Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
              25. Sunda lokaler 2028
              29. Mervärdesskatteutgifter
         10. Ägarstyrningen
         30. Justitiekanslersämbetet
         90. Övriga utgifter

Statsbudgeten 2021

01. FörvaltningPDF-versio

01. (23.01.01 och 04) Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 130 401 000 euro.

Anslaget får även användas för utgifter som föranleds av ekonomiska rådet, statsrådets svenska språknämnd, titelnämnden, rådet för bedömning av lagstiftningen eller andra motsvarande nämnder.

Förklaring:

Verksamhetens resultat

Statsrådets kanslis samhälleliga effektmål och de preliminära resultatmål som ska stödja det 2021 beskrivs i motiveringen till huvudtitel 23, statsrådets kansli.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 126 323 127 061 132 401
Bruttoinkomster 2 579 1 800 2 000
Nettoutgifter 123 744 125 261 130 401
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 15 531    
— överförts till följande år 18 652    

Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)

   
Ledningen av statsrådet samt politikberedningen (varav 865 000 euro för utgifter för resor som företas av statsministern, ministrarna i statsrådets kansli och deras medarbetare) 9 705
Statsrådets och ministeriernas gemensamma förvaltnings- och sakkunniguppgifter 119 413
Leo Mechelin-projektet 200
Forskningsprojektet Finländarnas öde i Ryssland efter oktoberrevolutionen 1917 480
Ålands självstyrelses 100-årsjubileum 103
Planering av minnesmärket över president Koivisto 500
Totalt 130 401

Fördelning av omkostnaderna (%)

  2019
utfall
2020
uppskattning
2021
mål
       
IKT-utgifter 30 32 29
Hyresutgifter 26 23 27
Personalkostnader 27 25 23
Övriga utgifter för lokaler och säkerhetsutgifter 11 14 14
Övriga stödtjänster 6 6 6
Ledning och politisk beredning 1 1 1
Totalt 100 100 100

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av en utgift av engångsnatur (planering av ett lägesbildssystem) -200
Bortfall av en utgift av engångsnatur (utveckling av en informationssystemmiljö för statsrådet) -2 500
EU-representationen, specialsakkunnig (överföring till moment 24.01.01) -32
Forskningsprojektet Finländarnas öde i Ryssland efter oktoberrevolutionen 1917 480
Förenhetligande av säkerhetsnivån för statsrådets byggnaders yttre skal 30
Förenhetligande av utrikesförvaltningens datasäkerhetslösningar i statsrådet 730
Grundlig renovering av Sjöekipaget (bortfall av en post av engångsnatur) -350
Hyreseffekt av höjningen av skyddsnivån (Sjöekipaget) 1 150
Höjning av hyran för Smolna -520
Höjning av prissättningen av Valtti-tjänsterna 1 600
Ordnande av Krishanteringscentrets tjänster (överföring från moment 26.01.04) 130
Planering av minnesmärket över president Koivisto 500
Produktivitetsökning till följd av ibruktagandet av Vahva-projektet (-5 årsv.) -200
Projektet för statsrådets gemensamma tjänstehanteringssystem (Virkku) (finansiering 2020) (överföring till moment 28.70.20) -480
Utgifter för anskaffning av möbler till lokaler (inte hyra) 550
Utvidgat anskaffningsstöd (överföring från moment 33.01.01) 100
Ålands självstyrelses 100-årsjubileum 103
Återföring av en överföring av engångsnatur (till moment 32.01.01, organisering av arkiv) -67
Genomförande av självkostnadsprincipen i Senatkoncernens affärsverks hyror 3 147
Lönejusteringar 1 290
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna -321
Sammanlagt 5 140

2021 budget 130 401 000
2020 IV tilläggsb. 2 497 000
2020 budget 125 261 000
2019 bokslut 126 865 000

02. Avlöningar till ministrarna och deras statssekreterare och specialmedarbetare (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 11 473 000 euro.

Anslaget får användas

1) till löneutgifter för ministrar, politiska statssekreterare och ministrarnas specialmedarbetare.

2) till sådana ersättningar enligt 44 a § i statstjänstemannalagen som motsvarar lönen för den ordinarie arbetstiden.

Förklaring:Av anslaget under momentet betalas arvoden till ministrar (lag om arvoden och ersättningar som betalas till medlemmar av statsrådet 1096/2006), och löner jämte bikostnader till politiska statssekreterare och ministrarnas specialmedarbetare. Antalet anställda under momentet är 19 är medlemmar av statsrådet, högst 15 statssekreterare och högst 70 specialmedarbetare. Dessutom får under momentet betalas ersättningar under karenstid till statssekreterare och specialmedarbetare .

