Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
              20. Särskilda utgifter
              50. Understöd
         10. Domstolar och rättshjälp
         30. Åklagare
         40. Verkställighet av straff
         50. Valutgifter

Statsbudgeten 2021

01. Ministeriet och förvaltningenPDF-versio

Förklaring:Justitieministeriets primära uppgift är att trygga en fungerande rättsstat. Justitieministeriet

  • — främjar demokratin och tillgodoseendet av de grundläggande fri- och rättigheterna.
  • — främjar tillgodoseendet av rättssäkerheten och realiserandet av straffansvaret.
  • — tryggar verksamhetsförutsättningarna för förvaltningsområdet.
  • — bereder lagstiftningen inom sitt ansvarsområde.
  • — utvecklar lagberedningen inom statsrådet.

Justitieministeriet är en del av det enhetliga statsrådet. Justitieministeriets mål är att Finland ska vara ett öppet och aktivt samhälle där var och en kan känna sig delaktig och lita på att hans eller hennes rättigheter tillgodoses. Justitieministeriet ställer upp följande preliminära mål för sin verksamhet 2021.

Rätten att delta och möjligheten att påverka tillgodoses på lika villkor.

Demokratipolitiska riktlinjer och riktlinjer för politiken för grundläggande och mänskliga rättigheter bereds utifrån regeringsprogrammet. Med hjälp av språkpolitiska riktlinjer stärks språkens livskraft och tillgodoseendet av de språkliga rättigheterna.

Ett register över lobbyister införs utifrån en parlamentarisk beredning och i samråd med det civila samhället. En uppdatering av offentlighetslagen utreds. Elektroniska demokratitjänster utvecklas också i förhållande till andra digitala tjänster inom statsrådet.

Målet är att fortsätta påverka för att uppdatera lagstiftningen om handlingsoffentlighet för EU-institutionernas handlingar i enlighet med Lissabonfördraget samt för en tillämpning av den som gynnar öppenhet, liksom även att påverka tillkomsten av en lagstiftning om god förvaltning i EU:s institutioner under den nya kommissionens mandatperiod.

Det inbördes förtroendet och dialogen med Sametinget förbättras.

Likabehandling och goda etniska relationer främjas. Diskriminering och hatretorik förhindras.

Åtgärder som stöder genomförandet av rättsstatsprincipen och de grundläggande fri- och rättigheterna inom EU främjas.

En tidsenlig och stödjande rättsordning främjar och tryggar handlingsmöjligheterna för människor, företag och samfund.

En bättre lagstiftning i EU främjas.

Förutsättningarna för verksamhet i civilsamhället i andra former än föreningsform förbättras.

Lagstiftningen om konsumentmyndigheternas befogenheter reformeras, och bestämmelser om ansvar för fel i tjänster som riktar sig till personer fogas till konsumentskyddslagen.

Reformen av lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt genomförs.

Lagstiftningen om skiljeförfarande reformeras.

Medborgarnas möjligheter att få hjälp att hantera sin personliga ekonomi förbättras och åtgärder för att förebygga skuldproblem sätts in. I projektet för proaktiv ekonomisk rådgivning utvecklas och införs nya interaktiva verksamhetsmodeller för samarbetet mellan den ekonomiska rådgivningen, skuldrådgivningen, utsökningen, social- och hälsovårdsväsendet, organisationerna och andra myndigheter.

De elektroniska tjänsterna i den ekonomiska rådgivningen och skuldrådgivningen utökas.

Genom statens och förvaltningsområdets gemensamma service, arbete för en helhetsarkitektur och regelbundna uppföljning främjas utvidgandet av elektroniska tjänster och fortskridandet av och kompabiliteten hos IKT-projekten. Elektroniska tjänster främjas och lägesbilden i fråga om dem upprätthålls i enlighet med digitaliseringsplan som utarbetats. Artificiell intelligens och annan ny teknik utnyttjas på ett kontrollerat sätt.

En högklassig lagberedning tryggar förutsättningarna för välbefinnande och konkurrenskraft.

De lagförslag som görs upp i statsrådet granskas vid justitieministeriet ur lagteknisk synvinkel. Möjligheterna att stödja lagberedningsprocessen med hjälp av digitalisering utreds genom försök där artificiell intelligens utnyttjas för analys, behandling och granskning av omfattande textmassor.

Kompetensen inom lagberedningen tryggas genom att utbildningen moderniseras och erbjuds i tillräcklig omfattning.

Ett högklassigt rättsskydd är tillgängligt för alla.

