Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
              50. Familjeförmåner
              53. Militärunderstöd
              54. Bostadsbidrag
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteraner

Statsbudgeten 2021

50. Familjeförmåner (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 1 596 500 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av moderskapsunderstöd enligt lagen om moderskapsunderstöd (477/1993), till betalning av mervärdesskatt och allmänna omkostnader för moderskapsförpackningar samt till kostnader för planering och utveckling av förpackningen

2) till betalning av understöd för kostnader som föranleds av internationell adoption

3) till betalning av barnbidrag enligt barnbidragslagen (796/1992)

4) till betalning av ersättningar som betalas enligt 9 § i lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn (1128/1996)

5) till betalning av underhållsstöd enligt lagen om underhållsstöd (580/2008).

Förklaring:Familjen kan ta emot moderskapsunderstödet antingen som pengar eller som en moderskapsförpackning. Understödet betalas förhöjt till de familjer i vilka det samtidigt föds eller adopteras flera barn. Omkring 68 % tar emot understödet i form av en moderskapsförpackning medan resten lyfter stödet i form av pengar.

En adoptivförälder får ersättning av statsmedel för en del av de kostnader som föranleds av internationell adoption. Om flera barn samtidigt utses eller placeras i samma familj, betalas för det andra barnet och de därpå följande barnen 30 % av ovannämnda stöd.

Barnbidrag betalas för under 17-åriga barn. Barnbidragen är graderade så att beloppet per barn ökar då antalet barn i en familj ökar. Till ensamförsörjare betalas förhöjt barnbidrag.

Stöd för hemvård av barn betalas ut till utlandet i enlighet med förordning (EG) nr 883/2004. Staten betalar ersättning för de stöd som betalats till utlandet.

De regressfordringar och återkrav som tas ut hos underhållsskyldiga intäktsförs under moment 12.33.98.

I fråga om underhållsstöd och barnbidrag gäller anslaget inte landskapet Åland.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Moderskapsunderstöd 10 500 000
Statens understöd vid internationell adoption 500 000
Barnbidrag 1 360 200 000
Stöd för vård av barn som betalas till utlandet 3 200 000
Underhållsstöd 222 100 000
Sammanlagt 1 596 500 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Ändring i behovskalkylen -14 900
Sammanlagt -14 900

2021 budget 1 596 500 000
2020 budget 1 611 400 000
2019 bokslut 9 954 000