Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Militärt försvar
         30. Militär krishantering

Statsbudgeten 2021

10. Militärt försvarPDF-versio

Förklaring:Finlands militära försvarsförmåga är en helhet som utvecklas långsiktigt. Försvarsförmågan består av försvarssystemets militära kapacitet samt internationellt myndighetssamarbete och internationellt försvarssamarbete. Finlands försvarsförmåga baserar sig på allmän värnplikt, en utbildad reserv, försvar av hela landet och en hög försvarsvilja. Finland ser till att försvaret har tillräckliga resurser. Vid resursfördelningen iakttas statsrådets försvarsredogörelse från 2017.

Försvaret av Finland förutsätter en i relation till omgivningen ställd helhet, som utgörs av mark-, sjö- och luftförsvaret och de gemensamma operativa förmågor som stöder dem. Målet är att stärka försvarets preventiva förmåga. Prioriteringarna när det gäller att upprätthålla och utveckla försvarssystemet är att utveckla samtliga försvarsgrenars beredskap, ersätta de operativa förmågor som tas ur drift samt underrättelseinhämtning, cyberförsvar och fjärrpåverkan. Enligt regeringsprogrammet ersätts marinens och flygvapnets utgående kapaciteter fullt ut (HX-projektet och Flottilj 2020). Ett upphandlingsavtal om ersättning av Hornet-materielens kapacitet ingås 2021.

Den viktigaste mätaren för förvaltningsområdets verkningar och Försvarsmaktens resultat av verksamheten är Försvarsmaktens förmåga att fullgöra sina lagstadgade uppgifter. Den bygger på kapaciteten under normala förhållanden och undantagsförhållanden (produktion och kvalitetsledning), en ändamålsenlig organisation och verksamhetsmodell (funktionell effektivitet) samt ett personalsystem som uppfyller kraven (hantering av mänskliga resurser).

Produktion och kvalitetsledning

Försvarsmaktens viktigaste produktion är prestationsdugliga trupper och system med vars hjälp de lagstadgade uppgifterna fullgörs. Resultatmål för produktionen och kvalitetsledningen som uppställts för försvarsmakten:

 • — Den förebyggande förmågan och beredskapen att genomföra uppgifterna inom det militära försvaret har upprätthållits.
 • — Förvarningsförmågan har upprätthållits till stöd för den högsta ledningens säkerhetspolitiska och militära beslutsfattande.
 • — Den territoriella integriteten har övervakats.
 • — Man har reagerat på territoriekränkningar på det sätt som situationen krävt.
 • — Den territoriella integriteten har tryggats.
 • — En trupproduktion som följer kraven på underhåll av trupperna och systemen har genomförts.
 • — Begärda handräckningsuppdrag har genomförts.
 • — Trupper som krävs för nya militära krishanteringsinsatser har utbildats och utrustats.

De krigstida trupper som producerats och som uppfyller kraven på prestationsförmåga bedöms i försvarsmaktens interna process. Som en del av verkställigheten av budgeten och resultatstyrningen går man årligen igenom den helhetsbild som omfattar användbarhet, underhåll av materiel, ammunition och de viktigaste projekten.

Nyckeltal för/föremål för uppföljning av produktion och kvalitetshantering

Produktion 2019
utfall
2020
uppskattning
2021
uppskattning
       
Antal utbildade beväringar 20 040 1) 20 300 20 600
Antal terrängdygn för beväringarnas krigsövningar 31 +4 2) 30 30
Antal reservister som utbildats i repetitionsövningar 17 411 3) 19 000 19 300
Reservister som fått repetitionsövningsutbildning/
antal som placerats i krigstida trupper (%)
6,2 6,8 6,9
Flygtimmar, HN (antal) 8 777 8 800 8 800
Flygtimmar, NH90 (antal) 1 624 1 850 1 850
Fartygsdygn (antal) 1 370 1 300 1 200

1) Inkluderar också antalet frivilliga kvinnor (859 år 2019).

2) Inkluderar också andra terrängdygn än sådana som baserar sig på krigsövningar.

3) Målet är att utbilda minst 18 000 reservister. Försvarsmaktens resultatenheter kan utifrån sina egna behov utbilda fler reservister med beaktande av att de tillgängliga resurserna är tillräckliga.

