Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2021

30. Militär krishanteringPDF-versio

Förklaring:Under moment 24.10.20 i utrikesministeriets huvudtitel budgeteras anslagen för utgifter för underhåll av de finländska krishanteringsstyrkorna (inkluderar utgifter för EU:s stridsgrupper under utbildnings- och beredskapstiden samt löneutgifter för insatser). Anslagen för materiel- och förvaltningsutgifter för den militära krishanteringen samt för utgifter för observatörsverksamhet budgeteras under moment 27.30.20 i försvarsministeriets huvudtitel.

Militär krishantering är ett viktigt instrument för Finlands säkerhetspolitik och en del av det finska försvaret. Genom internationell krishantering förebyggs och begränsas kriser och de följder dessa kan ha för Finlands del. Deltagandet i insatserna utvecklar samtidigt den beredskap och den förmåga som Finland behöver för sitt eget försvar och vid kriser som påverkar Finland. Insatserna är ofta mångformiga och kräver också särskilda kapaciteter. En omfattande användning av kapaciteter i insatser är betydande både med tanke på utvecklandet av kapaciteterna och med tanke på deltagandets verkningsfullhet. Deltagandet i insatserna genomförs i enlighet med principerna för den övergripande krishanteringen.

Försvarsförvaltningen har beredskap att delta i militära krishanteringsuppdrag och annat internationellt samarbete. För den militära krishanteringen använder försvarsmakten i första hand sådana enheter som har utvärderats i truppregistret. Prestationsförmågorna bör kunna användas för olika organisationers insatser som är krävande och som ska inledas snabbt samt för utbildnings- och rådgivningsuppdrag

Resultatmål för verksamheten

För den militära krishanteringen ställs följande preliminära resultatmål som främjar de samhälleliga effektmål för förvaltningsområdet som anges i motiveringen till huvudtiteln:

  • — Försvarsmakten har utfört de krishanteringsuppdrag som den har tilldelats
  • — Försvarsmakten har beredskap för deltagande i nya insatser eller utbildnings- och rådgivningsuppdrag.
  2019
bokslut
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Utgifter för underhåll av de finländska krishanteringsstyrkorna (UM) 51,2 53,1 53,1
Materiel- och förvaltningsutgifter för militär krishantering (FSM) 58,4 59,7 58,7
Sammanlagt 109,6 112,8 111,8

20. Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 58 729 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för lön, dagtraktamente, provianteringstillägg, utbildning och till betalning av statens pensionsavgift enligt lagen om militär krishantering (211/2006), till betalning av kostnaderna för personförsäkring som tecknas för krishanteringspersonalen för tjänstgöringstiden, samt till betalning av förmåner som motsvarar gruppolycksfallsförsäkring för militär krishanteringspersonal och av de administrativa kostnaderna för dem

2) till betalning av utgifter under utbildningstiden för löner, flyttning och boende för EU:s stridsgrupper samt till överföringsersättningar

3) till betalning av löner och nationellt dagtraktamente till militärobservatörer

4) till betalning av löne-, utbildnings-, underhålls-, utrustnings-, förvaltningsutgifter och andra konsumtionsutgifter för beredskapstrupper och betalning av utgifter för internationella kurser i krishantering

5) till betalning av resekostnader, hälsovårds-, transport-, utrustnings-, underhålls-, representations- och förvaltningsutgifter för de finländska krishanteringsstyrkorna

6) till utgifter för utrustande av sådana styrkor för internationell krishantering som Finland utser

7) till utbildning som ges inom ramen för det internationella krishanteringssamarbetet och för materielkostnader i anslutning till dem

8) till betalning av överföringsutgifter som föranleds av stöd inom försvarssektorn som ges enskilda länder inom ramen för det internationella krishanteringsarbetet samt till stabiliseringsuppdrag efter konflikter

9) till betalning av överföringsutgifter som föranleds av materiellt stöd till sådana internationella krishanteringsinsatser som Finland inte sänder personal till eller inte annars deltar i

10) till betalning av administrativa kostnader och driftskostnader som föranleds av Strategic Airlift Capability (SAC)-avtalet

11) till utgifter som föranleds av Finlands deltagande i den nordiska Base Camp-poolen.

Dispositionsplan (euro)

     
01. Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Kosovo (KFOR-insatsen) 1 634 000
03. Utgifter för militärobservatörsverksamheten 2 233 000
04. Resolute Support-insatsen, Afghanistan 7 561 000
05. Utgifter för utbildningsinsatsen i Irak 10 019 000
07. Gemensamma utgifter för krishanteringsinsatser 4 789 000
08. Programmet för utvecklande av krishanteringsstyrkor 13 650 000
11. Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Somalia 656 000
12. Utgifter för EUNAVFOR MED Irini-insatsen i Medelhavet 280 000
15. Utgifter för krishanteringsinsatsen i Libanon 11 370 000
16. Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Mali 916 000
17. Utgifter för FN-insatsen i Mali (MINUSMA) 515 000
19. Utgifter för Natos utbildningsinsats i Irak (NMI) 475 000
20. I reserv för merutgifter för pågående insatser eller för förlängning av dem, för utgifter som föranleds av den internationella helikopterfonden eller av deltagande i den nordiska Base Camp-poolen, för utgifter för eventuella nya krishanteringsinsatser samt för andra utgifter för krishantering 4 631 000
Sammanlagt   58 729 000

Förklaring:Anslaget har dimensionerats enligt numerären av och uppgifterna inom de finländska krishanteringsstyrkorna, med beaktande av de krishanteringsinsatser som Finland sannolikt kommer att delta i 2021. Personalen i dessa insatser beräknas uppgå till högst 500 årsverken.

Ersättningarna för kostnader som hänför sig till militär krishantering och övriga inkomster intäktsförs under moment 12.27.99.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
EUNAVFOR MED-insatsen i Medelhavet -230
EUNAVFOR MED Irini-insatsen 280
Kostnadsnivåjustering (2019) -273
Kostnadsnivåjustering (2021) 868
Krishanteringsinsatsen i Libanon -1 435
OIR-insatsen i Irak 664
Programmet för utvecklande av krishanteringsstyrkor 1 270
Utbildningsinsatsen EUTM Mali 512
Ändringar i andra punkter i dispositionsplanen -2 586
Sammanlagt -930

2021 budget 58 729 000
2020 IV tilläggsb. -273 000
2020 budget 59 659 000
2019 bokslut 58 380 000

95. Kursfluktuationer (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 10 000 euro.

Anslaget får användas till de kursdifferenser som uppkommer vid fakturering av utgifterna inom försvarsministeriets förvaltningsområde för de finska krishanteringsstyrkorna.


2021 budget 10 000
2020 budget 10 000
2019 bokslut 4 723