Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Utrikesförvaltningen
         10. Krishantering

Statsbudgeten 2021

30. Internationellt utvecklingssamarbetePDF-versio

Förklaring:Det viktigaste målet för Finlands internationella utvecklingssamarbete är att avskaffa extrem fattigdom, minska fattigdom och ojämlikhet och tillgodose de mänskliga rättigheterna. Säkra levnadsförhållanden, mänskliga rättigheter och människors möjlighet att påverka sina angelägenheter, en tillräcklig inkomst och en god livsmiljö stärker också den internationella säkerheten, ekonomin och miljön.

Grunden för utvecklingspolitiken utgörs av FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling, som anger ramarna för alla länders agerande för att skapa en hållbar utveckling. Finland bidrar till genomförandet genom att stödja utvecklingsländer i att uppnå de globala målen och genom att arbeta för nödvändiga förändringar i den globala omvärlden.

Till följd av coronapandemin är extrem fattigdom och hunger i världen åter på väg att öka samtidigt som många utvecklingsresultat riskeras. Utöver akut krishantering förutsätter återhämtningen betydande internationellt stöd, och Finland deltar i detta samarbete genom utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd. Konsekvenserna av pandemin beaktas vid planeringen inom alla samarbetsformer i fråga om 2021 års anslag och fleråriga förbindelser. Inom det pågående samarbetet görs de omfördelningar som anses nödvändiga, så att de stöder samhällenas kristålighet och återhämtning efter pandemin.

Krisens konsekvenser för utvecklingsländernas ekonomier och samhällen är omfattande. De grundläggande principerna och fokusområdena i Finlands utvecklingspolitik uppskattas vara fortsatt viktiga även under och efter pandemin:

  • — att stärka kvinnors och flickors rättigheter och ställning. Flickors och kvinnors rättigheter är en viktig prioritering i Finlands utvecklingspolitik. Detta syns bland annat i Finlands finansiering av FN-organisationer och frivilligorganisationer och i Finlands landsprogram
  • — utveckling av utvecklingsländernas ekonomier så att det skapas fler arbetsplatser och näringar och välfärden ökar. Fram till 2030 ökar andelen 15—24-åringar till 7 % av världens befolkning. Tillväxten är snabbast i utvecklingsländerna. Hur utvecklingen fortsätter beror på om det finns en utkomst för dessa ungdomar. Finland anvisar medel för att stödja investeringar i utvecklingsländerna via Finnfund och andra kanaler
  • — utbildning, välfungerande samhällen och demokrati, i synnerhet god utbildning, utveckling av skattesystemen i utvecklingsländer och stöd till demokrati och rättsstatsutveckling. Demokrati, respekt för de mänskliga rättigheterna, en öppen och fungerande offentlig förvaltning, förmåga att uppbära skatt, offentlig service, ett bra rättssystem, oberoende media och ett fritt civilsamhälle är förutsättningar för utveckling och fred. Finland riktar sin finansiering till att stödja utvecklingsländernas beskattningsförmåga och ekonomiska kunnande Finland stärker sitt stöd för att lösa utbildningskrisen i utvecklingsländer
  • — bekämpning av och anpassning till klimatförändringen, förbättrad livsmedelstrygghet och tillgång till vatten och förnybar energi samt hållbar användning av naturresurser, inbegripet skogar. I utvecklingsländerna är klimatfrågan en ödesfråga. Finland ska öka klimatfinansieringen integrerat i utvecklingsfinansieringen med iakttagande av Finlands andel av ansvaret för klimatfinansieringen enligt Parisavtalet. Ambitionen är att styra hälften av klimatfinansieringen till anpassning bland annat via internationella fonder och icke-statliga organisationer. Stödet i form av investeringar och lån fokuserar på klimatåtgärder.

