Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Utrikesförvaltningen
         10. Krishantering
              22. Fredsmedling

Statsbudgeten 2021

10. KrishanteringPDF-versio

Förklaring:I överensstämmelse med regeringsprogrammet lägger den finska utrikespolitiken allt starkare fokus på konfliktförebyggande, fredsmedling och fredsbygge. I överensstämmelse med regeringsprogrammet och prioriteringarna i den utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelsen fortsätter Finland att delta aktivt i internationella krishantering. I krishanteringen betonas helhetssynen och både den militära och civila krishanteringens roll är viktig. När det gäller snabba förändringar i det internationella säkerhetsläget måste det finnas beredskap att hantera dessa även genom krishantering. Deltagande i internationell militär krishantering stärker även den nationella prestationsförmågan och de nationella färdigheterna. Enligt uppskattning kommer det att finnas högst ca 500 avlönade anställda i militära krishanteringsinsatser 2021. Enligt uppskattning anställs 2021 ca 130 sakkunniga för civil krishantering.

När det gäller deltagandet i militär krishantering ligger de regionala prioriteringarna på Libanon (Unifil), Irak (Operation Inherent Resolve, OIR) och Afghanistan (Resolute Support, RS), men Finland deltar också i insatser på andra områden, bl.a. i Kosovo, Medelhavsområdet och Afrika. I Finlands verksamhet betonas stödjandet av krisområdenas egna säkerhetsstrukturer och rättsstatsutvecklingen samt utbildningen av säkerhetsaktörer. Vid sidan om deltagandet i insatserna satsar man också på att exportera kompetens inom utbildning för krishantering. Målet är att stärka utvecklingsländernas egen krishanteringsförmåga, också i Afrika

När det gäller deltagandet i civil krishantering ligger de regionala prioriteringarna på Ukraina, Georgien, Irak och Somalia. Finland deltar i FN:s fredsbevarande operationer med ca 20 poliser. Finlands deltagande koncentreras till de insatser som har störst betydelse med tanke på de utrikes- och säkerhetspolitiska målen och där man genom Finlands insats kan uppnå särskilt mervärde samt verkningsfullhet. Finlands deltagande i civil krishanteringsverksamhet sker huvudsakligen genom EU:s insatser.

När det gäller fredsmedling breddas det finländska deltagandet i FN:s och andra fredsmedlings- och dialogprocesser. Från att ha fokuserat på finansiering av enskilda projekt styrs verksamheten mot aktivare påverkan för främjande av fred Målet är också att stärka de finländska fredsmedlingsaktörernas nätverksbaserade arbetssätt. I överensstämmelse med FN:s säkerhetsråds resolution 1325 ”Kvinnor, fred och säkerhet” arbetar Finland för att kvinnor ska bli delaktiga i fredsförhandlingar och fredsbygge, med betoning på kvinnors och flickors rättigheter. Ungas roll i fredsprocesser är ett växande fokusområde i Finlands fredsmedlingsverksamhet i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution 2250 ”Unga, fred och säkerhet”.

20. Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 53 080 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för lön, dagtraktamente, provianteringstillägg, utbildning och till betalning av statens pensionsavgift enligt lagen om militär krishantering (211/2006), till betalning av kostnaderna för personförsäkring som tecknas för krishanteringspersonalen för tjänstgöringstiden, samt till betalning av förmåner som motsvarar gruppolycksfallsförsäkring för militär krishanteringspersonal och av de administrativa kostnaderna för dem

2) till utbildning som ges inom ramen för det internationella krishanteringssamarbetet och för materielkostnader i anslutning till den

3) till betalning av överföringsutgifter som föranleds av sådant understöd inom försvarssektorn som ges enskilda länder inom ramen för det internationella krishanteringsarbetet samt till stabiliseringsuppdrag efter konflikter

4) till betalning av överföringsutgifter som föranleds av ekonomiskt stöd till sådana internationella krishanteringsinsatser som Finland inte sänder personal till eller inte annars deltar i

5) till betalning av utgifter som föranleds av ett nationellt kort för krishanteringsveteraner.

Dispositionsplan (euro)

     
01. Utgifter för utbildning och beredskap för EU:s stridsgrupper 520 000
04. Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Kosovo (KFOR-insatsen) 1 933 000
05. Gemensamma utgifter 8 350 000
08. Resolute Support-insatsen, Afghanistan 7 009 000
09. I reserv för merutgifter för pågående insatser eller för förlängning av dem, för utgifter som föranleds av det nationella kortet för krishanteringsveteraner, för eventuella nya krishanteringsinsatser samt för andra utgifter för krishantering 7 635 000
11. Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Somalia 1 073 000
14. Utgifter för krishanteringsinsatsen i Libanon 14 906 000
15. Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Mali 1 107 000
16. Utgifter för FN-insatsen i Mali (MINUSMA) 1 188 000
18. Utgifter för utbildningsinsatsen i Irak 7 455 000
23. Utgifter för Natos utbildningsinsats i Irak 531 000
24. Utgifter för EUNAVFOR MED-insatsen Irini 1 373 000
Sammanlagt 53 080 000

Förklaring:Anslagen för insatserna har dimensionerats enligt numerären av och uppgifterna inom de finländska krishanteringsstyrkorna, med beaktande av de krishanteringsinsatser som Finland planerar att delta i 2021. Personalen i dessa insatser beräknas uppgå till högst ca 500 årsverken 2021.

