Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Utrikesförvaltningen
         10. Krishantering
              95. Kursfluktuationer

Statsbudgeten 2021

90. Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområdePDF-versio

50. Vissa statsunderstöd och statsbidrag (fast anslag)

Under momentet beviljas 1 641 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statsunderstöd till organisationer som hänför sig till utrikesministeriets ansvarsområde.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:De statsunderstöd som beviljas under momentet ska anknyta till Finlands utrikes- och säkerhetspolitiska riktlinjer och internationella åtaganden samt allmänt till utrikesministeriets ansvarsområde. Tyngdpunkten ligger på regelbaserat internationellt samarbete, konfliktförebyggande och fredsmedling, mänskliga rättigheter och demokrati i utrikes- och säkerhetspolitiken samt på det transatlantiska samarbetet. Avsikten är att 445 000 euro av anslaget reserveras för civilsamhällesorganisationernas Europainformation. Det ordnas separata ansökningsomgångar för statsbidragen.

På de statsunderstöd som ska beviljas under momentet tillämpas vad som bestäms i statsunderstödslagen (688/2001).

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nivåförändring -100
Sammanlagt -100

2021 budget 1 641 000
2020 budget 1 741 000
2019 bokslut 1 511 000

51. Understöd till nödställda (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 45 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter som föranleds av hemsändningar av och stöd till personer som enligt lagen om konsulära tjänster (498/1999) är nödställda

2) till kontoavskrivningar till följd av det som anges ovan

3) till betalning av understöd utomlands.


2021 budget 45 000
2020 budget 45 000
2019 bokslut 28 619

66. Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 89 084 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av medlemsavgifter till organisationer som hänför sig till utrikesministeriets ansvarsområde och till betalning av frivilliga finansiella understöd.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Finansiellt bidrag till Nordiska ministerrådets budget 28 596 000
Finansiellt bidrag till FN:s budget 11 068 000
Finansiellt bidrag till FN:s fredsbevarande styrkor 23 056 000
Finansiella bidrag till andra organisationer och fonder som lyder under FN 4 104 000
Medlemsavgift till organisationen för förbud mot kemiska vapen (OPCW) 300 000
Medlemsavgift till Europarådet 3 550 000
Medlemsavgift till OECD 3 192 000
Medlemsavgift till WTO 874 000
Finansiella bidrag till OSSE:s budgetar 5 285 000
Finansiella bidrag till EU 1 628 000
Provstoppsavtal, Finlands andel av beredningskommitténs kostnader 571 000
Finansiellt bidrag till Internationella brottmålsdomstolen (ICC) 1 125 000
Övriga medlemsavgifter och finansiella bidrag 5 700 000
Sammanlagt 89 084 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Finansiellt bidrag till FN:s fredsbevarande styrkor -4 435
Finansiellt bidrag till Nordiska ministerrådets budget 2 122
Förändringar i andra medlemsavgifter och finansiella bidrag 5 405
Minskning av post som överförs -500
Valutakursförändringar -1 140
Sammanlagt 1 452

2021 budget 89 084 000
2020 budget 87 632 000
2019 bokslut 76 060 000

68. Samarbete med Östersjöområdet, Barentsregionen och den arktiska regionen (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 2 400 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för multilaterala projekt inom Östersjöområdet, Barentsregionen och den arktiska regionen

2) till betalning av utgifter för projekt som stöder politiken för den nordliga dimensionen

3) till betalning av utgifter för projekt som stöder verkställandet av regeringens Rysslandspolitik

4) för understöd till fonder som verkar i anslutning till internationella finansiella institut

5) till betalning av utgifter som orsakas internationella organisationer, finansiella institut eller motsvarande organisationer av sakkunniga som arbetar vid organisationerna

6) till betalning av statens konsumtionsutgifter i anslutning till samarbetet med Östersjöområdet, Barentsregionen och den arktiska regionen samt stödet för verkställandet av regeringens Rysslandspolitik.

7) till finansiering av löneutgifter för personal motsvarande högst åtta årsverken för statliga ämbetsverks och inrättningars projekt i Östersjöområdet, Barentsregionen och den arktiska regionen.

Förklaring:Deltagandet i det regionala samarbetet är viktigt för Finland för att främja stabiliteten, säkerheten, den hållbara utvecklingen och de ekonomiska samarbetsmöjligheterna i Östersjöområdet, Barentsregionen och den arktiska regionen. Finlands ställning som aktiv miljö- och klimataktör stärks, och nya utmaningar, t.ex. hälsosäkerhet, bemöts. Centrala mekanismer för samarbete är de regionala råden (Arktiska rådet, Barents euroarktiska råd och Östersjöstaternas råd) och partnerskapen inom den nordliga dimensionen. Dessutom stöder man verkställandet av regeringens Rysslandspolitik.

Finlands deltagande i det multilaterala regionala samarbetet styrs av Finlands arktiska strategi, Europeiska unionens politik för Arktis, Finlands strategi för Östersjöregionen, Europeiska unionens strategi för Östersjöregionen och politiken för den nordliga dimensionen. Målet är att arbeta för att internationell finansiering styrs till projekt som är viktiga för Finland.

Av anslaget under momentet uppskattas 1 920 000 euro utgöra överföringsutgifter och 480 000 euro utgöra konsumtionsutgifter. Merparten av anslaget under momentet överförs till andra förvaltningsområden.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Samarbete inom den arktiska regionen och Barentsregionen 1 000 000
Samarbete med Östersjöområdet och den nordliga dimensionen 1 000 000
Verkställandet av Rysslandspolitiken 400 000
Sammanlagt 2 400 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Stärkande av samarbetet i Östersjöområdet, Barentsregionen och den arktiska regionen (regeringsprogr. 2019, av engångsnatur) -1 000
Stärkande av samarbetet i Östersjöområdet, Barentsregionen och den arktiska regionen (regeringsprogr. 2019) 400
Sammanlagt -600

2021 budget 2 400 000
2020 budget 3 000 000
2019 bokslut 3 400 000

87. Kapitaltillskott till Instex S.A.S (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 300 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av teckningspriset för aktier och av annat kapital i Instex S.A.S.

Förklaring:Finland anslöt sig 2020 till finansieringsinstrumentet för handel med Iran genom att teckna cirka 2 % av aktiestocken i det franska aktiebolaget Instex S.A.S. Syftet med Instex är att sköta betalningsrörelsen inom handeln mellan Iran och Europa så att de som exporterar europeiska produkter till Iran får sin betalning av europeiska importörer av iranska varor och tvärtom. Instex fungerar enbart inom de handelssektorer som inte omfattas av Förenta staternas sanktioner.

Finland har förbundit sig att förse Instex S.A.S. med ytterligare kapital 2021.

Anslaget står utanför ramen.


2021 budget 300 000
2020 IV tilläggsb. 100 000

95. Kursfluktuationer (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 500 000 euro.

Anslaget får användas

1) för att täcka de kalkylerade kursskillnaderna mellan de valutauppgifter i ekonomiförvaltningens informationssystem som används inom staten och de officiella dagskurser som används i bankerna

2) till att täcka andra kalkylerade kursskillnader som gäller utlandsbetalningar i utländsk valuta.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nivåförändring -500
Sammanlagt -500

2021 budget 500 000
2020 budget 1 000 000
2019 bokslut -413 082