Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Miljö- och naturvård

Statsbudgeten 2021

10. Miljö- och naturvårdPDF-versio

Förklaring:Under kapitlet har de anslag budgeterats som i huvudsak ska användas för verksamhet som främjar miljö- och naturvård inom förvaltningsområdet och vid de ämbetsverk inom regionförvaltningen som sköter miljöuppgifter.

1. En god miljö och biologisk mångfald

Syftet är att förbättra i synnerhet Östersjöns, insjöarnas och grundvattnets tillstånd, minska belastningen på vattendragen från näringsämnen och skadliga ämnen och minska de miljö- och hälsorisker som uppstår till följd av förorenad mark.

Skyddet av Östersjön och vattendragen styrs av vatten- och havsförvaltningsplanerna och av internationella åtaganden. Genomförandet av dessa planer och åtaganden effektiviseras och det utvecklas nya och effektiva åtgärder för att uppnå en god status i vattendrag och hav. Genomförandet av programmet för effektiviserat vattenskydd (programmet Vattnets tur) fortsätter. Inom ramen för programmet minskas belastningen av näringsämnen och skadliga ämnen och riskerna med dem genom restaurering av vattendrag, åtgärder inom jord- och skogsbruket, sanering av vrak i Östersjön, utveckling av hanteringen av vattnet i städerna och stärkning av kunskapsunderlaget för en minskad belastning. Genom inventeringar av den marina undervattensmiljön stöds kanaliseringen av de skyddsåtgärder som gäller Östersjön och styrs planeringen av ett hållbart nyttjande av naturresurser. Informationshanteringen inom vatten- och havsvården utvecklas. Samarbetet för verkställande av dels den aktionsplan som utarbetats av kommissionen för skydd av Östersjöns marina miljö (HELCOM), dels EU:s strategi för Östersjöområdet fortsätter, och Finland deltar i arbetet med att uppdatera aktionsplanen och utarbeta HELCOM:s strategi för näringsåtervinning.

Behandlingen av miljötillstånd och miljörelaterade bedömningar effektiviseras. Målet är att de miljörelaterade tillstånds- och bedömningsförfarandena i samband med investeringsprojekt ska löpa smidigt utan att det ges avkall på den höga nivån inom miljöskyddet.

Under Finlands ordförandeskap i Arktiska rådet (2017—2019) har god praxis för miljökonsekvensbedömning i arktiska områden utretts. Rekommendationer om denna praxis lyfts fram nationellt och internationellt.

Finlands strategi och handlingsprogram för bevarande och hållbart nyttjande av biologisk mångfald 2021—2030 inleds och regionala handlingsprogram bereds. Nätverket av naturskyddsområden kompletteras genom att man fortsätter förvärvandet av områden i privat ägo som är reserverade för naturskydd och ersättningsförfarandena i samband med detta i synnerhet som en del av genomförandet av handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland (METSO).

Beslutet om livsmiljöprogrammet Helmi 2021—2030 ska finslipas så att det kan fastställas av statsrådet. I enlighet med målen i regeringsprogrammet fortsätter fullföljandet av målen i Helmi-programmet genom att skogar och myrar återställs och hotade naturtyper såsom vårdbiotoper, lundar och fågelvåtmarker iståndsätts och vårdas. Kvaliteten på och tillgången till information om naturen förbättras dessutom med hjälp av inventeringar av naturtyper och arter, uppföljning samt utveckling av informationshanteringen. Skyddsåtgärder för att avvärja de största hoten mot Finlands natur riktas utifrån de nya bedömningarna av hot mot naturtyper och arter samt rapporteringarna enligt habitat- och fågeldirektiven. Informationen om resultaten ska vara aktiv. Beredningen av landskapsvårdsområden enligt naturvårdslagen och utvecklandet av ett nätverk av nationalstadsparker fortsätter.

Handlingsprogrammet för skydd av hotade arter genomförs bl.a. genom att förekomsterna av arter som kräver skyndsamt skydd tryggas. Finlands värdefulla vårdbiotoper inventeras och skötseln av dem effektiviseras.

Utredningar om och sanering av förorenade mark- och grundvattenområden som klassificeras som riskobjekt främjas i enlighet med det riksomfattande forsknings- och saneringsprogrammet. Brådskande herrelösa objekt saneras med anslag för sanering av förorenade områden och genom oljeskyddsfondens projekt JASKA. Det ska inledas närmare undersökningar av och ansvarsutredningar i fråga om deponier för utvinningsfall som stängts eller övergivits och som medför allvarlig förorening av miljön eller eventuell fara för miljön (KAJAK).

Det finns beredskap med tanke på betydande miljö- och kemikaliesäkerhetsrisker, och utvecklandet av subsidiära miljöansvarssystem när det gäller företagsverksamhet som orsakar risker fortsätter. Programperioden för det nationella programmet om farliga kemikalier löper ut 2020. Genomförandet av åtgärderna kommer att bedömas och vid behov utarbetas ett nytt program.

De olägenheter för miljö och hälsa som luftföroreningar ger upphov till ska minskas. Det nationella luftvårdsprogrammet 2030 genomförs.

2. Ett koldioxidneutralt kretsloppssamhälle

En begränsning av och anpassning till klimatförändringen med syftet att nå EU:s klimatmål för 2030 och 2050 kräver effektiva åtgärder. Finland påverkar aktivt genomförandet av Parisavtalet och det övriga internationella klimatsamarbetet. Vi deltar i och påverkar aktivt uppdateringen av EU:s klimat- och energilagstiftning för att den ska motsvara det höjda utsläppsminskningsmålet för 2030 och det nya målet om koldioxidneutralitet 2050.

En proposition om ändring av klimatlagen (609/2015) ska lämnas. Genom ändringen får lagen en starkare styrande effekt. Det bereds en klimatpolitisk plan på medellång sikt i enlighet med klimatlagen. Med kostnadseffektiva och verkningsfulla åtgärder som ingår i planen eftersträvas ett koldioxidneutralt Finland 2035. Rapporter om fullföljandet av målen för Finlands klimatpolitik och om åtgärderna lämnas till riksdagen i enlighet med klimatlagen.

För att klimatåtgärderna ska vara kostnadseffektiva och Finland ska ha inflytande i EU och i internationella forum krävs vetenskapligt underbyggd information. Planeringen och beslutsfattandet i anslutning till klimatpolitiken stöds med hjälp av en nationell klimatpanel.

I samarbete med andra aktörer utvecklas sätt att främja koldioxidsnåla och energieffektiva lösningar samt innovationer inom den offentliga sektorn och i konsumenternas val. Kommunernas och regionernas klimatarbete påskyndas, och samtidigt stöds deras handlingskraft och skapandet av nya arbetstillfällen.

Träbyggande främjas i enlighet med planen i programmet för träbyggande. Programmet baserar sig på genomförandet av energi- och klimatstrategin. År 2021 genomförs programmet planenligt bl.a. genom forsknings- och utvecklingsarbete i anslutning till specialfrågor som är förknippade med användningen av trä vid byggande av tätare städer och vid användningen av stora träkonstruktioner samt främjas skapandet av regionala kompetenskluster. Kommunikationen med allmänheten fortsätter för att väcka medborgarnas intresse för byggnadsmaterial och ett hälsosamt boende och bl.a. byggandet av skolor.

Åtgärderna för en övergång till en integrerad cirkulär ekonomi fortsätter bl.a. genom att programmet för cirkulär ekonomi genomförs, lagstiftning och frivilliga överenskommelser utvecklas och elektroniska plattformar och informationssystem utnyttjas och utvecklas samt genom försöksverksamhet. Målet är att naturresurserna ska nyttjas material- och energieffektivt med beaktande av vår planet och med sikte på ett slutet kretslopp för materialåtervinning som minskar växthusgasutsläppen, förbrukningen av naturresurser och avfallet och inte äventyrar naturens ekosystemtjänster.

Genomförandet av programmet för återvinning av näringsämnen (RAKI) fortsätter. Genom programmet effektiviseras tillvaratagandet och återvinningen av näringsämnen i biomassa och avloppsvatten och främjas uppkomsten av metoder som minskar skadliga ämnen och av samarbetshelheter som återvinner näringsämnen samt nya styrmedel för återvinning av näringsämnen i syfte att bevara fosfortillgångara och nå en god status i vattendragen och i Östersjön.

Verksamhetsmålen i fråga om Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter anges i motiveringen under moment 35.10.52.

20. Bekämpning av miljöskador (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 1 900 000 euro.

Anslaget får användas

1) till utgifter som föranleds av förebyggande, begränsning och ordnande av bekämpning av miljöskador, undersökningar och utredningar som direkt anknyter till dessa åtgärder samt av rättegångar och konkursförfaranden till följd av återkrav av understöd

2) till utgifter som föranleds den behöriga myndigheten på grund av att olagliga internationella avfallstransporter sänds tillbaka eller hanteras på korrekt sätt och alla kostnader inte alltid genast kan återkrävas hos den som fört ut avfallet

3) till avlönande av personal motsvarande högst två årsverken.

Förklaring:Anslaget används för utgifter som staten föranleds av förebyggande, begränsning och ordnande av bekämpning av miljöskador i risksituationer som orsakas av förorening av miljön eller andra skadliga förändringar i miljön. Myndigheternas behov att agera gäller särskilt insolvenssituationer och situationer där den ansvariga aktören är okänd eller onåbar. De kostnader som myndigheten orsakas gäller enskilda fall och är svåra att förutse. Att kräva tillbaka kostnaderna av den ansvariga aktör som anges i lagen kan vara svårt på grund av sakens natur.

Enligt 182 a § i miljöskyddslagen kan den statliga tillsynsmyndigheten vidta sådana åtgärder som är nödvändiga för att förebygga eller begränsa förorening av miljön, om verksamhet som medför risk för förorening av miljön orsakar eller hotar att orsaka allvarlig risk eller allvarlig olägenhet för hälsan eller miljön och om de behövliga åtgärderna inte med stöd av räddningslagen ingår i räddningsverksamheten. Åtgärder kan vidtas, om genomförandet av åtgärderna inte kan säkerställas genom ett sedvanligt förvaltningstvångsförfarande eller om det inte kan utredas vem som svarar för verksamheten. Bestämmelsen trädde i kraft den 1 januari 2019.

De utgifter som orsakas den behöriga myndigheten på grund av att olagliga internationella avfallstransporter sänds tillbaka återkrävs av den som fört ut avfallet och intäktsförs under moment 12.35.99. Ersättningarna beräknas uppgå till 150 000 euro.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Genomförande av programmet för effektiviserat vattenskydd -2 500
Sammanlagt -2 500

2021 budget 1 900 000
2020 budget 4 400 000
2019 bokslut 18 200 000

21. Vissa utgifter för naturvård (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 31 340 000 euro.

Anslaget får användas

1) för beredning och genomförande av livsmiljöprogrammet Helmi samt inventering, märkning, skötsel och stöd för skötseln av privata naturskyddsområden och andra områden som är värdefulla med tanke på den biologiska mångfalden och av landskapsområden

2) för främjande av genomförandet av handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland (METSO)

3) för uppföljning, skydd och vård av hotade arter, och för därmed relaterade arbetsgruppers verksamhet, för förebyggande av skador orsakade av fredade arter och för ordnande av vård för skadade vilda djur i naturtillstånd och den vård av djur som EU:s CITES-förordning förutsätter

4) för naturskyddsplanering och för planering och iståndsättning i anslutning till tillämpningen av marktäktslagen

5) till avlöning av personal motsvarande högst 120 årsverken i uppgifter för viss tid enligt motiveringen ovan

6) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder.

Anslaget får i punkterna 1—3 även användas till betalning av understöd och andra stöd.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:I samband med budgetpropositionen lämnar regeringen en proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av naturvårdslagen. Anslaget bidrar till att genomförandet av METSO-handlingsplanen och skyddet av myrar effektiviseras samt att det utförs inventeringar och uppföljningar av hotade naturtyper och naturtyper som ska skyddas med stöd av naturvårdslagen, vårdbiotoper och åsskogar i Naturaområden. De bedömningar av Naturaområden som saknas samt behövliga planer ska göras. De utredningar som behövs för att utveckla naturvården genomförs. Handlingsprogrammet för skydd av arter genomförs och en uppföljning som gäller pollinerare inleds.

Anslaget används i huvudsak för beredningen och genomförandet av livsmiljöprogrammet Helmi. Genom programmet skyddas, iståndsätts och vårdas särskilt försämrade objekt när det gäller myrar, fågelvåtmarker, vårdbiotoper, småvatten, skogliga livsmiljöer och andra hotade livsmiljöer, och förbättras skyddsnivån för hotade naturtyper och arter. Inom ramen för programmet förbättras också kvaliteten på, omfattningen av och tillgången till sådan information om naturen som främjar naturvården.

För att stödja riktandet av miljöersättningarna för jordbruket slutförs den nationella inventeringen av vårdbiotoper i hela landet före utgången av 2021. Beredningen av landskapsvårdsområden enligt naturvårdslagen främjas. Projekt som anknyter till hållbar användning av marksubstanser och till iståndsättning av marktäktsområden genomförs.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Finansiering av naturvård (regeringsprogr. 2019) 1 000
Sammanlagt 1 000

2021 budget 31 340 000
2020 IV tilläggsb. 2 000 000
2020 budget 30 340 000
2019 bokslut 2 690 000

22. Vissa utgifter för miljövård (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 24 435 000 euro.

Anslaget får användas

1) för skyddet av Östersjön och för vattenskydd samt för att främja de vatten- och havsförvaltningsplaner som styr skyddet av Östersjön och vattenskyddet och för att främja verkställandet av planerna samt för att utveckla bedömningen av miljöns tillstånd och effekterna

2) för att skydda mångfalden i den marina undervattensmiljön och främja ett hållbart nyttjande av den marina undervattensmiljön

3) för att främja återvinningen av näringsämnen i syfte att minska eutrofieringen av vattendragen

4) för att utveckla forskningen, riskbedömningen och riskhanteringen i samband med markskydd och miljösanering samt för uppföljning

5) för att upphandla provtagning, laboratorietjänster, informationshantering och andra tjänster som gäller miljöuppgifter

6) för att producera miljöinformation

7) för gemensamma utvecklingsprojekt och ordnande av utbildning som gäller miljöuppgifter

8) för utredningar i anslutning till utsläppsminskningsmålen och internationella klimatförhandlingar samt för åtgärder för att utveckla och verkställa klimatpolitiken

9) för att främja bekämpningen av klimatförändringen i områdesanvändningen

10) för utvecklingsuppgifter och projekt som främjar bioekonomin och den cirkulära ekonomin

11) för beredning av lagstiftning och lösningar som främjar återvinning

12) för avlönande av personal motsvarande högst 180 årsverken, varav visstidsanställd personal motsvarande högst 22 årsverken för uppgifter som anges i punkt 7 och visstidsanställd personal motsvarande högst 158 årsverken för uppgifter som anges i de övriga punkterna

13) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen av projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Anslaget får även användas till betalning av understöd och andra stöd.

Under momentet nettobudgeteras de sjukdagpenningar och moderskapspenningar som betalas till arbetsgivaren.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Programmet för effektiviserat vattenskydd 2 500 000
Främjande av skyddet av Östersjön och vattendragen 5 390 000
Upphandling av tjänster som gäller miljöuppgifter 4 125 000
Utveckling av miljösaneringen och markskyddet 2 350 000
Styrning och utveckling av miljöuppgifter 1 200 000
Främjande av cirkulär ekonomi 620 000
Klimatpanel och klimatprojekt 5 910 000
Miljöforskningens och miljöförvaltningens resurser 2 340 000
Sammanlagt 24 435 000

Av anslaget används 7 890 000 euro för främjande av skyddet av vattendragen och Östersjön, för programmet för effektiviserat vattenskydd, för kartläggning av områden som är viktiga med tanke på mångfalden och ekosystemtjänsterna i den marina undervattensmiljön (VELMU-programmet), för främjande av skydd av grundvatten och småvatten, för fastställande och klassificering av grundvattenområden och för utveckling av bedömningen av miljöns tillstånd och effekterna. Anslaget används även för åtgärder som effektiviserar återvinningen av näringsämnen och åtgärder för att skydda Östersjön och vattendragen.

Av anslaget används 4 125 000 euro för att upphandla de laboratorietjänster och andra miljöuppgifter samt informationshanteringstjänster inom vatten- och havsvård som miljöförvaltningen behöver.

Av anslaget används 620 000 euro för det strategiska programmet för främjande av cirkulär ekonomi samt för främjande av annan cirkulär ekonomi.

Av anslaget används 1 350 000 euro för markskydd och för att utveckla forsknings- och saneringsverksamheten och uppföljningen i samband med förorenade mark- och grundvattenområden. Av anslaget används 1 000 000 euro till undersökningar av och riskbedömning i fråga om gamla deponier för utvinningsfall (KAJAK-programmet).

Därtill används anslaget för de utredningar som krävs med tanke på de internationella klimatförhandlingarna och utsläppsminskningarna samt utvecklingen av klimatpolitiken, för beredningen och verkställigheten av den nya klimatpolitiska planen på medellång sikt, för ett påskyndat klimatarbete i kommunerna och regionerna och för klimatpanelens verksamhet. För att påskynda kommunernas och regionernas klimatarbete anvisas 5 000 000 euro.

Avsikten är att anslaget även ska användas för att stärka styrningen och skötseln av miljöuppgifter och för miljöförvaltningens gemensamma utvecklingsprojekt.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Genomförande av programmet för effektiviserat vattenskydd -500
Genomförande av programmet för främjande av cirkulär ekonomi (regeringsprogr. 2019) 200
Miljöforskningens och miljöförvaltningens resurser (regeringsprogr. 2019) 1 000
Projektet näringsåtervinning (regeringsprogr. 2019, av engångsnatur) -1 500
Påskyndande av klimatarbetet i kommunerna och regionerna 4 000
Riksdagens tillägg: sanering av förorenad mark -400
Sanering av förorenade områden: Gamla gruvområden och oljeförorenade områden 1 000
Sammanlagt 3 800

2021 budget 24 435 000
2020 IV tilläggsb. 3 700 000
2020 budget 20 635 000
2019 bokslut 18 175 000

52. Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 60 142 000 euro.

Anslaget får användas för de offentliga förvaltningsuppgifter som Forststyrelsen utför under ledning av miljöministeriet enligt följande:

1) för utgifter för användning, skötsel, restaurering och uppföljning av och guidning i de nationalparker, övriga naturskyddsområden och naturskyddsobjekt och ödemarksområden som Forststyrelsen besitter samt kulturobjekt vars förvaltning hör till de offentliga förvaltningsuppgifterna samt för utgifter för skötsel av privata skyddsområden

2) för sådant byggande inom naturskyddsområden och naturskyddsobjekt som tjänar skyddsändamålet och för betalning av utgifter för ombyggnad, reparation, underhåll och rivning av befintliga byggnader, konstruktioner, vägar och vägavsnitt samt för köp av byggnader som är belägna inom naturskyddsområden eller som är nödvändiga för dem

3) för anskaffning av maskiner, apparatur och utrustning vars ekonomiska livslängd överstiger tre år

4) för utveckling och förvaltning av informationssystem, inklusive de ULJAS-system för geografisk information som är gemensamma för naturvårdsförvaltningen.

Dessutom får Forststyrelsen för dessa offentliga förvaltningsuppgifter använda sådana inkomster från offentliga förvaltningsuppgifter som inflyter till Forststyrelsen och som hör till miljöministeriets ansvarsområde.

Anslaget får även användas till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder.

Verksamhetens effektmål inom miljöministeriets ansvarsområde är följande:

 • — Skyddsnivån för arter och naturtyper förbättras med hjälp av åtgärder som prioriteras utifrån aktuell information
 • — Tillståndet för naturvärdena inom nätverket Natura 2000 och nätverket av naturskyddsområden förbättras
 • — Den kulturhistoriska fastighetsförmögenhetens värde bibehålls
 • — Rekreation i naturen ökar välbefinnandet och uppskattningen för naturen, vilket stöds genom aktiv information.

Förklaring:Miljöministeriet ställer upp följande preliminära mål för resultatet av verksamheten vid Forststyrelsen:

Kvantitativa mål

  2019
utfall
2020
uppskattning
2021
mål
       
Återställning av myrar och iståndsättning av vårdbiotoper i enlighet med Helmi-programmet, andel av målet för regeringsperioden (sammanlagt 14 000 ha), % 1) - 15 45
Kvaliteten på information om naturtyper och arter, andel aktuell information, %1) - 62 65
Antal bedömningar av Naturaområdenas (sammanlagt 1 121) tillstånd (NATA), st.1) - 150 25
Kulturhistoriskt värdefulla objekt i gott eller medelgott skick, % - 74 80
Det totala antalet besökare: nationalparker och andra platser som är öppna för allmänheten (st.) 8 180 000 8 300 000 8 400 000
Inverkan på den lokala ekonomin av de pengar som besökarna hämtar med sig, mn euro 305 314 322
Kundtillfredsställelse när det gäller naturum och service i naturen (bedömningsskala 1—5) 4,38 4,42 4,43

1) En ny indikator som ännu inte användes 2019

Forststyrelsen
 • — vidtar effektivare åtgärder för att stoppa det ökade hotet mot arter och naturtyper och särskilt fullfölja målen för livsmiljöprogrammet Helmi genom att avsevärt utöka vård- och restaureringsåtgärderna och naturinventeringarna
 • — deltar i verkställigheten av havsförvaltningsplanens övervakningsprogram och åtgärdsprogrammet samt förbättrar skyddet av den biologiska mångfalden i insjöarna
 • — främjar lagberedning, fastighetsbildning och utmärkning av gränser när det gäller naturskyddsområden
 • — utarbetar NATA-bedömningar och skötsel- och nyttjandeplaner och sköter andra uppgifter som den myndighet som innehar skyddsområden har samt ser till att det finns ett tillräckligt och aktuellt kunskapsunderlag för detta
 • — svarar för utvecklandet av datasystem för naturskyddsområden, naturtyper och arter och för förbättring av kvaliteten på datainnehållet
 • — prioriterar förvaltning och skötsel av kulturhistorisk fastighetsförmögenhet i enlighet med skydds- och bruksvärdena
 • — upprätthåller och utvecklar högklassiga och ansvarsfullt producerade tjänster för användning av naturen för rekreation och turism och sörjer samtidigt för att naturskyddsområdena är ekologiskt hållbara
 • — minskar det eftersatta underhållet när det gäller tjänster för friluftsliv och vägledning
 • — informerar om skyddet av den biologiska mångfalden och om hållbart nyttjande av naturen och ökar på så sätt medborgarnas miljömedvetenhet och de positiva effekterna på välbefinnandet av att naturen används för rekreation.

Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter som hör till miljöministeriets ansvarsområde beräknas inbringa uppskattningsvis 6 300 000 euro i inkomster till Forststyrelsen, av vilket ca 300 000 euro är intäkter av försäljning av obehövliga fastigheter.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Finansiering av naturvård (regeringsprogr. 2019) 2 000
Riksdagens tillägg: eftersatt underhåll av kulturobjekt -900
Riksdagens tillägg: iståndsättning av naturområden (flera olika) -2 350
Riksdagens tillägg: Koli nationalpark, parkering -150
Tidigareläggning av avloppsarbetena på Skanslandet 900
Utvidgning och förnyelse av basutställningen vid Samemuseet och Övre Lapplands naturcentrum Siida -1 145
Lönejusteringar 465
Sammanlagt -1 180

2021 budget 60 142 000
2020 IV tilläggsb. 10 000 000
2020 budget 61 322 000
2019 bokslut 36 347 000

60. Överföring till oljeskyddsfonden (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 4 000 000 euro.

Anslaget får användas till ersättningar som avses i 10 § och 17 § 1 mom. 2 punkten i lagen om oljeskyddsfonden (1406/2004) och till betalning av utgifter som hänför sig till upprätthållandet av räddningsverkens oljebekämpningsberedskap.

Förklaring:Med anslaget ersätter oljeskyddsfonden kostnader för oljeskador och för bekämpning och återställande samt räddningsväsendets kostnader för att upprätthålla bekämpningsberedskapen.


2021 budget 4 000 000
2019 bokslut 3 000 000

61. Främjande av vatten- och miljövård (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 18 542 000 euro.

Anslaget får användas

1) för understöd och stöd för genomförandet av åtgärder som ingår i vatten- och havsförvaltningsplanerna enligt lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen (1299/2004) samt för utgifterna för beviljande av understöd och stöd

2) för betalning av de understöd som avses i lagen om stödjande av sanering av förorenade områden (246/2019) för utredning av den risk eller olägenhet för hälsan eller miljön som förorening av mark, grundvatten eller sediment orsakar och för sanering av förorenade områden samt slutförande av statens anhängiga avfallshanteringsarbeten som avses i 35 § i den sedermera upphävda avfallslagen (1072/1993)

3) för betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst 17 årsverken och av andra konsumtionsutgifter som föranleds av projekten

4) för åtgärder som är nödvändiga för att förhindra miljöskador

5) för betalning av utgifter som föranleds av programmet för träbyggande, genom vilket utbudet av trä utökas och trä används på ett mångsidigare sätt

6) för betalning av de utgifter som orsakas av programmet Hållbara städer, som främjar en hållbar stadsutveckling

7) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen av projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder.

Avtal får ingås om att ett arbete som finansierats med anslaget och som inletts och slutförts som statens arbete överlåts till kommunen eller en annan samarbetspartner. Samtidigt ska det avtalas om de villkor som den som tar emot arbetet ska följa efter överlåtelsen.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Fullmakt

För genomförandet av Gipsprojektet inom programmet för effektiviserat vattenskydd får det ingås avtal och avges förbindelser som åren efter budgetåret föranleder utgifter till ett sammanlagt belopp av högst 3 500 000 euro.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Programmet för effektiviserat vattenskydd 12 000 000
Genomförande av vatten- och havsförvaltningsplanerna 1 521 000
Sanering av förorenade områden 1 521 000
Programmet för träbyggande 2 000 000
Programmet Hållbara städer 1 500 000
Sammanlagt 18 542 000

Av anslaget används 13 521 000 euro för praktiska vattenvårds- och havsvårdsåtgärder som en del av programmet för effektiviserat vattenskydd i syfte att uppnå och trygga en god status i grund- och ytvatten. I synnerhet förbättras tillståndet i de kustvatten och åar vars tillstånd försämrats. Samarbetet, nätverken och partnerskapen mellan den offentliga och den privata sektorn och organisationsfältet stärks. Samtidigt främjas affärsverksamheten, konkurrenskraften och exportmöjligheterna inom den finländska vattensektorn genom stöd till införandet av ny teknik och delandet av god praxis.

Av anslaget används 1 521 000 euro till utgifter för att samordna, låta utföra eller understödja utrednings- och saneringsprojekt som avser förorenade herrelösa mark- och grundvattenområden vid objekt som utgör betydande miljö- och hälsorisker. Prioriteringen ska göras i samarbete med de regionala NTM-centralerna, och Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland svarar centraliserat för genomförandet.

Av anslaget används 2 000 000 euro till att genomföra programmet för träbyggande. År 2021 genomförs programmet planenligt bl.a. genom forsknings- och utvecklingsarbete i anslutning till specialfrågor som är förknippade med användningen av trä vid byggande av tätare städer och vid användningen av stora träkonstruktioner samt främjas skapandet av regionala kompetenskluster.

Av anslaget används 1 500 000 euro till att genomföra programmet Hållbara städer. Programmet påskyndar en sektorsövergripande hållbar stadsutveckling med fokus på miljömässigt och socialt hållbara lösningar. År 2021 ligger tyngdpunkten i verksamheten på utvecklingsarbete i fråga om hållbarhetsstyrning, genomförande av försök där nya praktiska lösningar testas, stödjande av en bredare tillämpning av god praxis för hållbar stadsutveckling samt internationellt utbyte av erfarenheter.

De projekt som främjas med anslaget finansieras i någon mån också med anslag under moment 32.01.02 under arbets- och näringsministeriets huvudtitel, närmast som löneutgifter och andra konsumtionsutgifter för arbetsledningen på arbetsplatserna.

Utgifter för staten som föranleds av förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt (1 000 euro)

  2022 2023 Sammanlagt fr.o.m. 2021
       
Förbindelser 2021 2 000 1 500 3 500
Sammanlagt 2 000 1 500 3 500

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Genomförande av programmet för effektiviserat vattenskydd 3 000
Lahtis stads temaår Europeiska miljöåret -3 000
Riksdagens tillägg: iståndsättning av ett vattendrag -250
Sammanlagt -250

2021 budget 18 542 000
2020 IV tilläggsb. 28 000 000
2020 budget 18 792 000
2019 bokslut 16 022 000

63. Utgifter för förvärv av och ersättning för naturskyddsområden (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 49 630 000 euro.

Anslaget får användas

1) till köp och inlösen av jord- och vattenområden och byggnader för naturskyddsändamål och köp av områden som ska införlivas med ödemarksområden

2) till betalning av ersättningar till markägare eller innehavare av särskilda rättigheter för ekonomiska förluster på grund av beslut eller avtal enligt 24, 25, 29 och 47 § i naturvårdslagen

3) till ersättningar för de kostnader som staten med stöd av 53 § i naturvårdslagen, 197 § i markanvändnings- och bygglagen samt 7 a § i lagen om enskilda vägar påförs på grund av genomförandet av nätverket Natura 2000

4) till ersättningar som föranleds av skydd enligt 8 och 26 § i marktäktslagen

5) till ersättningar för olägenheter enligt 55 § 2 mom. i naturvårdslagen

6) till utgifter som föranleds av bedömning av, lantmäteriförrättningar på och förvärvsuppgifter för områden som förvärvas till staten för naturskyddsändamål eller som inrättas som privata skyddsområden samt till utgifter som föranleds av anskaffning av tjänster för märkning av privata skyddsområden och dessutom till utgifter för fastighetsskötsel på områden som är i miljöministeriets besittning och till eventuella kostnader för ersättningsförrättningar

7) till ett belopp av högst 80 000 euro till arvoden som betalas utifrån separat ingångna samarbetsavtal och genom vilka man främjar behandlingen av anbud som markägarna lämnat in i enlighet med handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland (METSO) eller av anbud som främjar skyddet av myrmarker i enlighet med Helmi-programmet

8) till betalning av ränta för periodiserade betalningsposter av köpesumman och ersättningarna då räntan motsvarar den ränta som fastställs i 95 § 1 mom. i lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter

9) till ersättningar som närings-, trafik- och miljöcentralerna betalar ut för skador orsakade av fridlysta sällsynta djur

10) till kommunerna och till samfund som kommunerna bildat för förvärv av rekreationsområden för stödjande av förvärv av regionalt och nationellt betydelsefulla rekreationsområden med stöd av statsunderstödslagen; förvärven ska främja skyddet av den biologiska mångfalden

11) till betalning enligt lagen om bekämpning av skogsskador av de utgifter som föranleds av ersättningar för de skogsskador som spritts från naturskyddsområden eller från områden i statens ägo som förvärvats för naturskyddsändamål och av bedömning av skadorna.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Fullmakt

För fullföljandet av de naturskyddsprogram som statsrådet har fastställt, nätverket Natura 2000, handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland (METSO) och Helmi-programmet får det 2021 ingås avtal och avges förbindelser som åren efter 2021 föranleder kostnader på sammanlagt högst 10 000 000 euro.

Förklaring:Genom förvärv till staten av mark för naturskyddsändamål och genom ett ersättningsförfarande tryggas områden som är viktiga för den biologiska mångfalden. Man genomför särskilt handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland (METSO) samt skyddet av myrar som en del av Helmi-programmet. Med anslaget genomförs också de naturskyddsprogram som fastställts av statsrådet, nätverket Natura 2000, skyddet av arter som kräver särskilt skydd och reserveringar av skyddsområden enligt planerna. Vid sidan av närings-, trafik- och miljöcentralerna fortsätter Forststyrelsen att förvärva skyddsområden vid behov.

För förvärv av och ersättningar för skogsområden som överensstämmer med METSO-handlingsplanen reserveras preliminärt 25 000 000 euro och för skydd av myrar som en del av Helmi-programmet minst 10 000 000 euro. För stödjande av förvärv av rekreationsområden reserveras 100 000 euro. Vid behov kan 1 000 000 euro av anslaget anvisas för Forststyrelsens bruk.

Utgifter för staten som föranleds av förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt (1 000 euro)

  2022 2023 2024 Sammanlagt
fr.o.m.
2021
         
Förbindelser 2021 5 000 3 000 2 000 10 000
Utgifter sammanlagt 5 000 3 000 2 000 10 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Finansiering av naturvård (regeringsprogr. 2019) 1 000
Sammanlagt 1 000

2021 budget 49 630 000
2020 IV tilläggsb. 18 000 000
2020 budget 48 630 000
2019 bokslut 26 830 000

66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 1 762 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer och överenskommelser i anslutning till miljöministeriets ansvarsområde samt till andra betalningar till utlandet som föranleds av internationella förbindelser.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Klimat och atmosfär 380 000
Ekosystemtjänsterna och den biologiska mångfalden 490 000
Östersjön, vattendrag och vattenresurser 650 000
Materialeffektivitet och kemikalier 190 000
Boende och byggd miljö 2 000
Andra betalningar till utlandet 50 000
Sammanlagt 1 762 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Utvecklingsländernas representanters deltagande i miljökonferenser (överföring till moment 24.30.66) -300
Sammanlagt -300

2021 budget 1 762 000
2020 budget 2 062 000
2019 bokslut 1 826 000