Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Militärt försvar
         30. Militär krishantering

Statsbudgeten 2021

01. Försvarspolitik och förvaltningPDF-versio

Förklaring:Som en del av statsrådet och som ledare av sitt förvaltningsområde svarar försvarsministeriet för styrningen, beredningen och uppföljningen av försvarspolitiken och försvarssamarbetet, det militära försvaret, stödjandet av andra myndigheter, lämnandet och mottagandet av internationellt bistånd och den militära krishanteringen samt för samordnandet av totalförsvaret.

Resultatmål för verksamheten

För verksamheten vid försvarsministeriet ställs följande preliminära resultatmål som främjar de samhälleliga effektmål för förvaltningsområdet som anges i motiveringen till huvudtiteln:

  • — hantering av strategiska projekthelheter som gäller prestationsförmågan
  • — beredning av statsrådets försvarsredogörelse samt deltagande i utarbetandet av den utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelsen
  • — verkställande av anläggningsprojektet Försvarsfastigheter
  • — beaktande av de möjligheter som multilateralt (EU, Nato och NORDEFCO) och bilateralt försvarssamarbete ger i alla Försvarsmaktens lagstadgade uppgifter samt fördjupning av försvarssamarbetet särskilt med Förenta staterna och Sverige
  • — säkerställande av förutsättningarna för mottagande och lämnande av internationellt bistånd
  • — genomförande av de materielpolitiska riktlinjerna i samband med verkställigheten av utvecklingsprogram och projekt
  • — deltagande i arbetet inom den parlamentariska kommitté som ska utreda utvecklandet av den allmänna värnplikten och fullgörandet av skyldigheten att försvara landet
  • — deltagande i arbetet inom den parlamentariska kommitté som ska inrättas för att utveckla Finlands krishanteringspolitik
  • — samordnande av den övergripande säkerheten i enlighet med principerna i säkerhetsstrategin för samhället.

01. Försvarsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 16 515 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av medlemsavgifter och finansiellt bidrag till Europeiska försvarsbyrån och till den organisation som inriktat sig på säkerheten hos explosivt material (Munitions Safety Information Analysis Center) samt andra internationella sammanslutningar

2) till betalning av utgifter som föranleds av sekretariatet för säkerhetskommittén.

Förklaring:Av anslaget används uppskattningsvis 870 000 euro för internationella medlemsavgifter och 1 010 000 euro för forsknings- och utredningsverksamhet.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 14 735 16 842 16 685
Bruttoinkomster 75 46 170
Nettoutgifter 14 660 16 796 16 515
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 3 051    
— överförts till följande år 4 403    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Avlöningar till ministrarna och deras statssekreterare och specialmedarbetare -47
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (avrundningsdifferens) -1
Tillsyn över innehavet av fastigheter -520
Överföring till moment 24.01.01 -32
Lönejusteringar 365
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna -46
Sammanlagt -281

2021 budget 16 515 000
2020 IV tilläggsb. -20 000
2020 budget 16 796 000
2019 bokslut 16 012 000

21. Produktivitetsanslag för försvarsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 2 875 000 euro.

Anslaget får användas till investeringar, forskning och utredningar som syftar till att främja produktiviteten inom försvarsministeriets förvaltningsområde samt till anskaffning av utbildningstjänster och andra tjänster liksom till genomförande av produktivitetsprojekt.

Förklaring:Avsikten är att använda anslaget för projekt som stöder en förbättrad produktivitet vid ämbetsverken och inrättningarna inom förvaltningsområdet.


2021 budget 2 875 000
2020 budget 2 875 000
2019 bokslut 2 875 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom försvarsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 565 441 000 euro.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Anskaffning av multirollflygplan 218 640
Nedläggning av Försvarsförvaltningens byggverk -24 230
Nivåförändring 4 204
Sammanlagt 198 614

Anslaget står utanför ramen.


2021 budget 565 441 000
2020 budget 366 827 000
2019 bokslut 302 716 506