Kvalitetsledning 2019
utfall
2020
uppskattning
2021
uppskattning
       
Antal utbildare/utbildningspluton (antal) 2,5 2,5 2,5
Utbildningens kvalitet (”armétiden” 1—5, slutenkäten för beväringarna) 4,2 4,2 4,2
Kvaliteten på reservutbildningen (allmänt vitsord 1—5, reservistenkät) 4,1 4,0 4,0
Funktionell effektivitet

Den viktigaste indikatorn på funktionell effektivitet är en ändamålsenlig organisation och verksamhetsmodell, så att den krigstida kapaciteten (krigstida trupper) kan produceras så kostnadseffektivt som möjligt utan att man ger avkall på kraven på prestationsförmågan. Resultatmål för funktionell effektivitet som uppställts för försvarsmakten:

 • — effektivisering av processen för anskaffning av försvarsmateriel (planering, genomförande och uppföljning)
 • — partnerskap som syftar till att tjänster och beredskap kan säkerställas kostnadseffektivt i alla förhållanden
 • — fördjupat försvarssamarbete när det gäller upprätthållande och byggande av kapaciteter, skapande av en lägesbild samt lämnande och mottagande av internationellt bistånd
 • — kartläggning och utnyttjande av digitaliseringens möjligheter samt utveckling av den digitala säkerheten, inklusive automatisering och digitalisering av förvaltningens funktioner samt utnyttjande av automatisering och robotteknik i det militära försvaret.

Nyckeltal för/föremål för uppföljning av funktionell effektivitet

Funktionell effektivitet 2019
utfall
2020
uppskattning
2021
uppskattning
       
Resurshushållning      
Pris per dag i beväringstjänst (euro) 45 44 45
Pris per dag i reservisttjänst (euro) 153 174 172
Priset för ett årsverke (euro) 56 963 57 954 59 722
Produktivitet      
Antal utbildade beväringar/antal som inlett beväringstjänst (%) 84 85 85
Antal årsverken inom huvudstaben och försvarsgrenarnas och regionalbyråernas staber/antal årsverken inom försvarsmakten sammanlagt (%) 12 12 13
Lönsamhet      
För avgiftsbelagd verksamhet enligt lagen om grunderna för avgifter till staten är den procentuella kostnadsmotsvarigheten minst 104 105 105
Hantering av mänskliga resurser

Vid utvecklandet av personalsystemet koncentrerar man sig på kärnverksamheten och strävar efter kostnadsbesparingar. Resultatmål för hanteringen av de mänskliga resurserna som uppställts för försvarsmakten:

Försvarsmaktens personal
 • — Personalresurserna koncentreras till kärnfunktionerna: upprätthållandet av handlingsberedskapen, utbildandet av de värnpliktiga samt uppgifter inom upprätthållandet och utvecklandet av nya prestationsförmågor
 • — Vid utvecklandet av personalsystemet beaktas de krav som beredskapen samt det internationella samarbetet och krishanteringen ställer.
Värnplikt
 • — Den krigstida styrkan upprätthålls på 280 000 man
 • — Utvecklandet av beväringstjänsten fortsätter i enlighet med programmet Utbildning 2020
 • — Försvarsviljan stöds genom högklassig utbildning av de värnpliktiga, evenemang för medborgarna och bättre intern och extern kommunikation.
Frivilligt försvarsarbete
 • — Den frivilliga försvarsutbildningen genomförs i enlighet med den nya lagstiftningen och verksamhetsmodellen.

Nyckeltal/föremål för uppföljning i fråga om hantering av mänskliga resurser

Hantering av mänskliga resurser 2019
utfall
2020
uppskattning
2021
uppskattning
       
Uppgifter inom Försvarsmakten
exkl. avtalsbundna soldater
12 290 12 314 12 354
Antal årsverken inkl. avtalsbundna soldater (mom. 27.10.01) 11 971 11 958 12 108
Sjukfrånvaro (arbetsdagar/årsv.) 6,7 under 8,0 under 8,0
Arbetstillfredsställelse (arbetsklimat, 1—5) 4,2 4,1 4,1

Det militära försvarets utgifter (exkl. moms)

2019
utfall
2020
prognos
2021
uppskattning
mn euro % mn euro % mn euro %
             
Utgifter för materiell beredskap (exkl. HX och Flottilj 2020) 850 36,2 1 002 40,1 974 38,3
— Anskaffning av försvarsmateriel (exkl. HX och Flottilj 2020) 422   563   581  
— Utrustning av trupper med omkostnadsfinansiering (exkl. löner) 50   32   15  
— Underhåll av materiel (exkl. löner) 378   407   378  
Fasta personalutgifter 681 29,0 701 28,0 712 28,0
Utgifter för fastigheter 267 11,4 265 10,6 269 10,6
Övriga utgifter för det militära försvaret 550 23,4 533 21,3 586 23,1
Sammanlagt (exkl. HX och Flottilj 2020) 2 348 100 2 501 100 2 541 100
             
Anskaffning av multirollflygplan (HX)     20   1 480  
Flottilj 2020-anskaffningen 123   206   209  
Sammanlagt 2 471   2 727   4 230  

01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 955 078 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av utgifter för militärutbildning som ges utländska elever och för den internationella övningsverksamheten för försvarsmaktens trupper inklusive förberedelser för verksamheten samt för Försvarsmaktens övriga internationella samarbete

2) till betalning av de hyresandelar för försvarsmaktens personalbostäder som föranleds av operativa behov eller av personalarrangemang i samband med omstruktureringen av försvarsförvaltningen under en övergångsperiod fastställd av försvarsministeriet, eller av andra motsvarande behov inom försvarsförvaltningen, högst 1 200 000 euro

3) till sänkning av avgifterna för den på företagsekonomiska grunder prissatta avgiftsbelagda verksamheten för krigsinvalider och krigsveteraner, försvarsarbete, scoutverksamhet samt viktiga idrottstävlingar och andra liknande evenemang, högst 155 000 euro

4) till medlemsavgifter till internationella organisationer som ansluter sig till försvarsmaktens verksamhet och till kostnadsandelar för multinationella arrangemang för gemensam upphandling

5) till utgifter för Frihetskorsets Orden

6) till betalning av utgifter som föranleds av stödjandet av den inhemska försvarsindustrins exportvillkor och internationalisering

7) till utgifter som föranleds av utvecklandet av flygvapnets baser

8) till betalning av utgifter i anslutning till sådan museiverksamhet som motsvarar försvarsmaktens behov

9) till utgifter som föranleds av hälsokontroller vid uppbådet i samband med frivillig militärtjänst.

Fullmakt

1) År 2021 får långtidsavtal för anskaffning av sådan materiel och sådana tjänster som försvarsmaktens verksamhet förutsätter ingås så att de åren 2021—2025, enligt valutakursnivån den dag budgeten träder i kraft, får föranleda staten utgifter på högst 149 946 000 euro (Beställningsfullmakten för omkostnader 2021).

2) År 2021 får det inom ramen för det totala beloppet för varje enskild fullmakt ingås avtal till ett belopp som motsvarar det belopp av tidigare godkända beställningsfullmakter som inte har använts.

3) Tidigare godkända beställningsfullmakter får föranleda staten utgifter som avviker från fullmakternas årliga maximibelopp, dock så att det totala beloppet för varje fullmakt inte överskrids.

För betalning av de extra utgifter som föranleds av justering av priserna på varor och tjänster i anslutning till de nya beställningsfullmakterna används de anslag som årligen beviljas för försvarsmaktens omkostnader.

Anslag för beställningsfullmakter och till dem hänförda tilläggsbehov som föranleds av stegring i index och valutakurser eller avdrag som föranleds av nedgång i index och valutakurser budgeteras i budgeten enligt kontantprincipen och hänförs till finansåret.

Förklaring:Momentets bruttoutgifter på 1 990,5 miljoner euro beräknas bli fördelade på följande sätt: löneutgifter 816,0 miljoner euro, utgifter för underhåll av materiel och utrustning av trupper (exkl. löner) 392,7 miljoner euro, fastighetsutgifter 268,5 miljoner euro, utgifter för de värnpliktigas utbildning och underhåll (exkl. löner) 149,5 miljoner euro samt övriga omkostnader 363,8 miljoner euro.

Utgifter för staten som föranleds av förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt (1 000 euro)

  2021 2022 2023 2024 2025— Sammanlagt fr.o.m. 2021
             
Gamla beställningsfullmakter            
Beställningsfullmakten för omkostnader 2016 5 600         5 600
Beställningsfullmakten för omkostnader 2017 8 754         8 754
Beställningsfullmakten för omkostnader 2018 1 500 4 800       6 300
Beställningsfullmakten för omkostnader 2019 34 899 8 250       43 149
Beställningsfullmakten för omkostnader 2020 90 965 19 645 10 773 10 241   131 624
Gamla beställningsfullmakter sammanlagt 141 718 32 695 10 773 10 241   195 427
             
Ny beställningsfullmakt            
Beställningsfullmakten för omkostnader 2021 13 412 99 654 23 360 9 015 4 505 149 946
Ny beställningsfullmakt sammanlagt 13 412 99 654 23 360 9 015 4 505 149 946
             
Fullmakter sammanlagt 155 130 132 349 34 133 19 256 4 505 345 373

Det antal anställda som avlönas med anslag under momentet ökar med cirka 80 årsverken jämfört med år 2020 främst på grund av personalökningen enligt regeringsprogrammet och ändringen i antalet avtalsbundna soldater.

Med beställningsfullmakten för omkostnader 2021 tryggas de service- och underhållsavtal av systemen som användbarhetsmålen förutsätter, reservdelsanskaffningar med lång leveranstid samt behövliga andra tjänster 2021—2025.

Såväl de tidigare godkända beställningsfullmakterna som den nya beställningsfullmakten inklusive alla ekonomiska följdverkningar genomförs inom de ramar för statsfinanserna som fastställts för försvarsministeriets förvaltningsområde.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 1 953 983 1 962 224 1 990 459
Bruttoinkomster 30 229 29 976 35 381
Nettoutgifter 1 923 754 1 932 248 1 955 078
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 228 885    
— överförts till följande år 237 381    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 2 130 2 240 2 190
— övriga intäkter 14 943 15 364 15 284
Intäkter sammanlagt 17 073 17 604 17 474
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 16 197 16 390 16 370
— andel av samkostnader 253 301 306
Kostnader sammanlagt 16 450 16 691 16 676
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 623 913 798
Kostnadsmotsvarighet, % 104 105 105
       
Prisstöd 155 155 155
       
Kostnadsmotsvarighet efter prisstöd 778 1 068 953

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Avtalsbundna soldater 1 900
Avtalsbundna soldater (Stimulering) 2 500
Beredning av anskaffningen av multirollflygplan (överföring från moment 27.10.19) 1 000
Kostnadsnivåjustering (2019) -5 862
Kostnadsnivåjustering (2021) 16 585
Lagen om militär underrättelseverksamhet 2 300
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (avrundningsdifferens) 1
Tillsyn över fastighetsinnehavet (1 årsv.) 80
TUVE-projektet och ärendehanteringssystemet för Försvarsförvaltningens byggverk -2 000
Visstidsanställd personal (Stimulering) 2 500
Ökning av anställda och uppgifter (regeringsprogr. 2019) 2 000
Ökning av antalet repetitionsövningar (regeringsprogr. 2019) 300
Överföring till moment 27.10.18 -9 282
Genomförande av självkostnadsprincipen i Senatkoncernens affärsverks hyror -10 660
Lönejusteringar 26 286
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna -4 818
Sammanlagt 22 830

2021 budget 1 955 078 000
2020 IV tilläggsb. 31 004 000
2020 I tilläggsb. 600 000
2020 budget 1 932 248 000
2019 bokslut 1 932 250 000

18. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 5 år)

Under momentet beviljas 790 751 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för anskaffning av försvarsmateriel och försvarsmaktens säkerhetsupphandling samt till testning av system och utbildning av användarna

2) till forskning och utveckling med direkt anknytning till anskaffning av försvarsmateriel och försvarsmaktens säkerhetsupphandling

3) till betalning av utgifter för anskaffning av reservdelar och bytesanordningar till försvarsmateriel som nödvändigt måste finnas i lager i händelse av krig.

Av anslaget får högst 242 436 000 euro användas för andra anskaffningar av försvarsmateriel än till betalning av utgifter som föranleds av beställningsfullmakter eller av ändringar i index och valutakurser i samband med beställningsfullmakter.

Fullmakt

1) År 2021 får nya avtal ingås i anslutning till den materiella utvecklingen av Försvarsmakten i syfte att förbättra det militära försvarets prestationsförmåga, så att de åren 2021—2028, enligt valutakursnivån den dag budgeten träder i kraft, får föranleda staten utgifter på högst 866 115 000 euro (beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten, PVKEH 2021).

Betalningar enligt maximibeloppet för beställningsfullmakten PVKEH 2021 kan bindas till en branschbeskrivande prisutveckling fr.o.m. det första kvartalet 2021.

2) År 2021 får det inom ramen för det totala beloppet för varje enskild fullmakt ingås avtal till ett belopp som motsvarar det belopp av tidigare godkända beställningsfullmakter som inte har använts.

3) Tidigare godkända beställningsfullmakter får föranleda staten utgifter som avviker från fullmakternas årliga maximibelopp, dock så att det totala beloppet för varje fullmakt inte överskrids.

Anslag för beställningsfullmakter och till dem hänförda tilläggsbehov som föranleds av stegring i index eller avdrag som föranleds av nedgång i index budgeteras i budgeten enligt kontantprincipen och hänförs till finansåret.

