Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Miljö- och naturvård

Statsbudgeten 2021

01. Miljöförvaltningens omkostnaderPDF-versio

Förklaring:Miljöförvaltningen arbetar för en hållbar livsmiljö och stöder grön tillväxt och ren teknik. Målet är en bättre miljö för kommande generationer. Man tar fram information om miljön, hur miljöns tillstånd utvecklas och vilka faktorer som påverkar miljöns tillstånd, bedömer alternativa utvecklingstrender och utvecklar lösningar som främjar en hållbar utveckling och medborgarnas välbefinnande.

Verksamheten och resurserna riktas i enlighet med de strategiska riktlinjerna. Bedömningen av konsekvenserna av författningar och åtgärder utvecklas, och tillstånds- och myndighetsförfarandena effektiviseras.

Personalresurserna inom miljöförvaltningen styrs och de anställdas kunnande utvecklas på ett systematiskt sätt i syfte att bevara miljöförvaltningens serviceförmåga och trygga de anställdas motivation.

Miljöministeriet deltar i den strategiska styrningen av statens regionförvaltning i samarbete med övriga styrande ministerier, samt ansvarar för den funktionella styrningen av ämbetsverkens miljöuppgifter.

Resultatmålen och omkostnaderna för miljötillståndsuppgifterna vid regionförvaltningsverken har budgeterats under moment 28.40.01 under finansministeriets huvudtitel.

Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader har budgeterats under moment 32.01.02 under arbets- och näringsministeriets huvudtitel. För att stödja de effektmål för ansvarsområdet som anges i motiveringen till huvudtiteln ställer miljöministeriet upp följande preliminära resultatmål för närings-, trafik- och miljöcentralerna:

En god miljö och biologisk mångfald
 • — De åtgärdsprogram för vatten- och havsvård som sträcker sig till slutet av 2021 samt programmet för effektiviserat vattenskydd genomförs. Arbetet med justeringen av de vattenförvaltningsplaner som sträcker sig till 2027 fortsätter och man deltar i uppdateringen av havsförvaltningsplanens åtgärdsprogram
 • — Kunskaperna om riskerna för grundvattnet utvidgas och grundvattenområdena bestäms och klassificeras
 • — Man främjar förverkligandet av målen inom den nationella strategin för riskhantering i anslutning till förorenade markområden samt saneringskompetensen
 • — I fråga om miljörelaterade tillstånd sker behandlingen effektiviserat, tillsyn utförs riskbaserat, tillstånds- och tillsynsförfarandena görs elektroniska och utvecklingen av subsidiära miljöansvarssystem fortsätter
 • — I främjandet av områdesanvändningen och byggandet beaktas en trygg, sund och trivsam livsmiljö samt kulturmiljöns värden och grönstrukturen
 • — Kulturmiljöstrategin genomförs och god vård av kulturmiljön främjas
 • — Man främjar verkställandet av statsrådets beslut om de riksomfattande målen för områdesanvändningen och beaktandet av målen i kommunernas planläggning
 • — Man bidrar till att stoppa utarmningen av naturens mångfald i synnerhet genom ett mångsidigt urval förfaringssätt för att skydda naturtyper och hotade arter, genom att främja handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland (METSO) samt genomföra livsmiljöprogrammet Helmi i samarbete med andra aktörer för att skydda och återställa myrar, iståndsätta fågelvatten och vårdbiotoper och vårda skogs-, vatten- och strandnatur
 • — Rutinerna för att genomföra skyddet inom nätverket Natura 2000 och förebygga åtgärder som försvagar områdena görs enhetligare och effektivare; Bedömningarna av Naturaområdenas tillstånd färdigställs.
Ett koldioxidneutralt kretsloppssamhälle
 • — Målen i den nya klimatlagen och den förnyade klimatpolitiska planen på medellång sikt genomförs
 • — Man främjar ett oberoende av fossil energi och stöder koldioxidsnåla lösningar regionalt och i kommunerna genom att skapa nätverk och utnyttja olika finansieringskällor
 • — Verkställandet av avfallslagstiftningen effektiviseras och man förbereder sig för de ändringar som EU:s direktiv gällande genomförandet av avfallslagstiftningspaketet och engångsplast ger upphov till
 • — Den cirkulära ekonomin och hållbar offentlig upphandling främjas
 • — En hållbar användning av naturresurser främjas
 • — Utbyggnaden av vindkraft styrs till platser som är optimala med tanke på miljö, medborgare och ekonomin som helhet
 • — Miljöförvaltningens handlingsprogram för anpassning till klimatförändringen genomförs.
En hållbar stadsutveckling
 • — Utarbetandet av sådana general- och detaljplaner för stadsregionerna som har betydande konsekvenser stöds i syfte att förtäta samhällsstrukturen, minska trafikbehovet och utveckla servicestrukturen
 • — Förutsättningarna att planera stadsregionhelheter förbättras och rutinerna för landsbygdsutvecklingen utvecklas i samarbete med kommunerna på ett sätt som beaktar regionala särdrag
 • — Planering av markanvändningen och digitaliseringen av byggandet främjas.

