försvarsfastigheter
             
Omsättning, mn euro 647 653 625 638 522 277
— Direktuthyrning 538 544 509 522 403 226
— Andrahandsuthyrning 88 88 95 95 96 4
— Tjänster 20 20 21 21 22 47
Övriga rörelseintäkter 67 64 34 34 40 0
Driftsbidrag för hyresverksamhet, mn euro 309   253   158 94
— % av omsättningen 48   40   30 34
Avskrivningar (inkl. nedskrivningar) 217   219   133 87
Rörelsevinst, mn euro 139 127 48 36 43 7
— % av omsättningen 21 19 8 6 8 3
Räkenskapsperiodens resultat, mn euro 114 122 27 34 28 2
— % av omsättningen 18 19 4 5 5 1
Balansomslutning 4 493 4 541 4 544 4 592 4 596 1 050
Intäktsföring i statsbudgeten, mn euro 35   35   35  
Investeringar, mn euro 309   385   370 110
Investeringar i % av omsättningen 48   62   71 40
Avkastning på investerat kapital, % av hela verksamheten 3,1 3,2 1,2 1,3 1,0 0,7
Avkastning på bundet kapital, % hyresverksamhet 2,2   0,8   0,6 0,7
Avkastning på eget kapital, % 3,9 4,2 0,9 1,2 1,0 0,3
Avkastning på eget kapital, %, hyresverksamhet, statliga kunder 2,0   0,0   0,0 0,0
Soliditet, % 66 65 65 64 62 62
Antal anställda 405 419 450 472 518 698

Inkomstmoment gällande affärsverket (mn euro)

  2019
utfall
2020
prognos
2021
uppskattning
       
Intäktsföring under inkomstmoment      
12.28.99 Borgensavgifter 1,4 1,0 0,5
13.01.04 Räntor på statens lån 5,5 4,5 3,7
13.05.01 Intäktsföring av vinst 35 35 35
15.01.02 Återbetalningar av statens lån till affärsverk 23,2 19,4 18,3
Sammanlagt 65,1 59,9 57,5

Momentets rubrik har ändrats.


2021 budget
2020 IV tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut