Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Domstolar och rättshjälp
         30. Åklagare
         40. Verkställighet av straff
         50. Valutgifter

Statsbudgeten 2021

02. Högsta förvaltningsdomstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 13 624 000 euro.

Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster inte avgifter som tas ut enligt lagen om domstolsavgifter (1455/2015), justitieministeriets förordning om vissa ansökningsavgifter vid domstolar (1744/2015) och justitieministeriets förordning om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer och som utgifter inte avskrivningar på grund av dessa.

Förklaring:Högsta förvaltningsdomstolen avgör som högsta rättsinstans de besvär som anförts över förvaltningsbeslut. Högsta förvaltningsdomstolen övervakar också förvaltningsprocessen.

Lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019) trädde i kraft den 1 januari 2020. Efter ikraftträdandet av lagen krävs det besvärstillstånd för sökande av ändring i förvaltningsdomstolens beslut, om inget annat föreskrivs. Ett heltäckande system med besvärstillstånd gör det möjligt att rikta resurserna inom rättskipningsverksamheten på ett mer ändamålsenligt sätt än tidigare.

Inemot 90 % av alla ärenden som avgörs av högsta förvaltningsdomstolen gäller beslut som meddelats av regionala förvaltningsdomstolar. Dessutom avgör högsta förvaltningsdomstolen bl.a. besvär som har anförts över marknadsdomstolens samt statsrådets och ministeriernas beslut. Till de största kategorierna av ärenden som kommer in till högsta förvaltningsdomstolen hör utlänningsfrågor, social- och hälsovård, byggande och miljöfrågor, beskattning, statsrätt och allmän förvaltning samt ekonomisk verksamhet, såsom konkurrensärenden och offentlig upphandling. Största delen av utlänningsärendena gäller förvaltningsdomstolens avslagsbeslut i asylärenden. År 2015 ökande antalet personer som söker internationellt skydd avsevärt. Antalet besvär i ärenden som gäller asyl antas 2021 vara fortsatt stort i högsta förvalningsdomstolen.

Tabell med nyckeltal

  2019
utfall
2020
uppskattning
2021
uppskattning
       
Avgjorda ärenden, st. 6 138 5 600 5 800
— Utlänningsärenden 3 068 3 100 3 000
— Övriga ärenden 3 070 2 500 2 800
Genomsnittlig behandlingstid (mån.) 7,2 9,0 10,0
— Utlänningsärenden 5,1 5,0 6,0
— Övriga ärenden 9,4 11,0 11,0
Funktionell effektivitet      
— resurshushållning (€/avgjort ärende) 1 978 2 250 2 275
— produktivitet (avgjorda ärenden/årsv.) 53 45 45

I avgifter för högsta förvaltningsdomstolens prestationer som tas ut enligt lagen om domstolsavgifter (1455/2015), justitieministeriets förordning om vissa ansökningsavgifter vid domstolar (1744/2015) och justitieministeriets förordning om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer beräknas 600 000 euro inflyta under moment 12.25.10.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 12 165 11 837 13 644
Bruttoinkomster 20 20 20
Nettoutgifter 12 145 11 817 13 624
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 5 786    
— överförts till följande år 5 659    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Asylsökandes rättssäkerhet 1 255
Höjning av Valtoris serviceavgifter -1
Ökade informationsförvaltningsutgifter 71
Genomförande av självkostnadsprincipen i Senatkoncernens affärsverks hyror 146
Lönejusteringar 362
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna -26
Sammanlagt 1 807

2021 budget 13 624 000
2020 budget 11 817 000
2019 bokslut 12 018 000