Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteraner

Statsbudgeten 2021

39. Utvecklande av servicestrukturen (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 122 900 000 euro.

Anslaget får användas

1) för en översyn av servicestrukturen och verksamhetsprocesserna inom social- och hälsovården i enlighet med regeringens strategiska mål

2) till betalning av omkostnader för genomförande av projekt, till betalning av forsknings- och utvecklingsprojekt och försök som stöder genomförandet samt startbidrag och till betalning av statsunderstöd och finansieringsunderstöd i samband med genomförandet till kommuner, samkommuner, Folkpensionsanstalten, andelslag, allmännyttiga samfund och företag

3) till övervakning och kontroll av projekt

4) till avlönande av personal motsvarande högst femton årsverken per år för uppgifter som gäller beredning, genomförande och administration av projekt

5) till betalning av ersättningar för riksomfattande uppgifter i anslutning till förvaltningen av statsunderstöd för projekt.

Förklaring:I regeringsprogrammet har det skrivits in att tillgången, tillgängligheten, effektfullheten och kvaliteten i fråga om basservicen ska förbättras. Som struktur presenteras en organisering som baserar sig på landskapen, inom vilken tjänsterna ska utvecklas. Tjänsternas innehåll regleras dels genom dimensionering (vårdgaranti, personaldimensioneringar), dels genom strategiskt utvecklande av tjänsterna t.ex. för mentalvårdsklienter och äldre personer. Också reformen av läkemedelslagstiftningen främjar vården av klienterna.

Innan reformen träder i kraft bör det nuvarande systemet utvecklas så att det har beredskap för genomförandet av de kommande kraven. Det är sannolikt att t.ex. tillgången förbättras tidigare tack vare utvecklingsprogrammen. Genom utvecklingsverksamheten stärks också medborgarnas förtroende för offentligt ordnade social- och hälsovårdstjänster.

Utvecklingsprojekten riktas bl.a. till följande områden:

  • — Tryggande av tillgången till basservice bl.a. genom vårdgarantin och genom samordnande av klientens väg mellan socialtjänster och hälsovårdstjänster
  • — Förbättring av vården och omsorgen av äldre genom beredning av en bindande minimidimensionering för omsorgspersonalen, utvecklande av närståendevården och hemvården samt utarbetande av ett förvaltningsövergripande åldersprogram
  • — Beredning av en nationell, förvaltningsövergripande strategi för psykisk hälsa.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Ändringen av äldreomsorgslagen (minimidimensioneringen av omsorgspersonalen 0,7) (överföring till moment 28.90.30) -30 000
Nivåförändring 55 490
Sammanlagt 25 490

2021 budget 122 900 000
2020 IV tilläggsb. 11 500 000
2020 budget 97 410 000