Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
              11. Internetbetalningar
         90. Stöd till kommunerna

Statsbudgeten 2021

01. Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 27 924 000 euro.

Förklaring:

Mål för resultatet av verksamheten

  2019
utfall
2020
mål
2021
mål
       
Effektivitet      
Skuldhantering, resultat < 0 > 0 > 0
Ekonomiuppgifterna i bokföringsenheternas bokslut är riktiga och tillräckliga, % 98,4 98,5 98,5
Antalet årsverken inom ekonomiförvaltningen i förhållande till det totala antalet årsverken vid ämbetsverkena, % 1,1 1,2 1,2
Funktionell effektivitet      
— kostnadsmotsvarighet vid Statskontorets avgiftsbelagda verksamhet, % 101 100 100
Produktion och kvalitetsledning      
Medeltalen av de oviktade allmänna vitsorden för kundbelåtenheten, skala 4—10 8,5 8,0 8,0
Handläggningstiden för olycksfallsersättningar i 80 % av besluten, dagar 13 15 15
Digitaliseringsgraden för skadeståndsverksamheten, % 66 85 85
Hantering och utvecklande av personalresurser      
Årsverken 241 263 259
Arbetsplatsindex, skala 1—5 3,7 3,8 3,8
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv. 8,3 8,0 8,0
Ledarskapsindex, skala 1—5 3,5 3,8 3,9

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 32 264 35 211 35 644
Bruttoinkomster 6 558 6 897 7 720
Nettoutgifter 25 706 28 314 27 924
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 3 526    
— överförts till följande år 2 502    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 6 106 5 610 5 963
— övriga intäkter 22 27 23
Intäkter sammanlagt 6 128 5 637 5 986
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 2 149 2 220 2 024
— andel av samkostnader 3 932 3 405 3 943
Kostnader sammanlagt 6 081 5 625 5 967
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 47 12 19
Kostnadsmotsvarighet, % 100 100 100

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Försörjningsberedskapsutgifter för betalningsrörelser -125
Kommunekonomins informationstjänst -147
Konkurrensutsättning av betalningsrörelse- och fakturaförmedlingstjänsterna -150
Nationellt inkomstregister -454
Planerna för utveckling av finansieringsuppdrag 500
Tidtabellsförskjutning för kommunekonomins informationstjänst -400
Utvecklandet av koncernredovisningen (finansieringen 2020) (överföring till moment 28.70.20) -405
Överföring av handläggningen av utrikesministeriets reseförsäkringsskydd till Statskontoret (överföring från moment 24.01.01) 140
Genomförande av självkostnadsprincipen i Senatkoncernens affärsverks hyror 173
Lönejusteringar 478
Sammanlagt -390

2021 budget 27 924 000
2020 IV tilläggsb. 6 000 000
2020 budget 28 314 000
2019 bokslut 24 682 000