Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
              20. Särskilda utgifter
              50. Understöd
         10. Domstolar och rättshjälp
         30. Åklagare
         40. Verkställighet av straff
         50. Valutgifter

Statsbudgeten 2021

01. Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 24 932 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella sammanslutningar, till finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt som är godkända av justitieministeriet samt till demokratipriser och priser för utvärderingsforskning inom brottsbekämpning

2) till betalning av utgifter för nämnder och andra motsvarande organ som verkar i anslutning till ministeriet

3) till betalning av överföringsutgifter till advokatföreningen i enlighet med 24 § 2 mom. i lagen om rättegångsbiträden med tillstånd (715/2011).

I fråga om de överföringsutgifter som betalas till advokatföreningen budgeteras anslaget enligt en princip som motsvarar prestationsprincipen.

Förklaring:

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 23 409 24 957 26 032
Bruttoinkomster 485 1 100 1 100
Nettoutgifter 22 924 23 857 24 932
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 3 549    
— överförts till följande år 1 408    

Beräknad användning av anslaget

  årsv. %
     
Strategier för och uppföljning av samhällspolitiken 9 4
Styrningen inom ministeriets ansvarsområde och verksamhets- och ekonomiplanering, samt uppföljning 25 11
Beredning av lagstiftning och uppföljning 37 16
EU-ärenden och internationella ärenden 16 7
Ministeriets övriga specialuppgifter 18 8
Ministeriets interna förvaltning 79 34
Frånvaro med lön 46 20
Sammanlagt 230 100

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Anslag av engångsnatur 2020 (äldreombudsmannen) (regeringsprogr. 2019) -100
Avarbetande av ärendebalansen i diskriminerings- och jämställdhetsnämnden 80
Bekämpning av grå ekonomi (regeringsprogr. 2019) 87
Effektivt genomförande av regeringsprogrammet samt säkerställande av kvaliteten och kontinuiteten i statsrådets lagberedning 1 000
Kostnader för inrättande av ett register över lobbyister (regeringsprogr. 2019, av engångsnatur) -500
Projektet automatisk anonymisering och innehållsbeskrivning av dokument som innehåller personuppgifter (finansiering 2020) (överföring till moment 28.70.20) -80
Lönejusteringar 647
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna -59
Sammanlagt 1 075

2021 budget 24 932 000
2020 IV tilläggsb. 50 000
2020 budget 23 857 000
2019 bokslut 20 782 999