Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Utrikesförvaltningen
              74. Husbyggen
         10. Krishantering

Statsbudgeten 2021

01. UtrikesförvaltningenPDF-versio

Förklaring:Utrikesförvaltningen betjänar hela statsförvaltningen, allmänheten, företag, organisationer, medierna och andra samarbetspartner. Utrikesförvaltningen stöder sig på ett omfattande nätverk av beskickningar. En omvärld i förändring kräver att utrikesförvaltningen har framsyn, följer upp, analyserar, kommunicerar och använder resurserna smidigt. Ett centralt verktyg för påverkan inom utrikesförvaltningen är en effektiv bilateral och multilateral diplomati på olika nivåer. Utrikesförvaltningen fäster i sin verksamhet allt större vikt vid kunskapsledning och utnyttjande av digitala lösningar.

Verksamhetens resultat

Finlands utrikes- och säkerhetspolitik baserar sig på främjandet av mänskliga rättigheter, rättsstatsprincipen, demokrati och jämställdhet i all verksamhet. Utrikesförvaltningen sätter för 2021 följande preliminära resultatmål, som stöder de samhälleliga effektmål som anges i motiveringen till huvudtiteln:

 • — Vi stärker Finlands internationella ställning och säkerhet i ett föränderligt världspolitiskt läge. Målet är ett enat, starkt och handlingskraftigt EU som har förmåga att lösa globala utmaningar. Fokus ligger på bekämpning av klimatförändringen, regelbaserad handel, ett starkt EU på utrikesområdet, gemensam säkerhets- och försvarspolitik och en nära transatlantisk relation.
 • — Vi stöder det multilaterala regelbaserade systemet och samarbetet och agerar för att stärka folkrätten, demokratin, rättsstaten och de mänskliga rättigheterna, särskilt kvinnors och flickors rättigheter. Vi arbetar för ett finländskt medlemskap i FN:s råd för mänskliga rättigheter åren 2022—2024.
 • — Vi understöder nordiskt samarbete också i EU, FN och på andra internationella arenor. Vi stöder Nordiska rådets och ministerrådets arbete under Finlands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2021.
 • — Vi fördjupar det utrikes- och säkerhetspolitiska samarbetet med Sverige och Norge. Vi främjar stabilitet i Östersjöområdet och den arktiska regionen. Vårt partnerskapsbaserade samarbete med Nato fortsätter
 • — Vi deltar i förebyggande av konflikter och i fredsmedling och fredsbyggande. Vi stärker Finlands deltagande i krishantering
 • — Vi främjar internationellt samarbete när det gäller beredskapen inför allt mer mångfasetterade säkerhetshot, inbegripet hybrid- och cyberpåverkan och bekämpning av terrorism.
 • — Vi utövar en människorättsbaserad utvecklingspolitik som undanröjer fattigdom och minskar ojämlikhet
 • — Vi främjar finländsk export och finländska företags affärsmöjligheter för att stödja den ekonomiska tillväxten och sysselsättningen. Vi fortsätter att stärka samarbetet mellan Team Finland-aktörerna
 • — Vi breddar och fördjupar våra relationer med de afrikanska länderna utifrån Afrikastrategin. Vi upprätthåller goda och fungerande relationer med Kina och andra länder i Asien samt med Ryssland och Förenta staterna
 • — Vi stärker utrikesrepresentationen i enlighet med riktlinjerna i regeringsprogrammet
 • — Vi effektiviserar hanteringen av sådana inreseärenden som utrikesförvaltningen ansvarar för vid utrikesministeriet och vid beskickningarna, i synnerhet ärenden som gäller arbetskraftsinvandring.
 • — Vi ökar Finlands inflytande internationellt och intresset för Finland och finländskt kunnande genom ett systematiskt arbete för att stärka Finlandsbilden.

01. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 238 782 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av forskningsstipendier som hänför sig till utrikesförvaltningens ansvarsområde

2) till betalning av utgifter som föranleds av ministerbesök till Finland och av arvoden och arbetsgivaravgifter för tillfällig arbetskraft i anslutning till sådana besök

Förklaring:

Utrikesförvaltningens omkostnader år 2021 (euro)

   
Ministeriet 78 305 000
Omkostnader 14 963 000
Personalkostnader 63 342 000
   
Beskickningarna, 89 verksamhetsställen1) 145 177 000
Omkostnader 71 500 000
Personalkostnader 73 677 000
   
Verksamhetsområdesspecifika utgifter inom förvaltningsområdet 15 300 000
Informationsförvaltning 12 000 000
Fastighetsförvaltning 1 300 000
Säkerhet 2 000 000
Sammanlagt 238 782 000