Nyckeltal

Indikator 2018
utfall
2019
utfall
2 020
mål
2 021
mål
         
Skydd av METSO-områdena, ha 4 294 4 696 4 500 4 500
Miljöskyddsinspektioner, st. 2 504 2 332 2 400 2 400
Undersökning av förorenade områden som genomförts som statligt avfallshanteringsarbete, st. 51 50 50 50
Iståndsättning av förorenade områden som genomförts som statligt avfallshanteringsarbete, st. 3 4 10 10
Tätortsstruktur i stadsregionerna som stöder tillhandahållande av tjänster och kollektivtrafik (andel av befolkningen som bor på områden med minst 20 inv./ha av befolkningen i hela stadsregionen), % 64,2 - 64,2 64,2

01. Miljöministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 35 240 000 euro.

Anslaget får användas även för ersättningar som betalas ut till Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) för följande marknadskontrolluppgifter som grundar sig på EU-förordningar och EU-direktiv:

1) för att begränsa användningen av farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter, förpackningar, batterier och ackumulatorer samt för att kontrollera förpackningarnas grundkrav, tungmetallhalter och märkningar

2) marknadsföringsförbud och märkningskrav som gäller vissa plastprodukter

3) övervakning av skyldigheten att lämna uppgifter om särskilt farliga ämnen samt rådgivning och information i anslutning till den samt myndighetssamarbete med Europeiska kemikaliemyndigheten

4) sådan övervakning av förbud och begränsningar gällande produktion och utsläppande på marknaden av produkter med kvicksilver tillsatt som förutsätts i Europeiska unionens förordning (EU) 2017/852 om kvicksilver

5) för konstaterande, registrering och kontroll av behörigheten hos personer som utför underhåll på anläggningar, vilket förutsätts enligt Europeiska unionens förordningar (EG) nr 1005/2009 och (EU) nr 517/2014 om ämnen som bryter ned ozonskiktet och om fluorerade växthusgaser

6) byggprodukter

7) ekologisk planering och energimärkning av byggprodukter.

Dessutom får anslaget användas till ersättningar till Ympäristömerkintä Suomi Oy för skötseln av uppgifter enligt Europeiska unionens program för tilldelning av miljömärke, till ersättningar till Tukes för marknadskontrollen av ej CE-märkta produkter samt till betalning av statsunderstöd till universitet, högskolor och andra motsvarande sammanslutningar som bedriver forskningsverksamhet för sådan forskningsverksamhet som stöder miljöministeriets strategiska mål samt till intressentgrupper för kommunikation och resebidrag som stöder miljöministeriets strategiska mål.

Dessutom får anslaget också användas för kostnader i anslutning till åtgärdsprogrammet Sunda lokaler 2028.

Dessutom får anslaget även användas till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder, av projektspecifika Life-bidrag och av understöd för beredning av Life-projekt.

Förklaring:För sin verksamhet 2021 ställer miljöministeriet upp följande preliminära resultatmål, som stöder de mål för de samhälleliga verkningarna som anges i motiveringen till huvudtiteln:

Effektmål Verksamhetens resultatmål
   
1. En god miljö och biologisk mångfald – Samordnat verkställande av vatten- och havsvården främjas, genomförandet av åtgärderna stärks genom programmet för effektiviserat vattenskydd och informationshanteringen i fråga om vatten reformeras. En god miljöstatus i den marina miljön främjas med havsplaneringens metoder
  – Skyddet av skogarna utvecklas, målen i livsmiljöprogrammet Helmi uppfylls och ett förslag till ett Helmi-handlingsprogram 2021—2030 som ska fastställas av statsrådet bereds
  – En regeringsproposition om en revidering av naturvårdslagen bereds och förfarandet för ekologisk kompensation utvecklas
  – Den nya nationella biodiversitetsstrategin och handlingsprogrammet för 2021—2030 inleds
  – En smidig behandling av miljöförfarandena i lagstiftningen för olika sektorer främjas, tillstånds- och tillsynsförfarandena görs elektroniska och subsidiära miljöansvarssystem utvecklas
  – Det nationella luftvårdsprogrammet 2030 genomförs och en minskning av utsläppen av för hälsan skadliga små partiklar och sot främjas
  – Betydelsen av kulturmiljöer och kulturlandskap stärks på bred bas i hela samhället
  – En totalreform av markanvändnings- och bygglagstiftningen bereds för att bemöta förändringarna i omvärlden
  – Övergripande digital informationshantering för den byggda miljön bereds i syfte att spara aktörernas resurser, öka produktiviteten och skapa utvecklingsmöjligheter inom branschen
2. Ett koldioxidneutralt kretsloppssamhälle — En proposition om ändring av klimatlagen ges och den klimatpolitiska planen på medellång sikt och klimat- och energistrategin förnyas så att de motsvarar målet om klimatneutralitet år 2035. Kommunernas och regionernas klimatarbete påskyndas
  — Det säkerställs att miljö- och klimataspekter beaktas i jordbruks-, skogs- och energisektorn och i den övriga bioekonomin
  — Ministeriet genomför
ett program för näringsåtervinning och deltar i utarbetandet av en strategi för näringsåtervinning i Östersjöområdet
  — Den justerade riksomfattande avfallsplanen och färdplanen för plast genomförs och lagstiftningen utvecklas
  — Det riksomfattande programmet för främjande av cirkulär ekonomi genomförs
  — Hållbara offentliga upphandlingar och ibruktagande av frivilliga s.k. green deal-avtal främjas
  — Byggnadsbeståndets energiprestanda, högklassigt byggande, byggnadernas fuktsäkerhet och ett gott inomhusklimat främjas
  — Utnyttjande av förnybar energi, träbyggande och koldioxidsnålhet i den byggda miljön främjas
  — Miljöministeriet bereder åtgärder för att minska miljöbelastningen vid byggande och förbättra material- och resurseffektiviteten
3. En hållbar stadsutveckling — Funktionsdugligheten och miljörelaterad, social och ekonomisk hållbarhet i stadsregionernas samhällsstruktur förbättras på partnerskapsbasis
  — Bostadsmarknadens funktionsduglighet och utvecklandet av mångsidiga bostadsområden främjas
  — Människors välbefinnande stärks på så sätt att kvaliteten på boendeförhållandena och närmiljön säkerställs och utvecklas
  — Naturens effekter på hälsa- och välbefinnande stärks genom att främja nyttjandet av naturen för rekreation och en hållbar naturturism och genom att förbättra grönområdenas kvalitet
  — En hållbar växelverkan mellan städerna och landsbygden främjas i syfte att motverka de negativa effekterna av differentieringen av regionstrukturen genom att stärka en hållbar multilokalitet.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 29 597 35 972 36 040
Bruttoinkomster 761 800 800
Nettoutgifter 28 836 35 172 35 240
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 15 276    
— överförts till följande år 12 568    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Finansiering av förvaltningen av ett avfallsinformationssystem (regeringsprogr. 2019) 100
Förvaltning av en elektronisk marknadsplats -15
Handlingsprogrammet för äldres boende (överföring till moment 35.20.55) -350
Riksdagens tillägg: strategi för friluftsliv och rekreation -200
Lönejusteringar 664
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna -131
Sammanlagt 68

