Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Miljö- och naturvård

Statsbudgeten 2021

01. Omkostnader för Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 6 563 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder.

Förklaring:I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om bostadsrättsbostäder och lag om ändring av lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån.

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) främjar hållbart boende till rimligt pris genom att verkställa, styra och övervaka stöden och genom därmed anknuten utvecklingsverksamhet. Centralen sköter uppgifter som gäller räntestödslån för bostadsbyggande samt statsborgen och statsunderstöd och finansierar utvecklingsprojekt för boende. Dessutom styr och övervakar centralen de allmännyttiga bostadssamfundens verksamhet, övervakar fastställandet av hyrorna för ARA-hyresbostäder, sköter riskhanteringen i fråga om lån och borgen i samarbete med Statskontoret samt ansvarar för informationstjänsterna i anslutning till boendet och bostadsmarknaden.

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet beaktar i sin verksamhet i synnerhet den åldrande befolkningens bostadsbehov, förbättrad energieffektivitet och utvecklandet av bostadsområden. Centralen ansvarar för tillsynen över förfarandet med energicertifikat och sköter förvaltningen av informationssystemet för energicertifikat.

Miljöministeriet ställer upp följande preliminära mål för resultatet av verksamheten vid Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet 2021:

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet
  • — fokuserar i sin verksamhet på att främja produktionen av ARA-hyresbostäder till rimligt pris särskilt i fråga om Helsingforsregionen och andra regioner som omfattas av MBT-avtal, och utvecklar verkställigheten av stöden
  • — prioriterar genomförande av projekt genom konkurrensförfaranden så att kostnaderna för projekten inte överstiger en rimlig nivå. När projekt godkänns granskas också hyresnivån
  • — fördelar investeringsunderstöden för grupper med särskilda behov till de mest utsatta grupperna på basis av deras långvariga behov. Centralen stöder genom sina understöd tillgänglighet och reparation av bostäder, boenderådgivning och genomförandet av förortsprogrammet samt deltar i genomförandet av riktlinjerna för boende för personer med utvecklingsstörning och i utvecklandet av de äldres boende. Därtill ansvarar centralen för styrningen och tillsynen av ARA-bostadsbeståndet och säkerställer genom styrnings- och tillsynsverksamhet att stöden i samband med bostadsproduktionen riktas till invånarna
  • — söker sätt att lösa hyreshusbolags ekonomiska problem som uppstår till följd av tudelningen av bostadsmarknaden, och främjar tillsammans med fastighetsägarna och kommunerna åtgärder för att anpassa bostadsbeståndet till efterfrågan genom att utveckla en övergripande och framsynt planering av bostadsbeståndet
  • — främjar en bättre energiprestanda hos byggnaderna och en enhetlig samhällsstruktur med hjälp av understöd. Centralen befäster resultaten av utvecklingsverksamheten för att främja boende till rimligt pris, byggande, användning och skötsel med hög livscykeleffektivitet samt ombyggnad
  • — utvecklar serviceprocesserna och ser till att stöden verkställs effektivt
  • — utvecklar i samarbete med Statskontoret riskhanteringen i fråga om det borgensansvar som föranleds av bostadslån.

De centrala prestationerna, utveckling

Beslut och andra prestationer av ARA (st.) 2018
utfall
2 019
utfall
2020
uppskattning
2 021
uppskattning
         
Godkännande av lån som räntestödslån 207 197 200 200
Beviljade reparationsunderstöd 1 740 1 592 2 300 2 300
Utbetalningar av understöd 1 102 1 377 3 000 5 500
Val av mottagare av överlåtelse 46 52 50 50
Befrielse från begränsningar 219 171 200 200
Upphandlingsbeslut som fattats med stöd av utvecklingspengar 36 33 30 30
Styrnings- eller tillsynsbesök 44 45 37 37

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 6 054 6 213 6 963
Bruttoinkomster 478 500 400
Nettoutgifter 5 576 5 713 6 563
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 1 528    
— överförts till följande år 758    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Det ökade antalet uppgifter (av engångsnatur) 140
Nivåförhöjning 200
Reform av bostadsrättslagstiftningen 400
Lönejusteringar 134
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna -24
Sammanlagt 850

2021 budget 6 563 000
2020 V tilläggsb. 280 000
2020 IV tilläggsb. 105 000
2020 budget 5 713 000
2019 bokslut 4 806 000