Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
              01. Statskontorets omkostnader
              11. Internetbetalningar
         90. Stöd till kommunerna

Statsbudgeten 2021

07. Omkostnader för Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 2 000 000 euro.

Förklaring:Anslaget ger det spelrum som servicecentrets prissättningspraxis förutsätter. Målet för servicecentrets verksamhet är att kostnadsmotsvarigheten ska realiseras under reservationsanslagsperioden. Anslaget ska användas bara om inkomsterna av kundavgifter under ett enskilt budgetår inte räcker till för att täcka de utgifter som verksamheten medför.

Mål för resultatet av verksamheten

  2019
utfall
2020
uppskattning
2021
mål
       
Produktion och kvalitetsledning      
Inköpsfakturor, st. 1 285 790 1 507 000 1 030 000
Försäljningsfakturor (alla), st. 634 150 665 000 620 000
Lönespecifikationer, st. 1 142 981 1 119 000 1 132 000
Kundtillfredsställelse 3,7 3,7 3,8
Funktionell effektivitet      
Utgiftsverifikat, st/årsv. 18 250 25 700 27 000
Försäljningsfakturor (alla), st./årsv. 53 946 55 000 56 000
Lönespecifikationer, st./årsv., Kieku 10 549 10 800 11 750
Kontrollerade rese- och kostnadsräkningar, st./årsv. 9 849 - 10 050
Totalproduktivitetsindex (basåret 2019=100) 100,00 99,34 99,89
Hantering och utvecklande av personalresurser      
Årsverken 634 600 616
Sjukfrånvaro, dagar/årsv. 10,2 9,5 9,5
Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VM Baro 3,45 3,52 3,54

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 55 674 56 200 58 905
Bruttoinkomster 53 505 54 200 56 905
Nettoutgifter 2 169 2 000 2 000
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 3 696    
— överförts till följande år 3 527    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten,intäkter av försäljningen av prestationer 53 505 54 200 56 905
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 55 674 56 200 58 905
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -2 169 -2 000 -2 000
Kostnadsmotsvarighet, % 96 96 97

2021 budget 2 000 000
2020 budget 2 000 000
2019 bokslut 2 000 000