2021 budget 35 240 000
2020 IV tilläggsb. 465 000
2020 budget 35 172 000
2019 bokslut 26 128 000

04. Finlands miljöcentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 23 975 000 euro.

Anslaget får också användas till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som genomförs med stöd ur EU:s fonder, överföringsutgifter som ingår i finansieringsandelarna för samfinansierade projekt som Finlands Akademi finansierar och till betalning av överföringsutgifter till de länder där det pågår utvecklingssamarbete i syfte att genomföra projekt enligt lagen om statliga ämbetsverks och inrättningars deltagande i utvecklingssamarbete (382/1989), förutsatt att motsvarande utgift debiteras från anslaget under moment 24.30.66.

Förklaring:Finlands miljöcentral utvecklar ny information och nya lösningsmodeller som främjar en hållbar utveckling för att användas av statsrådet, den övriga offentliga förvaltningen och näringslivet. Som underlag för lösningarna tar miljöcentralen fram information om miljön, om hur miljöns tillstånd utvecklas och om de faktorer som påverkar miljöns tillstånd, samt bedömer alternativa utvecklingstrender. Miljöcentralen sköter också flera av de rapporteringar som EU-lagstiftningen och internationella överenskommelser kräver samt vissa myndighetsuppgifter inom miljöövervakningen och andra myndighetsuppgifter. Från och med år 2021 ökar skyldigheterna att rapportera avfallsuppgifter efter att den reviderade EU-lagstiftningen genomförs.

Därtill sköter miljöcentralen de uppgifter i anslutning till nyttjandet och vården av vattentillgångar som hör till jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde. Från miljöcentralens omkostnadsmoment anvisas för dessa uppgifter ca 1 500 000 euro. I fråga om dessa uppgifter bedöms kostnaderna för ca 20 årsverken täckas med miljöcentralens omkostnadsanslag medan kostnaderna för ca 16 årsverken täcks med särskild finansiering. Ändringarna preciseras genom gemensam planering.

Miljöcentralen koncentrerar sig i synnerhet på att nationellt främja målet Ett koldioxidneutralt och resurssmart Finland vid genomförandet av Agenda 2030.

Samhälleliga verkningar

Effektmålen är följande:

1) En god miljö och biologisk mångfald

Den biologiska mångfalden stärks och livsmiljöerna förbättrar människors välbefinnande och hälsa. Östersjöns samt vattendragens och grundvattnens tillstånd förbättras. Ändringar i naturförhållandena förutses i samband med nyttjandet av vattenresurser. Det internationella vattensamarbetet utvidgas. Miljörisker förutses och identifieras.

2) Ett koldioxidneutralt kretsloppssamhälle

Nationella och internationella åtgärder stöder uppnåendet av koldioxidneutralitet och anpassningen till klimatförändringen. Den cirkulära ekonomin och bioekonomin stärks på ett hållbart sätt så att hållbarheten i nyttjandet av vattenresurser och andra naturresurser främjas och mängden avfall minskas på så sätt att affärsverksamheten samtidigt förnyas och konkurrenskraften förbättras.

3) En hållbar stadsutveckling

De åtgärder som vidtas i stadsregionerna och regionerna stöder bekämpningen av klimatförändringen och hållbarheten i användningen av naturresurser samt stärker naturens mångfald. Boendemiljöernas sociala och ekologiska hållbarhet stärks. Utvecklingen av stadsregionerna och utvecklingen av landsbygdsområdena stöder varandra.

4) Stärkande av användningen av miljöinformation samt produktionen av miljöinformation

Informationen om miljön är betydelsefull, öppen, tillförlitlig och lättillgänglig för användarna. Produktionen av information är proaktiv. Verksamhetsmodeller som utnyttjar nya tekniker stöder reformer inom den offentliga förvaltningen och stärkandet av hållbara affärsmodeller också internationellt.

5) Produktion av lokala och regionala hållbara lösningar med hjälp av försök och nätverk

Regionala och lokala nätverk producerar praktiska lösningsmodeller och stärker samhällets ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhet nationellt och internationellt. Nätverk produceras interaktivt för att påskynda samhällsutveckling som främjar hållbarhet.

