Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Domstolar och rättshjälp
         30. Åklagare
         40. Verkställighet av straff
         50. Valutgifter

Statsbudgeten 2021

01. Högsta domstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 8 969 000 euro.

Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster inte avgifter som tas ut enligt lagen om domstolsavgifter (1455/2015), justitieministeriets förordning om vissa ansökningsavgifter vid domstolar (1744/2015) och justitieministeriets förordning om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer och som utgifter inte avskrivningar på grund av dessa.

Förklaring:Högsta domstolen är den högsta domstolen i tviste- och brottmål. Dess uppgift är att utifrån systemet med besvärstillstånd, genom att undersöka och avgöra enskilda besvärsärenden, ge sådana prejudikat för tolkning och tillämpning av lag som styr rättspraxis och gör den enhetligare. Dessutom behandlar och avgör högsta domstolen ärenden som gäller extraordinärt ändringssökande och avger utlåtanden till republikens president i benådningsärenden och ärenden som gäller Ålands självstyrelse. Högsta domstolen övervakar de lägre domstolarnas rättsskipning.

Tabell med nyckeltal

  2019
utfall
2020
uppskattning
2021
uppskattning
       
Avgjorda ärenden, st. 2 069 2 150 2 000
— avgöranden i sak i besvärsärenden 142 130 130
— offentliggjorda avgöranden 112 100 100
Genomsnittlig behandlingstid (mån.)      
— alla ärenden 5,4 5,5 5,4
— ärenden som gäller besvärstillstånd 3,8 4,0 4,0
— avgöranden i sak 18,0 17,5 17,5
Funktionell effektivitet      
— resurshushållning (€/avgjort ärende) 4 229 4 000 4 200
— produktivitet (beslut/årsv.) 28 30 30

I avgifter som enligt lagen om domstolsavgifter (1455/2015), justitieministeriets förordning om vissa ansökningsavgifter vid domstolar (1744/2015) och justitieministeriets förordning om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer tas ut för högsta domstolens prestationer beräknas 320 000 euro inflyta under moment 12.25.10.

Utgifter för och inkomster av verksamheten

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 8 756 8 803 8 979
Bruttoinkomster 5 10 10
Nettoutgifter 8 751 8 793 8 969
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 1 521    
— överförts till följande år 1 547    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Höjning av Valtoris serviceavgifter -1
Reform av ärendehanteringssystemet för administrativa ärenden för ämbetsverken inom förvaltningsområdet (överföring från moment 25.01.21) 1
Ökade informationsförvaltningsutgifter 30
Genomförande av självkostnadsprincipen i Senatkoncernens affärsverks hyror -69
Lönejusteringar 237
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna -22
Sammanlagt 176

2021 budget 8 969 000
2020 budget 8 793 000
2019 bokslut 8 777 000