Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
              25. Sunda lokaler 2028
              29. Mervärdesskatteutgifter
         10. Ägarstyrningen
         30. Justitiekanslersämbetet
         90. Övriga utgifter

Statsbudgeten 2021

01. (23.01.01 och 04) Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 130 401 000 euro.

Anslaget får även användas för utgifter som föranleds av ekonomiska rådet, statsrådets svenska språknämnd, titelnämnden, rådet för bedömning av lagstiftningen eller andra motsvarande nämnder.

Förklaring:

Verksamhetens resultat

Statsrådets kanslis samhälleliga effektmål och de preliminära resultatmål som ska stödja det 2021 beskrivs i motiveringen till huvudtitel 23, statsrådets kansli.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 126 323 127 061 132 401
Bruttoinkomster 2 579 1 800 2 000
Nettoutgifter 123 744 125 261 130 401
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 15 531    
— överförts till följande år 18 652    

Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)

   
Ledningen av statsrådet samt politikberedningen (varav 865 000 euro för utgifter för resor som företas av statsministern, ministrarna i statsrådets kansli och deras medarbetare) 9 705
Statsrådets och ministeriernas gemensamma förvaltnings- och sakkunniguppgifter 119 413
Leo Mechelin-projektet 200
Forskningsprojektet Finländarnas öde i Ryssland efter oktoberrevolutionen 1917 480
Ålands självstyrelses 100-årsjubileum 103
Planering av minnesmärket över president Koivisto 500
Totalt 130 401

Fördelning av omkostnaderna (%)

  2019
utfall
2020
uppskattning
2021
mål
       
IKT-utgifter 30 32 29
Hyresutgifter 26 23 27
Personalkostnader 27 25 23
Övriga utgifter för lokaler och säkerhetsutgifter 11 14 14
Övriga stödtjänster 6 6 6
Ledning och politisk beredning 1 1 1
Totalt 100 100 100

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av en utgift av engångsnatur (planering av ett lägesbildssystem) -200
Bortfall av en utgift av engångsnatur (utveckling av en informationssystemmiljö för statsrådet) -2 500
EU-representationen, specialsakkunnig (överföring till moment 24.01.01) -32
Forskningsprojektet Finländarnas öde i Ryssland efter oktoberrevolutionen 1917 480
Förenhetligande av säkerhetsnivån för statsrådets byggnaders yttre skal 30
Förenhetligande av utrikesförvaltningens datasäkerhetslösningar i statsrådet 730
Grundlig renovering av Sjöekipaget (bortfall av en post av engångsnatur) -350
Hyreseffekt av höjningen av skyddsnivån (Sjöekipaget) 1 150
Höjning av hyran för Smolna -520
Höjning av prissättningen av Valtti-tjänsterna 1 600
Ordnande av Krishanteringscentrets tjänster (överföring från moment 26.01.04) 130
Planering av minnesmärket över president Koivisto 500
Produktivitetsökning till följd av ibruktagandet av Vahva-projektet (-5 årsv.) -200
Projektet för statsrådets gemensamma tjänstehanteringssystem (Virkku) (finansiering 2020) (överföring till moment 28.70.20) -480
Utgifter för anskaffning av möbler till lokaler (inte hyra) 550
Utvidgat anskaffningsstöd (överföring från moment 33.01.01) 100
Ålands självstyrelses 100-årsjubileum 103
Återföring av en överföring av engångsnatur (till moment 32.01.01, organisering av arkiv) -67
Genomförande av självkostnadsprincipen i Senatkoncernens affärsverks hyror 3 147
Lönejusteringar 1 290
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna -321
Sammanlagt 5 140

2021 budget 130 401 000
2020 IV tilläggsb. 2 497 000
2020 budget 125 261 000
2019 bokslut 126 865 000