Verksamhetens resultat

Produktion och kvalitetsledning

Miljöministeriet ställer upp följande mål för resultatet av verksamheten vid Finlands miljöcentral:

 • — Finlands miljöcentral säkerställer kvaliteten på sin vetenskapliga verksamhet samt upprätthåller antalet yrkespublikationer och vetenskapliga publikationer i förhållande till arbetsinsatsen på minst nuvarande nivå
 • — Miljöcentralen stärker användningen av digitala kanaler för informationsförmedling i den kommunikation som gäller miljön
 • — Miljöcentralen sörjer för kostnadstäckningen hos såväl sin offentligrättsliga som sin företagsekonomiska verksamhet
 • — Miljöcentralen sörjer för att den har serviceförmåga i synnerhet ur de resultatstyrande ministeriernas samt regionförvaltningens perspektiv
 • — Miljöcentralen sörjer för att dess kommunikation är högkvalitativ.

I sin verksamhet fokuserar Finlands miljöcentral på

 • — att dämpa klimatförändringen och anpassa till den, med fokus på de styrningssystem och styrmedel som särskilt hänför sig till detta, samt på att följa och utvärdera effekterna av åtgärderna
 • — att främja skyddet, vården och ett hållbart nyttjande av vattendragen, grundvattnen och Östersjön samt på effekterna av belastningen på Östersjön och vattendragen och på övervakningen av vattenstatusen samt på att utveckla styrsystem och styrmedel som hänför sig till Östersjön och vattendragen
 • — att utvärdera hållbarheten i och främja den cirkulära ekonomin och bioekonomin och öka effektiviteten i material- och energianvändningen
 • — att främja hållbart nyttjande av naturresurser och konsekvensbedömningar i samband med detta samt på att identifiera nya typer av risker och finna lösningar på dem
 • — att stärka och trygga den biologiska mångfalden, främja hållbart nyttjande av naturen och upprätthållandet av tjänster som baserar sig på ekosystemens funktion och att ta fram lösningar i samband med detta samt på att främja affärsverksamhet som baserar sig på naturresursfunktionerna
 • — att ta fram och sprida information om hållbar urbanisering, markanvändning, den byggda miljön och trafiksystemen samt på att utvärdera och utveckla styrmedel för att stödja samordningen av olika användarbehov
 • — genom de nämnda prioritetsområdena främjar miljöcentralen hållbarhetsändringarna i de system som inverkar på dem med hjälp av systematiska analyser och gemensam utveckling.
Resurshushållning

Miljöcentralens inkomstpost 2021 är 31,7 miljoner euro. Av intäkterna inflyter 3,5 miljoner euro av den verksamhet som enligt lagen om grunderna för avgifter till staten är avgiftsbelagd, varav exportverksamheten uppskattas stå för ungefär en tredjedel.

Ersättningarna för samarbetskostnader uppgår till 8,3 miljoner euro och intäkterna av den samfinansierade verksamheten till 19,9 miljoner euro. EU:s andel av ersättningarna för samarbetskostnader och den samfinansierade finansieringen är sammanlagt ca 7,2 miljoner euro, varav 4 miljoner euro är samfinansierade.

Produktivitet

Finlands miljöcentral förbättrar produktiviteten genom att utveckla nätverkssamarbetet nationellt och internationellt, genom att reformera verksamhetsprocesserna och informationssystemen och genom att utvidga de elektroniska webbtjänsterna. Produktiviteten förbättras också inom stödfunktionerna bl.a. på så sätt att processerna inom upphandlingsfunktionen utvecklas.

Den nationella samordningen av havsforskningen och forskningsinfrastrukturen främjas i enlighet med de nationella riktlinjerna för forskningsinfrastrukturen och man deltar i utvecklandet av de europeiska kustekosystemens forskningsinfrastruktur (JERICO) som föreslås för de europeiska forskningsinfrastrukturernas strategiforums vägvisare (ESFRI). Inom hela miljöförvaltningen förbättras produktiviteten bl.a. genom att man utvecklar miljöövervakningen och datasystemen samt ökar automatiseringen av den rapportering som baserar sig på uppföljning och utökar samarbetet i anslutning till datalager. De nya verksamhetsmodellerna förbättrar produktiviteten även när det gäller de uppgifter som regionförvaltningen ansvarar för.