Utvecklingssamarbetet har sin geografiska tyngdpunkt i Afrika. Finansieringen ska fokuseras på sådana FN-organisationer som har visat sig vara effektiva och nå resultat och till annat multilateralt utvecklingssamarbete koncentrerat till de områden Finland prioriterar. Finansieringen för utvecklingssamarbete riktat till icke-statliga organisationer ska höjas.

Hanteringen av kriser, framför allt utdragna sådana, kräver en sammanjämkning av fredsbygge, humanitärt bistånd och utvecklingssamarbete. Vi stärker denna kärna genom att göra finansieringen av det humanitära biståndet och utvecklingssamarbetet mer flexibel och genom att möjliggöra mångårig finansiering för hanteringen och förebyggandet av och återhämtningen från utdragna kriser eller plötsliga kriser och katastrofer.

Nivån på anslagen för utvecklingssamarbete 2021 beräknas i denna budgetproposition ligga på ca 0,49 procent av bruttonationalinkomsten. Utöver det egentliga utvecklingssamarbetet fortsätter stödet till investeringar som stärker hållbar utveckling genom finansiella investeringar och lån. Dessa medel används speciellt för att finansiera klimatåtgärder i enlighet med FN:s klimatavtal. På lång sikt siktar regeringen mot ett mål i enlighet med FN-åtagandet där 0,7 % av bruttonationalinkomsten (BNI) används för utvecklingssamarbete och 0,2 % av BNI används för stöd till de minst utvecklade länderna.

Verksamhetens resultat

Fokus i utvecklingssamarbetet och genomförandet av utvecklingspolitiken ligger på att främja de värderingar, principer och prioriteringar som ingår i Finlands utvecklingspolitik. Samtidigt svarar man på den internationella kris som orsakats av coronasituationen och konsekvenserna av krisen i utvecklingsländerna. Finlands utvecklingspolitik baserar sig på de mänskliga rättigheterna. För att stärka könsperspektivet i utvecklingssamarbetet siktar Finland i enlighet med EU:s handlingsplan stegvis till att 85 % av alla nya projekt ska ha jämställdhetsfrämjande mål och att jämställdhetsperspektivet ska integreras i allt utvecklingssamarbete. Finland uppmärksammar särskilt tillgodoseende av rättigheterna och delaktighet i beredningen av utvecklingspolitiken när det gäller personer i särskilt sårbar ställning och minoriteter. I allt samarbete främjas på ett mer systematiskt sätt än hittills jämlikhet, utsläppssnål utveckling och klimatresiliens.

Finland främjar sin utvecklingspolitik på ett mer målinriktat sätt än tidigare både med bilaterala och multilaterala partner. Finlands ekonomiska insats koncentreras i synnerhet till de aktörer som bäst främjar målen för utvecklingspolitiken.

För att målen för hållbar utveckling ska nås krävs det offentliga åtgärder, men också massiva privata investeringar i klimatåtgärder i tillväxtländerna, för att främja jämställdhet och skapa rättvisa arbetsplatser. Finland agerar i sin egen utvecklingspolitik och EU-påverkan så att man får med privat finansiering och företag i investeringar i hållbar utveckling i utvecklingsländerna.

