Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
         01. Riksdagsledamöterna
         10. Riksdagens kansli
         40. Statens revisionsverk
       23. Statsrådets kansli

Statsbudgeten 2021

20. Riksdagens justitieombudsmanPDF-versio

01. Omkostnader för riksdagens justitieombudsmans kansli (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 7 517 000 euro.

Förklaring:Av anslaget används 6 555 000 euro till att sköta justitieombudsmannens kanslis grundläggande och särskilda uppgifter. Utgifterna för Människorättscentret, som verkar i anslutning till kansliet, är 962 000 euro för utförandet av lagstadgade uppgifter.

Justitieombudsmannen har i särskild uppgift att vara nationellt besöksorgan enligt det fakultativa protokollet till FN:s konvention mot tortyr. Också de uppgifter avseende nationell struktur som avses i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, nämligen främjande, skydd och övervakning av rättigheterna för personer med funktionsnedsättning, är uppgifter som föreskrivits för justitieombudsmannen, Människorättscentret och dess delegation. Uppgifterna har ökat arbetsmängden i justitieombudsmannens kansli och krävt en omfördelning av personalresurser. En ny prioritering för kansliet är att övervaka och främja tillgodoseendet av de äldres rättigheter. År 2020 fick kansliet också nya personalresurser för detta.

Människorättscentret är ett funktionellt självständigt statligt organ som främjar de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna nationellt och till dess uppgifter hör också internationellt samarbete om mänskliga rättigheter. En särskild uppgift för centret är att främja och övervaka rättigheterna för personer med funktionsnedsättning och som ett nytt tema de äldres rättigheter, som centret år 2020 fick mer resurser för. Människorättscentralens människorättsdelegation är ett av riksdagens justitieombudsman utsett nationellt samarbetsorgan för aktörerna inom grundläggande och mänskliga rättigheter som behandlar principiellt viktiga människorättsfrågor. Dess mandatperiod är 1.4.2020—31.3.2024.

Klagomål

  2019
utfall
2020
uppskattning
2021
uppskattning
       
inkomna 6 267 6 250 6 250
avgjorda 6 057 6 250 6 250

Antalet inkomna klagomål var år 2019 det största någonsin. Av klagomålen och de egna initiativen ledde 15 % till åtgärder av justitieombudsmannen år 2019. År 2019 var den genomsnittliga tiden för behandling av klagomål 103 dagar.

Egna initiativ och granskningar

  2019
utfall
2020
uppskattning
2021
uppskattning
       
initiativ 63 80 80
granskningar 110 150 150

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Lönejusteringar 150
Nivåförändring 141
Sammanlagt 291

2021 budget 7 517 000
2020 budget 7 226 000
2019 bokslut 6 829 605