Produktiviteten förbättras även genom att forskningssamarbetet mellan statens forskningsinstitut, universiteten och företagen görs mer mångsidiga, genom att man tillsammans utvecklar uppföljningsmetoder och i uppföljningen nyttiggör nya samarbetsmodeller samt genom att man ytterligare ökar samarbetet kring lokaler, laboratorier och forskningsinfrastrukturer.

Det totala antalet årsverken vid Finlands miljöcentral beräknas vara ca 565 år 2021. Antalet anställda som anställts med direkt budgetfinansiering under omkostnadsmomentet motsvarar 311 årsverken. Mängden personal beror främst på hur den externa finansieringen utvecklas. Personalresurserna fördelas enligt de strategiska målen och den tillgängliga finansieringen.

Finlands miljöcentrals årsverken 2019—2021

  2019
utfall
2020
uppskattning
2021
uppskattning
       
  564 565 565

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 55 838 55 374 55 675
Bruttoinkomster 35 602 32 000 31 700
Nettoutgifter 20 236 23 374 23 975
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 8 094    
— överförts till följande år 10 882    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Intäkter av den samfinansierade verksamheten      
— finansiering från andra statliga ämbetsverk 13 975 11 800 12 100
— finansiering från EU 4 154 5 000 4 000
— annan finansiering utanför statsförvaltningen 4 371 3 000 3 800
Intäkter sammanlagt 22 500 19 800 19 900
       
Totala kostnader för projekten 31 066 27 500 27 639
       
Självfinansieringsandel (intäkter - kostnader) -8 566 -7 700 -7 739
Självfinansieringsandel, % 28 28 28

Kostnadstäckningen för samfinansierade projekt varierar enligt projekttyp och fastställs enligt de olika finansiärernas finansieringsvillkor.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Genomförande av självkostnadsprincipen i Senatkoncernens affärsverks hyror 125
Lönejusteringar 593
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna -117
Sammanlagt 601

2021 budget 23 975 000
2020 IV tilläggsb.
2020 budget 23 374 000
2019 bokslut 23 024 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom miljöministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 9 435 000 euro.

Förklaring:

Anslaget står utanför ramen.


2021 budget 9 435 000
2020 budget 9 435 000
2019 bokslut 6 930 925

65. Understöd till organisationer och miljövård (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 2 130 000 euro.

Anslaget får användas

1) till understöd till riksomfattande naturskydds- och miljöorganisationer

2) till understöd till riksomfattande organisationer inom bostads- och byggnadsbranschen

3) till bidrag enligt 12 § i lagen om främjande av skärgårdens utveckling (494/1981) för projekt som främjar miljövården i skärgården

4) för stödjande av verksamhet som främjar avfallshanteringen i skärgårds- och fjällområden

5) för stödjande av sådan nationellt och regionalt betydande verksamhet av projektnatur som främjar en hållbar utveckling, värnar om kulturmiljön och främjar annan miljöfostran och miljöupplysning.

Förklaring:Anslaget används till allmänna understöd till riksomfattande naturskydds- och miljöorganisationer och till riksomfattande organisationer inom bostads- och byggnadsbranschen för deras basverksamhet. Med anslaget stöds också miljövården i skärgården samt avfallshanteringen i skärgårds- och fjällområden. Med anslaget stöds dessutom sådana nationellt och regionalt betydande projekt som främjar en hållbar utveckling, värnar om kulturmiljön och främjar annan miljöfostran och miljöupplysning. I samband med prövningen beaktas hur nödvändigt understödet är med tanke på verksamhetens art och omfattning samt sammanslutningens ekonomi och andra stöd.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Riksdagens tillägg: bidrag till organisationer -100
Sammanlagt -100

2021 budget 2 130 000
2020 budget 2 230 000
2019 bokslut 1 930 000