Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
              29. Mervärdesskatteutgifter
              75. Ombyggnad
       23. Statsrådets kansli

Statsbudgeten 2021

02. (22.02 och 01, delvis) Republikens presidents kansliPDF-versio

Förklaring:Enligt lagen om republikens presidents kansli (100/2012) ska kansliet bistå republikens president vid skötseln av presidentens uppgifter, ordna den service som republikens president och presidentens familj behöver samt svara för republikens presidents säkerhet och säkerheten i de utrymmen som står till presidentens förfogande. Dessutom ordnar republikens presidents kansli de administrativa tjänster som behövs.

Kansliet svarar för att pensionerade presidenter får sådana tjänster som avses i lagen om republikens presidents rätt till pension (40/1994).

Republikens presidents kansli är en statlig fastighetsinnehavarmyndighet som sköter och ansvarar för underhållet och behövliga och nödvändiga årliga och grundläggande reparationer och ombyggnader av fastigheterna Presidentens slott, tjänstebostaden Talludden, sommarresidenset Gullranda och Mariegatan 1 i Helsingfors.

01. (22.02.01 och 01.02) Omkostnader för republikens presidents kansli (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 8 585 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av utgifter för evenemang som anordnas av republikens president eller för annat ordnande av republikens presidents verksamhet

2) till betalning av utgifter för underhåll av statens antik- och konstföremål som innehas av republikens presidents kansli

3) till betalning av behövliga och nödvändiga utgifter för trädgårds- och odlingsverksamheten vid sommarresidenset Gullranda samt till utgifter som föranleds kansliet av den verksamhet som bedrivs av delägarlaget för Gullrandas vattenområde

Under momentet nettobudgeteras den avkastning som delägarlaget för Gullrandas gemensamma vattenområde delar ut till delägarna samt inkomster av virkesförsäljning i samband med skogsvårdsåtgärder i park- och skogsområdena på Gullranda och Talludden.

Förklaring:Under momentet inflyter inkomster huvudsakligen från uthyrning av bostäder, försäljning av begagnade transportmedel och maskiner samt tillfällig inlösen av tillandningsmark och virkesförsäljning i anslutning till skogsvård.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2020
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 7 863 8 518 8 655
Bruttoinkomster 70 70 70
Nettoutgifter 7 793 8 448 8 585
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 1 268    
— överförts till följande år 1 828    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Genomförande av självkostnadsprincipen i Senatkoncernens affärsverks hyror -11
Lönejusteringar 148
Sammanlagt 137

2021 budget 8 585 000
2020 budget 8 448 000
2019 bokslut 8 352 837

02. Utgifter för republikens tidigare presidenter (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 500 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgifterna för den service som ställts till de pensionerade presidenternas förfogande i enlighet med 1 § 2 mom. i lagen om republikens presidents rätt till pension (40/1994).

Förklaring:Momentets rubrik har ändrats.


2021 budget 500 000
2020 budget 500 000
2019 bokslut 315 051

20. (22.01.20) Utgifter för besök och mötesresor (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 2 550 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifterna för republikens presidents besök och resor i utlandet

2) till betalning av utgifterna för besök i Finland

3) till betalning av arvoden och arbetsgivaravgifter för tillfällig arbetskraft i anslutning till sådana besök och resor.


2021 budget 2 550 000
2020 budget 2 550 000
2019 bokslut 920 121

29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 2 000 000 euro.

Förklaring:Av anslaget under momentet betalas samtliga mervärdesskatteutgifter under huvudtiteln.

Anslaget står utanför ramen.


2021 budget 2 000 000
2020 budget 2 000 000
2019 bokslut 933 970

75. Ombyggnad (reservationsanslag 5 år)

Under momentet beviljas 5 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) till nödvändiga grundläggande reparationer och ombyggnader i Presidentens slott, i tjänstebostaden Talludden och den omgivande parken samt i kontors- och servicebyggnaden på Mariegatan 1 i Helsingfors

2) till grundläggande reparationer och ombyggnader av parken på sommarresidenset Gullranda samt till betalning av investeringsutgifter för mindre nybyggnadsprojekt

3) till sådana tilläggsutgifter för förberedelse, planering och genomförande av dessa projekt som påverkar kansliets egentliga verksamhet.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Ombyggnad av Talludden och Gullranda 2 500
Sammanlagt 2 500

Anslaget under momentet har ombildats till ett femårigt reservationsanslag.


2021 budget 5 000 000
2020 budget 2 500 000
2019 bokslut 6 000 000