Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Miljö- och naturvård

Statsbudgeten 2021

52. Understöd för främjande av sådan infrastruktur i bostadshus som krävs för eldrivna transporter (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 5 500 000 euro.

Anslaget får användas

1) med stöd av statsunderstödslagen till sammanslutningar som äger bostadshus för byggande av laddningsinfrastruktur för eldrivna transporter. Med byggande av laddningsinfrastruktur för eldrivna transporter avses ändringar i fastigheters elsystem för att möjliggöra laddningsmöjlighet för elbilar på minst fem bilplatser. Understöd kan beviljas också parkeringsbolag, om de ägs av sammanslutningar som äger bostadshus och de laddningsstationer som byggs med hjälp av understödet är avsedda att användas för boendeparkering

2) till betalning av konsumtionsutgifterna för tryckning av instruktionsmaterial och anvisningar avsedda för dem som ansöker om understöd och till annan informationsförmedling, till de tjänsteresor som behövs för projektet samt till utgifter för datasystem i anknytning till beviljande och betalning av understöd

3) till betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande två årsverken

4) till kostnader i anslutning till laddningsanordningen, om laddningsanordningarna ägs direkt av den sammanslutning som söker understöd eller ägs av ett parkeringsbolag där den sammanslutning som söker understöd innehar aktier med tanke på parkeringen för sina boende.

Understöd beviljas till 35 % av de faktiska mervärdesskattebelagda totalkostnaderna, dock högst 90 000 euro per sökande. Understöd kan beviljas till 50 % av de faktiska mervärdesskattebelagda totalkostnaderna, om minst 50 % av de laddningsstationer som ska byggas inom projektet byggs så att de har en effekt på minst 11 kilowatt, vilket laddning av en renodlad elbil kräver. Som kostnader som berättigar till understödet godkänns ändringar i en fastighets elanslutning, eldragningar, elcentral, rördragningar och kabling samt därtill hörande normala markbyggnadsarbeten som krävs för byggande av laddningsinfrastruktur för elbilar. Skäliga kostnader för behovsinventering och planering kan understödjas om själva åtgärden för förbättrande av laddningsinfrastrukturen genomförs. Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet fattar beslut om understöd utifrån kostnadskalkyler som baserar sig på en plan. Stödet betalas ut på basis av faktiska kostnader.

Understödet beviljas av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet.

Understöd kan inte beviljas om den som ansöker om understöd har beviljats annat understöd för samma ändamål.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:I enlighet med regeringsprogrammet understöds utvecklande av laddningsinfrastruktur för elbilar på bostadsfastigheter. Understöd beviljas sammanslutningar som äger bostadshus samt parkeringsbolag som ägs av dessa sammanslutningar för sådana ändringar i fastigheternas elsystem som behövs för laddningsstationer för elbilar.

Understöd beviljas för ändringar som ökar kapaciteten och funktionaliteten i fastighetens elnät. Själva laddningsstationen omfattas inte av understödet, om den inte ägs av den sammanslutning eller det parkeringsbolag som får understöd. Detta beror på olika lösningar när det gäller ägande och drift av laddningsstationer. Med byggande av laddningsinfrastruktur för eldrivna transporter avses ändringar i bostadsfastigheters elsystem för att möjliggöra laddningsmöjlighet för elbilar på minst fem bilplatser. Som kostnader som berättigar till understödet godkänns ändringar i en fastighets elanslutning, eldragningar, elcentral, rördragningar och kabling samt därtill hörande normala markbyggnadsarbeten som krävs för byggande av laddningsinfrastruktur för elbilar. Det är skäl att i de projekt som beviljas understöd beakta också beredskap för laddning av renodlade elbilar på åtminstone en del av platserna genom att förse systemet med tillräcklig kapacitet för eltillförsel och vid behov med smart styrning av belastningen.

De genomsnittliga kostnaderna för ändringarna uppskattas till ca 2 000 euro per bilplats eller laddningsstation. Med anslaget kan genomförandet av laddningsmöjlighet för elbilar understödas på ca 9 000 bilplatser per år.


2021 budget 5 500 000
2020 IV tilläggsb. 1 500 000
2020 budget 5 500 000
2019 bokslut 1 500 000