Av anslagen under momentet uppskattas 52 680 000 euro utgöra konsumtionsutgifter och 400 000 euro utgöra överföringsutgifter. Huvuddelen av anslagen under momentet överförs till försvarsmakten.

Materiel- och förvaltningsutgifterna för den militära krishanteringen budgeteras under moment 27.30.20 i försvarsministeriets huvudtitel.

FN:s ersättningar för löneutgifter har budgeterats under moment 12.24.99.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
I reserv för merutgifter för pågående insatser eller för förlängning av dem, för utgifter som föranleds av det nationella kortet för krishanteringsveteraner, för eventuella nya krishanteringsinsatser samt för andra utgifter för krishantering 4 810
Resolute Support-insatsen, Afghanistan 1 469
Utgifter för EUNAVFOR MED-insatsen i Medelhavet -1 391
Utgifter för EUNAVFOR MED-insatsen Irini 1 373
Utgifter för utbildning och beredskap för EU:s stridsgrupper -3 425
Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Mali 500
Ändringar i andra punkter i dispositionsplanen -3 336
Sammanlagt 0

Momentets anslag har ändrats till ett förslagsanslag.


2021 budget 53 080 000
2020 IV tilläggsb.
2020 budget 53 080 000
2019 bokslut 51 168 000

21. Civilpersonalens deltagande i krishantering (fast anslag)

Under momentet beviljas 17 585 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för finländsk civilpersonal som deltar i krishanteringsverksamhet utomlands och till betalning av andra utgifter för Finlands civila krishanteringsverksamhet

2) till betalning av utgifter som föranleds av valobservatörsverksamhet

3) till betalning av kostnaderna för personförsäkring för personalen inom den civila krishanteringen

4) till projekt och utbildning i anslutning till civil krishantering

5) till statsunderstöd för projekt som stöder civil krishantering och fredsförmedling.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Dispositionsplan (euro)

     
01. Civil krishantering 17 285 000
02. Valobservatörer 300 000
Sammanlagt   17 585 000

Förklaring:Finland har under de senaste åren deltagit i civil krishantering med 100—150 sakkunniga varje år. På denna anslagsnivå kan Finland sända ca 130 sakkunniga till insatserna.

Av anslagen under momentet uppskattas 17 000 000 euro utgöra konsumtionsutgifter och 585 000 euro utgöra överföringsutgifter. På de statsunderstöd som ska beviljas under momentet tillämpas vad som bestäms i statsunderstödslagen (688/2001).

Den nationella beredskapen inom civil krishantering budgeteras under moment 26.01.04 i inrikesministeriets huvudtitel.

Inkomsterna från organisationerna har budgeterats under moment 12.24.99.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Beredskap inom civil krishantering, höjning av antalet sakkunniga (överföring till moment 26.01.04) -40
Stärkande av den civila krishanteringen (regeringsprogr. 2019) 1 040
Sammanlagt 1 000

2021 budget 17 585 000
2020 budget 16 585 000
2019 bokslut 15 265 214

22. Fredsmedling (fast anslag)

Under momentet beviljas 1 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) till utgifterna för stärkande av sådan fredsförmedlingsverksamhet och därtill relaterad kapacitet i vilken Finland deltar

2) till bilaterala och multilaterala projekt som stöder fredsmedling

3) till betalning av utgifter som orsakas internationella organisationer eller motsvarande organisationer av sakkunniga som arbetar vid organisationerna

4) till statsunderstöd för projekt som stöder fredsförmedling

5) för avlöning av personal motsvarande högst två årsverken i uppgifter för viss tid.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Fredsmedling är en del av den övergripande krishanteringen. Finlands mål är att främja fredsmedling på ett aktivt och konsekvent sätt. Finland stöder de dialogprocesser som är en del av fredsmedling, främjar förslag till lösningar på pågående konflikter och stärker fredsmedlingsverksamheten och kapaciteten för fredsmedling såväl nationellt som internationellt.

Av anslagen under momentet uppskattas 400 000 euro utgöra konsumtionsutgifter och 600 000 euro utgöra överföringsutgifter.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Förbättrande av kapaciteten för konfliktförebyggande, fredsmedling och fredsbygge (regeringsprogr. 2019, av engångsnatur) -1 500
Sammanlagt -1 500

2021 budget 1 000 000
2020 budget 2 500 000