Förklaring:

Utgifter för staten som föranleds av förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt (1 000 euro)

  2021 2022 2023 2024 2025— Sammanlagt
fr.o.m.
2021
             
Gamla beställningsfullmakter            
Beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten (PVKEH 2017) 27 299 25 772 20 587 20 087 32 684 126 429
Beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten (PVKEH 2018) 288 276 241 028 236 060 187 410 106 868 1 059 642
Beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten (PVKEH 2019) 18 795 3 550       22 345
Beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten (PVKEH 2020) 30 920 15 700 1 000 1 000   48 620
Gamla beställningsfullmakter sammanlagt 365 290 286 050 257 647 208 497 139 552 1 257 036
             
Ny beställningsfullmakt            
Beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten (PVKEH 2021) 171 442 209 626 200 291 176 456 108 300 866 115
Ny beställningsfullmakt sammanlagt 171 442 209 626 200 291 176 456 108 300 866 115
             
Fullmakter sammanlagt 536 732 495 676 457 938 384 953 247 852 2 123 151

Den materiella utvecklingen av Försvarsmakten grundar sig på följande utvecklingsprogram för Försvarsmakten och på de prestationsförmågor som ska byggas upp genom dem:

Utvecklingsprogram / Prestationsförmåga / Mål
Programmet för utveckling av försvarsmaktens ledning

Man utvecklar och upprätthåller ett ledningssystem som stöder utnyttjandet av Försvarsmaktens samlade prestationsförmåga. Ledningen av gemensamma insatser stöds genom upprätthållande och utveckling av förvarningsförmågan, omvärldsuppfattningen, övervaknings- och mållägesbilden, den samlade lägesmedvetenheten och säkrade operativa informationstekniska tjänster. Myndigheternas gemensamma ledningssystem och vardagslösningar utnyttjas som stöd för stridsledningssystemet.

 • — försvarsgrenarnas fristående system och program byts ut mot ett gemensamt ledningssystem
 • — bättre förutsättningar för ledning av insatserna skapas genom att tekniska strukturer och tjänster omarbetas och förnyas
 • — dataöverföringen inom integrerad underrättelseinhämtning, övervakning och ledning samt anslutningsförmågan för den informationstekniska plattformen utvecklas
 • — informationsförvaltningen förnyas, den informationstekniska integreringen genomförs och statsförvaltningens interna samarbete inom informationsservicen och andra lösningar som bygger på partnerskap utökas; personalresurser överförs från den administrativa informationsservicen till den operativa it-miljön
 • — utnyttjandet av systemen för verksamhetsstyrning ökas med målet att förbättra funktionssäkerheten och kostnadseffektiviteten
 • — utarbetandet av arkitekturen för ett underrättelseinhämtnings-, övervaknings- och ledningssystem som är gemensamt för alla försvarsgrenar och motsvarar försvarsmaktens behov på 2020-talet fortsätter, och därigenom möjliggörs ett internationellt elektroniskt utbyte av information och lägesbilder
 • — cyberförsvarets kapaciteter utvecklas.
Programmet för utveckling av stöd för Försvarsmaktens underrättelseinhämtning, övervakning och målanvisning

Den förvarningsförmåga, den omvärldsuppfattning och den övervaknings- och mållägesbild som behövs som stöd för beslutsfattandet samt för ledningen av gemensamma insatser upprätthålls och utvecklas.

 • — datainsamlings- och analysförmågan upprätthålls och utvecklas
 • — medeldistans- och fjärrövervakningen inom luftövervakningen upprätthålls
 • — kompetensen för luftburen underrättelseinhämtning och övervakning upprätthålls och utvecklas
 • — informationssystemet för underrättelseinhämtning förvaltas
 • — skapandet av försvarsmaktens gemensamma mållägesbild utvecklas
 • — den militära underrättelseinhämtningens förmåga att stödja eldanvändning och verkan utvecklas
 • — kapaciteterna för elektronisk underrättelseinhämtning och underrättelseinhämtning som avser datanät utvecklas.
Utvecklingsprogrammet för den samlade prestationsförmågan hos Försvarsmaktens stridssystem

Den prestationsförmåga med vilken man operativt inverkar på betydande objekt utvecklas och upprätthålls. Helheterna skydd och gemensamt skydd utvecklas och upprätthålls.

 • — ammunition för fjärrverkan skaffas
 • — utvecklandet av försvarsmaktens specialtrupper och helikoptersystem fortsätter.
 • — anskaffningen av en ersättande sjömålsrobot fortsätter
 • — ersättande säkerhetstillsynsteknik anskaffas
 • — materiel för beredskapsbyggande anskaffas
 • — informationsförsvaret utvecklas.
Programmet för utveckling av försvarsmaktens logistik

Försvarsmaktens gemensamma logistiksystem utvecklas och upprätthålls. Systemet skapar i alla beredskapslägen och verksamhetsmiljöer förutsättningar för utveckling och användning av försvarssystemets kapaciteter, snabb verkställighet och upprätthållande av insatser och återställande av stridsförmågan. Utvecklingen av logistiksystemets kapaciteter är uppdelad i utveckling av logistik - och underhållstrupper samt anskaffning av materiel som är gemensam för alla.

