Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
              50. Familjeförmåner
              53. Militärunderstöd
              54. Bostadsbidrag
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteraner

Statsbudgeten 2021

60. Omkostnader för Folkpensionsanstaltens socialskyddsfonder (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 469 057 000 euro.

Anslaget får användas

1) till Folkpensionsanstaltens omkostnader för verkställigheten av förmåner som betalas ur allmänna fonden för social trygghet i enlighet med 12 d § i lagen om Folkpensionsanstalten (731/2001)

2) till betalning av statens andel av Folkpensionsanstaltens omkostnader för verkställigheten av förmåner som betalas ur sjukförsäkringsfonden i enlighet med 18 kap. 10 § i sjukförsäkringslagen (1224/2004)

3) till Folkpensionsanstaltens omkostnader för verkställigheten av förmåner som betalas ur folkpensionsfonden enligt 98 § i folkpensionslagen (568/2007), 36 § i lagen om garantipension (703/2010), 53 § i lagen om handikappförmåner (570/2007), 57 § i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare (571/2007), 15 § i lagen om frontmannapension (119/1977) och 9 § i lagen om betalning av fronttillägg utomlands (988/1988)

4) till betalning av omkostnaderna för den kontaktpunkt som avses i 27 § i lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård (1201/2013).

Förklaring:Den andel av Folkpensionsanstaltens omkostnader som ska betalas ur fonderna för social trygghet bestäms enligt 12 f § i lagen om Folkpensionsanstalten i förhållande till omkostnaderna för verkställigheten av förmåner. Ur allmänna fonden för social trygghet betalas uppskattningsvis 49 %, ur sjukförsäkringsfonden 40 % och ur folkpensionsfonden 11 % av Folkpensionsanstaltens omkostnader 2021. Staten finansierar 43,6 % av omkostnaderna för sjukförsäkringsfonden.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Omkostnaderna för den allmänna fonden för social trygghet 289 857 000
Omkostnaderna för sjukförsäkringsfonden 107 300 000
Omkostnaderna för folkpensionsfonden 67 200 000
Marginal 4 000 000
Omkostnaderna för kontaktpunkten 700 000
Sammanlagt 469 057 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bestående resursbehov 2 000
Den ökade arbetslöshetsgradens effekt på resursbehovet 17 700
Ibruktagande av delinvalidpension och en modell med inkomstanpassning 800
Nödvändiga satsningar på utvecklande av datasäkerheten 1 400
Ombyggnad av lokaler 100
Personalkostnader för och IKT-lösningar i anslutning till SHVS:s ordnande av studerandehälsovård och uttag av avgifter 480
Slopande av aktiveringsmodellen -1 300
Utveckling av inkomstnivån 8 500
Ökade pensionsutgifter 2 500
Ökning av arbetsgivares sjukförsäkringsavgift 1 000
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna -123
Nivåförändring -4 300
Sammanlagt 28 757

2021 budget 469 057 000
2020 II tilläggsb. 41 000 000
2020 budget 440 300 000
2019 bokslut 392 760 000