Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2021

20. Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 58 729 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för lön, dagtraktamente, provianteringstillägg, utbildning och till betalning av statens pensionsavgift enligt lagen om militär krishantering (211/2006), till betalning av kostnaderna för personförsäkring som tecknas för krishanteringspersonalen för tjänstgöringstiden, samt till betalning av förmåner som motsvarar gruppolycksfallsförsäkring för militär krishanteringspersonal och av de administrativa kostnaderna för dem

2) till betalning av utgifter under utbildningstiden för löner, flyttning och boende för EU:s stridsgrupper samt till överföringsersättningar

3) till betalning av löner och nationellt dagtraktamente till militärobservatörer

4) till betalning av löne-, utbildnings-, underhålls-, utrustnings-, förvaltningsutgifter och andra konsumtionsutgifter för beredskapstrupper och betalning av utgifter för internationella kurser i krishantering

5) till betalning av resekostnader, hälsovårds-, transport-, utrustnings-, underhålls-, representations- och förvaltningsutgifter för de finländska krishanteringsstyrkorna

6) till utgifter för utrustande av sådana styrkor för internationell krishantering som Finland utser

7) till utbildning som ges inom ramen för det internationella krishanteringssamarbetet och för materielkostnader i anslutning till dem

8) till betalning av överföringsutgifter som föranleds av stöd inom försvarssektorn som ges enskilda länder inom ramen för det internationella krishanteringsarbetet samt till stabiliseringsuppdrag efter konflikter

9) till betalning av överföringsutgifter som föranleds av materiellt stöd till sådana internationella krishanteringsinsatser som Finland inte sänder personal till eller inte annars deltar i

10) till betalning av administrativa kostnader och driftskostnader som föranleds av Strategic Airlift Capability (SAC)-avtalet

11) till utgifter som föranleds av Finlands deltagande i den nordiska Base Camp-poolen.

Dispositionsplan (euro)

     
01. Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Kosovo (KFOR-insatsen) 1 634 000
03. Utgifter för militärobservatörsverksamheten 2 233 000
04. Resolute Support-insatsen, Afghanistan 7 561 000
05. Utgifter för utbildningsinsatsen i Irak 10 019 000
07. Gemensamma utgifter för krishanteringsinsatser 4 789 000
08. Programmet för utvecklande av krishanteringsstyrkor 13 650 000
11. Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Somalia 656 000
12. Utgifter för EUNAVFOR MED Irini-insatsen i Medelhavet 280 000
15. Utgifter för krishanteringsinsatsen i Libanon 11 370 000
16. Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Mali 916 000
17. Utgifter för FN-insatsen i Mali (MINUSMA) 515 000
19. Utgifter för Natos utbildningsinsats i Irak (NMI) 475 000
20. I reserv för merutgifter för pågående insatser eller för förlängning av dem, för utgifter som föranleds av den internationella helikopterfonden eller av deltagande i den nordiska Base Camp-poolen, för utgifter för eventuella nya krishanteringsinsatser samt för andra utgifter för krishantering 4 631 000
Sammanlagt   58 729 000

Förklaring:Anslaget har dimensionerats enligt numerären av och uppgifterna inom de finländska krishanteringsstyrkorna, med beaktande av de krishanteringsinsatser som Finland sannolikt kommer att delta i 2021. Personalen i dessa insatser beräknas uppgå till högst 500 årsverken.

Ersättningarna för kostnader som hänför sig till militär krishantering och övriga inkomster intäktsförs under moment 12.27.99.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
EUNAVFOR MED-insatsen i Medelhavet -230
EUNAVFOR MED Irini-insatsen 280
Kostnadsnivåjustering (2019) -273
Kostnadsnivåjustering (2021) 868
Krishanteringsinsatsen i Libanon -1 435
OIR-insatsen i Irak 664
Programmet för utvecklande av krishanteringsstyrkor 1 270
Utbildningsinsatsen EUTM Mali 512
Ändringar i andra punkter i dispositionsplanen -2 586
Sammanlagt -930

2021 budget 58 729 000
2020 IV tilläggsb. -273 000
2020 budget 59 659 000
2019 bokslut 58 380 000