Produktion och kvalitetsledning
  • — Nya finansieringsbeslut och internationellt påverkansarbete riktas i enlighet med riktlinjerna i regeringsprogrammet. I Finlands lands- och regionspecifika verksamhet beaktas också ländernas egna utvecklingssträvanden och utvecklingsmål, behovet av stöd samt starka områden för Finland
  • — man reagerar snabbt på humanitära behov och finansieringen riktas till de ställen där behovet är störst. Nivån på det humanitära biståndet höjs under regeringsperioden. Finland strävar efter att säkerställa att humanitära aktörer beaktar människor i sårbar ställning på ett bättre sätt. Framför allt hanteringen av utdragna kriser kräver en sammanjämkning av fredsbygge, humanitärt bistånd och utvecklingssamarbete.
  • — instrumenten för utvecklingsfinansiering inom den privata sektorn och investeringsfinansieringen för utvecklingsländerna fortsätter. Finländska företags deltagande i utvecklingssamarbetet understöds genom att det handelssamarbete som företagen har med utvecklingsländerna och som främjar hållbar utveckling stöds. Företag som får stöd från utvecklingssamarbetets medel ska förpliktas att iaktta kriterierna för skatteansvarighet och öppenhet och främja de mänskliga rättigheterna och målen för Finlands utvecklingspolitik. Genom utvecklingsfinansieringen uppfyller man Finlands internationella åtaganden som gäller klimatfinansiering. Målet för verksamheten är att dämpa klimatförändringen och att stödja anpassningen till och beredskapen för den.
Funktionell effektivitet
  • — Utvecklingssamarbetets resultat och inflytande, det kunskapsbaserade beslutsfattandet och riskhanteringen samt mätningen, rapporteringen och utvärderingen av resultat och effekter stärks, bl.a. genom att man börjar tillämpa de tillvägagångssätt som tagits fram inom ramen för verksamhetsreformen av utvecklingssamarbetet.
  • — det finska civilsamhällets verksamhet för att stärka de civila samhällena i utvecklingsländerna riktas främst till fleråriga program. Samarbete mellan olika aktörer stöds.

Nyckeltal som beskriver målen för utvecklingssamarbetet

  2019
utfall1)
2020
prognos
2021
mål
       
Andelen prioriteringar inom Finlands utvecklingspolitik av de finansieringsbeslut och mål för påverkanstrategier som gäller utvecklingssamarbetet (%) 87 87 90
Den humanitära hjälpens andel av utvecklingssamarbetet (%) 8 8 8
Värdet av det utvecklingssamarbete som främjar ett hållbart klimat (mn euro) 274 200 220
Andelen utvecklingssamarbete som främjar jämställdhet mellan könen 37 40 40
Andelen utvecklingssamarbete som hänför sig till finansinvesteringar inom utvecklingssamarbetet och till utvecklingslån (mn euro) 140 140 140
Andelen utbetalningar till de minst utvecklade länderna (LDC) av BNI (%) 0,14 0,16 0,18

1) Utfallet 2019 har beräknats enligt förhandsuppgifter.

Anslag för offentligt bistånd och utbetalningar (mn euro) samt utbetalningarnas procentuella andel av BNI

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 20191) 2020
                 
Anslag sammanlagt 1 173,1 1 171,6 1 016,4 817,7 881,2 886,3 988,7 1 030,0
Utbetalningar 1 081,1 1 232,0 1 161,0 955,7 961,4 832,8 1 006,1  
andel i % av BNI 0,53 0,59 0,55 0,44 0,42 0,36 0,42  

1) Utbetalningarna och BNI-andelen 2019 är förhandsuppgifter.

Fördelning av anslag för statens utvecklingssamarbete år 2021 enligt förvaltningsområde (1 000 euro)

   
Under moment 24.30.66 inom utrikesministeriets förvaltningsområde 706 978
Under övriga moment inom utrikesministeriets förvaltningsområde 191 119
Inom inrikesministeriets förvaltningsområde 48 493
Inom finansministeriets förvaltningsområde 191 128
Inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde 6 077
Inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde 194
Inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde 2 060
Inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde 45 255
Inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde 2 630
Inom miljöministeriets förvaltningsområde 902
Sammanlagt 1 194 836

50. Statsbidrag till Fonden för industriellt samarbete Ab

Under momentet beviljas inget anslag.

Fullmakt

Statsrådet kan med stöd av 3 § 4 mom. samt 3 a och 3 b § i lagen om aktiebolaget Fonden för industriellt samarbete Ab (291/1979) på de villkor som statsrådet bestämmer ge bolaget förbindelser om att staten ska ersätta bolaget för förluster som eventuellt har uppstått vid dess kreditgivnings- och borgensverksamhet samt för förluster av och värdeminskningar i aktie- och andelsinvesteringar och om att staten ska täcka en eventuell kursförlust som orsakas av andra lån än lån i euro som bolaget har upptagit. Förbindelser får ingås så att motvärdet av det sammanlagda kapitalbeloppet av de betalda krediter och aktie- och andelsinvesteringar och borgen som omfattas av förbindelserna, tidigare ingångna förbindelser medräknat, får vara högst 168 188 000 euro och det sammanlagda kapitalbeloppet av de lån i andra valutor än euro som bolaget upptagit högst 100 000 000 euro.


