Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Miljö- och naturvård

Statsbudgeten 2021

56. Understöd för att avstå från oljeuppvärmning av bostadshus (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 9 720 000 euro.

Anslaget får användas

1) till understöd som med stöd av statsunderstödslagen (688/2001) beviljas småhusägare för slopande av oljeuppvärmningssystemet och för ändring av uppvärmningsformen från oljeuppvärmning till andra uppvärmningsformer på det sätt som föreskrivs i den förordning som ska utfärdas om att frångå oljeuppvärmning

2) till betalning av sådana konsumtionsutgifter i anslutning till informationssystem, tjänsteresor och tryckning av handlednings- och instruktionsmaterial avsedda för dem som ansöker om understöd som behövs för beviljande av understöd, utbetalning och hantering av användningen av anslaget samt för information om understödet.

Understödet beviljas av närings-, trafik- och miljöcentralen och utbetalningen sköts av NTM-centralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings - och förvaltningscenter.

Understöd kan inte beviljas, om sökanden har beviljats annat understöd för samma ändamål eller om bostadsbyggnaden används för sådan ekonomisk verksamhet som avses i EU-rättens regler om statligt stöd.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Understöd kan beviljas för kostnader som föranleds av att oljeuppvärmningssystemet i ett småhus för boende året runt slopas och uppvärmningsformen ändras till andra uppvärmningssystem, dock inte till byggnadsspecifika uppvärmningssystem som använder fossila bränslen. Enligt regeringsprogrammet sker avvecklingen av fossilolja för uppvärmning gradvis fram till början av 2030-talet och fastigheter som värms med olja uppmuntras genom ett särskilt åtgärdsprogram att övergå till andra uppvärmningssätt under 2020-talet.

Det uppskattas att det i Finland ännu finns cirka 155 000 småhus med oljeuppvärmning, av vilka cirka 20 000 uppskattas användas endast i liten utsträckning.

Hösten 2020 bereds en statsrådsförordning om de understöd som beviljas 2021. I samband med beredningen av förordningen fastställs närmare kriterier för att säkerställa en rättvis fördelning av understödet. Samtidigt fastställs inkomstgränser för att stödet ska riktas främst till hushåll med små inkomster.

Under moment 32.01.02 reserveras 280 000 euro för behandling vid NTM-centralerna av understödsärenden som gäller avstående från oljeuppvärmning i småhus.


2021 budget 9 720 000
2020 IV tilläggsb. 28 670 000