Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
         01. Riksdagsledamöterna
         10. Riksdagens kansli
              29. Mervärdesskatteutgifter
         40. Statens revisionsverk
       23. Statsrådets kansli

Statsbudgeten 2021

10. Riksdagens kansliPDF-versio

01. Omkostnader för riksdagens kansli (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 58 001 000 euro.

Förklaring:I anslaget ingår anställnings- och personalkostnader samt resekostnader för ledamotsassistenter som är anställda vid riksdagens kansli till ett belopp av sammanlagt 3 550 000 euro. För bidrag till gruppkanslierna för assistenter som är anställda av riksdagsgrupperna finns moment 21.10.51.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nivåförändring i informationsförvaltningsutgifterna 600
Nivåförändring i utgifterna för fastighetsskötsel 385
Post av engångsnatur 2020, EU-ordförandeskapet -471
Post av engångsnatur 2020, ny hårdvara -600
Lönejusteringar 816
Nivåförändring 370
Sammanlagt 1 100

2021 budget 58 001 000
2020 budget 56 901 000
2019 bokslut 54 916 732

(02.) Omkostnader för den grundliga renoveringen (förslagsanslag)

Förklaring:Det föreslås att momentet och anslaget under det stryks i budgeten.


2020 budget 484 000
2019 bokslut 862 910

29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 6 000 000 euro.

Förklaring:Under momentet har budgeterats mervärdesskatteutgifterna inom hela huvudtiteln förutom de mervärdesskatteutgifter som har budgeterats under moment 21.30.29 och 21.40.29.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nivåförändring -500
Sammanlagt -500

Anslaget står utanför ramen.


2021 budget 6 000 000
2020 budget 6 500 000
2019 bokslut 5 887 300

51. Assistentbidrag till riksdagsgrupperna (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 5 190 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av bidrag enligt kanslikommissionens beslut (4.3.2015 § 3 och 7.3.2019 § 19) om den s.k. gruppkanslimodellen till de riksdagsgrupper vars ledamotsassistenter blivit anställda av gruppkanslierna.

Kanslikommissionen ger vid behov närmare anvisningar om storleken på bidraget, villkoren och tidpunkterna för övergången till anställning samt om andra principer som gäller för gruppkanslimodellen.

Förklaring:Bidragsbeloppet inom ramen för gruppkanslimodellen justeras årligen i enlighet med förändringen i anställningskostnader och lönebikostnader, naturaförmåner, resekostnader och administrationskostnader. Justeringarna utförs som tjänsteåliggande vid förvaltnings- och serviceavdelningen. Från och med justeringen 1.4.2019 är bidragsbeloppet 3 648,00 euro i månaden per ledamot. I uppskattningen för 2021 har man förberett sig på löneförhöjningar enligt det nya tjänste- och arbetskollektivavtalet. Dessa inverkar också på nivån på det assistentbidrag som betalas till grupperna. De riksdagsgrupper som är berättigade till assistentbidrag har bedömts i enlighet med nuläget.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nivåförändring i assistentbidraget 90
Sammanlagt 90

2021 budget 5 190 000
2020 budget 5 100 000
2019 bokslut 4 584 534

70. Dataadministrationens anskaffningar av utrustning och utvecklingsprojekt (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 4 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av projekt för utvecklande av nya tillämpningar eller tillämpningar som ersätter nuvarande tillämpningar samt till anskaffningar av maskiner och utrustning för dataadministrationen.


2021 budget 4 000 000
2020 budget 4 000 000
2019 bokslut 4 000 000