 • — utrustandet av logistiktrupperna fortsätter och utrustandet av vapenslagstruppernas underhåll inleds
 • — lufttransportförmågan utvecklas och upprätthålls
 • — för att avhjälpa bristerna i kompletterings-, transport- och underhållssystemet fortsätter man materielanskaffningarna
 • — anskaffningen av ammunition och reservdelar fortsätter
 • — stridsuniformssystem och personlig ballistisk skyddsutrustning anskaffas
 • — lastbilsmateriel och materiel för fältproviantering anskaffas.
Programmet för utveckling av stridssystemet för markförsvaret

Målet för programmet för utveckling av stridssystemet för markförsvaret är att upprätthålla arméns uppgifter och att upprätthålla en kapacitet som motsvarar hotet. Genom utvecklingsprogrammet skapas en grund för en hög aktionsberedskap och snabb reaktionsförmåga för att svara mot fastställda krav på kapacitet och förmåga.

 • — arméns rörlighet och förmåga till mötesstrid upprätthålls och utvecklas
 • — eldgivningssystemet, inklusive det tunga raketartillerisystemet upprätthålls
 • — truppernas avvärjningsförmåga och det lokala försvaret utvecklas
 • — kapaciteten för observation, övervakning och underrättelseinhämtning utvecklas
 • — pansarvärnsförmågan, ledningen av granatkastarkompanier och soldaternas förmåga att påverka utvecklas
 • — pionjär- och skyddsmateriel förvaltas.
Programmet för utveckling av sjöförsvaret

Tryggandet av sjöförbindelserna, minröjningskapaciteten, påverkansförmågan och kustförbandens rörlighet utvecklas.

 • — stridsfartygens prestationsförmåga upprätthålls genom nyanskaffningar och grundläggande renoveringar
 • — kapaciteten för påverkan, minering och röjning upprätthålls och utvecklas
 • — kustförbandens rörlighet och eldkraft upprätthålls
 • — undervattensförmågan utvecklas
 • — Flottilj 2020-upphandligen genomförs.
Programmet för utveckling av stridssystemet för luftförsvaret

Luftvärnets och Hornet-systemets prestationsförmåga upprätthålls.

 • — man fortsätter uppdateringen av Hornet-avvärjningsjaktplanen för att bevara deras livslängd (MLU2) och anskaffar sådan kritisk reservutrustning och sådana kritiska delar till maskiner och motorer som tryggar jaktplansutrustningens livslängd
 • — utvecklandet av markmålsförmågan fortsätter
 • — stridsbaserna utvecklas
 • — sådan materiel för elementär flygutbildning som avvecklas ersätts fortsättningsvis
 • — kapaciteten inom luftvärnet utvecklas
 • — sådana kapaciteter inom luftvärnet som avvecklas ersätts.
Programmet för utveckling av försvarsmaktens system för trupproduktion

Prestationsdugliga trupper och den personal som de behöver i enlighet med truppstrukturen byggs upp och upprätthålls. Dessutom skapas förutsättningar för att ställa upp nya trupper.

 • — personalstrukturen och uppgiftssammansättningarna utvecklas och upprätthålls
 • — utvecklandet och upprätthållandet av inlärningsmiljöer och virtuella utbildningsmiljöer fortsätts
 • — truppernas övningsverksamhet utvecklas.
Programmet för utveckling av försvarsmaktens system för verksamhetsstyrning

Helhetsomfattande styrmetoder och enhetliga principer utvecklas. Med hjälp av dem strävan man efter att främja hanteringen av helheter, övergripande karaktär, resultat, produktivitet och kostnadseffektivitet vid beslutsfattande och vid verkställande av beslut.

 • — informationshanterings- och verksamhetsstyrningssystemen samt arkiveringen utvecklas
 • — forskningsdata produceras i första hand för Försvarsmaktens strategiska planering

Det uppskattas att 536 732 000 euro av anslaget kommer att användas till betalning av utgifter för de beställningsfullmakter som beviljats, 11 583 000 euro att användas till betalning av utgifter för förändringar i index och valutakurser i samband med beställningsfullmakter samt 242 436 000 euro att användas för andra anskaffningar av försvarsmateriel år 2021.

Såväl de tidigare godkända beställningsfullmakterna som den nya beställningsfullmakten PVKEH 2021 inklusive alla ekonomiska följdverkningar genomförs inom de ramar för statsfinanserna som fastställts för försvarsministeriets förvaltningsområde.

