Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
              01. Statskontorets omkostnader
              11. Internetbetalningar
         90. Stöd till kommunerna

Statsbudgeten 2021

09. Omkostnader för Statens center för informations- och kommunikationsteknik (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 5 000 000 euro.

Förklaring:Anslaget ger det spelrum som servicecentrets prissättningspraxis förutsätter. Målet för servicecentrets verksamhet är att kostnadsmotsvarigheten ska realiseras under reservationsanslagsperioden. Anslaget ska användas bara om inkomsterna av kundavgifter under ett enskilt budgetår inte räcker till för att täcka de utgifter som verksamheten medför.

Mål för resultatet av verksamheten

2019
utfall
2020
uppskattning
2021
budgetprop.
       
Produktion och kvalitetsledning      
Tjänster i enlighet med målsättningen sammanlagt, %-andel av faktureringen, varav 82 85 89
— förenhetligade tjänster 74 73 76
— kundspecifika tjänster som motsvarar målsättningen 8 12 13
Kundspecifika tjänster som inte motsvarar målsättningen, %-andel av faktureringen 18 15 11
Valtti (användare) 23 590 28 000 33 000
Mobiltjänst (användare) 21 700 29 000 31 000
Reitti (lokalnät) 660 800 900
Reitti (accessnät) 795 900 900
Stängda datorhallar (st.) 38 50 52
Antal arbetsstationer (TUVE) 33 426 38 000 39 000
Antal arbetsstationer (TORI) 55 668 56 000 56 000
Antal mobila enheter som kontrolleras på distans (TUVE) 10 425 10 200 11 000
Antal mobila enheter som kontrolleras på distans (TORI) 21 702 22 000 29 000
Antal mottagna servicebegäranden (TUVE) 307 000 330 000 350 000
Antal mottagna servicebegäranden (TORI) 518 000 530 000 550 000
       
Tjänstekvalitet      
Slutanvändarnas tillfredsställelse 9,1 9,1 9,1
Tillfredsställelse med Valtori totalt (beslutsfattare, kontaktpersoner) 2,6 3,0 3,2
Tillfredsställelse med tjänsterna totalt (beslutsfattare, kontaktpersoner) 2,8 3,0 3,2
Tillfredsställelse med verksamheten inom TUVE-tjänsterna 2,9 3,0 3,2
       
Hantering och utvecklande av personalresurser      
Årsverken 1 356 1 400 1 410
Sjukfrånvaro, dagar/årsv. 7 7 7
Arbetstillfredsställelse, 1—5 VMBaro 3,6 3,6 3,7

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 347 684 343 352 371 038
Bruttoinkomster 345 018 338 352 366 038
Nettoutgifter 2 666 5 000 5 000
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 2 666    
— överförts till följande år 3 000    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten 345 018 338 352 366 038
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 347 684 343 352 371 038
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -2 666 -5 000 -5 000
Kostnadsmotsvarighet, % 99 99 99

2021 budget 5 000 000
2020 budget 5 000 000
2019 bokslut 3 000 000