1) Antal verksamhetsställen enligt region: Europa 30, Öst 7, Asien och Amerika 27, Afrika och Mellanöstern 20 samt ständiga representationer och särskilda representationer 5 verksamhetsställen

I beskickningarnas personalkostnader anges utöver den utstationerade personalens grundlöner dessutom följande ersättningar för utrikesrepresentationen: ortstillägg, tillägg för make och barntillägg, ersättning på grund av ogynnsamma förhållanden, utbildnings- och dagvårdsersättning för barn, begravningsresor, semesterresor hem och besöksresor, utrustningsersättning samt flyttningsersättning. Personalkostnaderna för den personal som anställts lokalt ingår i beskickningarnas omkostnader.

Med de gemensamma utgifterna inom förvaltningsområdet täcks under årets lopp utgifterna för nämnda ansvarsområden såväl i ministeriet som vid beskickningarna.

Inkomsterna av förvaltningsområdets offentligrättsliga prestationer inflyter huvudsakligen av de inkomster för pass och uppehållstillstånd som erhålls från beskickningarna och de anges som en del av beskickningarnas nettobudgeterade omkostnader.

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

  2019
utfall
2020
prognos
2021
mål
       
Årsverken 2 399 2 370 2 376
— Utrikesministeriet 853 872 857
— Utrikesrepresentationen 598 570 576
— Lokalt anställda 948 928 943
Arbetstillfredsställelseindex n/a 3,7 3,7
Pensioneringsålder 65,8 66 66
Sjukfrånvaro, dagar/årsv. 4,9 5,0 5,0

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 246 608 250 552 252 292
Bruttoinkomster 13 519 13 072 13 510
Nettoutgifter 233 089 237 480 238 782
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 28 201    
— överförts till följande år 20 389    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten, offentligrättsliga prestationer (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 6 570 6 416 6 803
— intäkter av försäljningen av prestationer mom. 12.24.99 (avgifter för handläggning av visum) 32 114 32 215 19 000
Intäkter sammanlagt 38 684 38 631 25 803
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 11 413 12 200 10 661
— andel av samkostnader 16 230 15 433 16 576
Kostnader sammanlagt 27 643 27 633 27 237
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 11 041 10 998 -1 434
Kostnadsmotsvarighet, % 140 140 95

Vid dimensioneringen av anslaget har som nettobudgeterade inkomster beaktats inkomsterna enligt utrikesministeriets förordning om avgifter för utrikesförvaltningens prestationer (377/2014) samt ränteinkomsterna på beskickningarnas bankkonton. Från och med 2015 har avgifterna för handläggning av visum bruttobudgeterats under moment 12.24.99.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Främjande av livsmedelsexport (regeringsprogr. 2019, av engångsnatur) 1 000
Informationssäkerhet och övriga personalkostnader (regeringsprogr. 2019) 300
Konsulära tjänster inom ramen för medborgartjänster vid Nödcentralsverket (överföring till moment 26.30.02) -322
Medlemskap i ILO:s förvaltningsråd; en specialsakkunnig vid Finlands ständiga representation i Genève (överföring till moment 32.01.01) -215
Platsoberoende behandling av visumansökningar från Kina, tilläggsresurser -36
Produktivitetsökning till följd av ibruktagandet av Vahva-projektet -26
Reseskador (överföring till moment 28.50.50) -300
Specialsakkunnig, migrationsärenden vid Finlands ständiga representation inom EU (överföring till moment 26.01.01) -8
Specialsakkunnig i frågor om hybridhot och cybersäkerhet vid Finlands ständiga representation inom EU (överföring från moment 23.01.01, 26.01.01, 27.01.01 och 31.01.01) 128
Specialsakkunnig inom livsmedelsbranschen vid Finlands ambassad i Peking (överföring till moment 30.20.47) -274
Specialsakkunnig inom räddningsverksamhet och krisberedskap vid Finlands ständiga representation i EU (överföring från moment 26.30.01) 26
Specialsakkunnig inom undervisningssektorn vid Finlands ambassad i Kiev (överföring från moment 24.30.66) 47
Specialsakkunnig vid Finlands ambassad i Moskva (överföring till moment 26.01.01) -99
Stärkande av hanteringen av inreseärenden vid beskickningarna och ministeriet (regeringsprogr. 2019, av engångsnatur) -2 000
Stärkande av utrikesrepresentationen, anläggningskostnader (regeringsprogr. 2019, av engångsnatur) -600
Stärkande av utrikesrepresentationen (regeringsprogr. 2019) 900
Utrikesrepresentationens nuvarande styrka (regeringsprogr. 2019) 500
Överföring av handläggningen av utrikesministeriets reseskadeskydd till Statskontoret (överföring till moment 28.20.01) -140
Lönejusteringar 3 399
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna -978
Sammanlagt 1 302