De största projekten inom ramen för de utvecklingsprogram som ingår i beställningsfullmakten PVKEH 2021

Inom programmet för utveckling av försvarsmaktens logistik anskaffas skjutförnödenheter för utbildning och beredskap. Inom utvecklingsprogrammet för luftförsvaret upprätthålls Hornet-materielens kapacitet. Inom programmet för utveckling av försvarsmaktens ledning anskaffas ledningssystem för markförsvaret. Informationssystemen för Försvarsmaktens system för verksamhetsstyrning förnyas i slutet av deras livscykel.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Anskaffning av multirollflygplan -10 000
Flottilj 2020 3 646
Kostnadsnivåjustering (2019) -272
Kostnadsnivåjustering (2021) 11 855
Reparation av båtar i Jurmo-klassen -2 000
Tidigareläggning av produktifieringen av signalnätet (stimulans) -1 200
Överföring från moment 27.10.01 9 282
Sammanlagt 11 311

2021 budget 790 751 000
2020 IV tilläggsb. -747 000
2020 budget 779 440 000
2019 bokslut 790 472 000

19. Anskaffning av multirollflygplan (reservationsanslag 5 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 479 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) till anskaffning av multirollflygplan, vapen, skjutförnödenheter och andra system samt till testning, ibruktagande och utbildning i fråga om dessa

2) till köp av tjänster, administrativa utgifter och drivandet av ibruktagningsfasen

3) till anskaffning av reservdelar och bytesanordningar

4) forsknings- och utvecklingsverksamhet samt revisioner som direkt hänför sig till anskaffningen

5) till planering, byggande och tillfälliga hyreskostnader för lokaler och militärområden

6) till dataskydds- och säkerhetsbyggnad samt till andra säkerhetsupphandlingar

7) till avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst 50 årsverken per år

8) till index- och valutakursutgifter.

Dispositionsplan (euro)

     
01. Utgifter för användning av beställningsfullmakten för anskaffning av multirollflygplan 2021 (HX 2021) 900 000 000
02. Övrig finansiering anskaffningen av multirollflygplan (högst) 579 000 000
03. Indexutgifter -
04. Valutakursutgifter -
Sammanlagt   1 479 000 000

Anslaget används till förskottsbetalningar och delbetalningar enligt upphandlingsavtalet.

Under momentet nettobudgeteras enligt kontantprincipen de inkomster som direkt hänför sig till anskaffningen och räntorna på dröjsmålstiden för förskott som betalats för anskaffningen. Sporadiska inkomster från anskaffningen av multirollflygplan får användas för anskaffning av vapen, skjutförnödenheter och reservdelar.

Fullmakt

Avtal som gäller anskaffning av multirollflygplan och avtal som har direkt samband med dem får ingås så att de utgifter som dessa föranleder staten åren 2021—2031 får uppgå till högst 9 400 000 000 euro på prisnivån vid tidpunkten för sändandet av den slutliga anbudsförfrågan, ökad med valuta- och kostnadsnivåförändringar som föranleds av bindningar enligt upphandlingsavtalet (beställningsfullmakten för anskaffning av multirollflygplan, HX 2021).

Anslag för beställningsfullmakten och till den hänförda tilläggsbehov som föranleds av stegring i index eller avdrag som föranleds av nedgång i index budgeteras i budgeten enligt kontantprincipen och hänförs till finansåret.

Förklaring:Med multirollflygplanen ersätts Hornet-jaktplanens kapacitet.

Utgifter för staten som föranleds av förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt (1 000 euro)

  2021 2022 2023 2024 2025— Sammanlagt
fr.o.m.
2021
             
Beställningsfullmakten för anskaffning av multirollflygplan 2021 (HX 2021) 900 000 1 500 000 1 500 000 1 000 000 4 500 000 9 400 000
Utgifter sammanlagt 900 000 1 500 000 1 500 000 1 000 000 4 500 000 9 400 000

Anskaffningen av multirollflygplan baserar sig på programmet för utveckling av försvarsmaktens stridssystem för luftförsvaret samt på de kapaciteter som byggs upp i programmet:

Prestationsförmåga / Mål

Multirollflygplanens kapacitet är en central del av Finlands försvarssystem och den integreras i försvarsmaktens övervaknings- och ledningssystem.