2021 budget
2020 budget
2019 bokslut

66. Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 710 859 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter som föranleds av utvecklingssamarbetet

2) till betalning av statens konsumtionsutgifter i anslutning till utvecklingssamarbetsförvaltningen, dock inte löneutgifter

3) till ersättning av förluster som orsakas av Finnfunds specialriskfinansiering till ett belopp av högst 7 500 000 euro per år

4) till betalning av utgifterna för ministeriets och Europeiska kommissionens samt ministeriets och Sitras samarbetsprojekt

5) till företag och andra sammanslutningar som verkar i Finland för finansiering av utvecklingsinnovationer inom ramen för plattformen Developing Markets Platform som administreras av Business Finland, i enlighet med statsrådets förordning om finansiering av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (1444/2014) och kommissionens förordning (EG) nr 1407/2013 som avser stöd av mindre betydelse. Anslaget får inom ramen för Developing Markets Platform också användas för forsknings- och utvecklingsprojekt vid statliga forskningsinstitut, högskolor och motsvarande organisationer för forskning och kunskapsspridning i Finland som bedriver offentlig forskning eller kunskapsspridning

6) för finansiering av internationella organisationer, finansiella institut eller motsvarande organisationer till betalning av utgifter som orsakas av sakkunniga som arbetar vid organisationerna

7) till humanitärt bistånd, och anslaget för detta kan användas för bistånd till andra länder än utvecklingsländerna endast genom beslut av statsrådet om en exceptionellt omfattande humanitär kris kräver det och det grundar sig på landets begäran om bistånd. Av anslagen under momentet debiteras även de kostnader som föranleds ämbetsverk och inrättningar för utförandet av uppgifter som gäller utvecklingssamarbete enligt lagen om statliga ämbetsverks och inrättningars deltagande i utvecklingssamarbete (382/1989).

Under momentet får beviljas statsunderstöd.

Anslaget får användas till betalning av stöd i förskott, om detta är nödvändigt med tanke på genomförandet av projektet.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Mervärdesskatteutgifter med anknytning till konsumtions- och investeringsutgifter betalas från moment 24.01.29 för förvaltningsområdet.

Dispositionsplan (euro)

     
1. Multilateralt utvecklingssamarbete 210 812 000
2. Utvecklingssamarbete med enskilda länder och regioner 180 687 0001)
3. Europeiska utvecklingsfonden 75 500 000
4. Utvecklingssamarbete som inte inriktats enligt land 47 320 000
5. Humanitärt bistånd 85 000 000
6. Planering, stödfunktioner och utvecklingspolitisk information inom utvecklingssamarbetet 4 440 000
7. Evaluering och intern revision inom utvecklingssamarbetet 2 050 000
8. Stöd till frivilligorganisationernas utvecklingssamarbete och information om utvecklingssamarbetet samt den kommunala sektorns utvecklingssamarbete 79 650 000
9. Räntestödsinstrument 25 400 000
Sammanlagt 710 859 000

1) I anslaget ingår sammanlagt 1 881 000 euro i utgifter för samarbetsprojekt mellan ministeriet och Europeiska kommissionen och 2 000 000 euro för ersättning av förluster som orsakas av ministeriets och Finnfunds specialriskfinansiering.

Fullmakt

År 2021 får man ingå nya utvecklingssamarbetsavtal och avge förbindelser som efter år 2021 föranleder utgifter till ett sammanlagt värde av högst 671 193 000 euro.