De totala rättegångstiderna förkortas.

Vid fördelningen av resurser beaktas rättssäkerheten och realiserandet av straffansvaret samt behandlingskedjorna.

Beredningen till följd av en utredning om höjning av inkomstgränserna för rättshjälp och om rättshjälp för medelinkomsttagare fortsätter.

Metoder för att säkerställa kompetensen hos jurister som biträder asylsökande bedöms.

Användningen av medlingstjänster vid rättshjälpsbyråerna främjas.

Beredningen av strukturreformen inom utsökningen fortsätter. Behövliga tjänstekollektivavtalsförhandlingar förs.

Straffansvaret fullföljs rättvist. Brottsligheten och känslan av otrygghet minskar.

En total översyn av bestämmelserna om våldtäkts- och utnyttjandebrott görs.

Det lokala brottsförebyggandet utvecklas i enlighet med statsrådets principbeslut från 2016.

Ett nätverkssamarbete utvecklas för att effektivisera tillträdet till normaltjänster för personer som avtjänar straff.

De nationella genomförandeåtgärderna i fråga om Europeiska åklagarmyndigheten, som inrättades i oktober 2017, fortsätter.

Revidering av strukturerna och stöd vid personalomställningar

Uppgifter om personalen

  2019
utfall
2020
uppskattning
2021
uppskattning
       
Justitieministeriet      
Årsverken 277 240 230
Arbetstillfredsställelseindex 3,6 3,7 3,7
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv. 6,2 7,4 6,2
       
Övriga särskilda ämbetsverk      
Årsverken 268 280 290
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv. 10,4 7,4 7,4

01. Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 24 932 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella sammanslutningar, till finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt som är godkända av justitieministeriet samt till demokratipriser och priser för utvärderingsforskning inom brottsbekämpning

2) till betalning av utgifter för nämnder och andra motsvarande organ som verkar i anslutning till ministeriet

3) till betalning av överföringsutgifter till advokatföreningen i enlighet med 24 § 2 mom. i lagen om rättegångsbiträden med tillstånd (715/2011).

I fråga om de överföringsutgifter som betalas till advokatföreningen budgeteras anslaget enligt en princip som motsvarar prestationsprincipen.

Förklaring:

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 23 409 24 957 26 032
Bruttoinkomster 485 1 100 1 100
Nettoutgifter 22 924 23 857 24 932
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 3 549    
— överförts till följande år 1 408    

Beräknad användning av anslaget

  årsv. %
     
Strategier för och uppföljning av samhällspolitiken 9 4
Styrningen inom ministeriets ansvarsområde och verksamhets- och ekonomiplanering, samt uppföljning 25 11
Beredning av lagstiftning och uppföljning 37 16
EU-ärenden och internationella ärenden 16 7
Ministeriets övriga specialuppgifter 18 8
Ministeriets interna förvaltning 79 34
Frånvaro med lön 46 20
Sammanlagt 230 100

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Anslag av engångsnatur 2020 (äldreombudsmannen) (regeringsprogr. 2019) -100
Avarbetande av ärendebalansen i diskriminerings- och jämställdhetsnämnden 80
Bekämpning av grå ekonomi (regeringsprogr. 2019) 87
Effektivt genomförande av regeringsprogrammet samt säkerställande av kvaliteten och kontinuiteten i statsrådets lagberedning 1 000
Kostnader för inrättande av ett register över lobbyister (regeringsprogr. 2019, av engångsnatur) -500
Projektet automatisk anonymisering och innehållsbeskrivning av dokument som innehåller personuppgifter (finansiering 2020) (överföring till moment 28.70.20) -80
Lönejusteringar 647
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna -59
Sammanlagt 1 075

2021 budget 24 932 000
2020 IV tilläggsb. 50 000
2020 budget 23 857 000
2019 bokslut 20 782 999

03. Omkostnader för myndigheter som verkar i anslutning till justitieministeriet (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 10 490 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av omkostnaderna för barnombudsmannens byrå, jämställdhetsombudsmannens byrå, diskrimineringsombudsmannens byrå, dataombudsmannens byrå, Olycksutredningscentralen, underrättelsetillsynsombudsmannafunktionen, äldreombudsmannen samt Europeiska institutet för kriminalpolitik, verksamt i anslutning till Förenta nationerna

2) till betalning av stipendier som Europeiska institutet för kriminalpolitik delar ut.

Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster inte inkomster av avgifter för de tillsynsuppgifter som anges i 305 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (917/2014).