2021 budget 238 782 000
2020 IV tilläggsb. -57 000
2020 budget 237 480 000
2019 bokslut 225 276 000

20. Utgifter för kultur- och vetenskapsinstitutens fastigheter (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 2 987 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för underhåll av kultur- och vetenskapsinstitut utomlands

2) till betalning av investeringsutgifter för bygg- och reparationsprojekt vid kultur- och vetenskapsinstitut utomlands.

Under detta moment kan även betalas förskott. För deras del budgeteras anslaget enligt kontantprincipen.

Förklaring:Av staten ägda kultur- och vetenskapsinstitutsfastigheter utomlands är Villa Lante och bostaden i Rom, Finlands institut i Frankrike, den nordiska paviljongen (en tredjedel) och Finlands Aaltopaviljong på Biennalområdet i Venedig samt Finlands Ateninstitut och dess gästhus. Fastigheterna har hyrts ut till finländska kultur- och vetenskapsinstitut för deras verksamhet utomlands.

Villa Lante, som används av vetenskapsinstitutet i Rom, genomgår en grundlig renovering åren 2020—2022. Kostnadsförslaget för renoveringen är ca 6,25 miljoner euro.

Finska staten äger tillsammans med svenska och norska staten paviljongbyggnaden i Venedig. De tre ägarna delar lika på renoveringskostnaderna. Kostnadsförslaget för den grundliga renoveringen är ca 1,0 miljoner euro och renoveringen genomförs åren 2020—2022.

Hyresinkomsterna från institutfastigheterna har budgeterats under moment 12.24.20.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Grundlig renovering av Villa Lante 2 000
Hyresförändringar 9
Sammanlagt 2 009

2021 budget 2 987 000
2020 IV tilläggsb. 2 000 000
2020 budget 978 000
2019 bokslut 952 000

21. Produktivitetsanslag för utrikesministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 1 155 000 euro.

Anslaget får användas till investeringar och undersökningar som syftar till att främja produktiviteten inom ministeriets förvaltningsområde samt till att skaffa utbildningstjänster och andra tjänster.

Förklaring:Under momentet har man samlat anslag som motsvarar de besparingar som de produktivitetsfrämjande åtgärderna inom förvaltningsområdet medför.

Avsikten är att anslagen år 2021 ska användas till vidareutveckling av det nya nationella viseringssystemet.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Det nationella viseringssystemet (finansieringen 2020) (överföring till moment 28.70.20) -850
Sammanlagt -850

2021 budget 1 155 000
2020 budget 2 005 000
2019 bokslut 3 305 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 13 648 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av den mervärdesskatt som ingår i köp av sådana tjänster som anskaffats i Finland och som använts för utvecklingssamarbete.

Förklaring:Enligt mervärdesskattelagen är de tjänster i anslutning till utvecklingssamarbete som ministerierna köper i Finland mervärdesskattepliktiga. För att Finlands utvecklingssamarbete inte ska belastas med mervärdesskatt budgeteras mervärdesskatteutgifterna separat.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nivåförändring 272
Sammanlagt 272

Anslaget står utanför ramen.


2021 budget 13 648 000
2020 budget 13 376 000
2019 bokslut 11 897 494

74. Husbyggen (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 12 300 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för byggnads- och reparationsprojekt som gäller utrikesförvaltningens lokaler

2) till betalning av reparations- och ändringsarbeten av ombyggnadsnatur i lokaler som hyrts ut till staten.

Under detta moment kan även betalas förskott. För deras del budgeteras anslaget enligt kontantprincipen.

Förklaring:Utrikesministeriets investeringsplan omfattar 2021 ca 30 projekt för grundlig renovering eller reparation i fastigheter som ägs eller hyrs av utrikesministeriet. De största av dessa är lokalprojektet vid Finlands ambassad i Köpenhamn och projektet för tillfälliga lokaler för Finlands ambassads kansli i Peking.

I anslagen under momentet ingår en reservation för lokalutgifter av engångsnatur för inrättandet av en ny beskickning 2021. Kostnadsförslaget för den nya beskickningens kansli och för tjänstebostad är sammanlagt 1,3 miljoner euro.


2021 budget 12 300 000
2020 budget 12 300 000
2019 bokslut 17 570 000