Förklaring:

Fördelningen av fullmakter att bevilja medel och ingå avtal

     
1. Multilateralt utvecklingssamarbete 94 270 000
2. Utvecklingssamarbete med enskilda länder och regioner 194 205 000
3. Europeiska utvecklingsfonden -
4. Utvecklingssamarbete som inte inriktats enligt land 54 620 000
5. Humanitärt bistånd 27 500 000
6. Planering, stödfunktioner och utvecklingspolitisk information inom utvecklingssamarbetet 2 535 000
7. Evaluering och intern revision inom utvecklingssamarbetet -
8. Stöd till frivilligorganisationernas utvecklingssamarbete och information om utvecklingssamarbetet samt den kommunala sektorns utvecklingssamarbete 280 063 000
9. Räntestödsinstrument 18 000 000
Sammanlagt   671 193 000

Utgifter för staten som föranleds av förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt (1 000 euro)

  2021 2022 2023 2024 2025— Sammanlagt
fr.o.m.
2021
             
Utvecklingssamarbetsfullmakt            
Förbindelser som ingåtts före år 2021 474 539 355 133 328 381 336 160 990 240 2 484 453
Förbindelser 2021 - 186 546 185 250 176 597 122 800 671 193
Utgifter sammanlagt 474 539 541 679 513 631 512 757 1 113 040 3 155 647

De poster som betalas från momentet statistikförs och rapporteras i sin helhet som Finlands offentliga utvecklingshjälp (Official Development Assistance, ODA) till Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD).

1. Multilateralt utvecklingssamarbete

För ändamålet föreslås anslag på 210 812 000 euro samt nya fullmakter att bevilja medel och ingå avtal till ett belopp av sammanlagt 94 270 000 euro under åren efter 2021.

En betydande del av anslagen används till Finlands betalningsandelar i tilläggsfinansieringen för Världsbanken och de regionala instituten för utvecklingsfinansiering. En annan kanal är de allmänna understöden till FN. I punkten i dispositionsplanen kan man även finansiera det globala och tematiska utvecklingssamarbetet mellan de nämnda aktörerna samt deras medlemsavgifter och partnerskapsprogram.

Under punkten i dispositionsplanen betalas bl.a. Världsbanksgruppen, FN:s befolkningsfond (UNFPA), Afrikanska utvecklingsbankgruppen, FN:s barnfond (Unicef) och FN:s jämställdhetsorganisation (UN Women).

Finlands utvecklingssamarbete med de viktigaste multilaterala aktörerna bygger på de påverkansstrategier som har lagts upp som ram för resultatstyrningen av utvecklingssamarbetet. De viktigaste multilaterala aktörer som stöds av Finland använder sig av en resultatbaserad verksamhetsmodell.

2. Utvecklingssamarbete med enskilda länder och regioner

För ändamålet föreslås anslag på 180 687 000 euro samt nya fullmakter att bevilja medel och ingå avtal till ett belopp av sammanlagt 194 205 000 euro under åren efter 2021.

Grunden för allokeringen av anslagen är landprogrammen där samarbetet med partnerländerna anges. Finland bedriver bilateralt samarbete med följande partnerländer: Tanzania, Moçambique, Zambia, Etiopien, Kenya, Somalia, Afghanistan, Nepal och Myanmar. Finland stöder också följande länder och regioner: Mellanöstern (inkl. Irak, Syrien och närområdet), Palestinska området, Nordafrika, Eritrea, Ukraina och Centralasien. Under punkten i dispositionsplanen finansieras medlemsländernas gemensamma fonder för sektorprogram, sektorbudgetstöd för partnerländers regeringar, tematiskt utvecklingssamarbete mellan instituten för utvecklingsfinansiering och FN-aktörer gällande enskilda länder eller regioner, statsunderstöd för finländska eller internationella frivilligorganisationer samt för företag, forskningsinstitut, universitet och stiftelser. Anslag kan också i enlighet med Finlands riktlinjer styras till humanitärt bistånd för hantering av utdragna kriser eller plötsliga kriser och katastrofer i ovannämnda länder eller regioner eller i andra länder eller regioner som är viktiga med tanke på verksamheten, samt för förebyggande av eller återhämtning från sådana kriser och katastrofer.

