Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Domstolar och rättshjälp
         30. Åklagare
         40. Verkställighet av straff
         50. Valutgifter

Statsbudgeten 2021

04. Rättshjälps- och intressebevakningsdistriktens och konsumenttvistenämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 81 141 000 euro.

Anslaget får också användas till betalning av utgifter som orsakas staten till följd av anskaffning av rättshjälps- och intressebevakningstjänster samt ekonomiska rådgivningstjänster och skuldrådgivningstjänster enligt lagen om statens rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt (477/2016) och lagen om ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning (813/2017) samt till betalning av utgifter som avses i lagen om konsumenttvistenämnden (8/2007).

Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster inte sådana i 18 § i lagen om statens rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt avsedda arvoden och ersättningar som tas ut av huvudmännen inom den allmänna intressebevakningen.

Av de inkomster som nettobudgeteras under momentet budgeteras en rättshjälpmottagares förlorande motparts ersättningar för rättegångskostnaderna enligt kontantprincipen.

Förklaring:Det beräknas att det till rättshjälpsbyråerna inkommer 49 000 ärenden (45 907 ärenden 2019 och uppskattningen för 2020 är 49 000 ärenden). Målet för kötiden till rättshjälpsbyråerna är i medeltal 11 dagar år 2021 (13 dagar år 2019 och 11 dagar år 2020). Av de ärenden som kom in till rättshjälpsbyråerna 2019 var 87 % civil- och förvaltningsrättsliga ärenden och 13 % brottmål.

Allmänna intressebevakningstjänster köps av kommunerna och privata serviceproducenter när det behövs för att trygga den regionala tillgången på tjänster. Andelen köpta tjänster utgör ca 10 % år 2021.

Det beräknas att det till konsumenttvistenämnden inkommer 7 000 ärenden (6 946 ärenden 2019 och uppskattningen för 2020 är 7 000 ärenden). Målet är att den totala behandlingstiden för klagomål är i genomsnitt 9 månader.

I samband med beredningen av budgetpropositionen har justitieministeriet preliminärt uppställt följande mål för rättshjälps- och intressebevakningsdistriktens samt konsumenttvistenämndens verksamhet 2021:

Rättshjälp samt ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning

  2019
utfall
2020
uppskattning
2021
mål
       
Rättshjälp      
Ärenden som behandlats, st. 46 738 49 000 49 000
Chat och rättshjälpsinfo, antal 14 862 15 300 15 500
Rättshjälpsbeslut för privata ombud, st. 22 674 24 000 24 000
Resurshushållning (euro/viktad arbetsmängd) 142 138 138
Produktivitet (viktad arbetsmängd/årsv.) 408 420 420
Ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning      
Ärenden som behandlats, st. 16 318 21 000 22 000
Ekonomisk rådgivning, antal gånger 24 002 29 000 31 000
Resurshushållning (euro/ärende) 234 222 204
Produktivitet (beslut/årsv.) 245 257 276

Allmän intressebevakning

  2019
utfall
2020
uppskattning
2021
mål
       
Antal huvudmän, st. 42 710 44 700 46 000
— intressebevakningsbyråer 38 468 40 400 41 600
— intressebevakning i form av köpta tjänster 4 242 4 300 4 400
Resurshushållning, (bruttoutgifter/huvudman) 761 755 750
Produktivitet (antalet huvudmän/årsv.) 66 69 69

Konsumenttvistenämnden

  2019
utfall
2020
uppskattning
2021
mål
       
Behandlade besvär, st. 6 208 7 300 7 500
Resurshushållning (€/behandlat ärende) 423 379 350
Produktivitet (behandlade ärenden/årsv.) 162 197 203
Total behandlingstid, mån. 12,8 11,8 9,0

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 83 340 80 135 85 741
Bruttoinkomster 4 417 5 000 4 600
Nettoutgifter 78 923 75 135 81 141
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 23 257    
— överförts till följande år 16 605    

Bestämmelser om arvoden för rättshjälp finns i statsrådets förordning om grunderna för arvoden vid allmän rättshjälp (290/2008).

I arvoden som tas ut enligt lagen om statens rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt (477/2016) beräknas 29 000 000 euro inflyta under moment 12.25.15. Beloppet på arvoden för intressebevakare motsvarar ca 80 % av de sammanlagda utgifterna för den allmänna intressebevakningen.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Höjning av Valtoris serviceavgifter -9
Reform av ärendehanteringssystemet för administrativa ärenden för ämbetsverken inom förvaltningsområdet (överföring till moment 25.01.21) -3
Rättshjälp för asylsökande (regeringsprogr. 2019) 140
Tryggande av den ekonomiska rådgivningen och skuldrådgivningen 600
Tryggande av förvaltningsområdets resurser (regeringsprogr. 2019) 179
Ökade informationsförvaltningsutgifter 1 229
Ökat antal huvudmän inom intressebevakningen 1 920
Genomförande av självkostnadsprincipen i Senatkoncernens affärsverks hyror 158
Lönejusteringar 1 973
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna -181
Sammanlagt 6 006

2021 budget 81 141 000
2020 IV tilläggsb. 1 320 000
2020 II tilläggsb. 690 000
2020 budget 75 135 000
2019 bokslut 72 271 000