Förklaring:Barnombudsmannen har till uppgift att inom sitt verksamhetsområde bedöma och främja förverkligandet av barnens intressen och rättigheter på allmän förvaltningsnivå, samhällspolitisk nivå och lagstiftningsnivå samt att främja fullgörandet av den av Förenta Nationernas generalförsamling antagna konventionen om barnets rättigheter (FördrS 59–60/1991). Barnombudsmannen rapporterar till FN:s kommitté för barnets rättigheter, statsrådet och riksdagen. Barnombudsmannen tar initiativ och begär utredningar om brister som ombudsmannen lagt märke till. För att främja barns ställning och rättigheter samt myndighetssamarbetet i dessa frågor bistås barnombudsmannen av barnombudsmannadelegationen.

Jämställdhetsombudsmannen övervakar att lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (609/1986) iakttas och främjar genom initiativ, råd och anvisningar förverkligandet av lagens syfte. Jämställdhetsombudsmannen informerar om jämställdhetslagstiftningen och dess tillämpningspraxis samt följer att jämställdhet mellan kvinnor och män genomförs på samhällslivets olika områden. Jämställdhetsombudsmannen ger anvisningar och rådgivning till den som misstänker diskriminering på grund av kön, könsidentitet eller könsuttryck, utreder brott mot diskrimineringsförbud och strävar efter att öka kunskapen om de rättigheter och skyldigheter som anknyter till jämställdhetslagen. Jämställdhetsombudsmannen handlar så att jämställdheten mellan könen främjas i samhället, på arbetsplatser och i läroanstalter på det sätt som avses i jämställdhetslagen.

Diskrimineringsombudsmannen ska övervaka efterlevnaden av diskrimineringslagen (1325/2014) enligt vad som föreskrivs i den lagen samt allmänt främja likabehandling och förebygga diskriminering. Dessutom är diskrimineringsombudsmannen nationell rapportör om människohandel och övervakar avlägsnande av utlänningar ur landet. Delegationen för likabehandlingsärenden verkar under ledning av diskrimineringsombudsmannen och främjar samarbetet mellan myndigheter, frivilligorganisationer och andra aktörer när de gäller att ingripa i diskriminering och främja likabehandling.

Dataombudsmannen har allmän behörighet i frågor som gäller skydd av personuppgifter. Särskilda bestämmelser om dataombudsmannens tillsynsuppgifter finns i EU:s allmänna dataskyddsförordning (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679) och i dataskyddslagen (1050/2018) som kompletterar den. Dataombudsmannens byrå upprätthåller och främjar den grundläggande rätten till integritet och förtroendet för samhällets tjänster. Dessutom är byrån med och utvecklar informationssamhället i Finland och EU.

Olycksutredningscentralen ska enligt lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser (525/2011) utveckla och upprätthålla beredskapen att inleda utredningar av olyckor, effektivt och tillförlitligt utreda orsakerna till olyckor och på basis av orsakerna ge säkerhetsrekommendationer, och följa hur de iakttas.

Underrättelseombudsmannen ska övervaka lagenligheten vid användning av underrättelseinhämtningsmetoder och tillgodoseendet av de grundläggande och mänskliga rättigheterna i underrättelseverksamheten på det sätt som föreskrivs i lagen om övervakning av underrättelseverksamheten (121/2019).

Europeiska institutet för kriminalpolitik som är verksamt i anslutning till Förenta Nationerna producerar internationella sakkunnigtjänster inom kriminalpolitikens område. Institutets verksamhet styrs centralt av FN:s kriminalpolitiska program och av linjebeslut i anslutning till det.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 10 087 10 242 10 960
Bruttoinkomster 406 200 200
Nettoutgifter 9 681 10 042 10 490
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 1 276    
— överförts till följande år 1 448    

Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)

   
Barnombudsmannens verksamhet 670
Jämställdhetsombudsmannens verksamhet 970
Diskrimineringsombudsmannens verksamhet 1 530
Dataombudsmannens verksamhet 3 790
Underrättelsetillsynsombudsmannens verksamhet 350
Olycksutredningscentralen 1 510
Institutet för kriminalpolitik 525
Servicecentralernas avgifter 1 053
Sammanlagt 10 490

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Dataombudsmannens nya uppgifter 130
En uppgift som äldreombudsman inrättas (regeringsprogr. 2019) -80
Höjning av Valtoris serviceavgifter -1
Reform av ärendehanteringssystemet för administrativa ärenden för ämbetsverken inom förvaltningsområdet (överföring från moment 25.01.21) 2
Ökade informationsförvaltningsutgifter 92
Genomförande av självkostnadsprincipen i Senatkoncernens affärsverks hyror 69
Lönejusteringar 254
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna -18
Sammanlagt 448

2021 budget 10 490 000
2020 budget 10 042 000
2019 bokslut 9 853 000

05. Rättsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 8 535 000 euro.

Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster förvaltningsområdets sektorsspecifika IKT-serviceavgifter som utgörs av kostnaderna för Rättsregistercentralens eget arbete och de inkomster som influtit utifrån kostnaderna för massuttag av uppgifter som lämnats med stöd av registermyndighetens beslut om utlämnande av uppgifter.