Anslagen kan också användas av representationerna för lokala samarbetsprojekt.

Samarbetsresultaten utvärderas via projektutvärderingar och mekanismen för landsprogram.

3. Europeiska utvecklingsfonden

För ändamålet föreslås anslag på 75 500 000 euro.

Från Europeiska utvecklingsfonden (EUF) finansieras det EU-utvecklingssamarbete och övriga utvecklingssamarbete med Afrika, Karibien och länderna i Stilla Havet (AVS-länderna) som grundar sig på Cotonou-avtalet. Stödet riktas i enlighet med europeisk utvecklingspolitisk konsensus och riktlinjerna i Cotonou-partnerskapsavtalet till samarbete med de utomeuropeiska länder och territorier som avses i fjärde delen av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

En del av medlen förvaltas av Europeiska investeringsbanken (EIB). Via EIB är Finland i enlighet med det interna finansieringsavtalet garant för de lån som beviljas AVS-länderna. Utöver avgiftstaket för EUF-andelen bereder sig Finland för eventuella borgensavgifter.

4. Utvecklingssamarbete som inte inriktats enligt land

För ändamålet föreslås anslag på 47 320 000 euro samt nya fullmakter att bevilja medel och ingå avtal till ett belopp av sammanlagt 54 620 000 euro under åren efter 2021.

Under punkten i dispositionsplanen finansieras utvecklingsinnovations- och företagspartnerskapsprogram, humanitär minröjning samt andra tematiska projekt inom organisationer, program, fonder och institut för utvecklingsfinansiering som lyder under FN än de som gäller enskilda länder eller regioner samt expertprogram inom internationella organisationer inklusive rekryteringsutgifter i samband med programmen.

Under punkten i dispositionsplanen beviljas stöd för högskoleprogram samt statsunderstöd till internationella civilsamhällesorganisationer (INGO).

5. Humanitärt bistånd

För ändamålet föreslås anslag på 85 000 000 euro samt nya fullmakter att bevilja medel och ingå avtal till ett belopp av sammanlagt 27 500 000 euro under åren efter 2021.

Det humanitära biståndet kanaliseras via FN-organisationer, Internationella federationen Röda korset och Röda halvmånen samt inhemska humanitära biståndsorganisationer som certifierats av Europeiska kommissionen.

Under punkten i dispositionsplanen finansieras allmänna understöd till internationella humanitära organisationer, t.ex. till FN:s flyktingorganisation (UNHCR), FN:s biståndsorgan för palestinska flyktingar (UNWRA), FN:s kontor för samordning av humanitära frågor (OCHA), FN:s centrala nödhjälpsfond (CERF) och FN:s internationella strategi för katastrofriskreducering (UNISDR). Genom anslaget finansieras även Internationella rödakorskommittén (ICRC). Utöver de allmänna understöden under punkten i dispositionsplanen stöds också landsspecifika och regionala hjälpinsatser.

Resultaten av det humanitära biståndet följs med hjälp av nyckeltal som biståndsorganisationerna använder för att utvärdera sitt resultat och med hjälp av påverkansstrategierna.

6. Planering, stödfunktioner och utvecklingspolitisk information inom utvecklingssamarbetet

För ändamålet föreslås anslag på 4 440 000 euro samt nya fullmakter att bevilja medel och ingå avtal till ett belopp av sammanlagt 2 535 000 euro under åren efter 2021.

Anslagen under punkten i dispositionsplanen används till bl.a. utveckling av informationssystemen inom utvecklingssamarbetet och av den övriga utvecklingssamarbetsförvaltningen, anskaffning av sakkunnigtjänster som stöd för utvecklingen, utbildning för personalen inom utvecklingssamarbetet, utvecklingskommunikation och utvecklingsfostran, utvecklingspolitisk planering och forskning samt till advokatkostnader och vid misstanke om missbruk till övriga utgifter för utredning av ärendet.