 • — luftförsvarets kapacitet upprätthålls fram till början av 2060-talet
 • — man svarar på utvecklingen i verksamhetsmiljön i enlighet med dess krav
 • — hela försvarssystemet stöds med underrättelseinhämtnings-, övervaknings- och målangivningskapacitet samt med databehandling och dataöverföring i realtid
 • — anskaffning av flygplan, flygplansmotorer inkl. reservmotorer, reservdelspaket och reservdelsutrustning som krävs för den inledande användningen, personalutbildning och tekniskt stöd för ibruktagande och inledande av användningen av flygplanen, simulatorsystem samt andra mindre anskaffningshelheter
 • — anskaffning av den mängd vapen som behövs för att inleda den operativa beredskapen för luftstrids-, markmåls- och sjömålseldverkan
 • — anskaffning av system som omfattas av köparens anskaffningsskyldighet, bl.a. krypteringsanordningar för radiosystemet eller delar till datalänksystemet
 • — den lokal-, militärområdes-, dataskydds- och säkerhetsbyggnad som projektet behöver planeras och genomförs
 • — de ledningssystemhelheter som prestationsförmågan förutsätter anskaffas.

Ändringarna i index och valutakurser budgeteras i kommande budgetpropositioner som en ökning eller minskning av den beställningsfullmakt och de utgifter som godkänts i budgeten för 2021.

Den fastighetsbyggnad som ingår i multirollflygplanens kapacitet inbegriper lokal-, områdes-, dataskydds- och säkerhetsbyggnad som är kritisk för det militära försvaret. Planeringen och byggandet i anslutning till detta genomförs i enlighet med statens hyressystem och en annuitetsmetod (engångsersättning) kan tillämpas när det är fråga om finansiering av lokal-, områdes- eller strukturlösningar för att kunna ta i bruk projektets kapacitet.

Anskaffningen av multirollflygplan kan ge upphov till inkomster, bl.a. realiseringen av säkerheter för förskottsbetalningar, räntor på förskott för dröjsmålstiden, skadestånd och avtalsvite. Eventuella inkomster används vid uppbyggnaden av multirollflygplanens kapacitet för anskaffning av vapen, skjutförnödenheter och reservdelar.

De justeringar av valuta- och kostnadsnivån som görs i det anslag som årligen överförs som obundet och i den beställningsfullmakt som överförs som obunden behåller finansieringens köpvärde i en situation där det bl.a. inte är ändamålsenligt att ingå avtal om alla anskaffningar av vapen och reservdelar i det inledande skedet av upphandlingen.

Beställningsfullmakten tillsammans med alla ekonomiska följdverkningar genomförs inom de ramar för statsfinanserna som fastställts för försvarsministeriets förvaltningsområde.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Beredning av anskaffningen av multirollflygplan (överföring till moment 27.10.01) -1 000
Beställningsfullmakten HX 2021 900 000
Övrig finansiering av anskaffningen av multirollflygplan 570 000
Sammanlagt 1 469 000

2021 budget 1 479 000 000
2020 IV tilläggsb.
2020 budget 10 000 000
2019 bokslut

50. Stödjande av försvarsorganisationernas verksamhet (fast anslag)

Under momentet beviljas 4 852 000 euro.

Anslaget får användas

1) till stödjande av försvarsorganisationers verksamhet

2) till statsunderstöd som beviljas Försvarsutbildningsföreningen för omkostnader som föranleds av de offentliga förvaltningsuppgifter som föreningen enligt lagen om frivilligt försvar (556/2007) ska sköta och för förberedelseverksamhetens utgifter

3) till utgifter för vårdande av de stupades minne.

Förklaring:

Resultatmål för verksamheten
Funktionell effektivitet 2020
prognos
2021
mål
     
Resurshushållning    
Årskostnaderna för Försvarsutbildningsföreningens offentliga förvaltningsuppgifter/antalet utbildningsdygn för verksamheten i fråga (euro) 103 110
Produktivitet    
Antalet utbildningsdygn inom utbildning enligt Försvarsutbildningsföreningens offentliga förvaltningsuppgifter/antalet årsverken för den personal vid föreningen som anställts för verksamheten i fråga (dygn) 774 706
Resultat (genomslag och effektivitet)    
Antalet utbildningsdygn inom utbildning enligt Försvarsutbildningsföreningens offentliga förvaltningsuppgifter (dygn) 48 000 48 000
Kvalitetsledning    
Sådan utbildning för utbildare som ges för att förbättra kvaliteten på Försvarsutbildningsföreningens utbildning, antal utbildningsdagar (dygn) 3 500 3 500
Tillfredsställelse med Försvarsutbildningsföreningens kurser    
Elevtillfredsställelse på skalan 1—5 4,0 4,0
Hantering och utveckling av mänskliga resurser    
Arbetstillfredsställelse (skala 1—5) 4,00 4,00

Försvarsutbildningsföreningens resultatmål är inte jämförbara med tidigare år bl.a. på grund av ändringarna i lagen om frivilligt försvar (868/2019).


2021 budget 4 852 000
2020 II tilläggsb.
2020 budget 4 852 000
2019 bokslut 2 152 000