Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Utrikesförvaltningen
              74. Husbyggen
         10. Krishantering

Statsbudgeten 2021

01. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 238 782 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av forskningsstipendier som hänför sig till utrikesförvaltningens ansvarsområde

2) till betalning av utgifter som föranleds av ministerbesök till Finland och av arvoden och arbetsgivaravgifter för tillfällig arbetskraft i anslutning till sådana besök

Förklaring:

Utrikesförvaltningens omkostnader år 2021 (euro)

   
Ministeriet 78 305 000
Omkostnader 14 963 000
Personalkostnader 63 342 000
   
Beskickningarna, 89 verksamhetsställen1) 145 177 000
Omkostnader 71 500 000
Personalkostnader 73 677 000
   
Verksamhetsområdesspecifika utgifter inom förvaltningsområdet 15 300 000
Informationsförvaltning 12 000 000
Fastighetsförvaltning 1 300 000
Säkerhet 2 000 000
Sammanlagt 238 782 000

1) Antal verksamhetsställen enligt region: Europa 30, Öst 7, Asien och Amerika 27, Afrika och Mellanöstern 20 samt ständiga representationer och särskilda representationer 5 verksamhetsställen

I beskickningarnas personalkostnader anges utöver den utstationerade personalens grundlöner dessutom följande ersättningar för utrikesrepresentationen: ortstillägg, tillägg för make och barntillägg, ersättning på grund av ogynnsamma förhållanden, utbildnings- och dagvårdsersättning för barn, begravningsresor, semesterresor hem och besöksresor, utrustningsersättning samt flyttningsersättning. Personalkostnaderna för den personal som anställts lokalt ingår i beskickningarnas omkostnader.

Med de gemensamma utgifterna inom förvaltningsområdet täcks under årets lopp utgifterna för nämnda ansvarsområden såväl i ministeriet som vid beskickningarna.

Inkomsterna av förvaltningsområdets offentligrättsliga prestationer inflyter huvudsakligen av de inkomster för pass och uppehållstillstånd som erhålls från beskickningarna och de anges som en del av beskickningarnas nettobudgeterade omkostnader.

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

  2019
utfall
2020
prognos
2021
mål
       
Årsverken 2 399 2 370 2 376
— Utrikesministeriet 853 872 857
— Utrikesrepresentationen 598 570 576
— Lokalt anställda 948 928 943
Arbetstillfredsställelseindex n/a 3,7 3,7
Pensioneringsålder 65,8 66 66
Sjukfrånvaro, dagar/årsv. 4,9 5,0 5,0

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 246 608 250 552 252 292
Bruttoinkomster 13 519 13 072 13 510
Nettoutgifter 233 089 237 480 238 782
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 28 201    
— överförts till följande år 20 389    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten, offentligrättsliga prestationer (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 6 570 6 416 6 803
— intäkter av försäljningen av prestationer mom. 12.24.99 (avgifter för handläggning av visum) 32 114 32 215 19 000
Intäkter sammanlagt 38 684 38 631 25 803
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 11 413 12 200 10 661
— andel av samkostnader 16 230 15 433 16 576
Kostnader sammanlagt 27 643 27 633 27 237
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 11 041 10 998 -1 434
Kostnadsmotsvarighet, % 140 140 95

Vid dimensioneringen av anslaget har som nettobudgeterade inkomster beaktats inkomsterna enligt utrikesministeriets förordning om avgifter för utrikesförvaltningens prestationer (377/2014) samt ränteinkomsterna på beskickningarnas bankkonton. Från och med 2015 har avgifterna för handläggning av visum bruttobudgeterats under moment 12.24.99.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Främjande av livsmedelsexport (regeringsprogr. 2019, av engångsnatur) 1 000
Informationssäkerhet och övriga personalkostnader (regeringsprogr. 2019) 300
Konsulära tjänster inom ramen för medborgartjänster vid Nödcentralsverket (överföring till moment 26.30.02) -322
Medlemskap i ILO:s förvaltningsråd; en specialsakkunnig vid Finlands ständiga representation i Genève (överföring till moment 32.01.01) -215
Platsoberoende behandling av visumansökningar från Kina, tilläggsresurser -36
Produktivitetsökning till följd av ibruktagandet av Vahva-projektet -26
Reseskador (överföring till moment 28.50.50) -300
Specialsakkunnig, migrationsärenden vid Finlands ständiga representation inom EU (överföring till moment 26.01.01) -8
Specialsakkunnig i frågor om hybridhot och cybersäkerhet vid Finlands ständiga representation inom EU (överföring från moment 23.01.01, 26.01.01, 27.01.01 och 31.01.01) 128
Specialsakkunnig inom livsmedelsbranschen vid Finlands ambassad i Peking (överföring till moment 30.20.47) -274
Specialsakkunnig inom räddningsverksamhet och krisberedskap vid Finlands ständiga representation i EU (överföring från moment 26.30.01) 26
Specialsakkunnig inom undervisningssektorn vid Finlands ambassad i Kiev (överföring från moment 24.30.66) 47
Specialsakkunnig vid Finlands ambassad i Moskva (överföring till moment 26.01.01) -99
Stärkande av hanteringen av inreseärenden vid beskickningarna och ministeriet (regeringsprogr. 2019, av engångsnatur) -2 000
Stärkande av utrikesrepresentationen, anläggningskostnader (regeringsprogr. 2019, av engångsnatur) -600
Stärkande av utrikesrepresentationen (regeringsprogr. 2019) 900
Utrikesrepresentationens nuvarande styrka (regeringsprogr. 2019) 500
Överföring av handläggningen av utrikesministeriets reseskadeskydd till Statskontoret (överföring till moment 28.20.01) -140
Lönejusteringar 3 399
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna -978
Sammanlagt 1 302

2021 budget 238 782 000
2020 IV tilläggsb. -57 000
2020 budget 237 480 000
2019 bokslut 225 276 000