Anslagen under punkten i dispositionsplanen används också till frivillig finansiering av arbete som lyder under OECD:s biståndskommitté och statistikkommitté, till finansiering av initiativ i fråga om sådan koherens mellan olika politikområden som främjar öppenheten och arbetet mot korruption, till den utvecklingsforskning som administreras av Finlands Akademi samt till projekt som stöder branschspecifik utveckling.

7. Evaluering och intern revision inom utvecklingssamarbetet

För ändamålet föreslås anslag på 2 050 000 euro.

Målet för evalueringsverksamheten är att beslutsfattandet ska grunda sig på ett kunskapsunderlag. Funktionen för evaluering av utvecklingssamarbetet är systematisk och omfattar alla former av utvecklingssamarbete och samtliga finansieringskanaler. Under punkten i dispositionsplanen finansieras centrala evalueringar av utvecklingssamarbetet. Man stöder också utvecklingen av databasen för evaluering samt utnyttjandet av evalueringsinformation vid utrikesministeriet och bland dess samarbetspartner.

Den interna revisionen gör bedömningar och ger rekommendationer för vidareutveckling av den interna kontrollen och riskhanteringen.

8. Stöd till frivilligorganisationernas utvecklingssamarbete och information om utvecklingssamarbetet samt den kommunala sektorns utvecklingssamarbete

För ändamålet föreslås anslag på 79 650 000 euro samt nya fullmakter att bevilja medel och ingå avtal till ett belopp av sammanlagt 280 063 000 euro under åren efter 2021.

Syftet med det bidrag som kanaliseras via frivilligorganisationerna till utvecklingsländerna är ett vitalt samhälle som främjar aktivt medborgarskap och som grundar sig på mångfald och rättsstatsprincipen. Stöd kan beviljas projekt som uppfyller kvalitetskriterierna och som främjar uppnåendet av Finlands utvecklingspolitiska mål.

Den största delen av anslagen inriktas via finländska organisationer i form av programstöd. Under punkten i dispositionsplanen finansieras också övriga finländska frivilligorganisationers projekt. Anslagen under punkten i dispositionsplanen kan också användas till frivilligorganisationernas utvecklingskommunikation och globaluppfostran som sker i Finland. Dessutom beviljas stöd till internationella frivilligorganisationer (INGO) och till nationella andelar av EU-finansierade projekt.

Anslag som beviljats programstödsorganisationerna kan också styras till humanitärt bistånd i enlighet med Finlands riktlinjer när partnerländer eller partnerregioner drabbas av plötsliga kriser eller katastrofer.

Av dem som ansöker om de statsunderstöd som beviljas under punkten i dispositionsplanen krävs det en i statsunderstödslagen föreskriven självfinansieringsandel.

9. Räntestödsinstrument

För ändamålet föreslås anslag på 25 400 000 euro samt nya fullmakter att bevilja medel och ingå avtal till ett belopp av sammanlagt 18 000 000 euro under åren efter 2021.

Anslagen fördelas till stöd för utvecklingsländernas ekonomiska och sociala utveckling i enlighet med OECD:s s.k. konsensusavtal om exportkrediter och räntestödskrediter. Bestämmelser om räntestödskrediter som beviljas utvecklingsländer finns i lagen om räntestödskrediter till utvecklingsländer (1114/2000). Anslaget under punkten i dispositionsplanen kan även användas för uppföljning och övervakning av användningen av beviljade krediter, för beredning och utvärdering av förslag till projekt samt för stödjande av tekniskt bistånd i anslutning till projekt. Anslag riktas också till ett nytt investeringsstöd till utvecklingsländer (Public Sector Investment Facility).

Enligt uppskattning används 95 % av anslagen under momentet till överföringsutgifter och 5 % till konsumtionsutgifter.