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna -27
Sammanlagt -27

2021 budget 11 473 000
2020 IV tilläggsb.
2020 budget 11 500 000
2019 bokslut 8 671 983

03. Löneutgifter för nationella experter inom Europeiska unionen (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 990 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av löne- och socialskyddskostnader för nationella experter från Finland som arbetar vid Europeiska unionens institutioner

2) till betalning av viss dagpenning i särskilda fall till sådana nationella experter som inte får ersättningar av Europeiska unionen

3) till ett belopp av högst 240 000 euro för avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst tre årsverken till statsrådets kansli för uppgifter som anknyter till skötseln av statsrådets horisontella ärenden som gäller Europeiska unionen.

Förklaring:Momentets egentliga användningsändamål är löneutgifter för Europeiska unionens nationella experter. Förvaltningsområdena kan under sina lämpliga omkostnadsanslag komplettera finansieringen av nationella experter, om den centraliserade finansieringen inte är tillräcklig för att täcka alla kostnader för de experter som anses nödvändiga.

Under momentet kan det också anställas personal motsvarande tre årsverken till statsrådets kansli för uppgifter som anknyter till skötseln av statsrådets horisontella ärenden som gäller Europeiska unionen. Uppgifterna är centrala med tanke på säkerställandet av Finlands EU-inflytande.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna -5
Sammanlagt -5

2021 budget 990 000
2020 budget 995 000
2019 bokslut 750 000

22. Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 10 793 000 euro.

Anslaget får användas

1) till statsrådets och dess ministeriers utrednings- och forskningsverksamhet

2) till betalning av konsumtionsutgifter som föranleds av utrednings- och forskningsverksamhet

3) till betalning av statsunderstöd till forskningsinstitutioner, universitet och andra motsvarande samfund som bedriver forskningsverksamhet.

Anslaget får användas till löneutgifter för personal motsvararande högst åtta årsverken vid statsrådets kansli. Anslaget får även användas till betalning av utgifter för avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst 70 årsverken vid statens ämbetsverk och inrättningar.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Inkomster som betalats till verket som arbetsgivare får nettobudgeteras under momentet.

Förklaring:De innehållsliga fokusområdena i statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet samt berednings- och styrningsansvaren för projekten fastställs årligen i statsrådets utrednings- och forskningsplan. Med hjälp av planen styrs utrednings- och forskningsverksamheten in på sådana av regeringen utvalda horisontella fokusområden som svarar mot regeringens och ministeriernas informationsbehov i den praktiska verksamheten. Utrednings- och forskningsverksamheten syftar till att bredda regeringens och ministeriernas informationsunderlag vid beslutsfattandet, bekräfta regeringens och ministeriernas kunskapsbaserade verksamhetspolitik och stärka den strategiska helhetssynen.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna -46
Sammanlagt -46

2021 budget 10 793 000
2020 budget 10 839 000
2019 bokslut 11 400 000

(24.) Finlands EU-ordförandeskap (reservationsanslag 2 år)

Förklaring:Det föreslås att momentet och anslaget under det slopas i budgeten.


2020 IV tilläggsb. -3 000 000
2020 budget 3 000 000
2019 bokslut 60 000 000

25. Sunda lokaler 2028 (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 1 500 000 euro.

Anslaget får användas

1) till anskaffningar och utredningar som föranleds av åtgärdsprogrammet Sunda lokaler 2028 samt för utgifter för samordning och främjande av åtgärderna och andra motsvarande utgifter

2) till avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst 12 årsverken för styrnings- och sakkunniguppgifter i anslutning till åtgärdsprogrammet.

Förklaring:Syftet med åtgärdsprogrammet Sunda lokaler 2028 är att göra offentliga byggnader sundare och att effektivisera vården, behandlingen och rehabiliteringen av alla som lider av dåligt inomhusklimat. Under den tioåriga programperioden genomförs åtgärder för att i normal fastighetsskötsel etablera ett tillvägagångssätt där man regelbundet ser över byggnadernas tillstånd, hur väl de lämpar sig för sitt syfte samt användarnas erfarenheter. Situationen bedöms i ett multiprofessionellt samarbete. Anslaget ska användas till stöd för genomförandet av åtgärdsprogrammet, såsom samordning, interaktion, kommunikation och utredningar vid statsrådets kansli och vid ministerierna.

Sektorsspecifika projekt inom åtgärdsprogrammet Sunda lokaler 2028 kan dessutom finansieras från momenten under undervisnings- och kulturministeriets, social- och hälsovårdsministeriets och miljöministeriets huvudtitlar.


2021 budget 1 500 000
2020 budget 1 500 000
2019 bokslut 860 000

29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 19 000 000 euro.

Förklaring:

Anslaget står utanför ramen.


2021 budget 19 000 000
2020 budget 19 000 000
2019 bokslut 16 307 309