Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Domstolar och rättshjälp
         30. Åklagare
         40. Verkställighet av straff
         50. Valutgifter

Statsbudgeten 2021

03. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 281 108 000 euro.

Anslaget får också användas till Domstolsverkets utgifter.

Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster inte avgifter som tas ut enligt lagen om domstolsavgifter (1455/2015), justitieministeriets förordning om vissa ansökningsavgifter vid domstolar (1744/2015) och justitieministeriets förordning om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer och som utgifter inte avskrivningar på grund av dessa.

Förklaring:Domstolsverket stöder och styr domstolsväsendet så att domstolsväsendets verksamhet är effektfull och så att rättssäkerheten tillgodoses på ett effektivt sätt.

Domstolarna avgör ärenden som kommit till behandling och ombesörjer därmed rättsskydd. De centrala indikatorerna för domstolarnas verksamhet beskrivs i tabellen med nyckeltal.

Tabell med nyckeltal

  2019
utfall
2020
uppskattning
2021
uppskattning
       
Hovrätterna      
Avgjorda ärenden, st. 8 227 8 000 8 300
Genomsnittlig behandlingstid, mån. 5,8 5,8 6,5
Resurshushållning (€/arbetsmängd) 2 002 2 000 2 000
Produktivitet (arbetsmängd/årsv.) 43 45 45
       
Tingsrätterna      
Avgjorda ärenden totalt, st. 549 739 550 000 550 000
— Brottmål 55 152 50 000 55 000
— Omfattande tvistemål 8 272 7 500 9 000
— Summariska ärenden 407 212 400 000 440 000
       
Genomsnittlig behandlingstid, mån.      
— Brottmål 4,8 4,0 6,0
— Omfattande tvistemål 9,7 9,0 11,0
— Summariska ärenden 2,8 2,8 2,8
— Skuldsaneringsärenden 6,5 6,0 7,0
Resurshushållning (€/arbetsmängd) 630 650 600
Produktivitet (arbetsmängd/årsv.) 117 110 120
       
Förvaltningsdomstolar      
Avgjorda ärenden, st. 19 870 17 000 17 000
Genomsnittlig behandlingstid, mån. 9,1 7,0 8,0
Resurshushållning (€/arbetsmängd) 1 349 1 200 1 200
Produktivitet (arbetsmängd/årsv.) 58 55 60
       
Försäkringsdomstolen      
Avgjorda ärenden, st. 5 006 6 000 6 000
Genomsnittlig behandlingstid, mån. 9,7 10,0 10,0
Resurshushållning (€/avgjort ärende) 1 654 1 300 1 300
Produktivitet (avgjorda ärenden/årsv.) 45 55 55
       
Marknadsdomstolen      
Avgjorda ärenden, st. 497 500 600
Genomsnittlig behandlingstid, mån. 8,5 8,0 8,0
Resurshushållning (€/avgjort ärende) 6 311 6 000 6 000
Produktivitet (avgjorda ärenden/årsv.) 14 17 17
       
Arbetsdomstolen      
Avgjorda ärenden, st. 123 120 150
Genomsnittlig behandlingstid, mån. 9,7 10,0 10,0
Resurshushållning (€/avgjort ärende) 8 897 9 500 9 000
Produktivitet (avgjorda ärenden/årsv.) 13 13 20

I avgifter som enligt lagen om domstolsavgifter (1455/2015), justitieministeriets förordning om vissa ansökningsavgifter vid domstolar (1744/2015) och justitieministeriets förordning om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer tas ut för domstolarnas prestationer beräknas 43,98 miljoner euro inflyta under moment 12.25.10.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 266 909 256 060 282 108
Bruttoinkomster 3 562 1 000 1 000
Nettoutgifter 263 347 255 060 281 108
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 58 906    
— överförts till följande år 46 874    

Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)

   
Allmänna domstolarna 191 000
Förvaltningsdomstolarna 52 000
Informationsförvaltningsutgifter och övriga utgifter 37 580
Sammanlagt 281 108

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Asylsökandes rättssäkerhet 4 360
Avarbetande av ärendebalansen i fråga om asylärenden -1 000
Avarbetande av ärendebalansen i fråga om vatten- och miljöärenden 1 700
Bevarade sammanträdesplatser i Idensalmi, Jakobstad och Varkaus 528
Förkortande av den totala rättegångstiden 2 700
Höjning av Valtoris serviceavgifter -35
Informationssäkra lokaler för tillståndshandläggning i underrättelseärende (regeringsprogr., av engångsnatur) -500
Koncentrering av bevis till tingsrätterna (regeringsprogr. 2019, av engångsnatur) 500
Reform av ärendehanteringssystemet för administrativa ärenden för ämbetsverken inom förvaltningsområdet (överföring från moment 25.01.21) 10
Snabb behandling av fordringsmål 500
Åklagarmyndighetens och de allmänna domstolarnas databank (AIPA) (finansieringen 2021) (överföring från moment 28.70.20) 3 900
Ändring av bestämmelserna om sökande av ändring i barnskyddslagen -78
Ökade informationsförvaltningsutgifter 1 904
Översyn av förvandlingsstraff för böter 5 100
Genomförande av självkostnadsprincipen i Senatkoncernens affärsverks hyror 557
Lönejusteringar 6 505
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna -603
Sammanlagt 26 048

2021 budget 281 108 000
2020 IV tilläggsb. 333 000
2020 budget 255 060 000
2019 bokslut 251 315 000