Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
              20. Särskilda utgifter
              50. Understöd
         10. Domstolar och rättshjälp
         30. Åklagare
         40. Verkställighet av straff
         50. Valutgifter

Statsbudgeten 2021

05. Rättsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 8 535 000 euro.

Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster förvaltningsområdets sektorsspecifika IKT-serviceavgifter som utgörs av kostnaderna för Rättsregistercentralens eget arbete och de inkomster som influtit utifrån kostnaderna för massuttag av uppgifter som lämnats med stöd av registermyndighetens beslut om utlämnande av uppgifter.

Förklaring:Rättsregistercentralen är registeransvarig för informationssystemen och registren inom justitieministeriets förvaltningsområde och förmedlar information från förvaltningsområdets myndigheter till andra myndigheter. De register som används mest är straffregistret, bötesregistret, konkurs- och företagssaneringsregistret samt skuldsaneringsregistret. Rättsregistercentralen sköter verkställighetsuppgifter i samband med böter, förverkandepåföljder, avgifter och fordringar samt för statens talan i dessa ärenden. Dessutom sköter Rättsregistercentralen underhåll och utveckling av informationssystemen inom förvaltningsområdet i samarbete med ämbetsverken inom förvaltningsområdet, enligt vad som har avtalats i serviceavtalen. Rättsregistercentralen är också upphandlande enhet i fråga om IT-upphandlingar inom förvaltningsområdet och en enskild bokföringsenhet.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 16 125 16 249 16 544
Bruttoinkomster 6 244 8 076 8 009
Nettoutgifter 9 881 8 173 8 535
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 2 269    
— överförts till följande år 859    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Behandlingen av ersättningsanspråken i WinCapita-målet -80
Bekämpning av grå ekonomi (regeringsprogr. 2019) 150
Höjning av Valtoris serviceavgifter -1
Införande av påföljdsavgift vid införselkontroll i systemet för verkställighet (Rajsa) -75
Totalreform av vägtrafiklagen, ändringar i system för indrivning och statistikföring -125
Utbyte av uppgifter om fingeravtryck ur kriminalregistren i tredjeländer (Ecris-TCN) 183
Utveckling av processen för utlämnande av straffregisterutdrag 160
Lönejusteringar 169
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna -19
Sammanlagt 362

2021 budget 8 535 000
2020 IV tilläggsb. 195 000
2020 budget 8 173 000
2019 bokslut 8 471 000