Förklaring:Rättsregistercentralen är registeransvarig för informationssystemen och registren inom justitieministeriets förvaltningsområde och förmedlar information från förvaltningsområdets myndigheter till andra myndigheter. De register som används mest är straffregistret, bötesregistret, konkurs- och företagssaneringsregistret samt skuldsaneringsregistret. Rättsregistercentralen sköter verkställighetsuppgifter i samband med böter, förverkandepåföljder, avgifter och fordringar samt för statens talan i dessa ärenden. Dessutom sköter Rättsregistercentralen underhåll och utveckling av informationssystemen inom förvaltningsområdet i samarbete med ämbetsverken inom förvaltningsområdet, enligt vad som har avtalats i serviceavtalen. Rättsregistercentralen är också upphandlande enhet i fråga om IT-upphandlingar inom förvaltningsområdet och en enskild bokföringsenhet.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 16 125 16 249 16 544
Bruttoinkomster 6 244 8 076 8 009
Nettoutgifter 9 881 8 173 8 535
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 2 269    
— överförts till följande år 859    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Behandlingen av ersättningsanspråken i WinCapita-målet -80
Bekämpning av grå ekonomi (regeringsprogr. 2019) 150
Höjning av Valtoris serviceavgifter -1
Införande av påföljdsavgift vid införselkontroll i systemet för verkställighet (Rajsa) -75
Totalreform av vägtrafiklagen, ändringar i system för indrivning och statistikföring -125
Utbyte av uppgifter om fingeravtryck ur kriminalregistren i tredjeländer (Ecris-TCN) 183
Utveckling av processen för utlämnande av straffregisterutdrag 160
Lönejusteringar 169
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna -19
Sammanlagt 362

2021 budget 8 535 000
2020 IV tilläggsb. 195 000
2020 budget 8 173 000
2019 bokslut 8 471 000

20. Särskilda utgifter (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 12 093 000 euro.

Anslaget får användas:

1) till betalning av arvoden och övriga konsumtionsutgifter som föranleds av utredningskommissioner som tillsatts för säkerhetsutredningar enligt lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser (525/2011), Europeiska unionens lagstiftning och internationella avtal som förpliktar Finland och utredningar som utförs som internationellt samarbete

2) för fullföljande av skadeståndsansvar som föranleds av en eventuell förbindelse som getts vid en utländsk domstol eller annan myndighet i anslutning till ett kostnadsansvar som konkursombudsmannen tagit i fråga om ett konkursbo med ringa tillgångar

3) till betalning av rättegångskostnader som med stöd av lagar och förordningar föranleds av myndigheternas verksamhet och till betalning av kostnader som föranleds av förordnande av en intressebevakare för en minderårig part för förundersökning samt till betalning av intressebevakarens arvode och kostnader

4) till betalning av ersättningar som staten enligt skadeståndslagen (412/1974) ska betala

5) till betalning av gottgörelse med stöd av lagen om gottgörelse för dröjsmål vid rättegång (362/2009)

6) till betalning av tolknings- och översättningstjänster som anskaffas för ärenden som sköts enligt rättshjälpslagen (257/2002) och av tolknings- och översättningstjänster som anskaffas med stöd av 26 § 3 mom. i förvaltningslagen (434/2003) för klienter inom ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning och huvudmän inom allmän intressebevakning

7) till betalning av ersättningar enligt 19 och 20 § i lagen om rättsgenetisk faderskapsundersökning (378/2005)

8) till betalning av överföringsutgifter till huvudmän inom den offentliga rättshjälpens och den allmänna intressebevakningens köpta tjänster såsom en gottgörelse som motsvarar mervärdesskattens belopp

9) till betalning av rättegångskostnader i ärenden enligt diskrimineringslagen (1325/2014), i vilka diskrimineringsombudsmannen bistår vid rättegången för en person som misstänks ha utsatts för diskriminering och har förbundit sig till att ersätta eventuella rättegångskostnader, om ärendet förloras

10) till betalning av ersättningar enligt 10 kap. 11 § 2 mom. i strafflagen (356/2016).