Inkomsterna från samarbetsprojekten har antecknats under moment 12.24.99.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Specialsakkunnig inom undervisningssektorn vid Finlands ambassad i Kiev (överföring till moment 24.01.01) -47
Säkerställande av BNI-nivån för utvecklingssamarbetet (regeringsprogr. 2019) 1 100
Utgifter för samarbetsprojekt -6 719
Utvecklingsländernas deltagande i miljökonferenser (överföring från moment 35.10.66) 300
Nivåförändring 30 689
Sammanlagt 25 323

2021 budget 710 859 000
2020 IV tilläggsb.
2020 II tilläggsb.
2020 budget 685 536 000
2019 bokslut 583 759 000

67. Stöd för demokrati och rättsstatsutveckling (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 3 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statsunderstöd till aktörer som främjar demokrati- och rättsstatsutvecklingen i anslutning till utrikesministeriets verksamhetsområde.

De statsunderstöd som beviljas av anslaget får täcka det fulla beloppet av de totalkostnader som orsakas av den verksamhet som utgör föremål för statsunderstödet.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Anslaget får även användas till avlönande av personal motsvarande högst ett årsverke i uppgifter för viss tid.

Förklaring:De statsunderstöd som beviljas av anslaget ska anknyta till främjandet av demokratin och rättsstatsutvecklingen. Anslaget används i enlighet med kriterierna för det offentliga utvecklingssamarbetet (ODA). Avsikten är att av anslaget bevilja understöd till Demo Finland, som är en samarbetsorganisation för finländska riksdagspartier och främjar pluralistisk demokrati.

Den nya rättsstatsaktör som ska inrättas förväntas bli ett trovärdigt och internationellt känt finländskt kompetenscentrum inom området för rättsstatsstöd, med starkt stöd i finländsk juridisk kompetens framför allt vid offentliga institutioner och universitet.

På den finansiering som beviljas under momentet tillämpas statsunderstödslagen (688/2001).


2021 budget 3 000 000
2020 IV tilläggsb.
2020 budget 3 000 000

88. Höjning av Finnfunds (Fonden för industriellt samarbete Ab) kapital (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 10 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statens utgifter för tecknandet av nya aktier i Finnfund (Fonden för industriellt samarbete Ab).

Förklaring:

Anslaget står utanför ramen.


2021 budget 10 000 000
2020 budget 10 000 000
2019 bokslut 9 999 910

89. Finansinvesteringar inom utvecklingssamarbetet (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 129 730 000 euro.

Anslaget får användas till finansinvesteringar och lån som en del av Finlands utvecklingssamarbete.

Fullmakt

År 2021 får ingås nya avtal gällande finansinvesteringar inom utvecklingssamarbetet samt förbindelser som efter 2021 föranleder utgifter till ett sammanlagt värde av högst 129 730 000 euro.

Förklaring:Anslaget används i enlighet med kriterierna för det offentliga utvecklingssamarbetet (ODA). Avsikten är att anslaget ska användas till objekt som inte ökar underskottet i statsfinanserna inom nationalräkenskaperna och där man kan förvänta sig återbetalning.

Anslaget och fullmakterna att bevilja medel och ingå avtal 2021 riktas till objekt som fastställs utifrån målsättningarna i den investeringsplan som utarbetades 2019, framför allt till klimatfinansiering, utveckling i de minst utvecklade länderna och i länder i Afrika samt till stöd för jämställdhet mellan könen.

Utgifter för staten som föranleds av förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt (1 000 euro)

  2021 2022 2023 Sammanlagt fr.o.m. 2021
         
Förbindelser som ingåtts före år 2021 108 195 108 195 - 216 390
Förbindelser 2021 - 40 000 89 730 129 730
Utgifter sammanlagt 108 195 148 195 89 730 346 120

Anslaget står utanför ramen.


2021 budget 129 730 000
2020 budget 129 730 000
2019 bokslut 130 000 000