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Ersättningar enligt 10 kap. 11 § 2 mom. i strafflagen -21 000
Sammanlagt -21 000

2021 budget 12 093 000
2020 budget 33 093 000
2019 bokslut 11 288 699

21. Produktivitetsanslag för justitieministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 1 820 000 euro.

Anslaget får användas till produktivitetsfrämjande investeringar, forskning och utredningar inom ministeriets förvaltningsområde, samt till att skaffa utbildningstjänster och andra tjänster.

Anslaget får även användas till avlönande av personal motsvarande högst sex årsverken för viss tid för att främja produktivitetsåtgärder.

Förklaring:Under momentet har man samlat anslag som motsvarar de besparingar som de produktivitetsfrämjande åtgärderna inom förvaltningsområdet medför samt andra anslag för finansiering av projekt som främjar produktiviteten.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Reform av ärendehanteringssystemet för administrativa ärenden för ämbetsverken inom förvaltningsområdet (finansiering 2021) (överföring från moment 28.70.20) 1 300
Reform av ärendehanteringssystemet för administrativa ärenden för ämbetsverken inom förvaltningsområdet (överföringar till momenten 25.01.03, 25.10.01, 25.10.03, 25.20.01, 25.30.01 och 25.40.01 samt överföring från moment 25.10.04) -18
Sammanlagt 1 282

2021 budget 1 820 000
2020 IV tilläggsb. 1 200 000
2020 budget 538 000
2019 bokslut 245 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom justitieministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 49 810 000 euro.

Förklaring:

Anslaget står utanför ramen.


2021 budget 49 810 000
2020 budget 49 810 000
2019 bokslut 50 887 583

50. Understöd (fast anslag)

Under momentet beviljas 12 959 000 euro.

Anslaget får användas

1) till understöd för upprätthållande av samernas kulturella autonomi

2) till understöd till organisationer för fredsarbete och Förbundet för mänskliga rättigheter rf

3) till understöd till sammanslutningar som arbetar för att förebygga kriminalitet samt för utvärdering av arbetet för att förebygga kriminalitet

4) till understöd för Brottsofferjourens verksamhet och andra organisationer som producerar stödtjänster för brottsoffer

5) till bidrag till Opinionsnämnden för massmedier

6) till understöd för verksamhet som stöder utvecklandet av rättsordningen och demokratin och spridandet av kunskap om dessa frågor

7) till utgifter för brottsbekämpningsprojekt och till utgifter för bedömningar av brottsbekämpningsprojekt som genomförs tillsammans med statliga inrättningar och universitet.

Anslaget får även användas till avlönande av personal motsvarande högst ett årsverke för viss tid för att bedöma effekterna av understödsverksamheten.

Dispositionsplan (1 000 euro)

   
Understöd till sammanslutningar som producerar stödtjänster till brottsoffer (högst) 4 855
Understöd för upprätthållande av samernas kulturella autonomi (högst) 3 909
Övriga understöd och bedömning av understödsprojektens konsekvenser (högst) 4 195
Sammanlagt 12 959

Förklaring:

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anknytning till användningen av fullmakter föranleder (1 000 euro)

  2021 2022 2023 2024 2025 fr.o.m. 2026
             
Fullmakt för samekulturcentrumets hyresavtal            
Förbindelser som ingåtts före år 2021 1 481 1 481 1 481 1 481 1 481 1 481/år
Förbindelser 2021 - - - - - -
Utgifter sammanlagt 1 481 1 481 1 481 1 481 1 481 1 481/år

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Juridiska uppgifter vid sametinget 80
Genomförande av självkostnadsprincipen i Senatkoncernens affärsverks hyror -126
Sammanlagt -46

2021 budget 12 959 000
2020 IV tilläggsb. 300 000
2020 budget 13 005 000
2019 bokslut 9 018 429

51. Vissa ersättningar och understöd som betalas av staten (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 19 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av sådana ersättningar för brottsskador som ska betalas enligt brottsskadelagen (1204/2005)

2) till betalning av ersättningar enligt lagen om ersättning av statens medel som till följd av frihetsberövande skall betalas till oskyldigt häktad eller dömd (422/1974) samt till betalning av ringa ombudsarvoden i anslutning därtill.


2021 budget 19 000 000
2020 budget 19 000 000
2019 bokslut 17 396 107